Արխիւ

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ այս ա­ռա­ւօտ Պա­քուի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ, ո­րոնք այ­ցե­լու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նաց­նեն դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Հան­քա­ւա­նի «Լու­սա­բաց» ճամ­բա­րը, ուր այս տա­րի Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ցա­խէն եւ Ջա­ւախ­քէն շուրջ ե­րեք հա­րիւր յի­սուն ե­րա­խայ կ՚ան­ցը­նէ իր ամ­րան ար­ձա­կուր­դը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 23, 2015

ՃՀՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Քե­մալ Քը­լըչ­տա­րօղ­լու անդ­րա­դար­ձաւ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ գոր­ծըն­թա­ցին եւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան հետ յա­ռաջ տա­րուած շփում­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Պէյ­րու­թի «Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը տե­ղե­կա­ցուց, թէ լի­բա­նա­նա­հայ հա­մայն­քը ու­նե­ցած է ցա­ւա­լի կո­րուստ մը։ Այս­պէս, ե­րէկ կէս գի­շե­րին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց լի­բա­նա­նա­հայ ներ­հուն մտա­ւո­րա­կան եւ բա­նաս­տեղծ՝ Սար­գիս Կի­րա­կո­սեան:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Նոր­վե­կիոյ քա­րիւ­ղի «Statoil» ըն­կե­րու­թիւ­նը այս շրջա­նին ի­րե­րա­յա­ջորդ կը դադ­րեց­նէ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ ա­ռըն­չա­կից գոր­ծարք­նե­րը։ Մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին այս ըն­կե­րու­թիւ­նը ո­րո­շած էր հրա­ժա­րիլ Անդ­րա­նա­տո­լեան կա­զա­մուղ խո­ղո­վա­կա­շա­րի կա­ռուց­ման նա­խագ­ծէն։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց ԵԱՀԿ-ի Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ մար­դու ի­րա­ւանց գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն Մի­խա­յէլ Լին­քը, որ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Մա­թիաս Քես­լէ­րը, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Այս առ­թիւ Սարգ­սեան դես­պա­նին յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ իր դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ճա­նա­պար­հին։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի միջեւ նախատեսուած քննարկումները երէկ սկսան:
Էօմէր Չելիք եւ Հալուք Քոչ համաձայնեցան յառաջիկայ աշխատանքի ուղղութեան շուրջ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Մինչ Սու­րու­չի դէպ­քե­րուն պոռթ­կու­մը կը շա­րու­նա­կուի բո­վան­դակ երկ­րին մէջ, այս ա­ռա­ւօտ Շան­լըուր­ֆա­յէն վերս­տին հա­սան մտա­հո­գիչ ու ցա­ւա­լի լու­րեր։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

​Սուրուչի ահաբեկչութեան տեղի տուած հակազդեցութեան ալիքը կը բնորոշէ երկրին օրակարգը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ իր ֆրանսացի պաշտօնակցին՝ Ֆրանսուա Օլանտի հետ: Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու կրկնեց կուսակցութիւններուն ուղղեալ կոչը:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ լա­րուա­ծու­թիւ­նը հետզ­հե­տէ կը բարձ­րա­նայ։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Մար­տու­նիի եւ Աս­կե­րա­նի ուղ­ղու­թեամբ կ՚ապ­րուի խտա­ցեալ փոխհ­րաձ­գու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կ՚ը­սենք՝ իւ­րա­քան­չիւր ան­հատ օժ­տուած է տե­սակ տե­սակ կա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, ա­ռա­ւել կամ նուազ ըն­դու­նա­կու­թեամբ եւ ո­րոշ աս­տի­ճա­նի հմտու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ ծո­վան­կա­րիչ Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­քիի «9-րդ ա­լիք» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը ընդգր­կուած է ծո­վա­յին նիւ­թով աշ­խար­հի տասն լա­ւա­գոյն կտաւ­նե­րու ցան­կին վրայ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

​Իսթանպուլի կուսակալը նախընթաց օր այցելութիւն մը տուաւ Ս. Փրկիչ Ազգային հիւանդանոց:
Վասիփ Շահին շուրջ մէկուկէս ժամ անմիջական մթնոլորտի մը մէջ զրուցեց Պետրոս Շիրինօղլուին հետ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Սու­րու­չի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը յաչս պե­տու­թեան պաշ­տօ­նա­պէս վշտակ­ցու­թիւն յայտ­նեց։ Այս­պէս, ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ցա­ւակ­ցա­կան մը ու­ղար­կեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Ման­կա­կան գրա­կա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հրա­տա­րակ­չա­կան ծրագ­րե­րը միշտ ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նան Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ամ­րան դա­սըն­թացք­նե­րու ծրագ­րե­րը կը շա­րու­նա­կուին յա­ջող մթնո­լոր­տի մը մէջ։ «Սփիւռք» ա­նուա­նու­մով կազ­մա­կեր­պուած այս դա­սըն­թացք­նե­րը կ՚ըն­թա­նան զա­նա­զան ուղ­ղու­թիւն­նե­րով։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

«Եւրոպական միութեան նպատակն է Երեւանի հետ հասնիլ ազատ մուտքի դրութեան»:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ հիւրընկալեց Տանըլտ Թուսքը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Թուր­քիա ե­րէկ ցնցուե­ցաւ ա­հաբեկ­չա­կան տմար­դի ու ան­հա­ւա­տա­լի պայ­թու­մի մը բե­րու­մով։ Շանլըուր­ֆա­յի Սու­րուչ գա­ւա­ռա­կին մէջ, մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի մը մօտ պա­տա­հած բա­խու­մը սու­գի մատ­նեց ամ­բողջ եր­կի­րը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015

Վաս­տա­կա­ւոր դես­պան Իւ­նալ Չե­ւի­քէօզ յայ­տա­րա­րեց, որ Թուր­քիա եւ Հա­յաս­տան կրնան բա­րե­լա­ւել ի­րենց յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը յա­նուն ա­պա­գա­յին։

Էջեր