Արխիւ

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Անկրկ­նե­լի հրա­շա­լի­քը» վեր­նա­գիրն է Տոց. Դոկտ. Վարդ Շի­կա­հե­րի, դար­ձեալ իր բա­ռե­րով «ե­րեք օրհ­նեալ ձեռ­քեր՝ Սա­հակ Պար­թեւ, Վռամ­շա­պուհ թա­գա­ւոր եւ Մես­րոպ Մաշ­տո­ցի ստեղ­ծած մեծ գոր­ծին ու շար­ժու­մին» մա­սին հե­տաքրք­րա­կան յօ­դուա­ծին։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Թոփ­հա­նէի «Թիւ­թիւն տե­փո­սու» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Խորհր­դա­ւոր» խո­րագ­րեալ պա­րի ներ­կա­յա­ցում մը։ «Թոռ­ներ. նոր աշ­խար­հագ­րու­թիւն­նե­րու պատ­կա­նե­լիու­թիւն­ներ» ծրագ­րին շրջագ­ծով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս պա­րի ներ­կա­յա­ցու­մը։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ե­րէկ ա­ռա­ւօտ 2015-2016 շրջա­նի սկիզ­բին բաժ­նեց այս տա­րուան կրթա­թո­շակ­նե­րը, ո­րոնք կը յատ­կա­ցուին «Փա­լա­քա­շեան» հիմ­նար­կի մի­ջոց­նե­րով։ Այս տա­րի մեր հա­մայնք­էն 75 ե­րի­տա­սարդ­ներ ստա­ցան կրթա­թո­շակ։ Ա­նոնց­մէ 28-ը հա­մալ­սա­րա­նա­կան է։ Մնա­ցեալ 47-ը՝ նա­խակր­թա­րա­նէն մին­չեւ լի­սէ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը հեր­թա­կան ան­գամ գե­րե­վա­րած է մեր երկ­րին օ­րա­կար­գը։ Վեր­ջին ա­միս­նե­րուն Թուր­քիոյ մէջ ապ­րուած ող­բեր­գա­կան դէպ­քե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին ի­րենց շա­րու­նա­կու­թիւ­նը ու­նե­ցան մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ։ Ան­հա­ւա­տա­լի վայ­րա­գու­թիւն... Ան­գա­րա­յի մէջ ո­րո­տա­ցած պայ­թիւ­նը խոր սու­գի մատ­նած է բո­վան­դակ եր­կի­րը։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած ա­րիւ­նա­լի ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ ցա­ւակ­ցա­կան մը հա­սաւ Ան­գա­րա։ Այս­պէս, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան հե­ռա­գիր մը ու­ղար­կեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին՝ Ան­գա­րա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ, որ քա­նի մը տաս­նեակ ան­մեղ զո­հե­րու եւ ա­ւե­լի քան հա­րիւր վի­րա­ւոր­նե­րու պատ­ճառ դար­ձած է

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Մայրաքաղաք Անգարայի մէջ շաբաթավերջին տեղի ունեցած ահաբեկչական ահաւոր յարձակումը խլեց 97 հոգիի կեանքը, կայ նաեւ 246 վիրաւոր:
Թուրքիա կը ջանայ յամառ ջանքերով յաղթահարել վերջին շրջաններու իրերայաջորդ արիւնալի բռնութիւններուն փակ շրջանը:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ Շաբաթ օրուան արարողութիւններուն նախագահեց Տ. Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալեան:
Թաղի պատմական վարժարանը հանդիսացաւ տօնական օրուան ժամադրավայրը, մինչ Նորին Սրբազնութիւնը ընդգծեց հայատառ մամուլին կարեւորութիւնը:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:
Պէզճեան Մայր վարժարանի ի նպաստ կազմակերպուած հաւաքոյթը առիթ հանդիսացաւ համայնքին առջեւ դրական տուեալներու մատուցման:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015

Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
ANKARA

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Մոն­րէա­լի «Փլաս Տէ Զար» հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, Մեծ ե­ղեռ­նի 100-րդ տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, Մոնրէա­լի սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խում­բին հետ հան­դէս ե­կաւ աշ­խար­հահռ­չակ յօ­րի­նող Քրիս­տոֆ Փան­տե­րեց­քի, որ ան­ձամբ ղե­կա­վա­րե­լով երգ­չա­խում­բը՝ ունկն­դիր­նե­րուն հրամ­ցուց Մեծ ե­ղեռ­նի զո­հե­րուն յի­շա­տա­կին նուի­րուած «Սաղ­մոս Գ» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիոյ մէջ ըն­թա­ցող պա­տե­րազ­մը «մաս­նա­կի կլո­պալ պա­տե­րազ­մ» մը դառ­նա­լու բո­լոր բա­ղադ­րիչ­նե­րը ու­նի: Կլո­պալ ը­սե­լով պէտք է հասկ­նալ, որ Ռու­սաս­տա­նի բա­ցա­յայտ մի­ջամ­տու­թե­նէն աս­դին «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն»ի (ISIS)ի դէմ տրուե­լիք հա­րուած­նե­րը կը դառ­նան ա­ւե­լի հա­տու եւ վճռա­կան:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

​Ֆրանսախօս երկիրներու նախարարաց խորհուրդը կը գումարուի Երեւանի մէջ:
Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան ունեցաւ բացառիկ ու շահեկան հարցազրոյց մը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Լուսաբանող զրոյց՝ Ֆրանսայի հայոց թեմակալ առաջնորդին հետ:
Տ. Վահան Եպսկ. Յովհաննէսեան կ՚անդրադառնայ թեմը յուզող ինչ-ինչ խնդիրներու:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին եւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի, կա­տա­րուե­ցաւ օծ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը Մա­սիս քա­ղա­քի նո­րա­կա­ռոյց ե­կե­ղե­ցւոյ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Սփիւռ­քա­հայ ա­րուես­տա­գէտ Շա­հէ Տէր-Յա­րու­թիւ­նեան, որ այժմ իր բնա­կու­թիւ­նը հաս­տա­տած է Հա­յաս­տա­նի մէջ, վեր­ջերս այ­ցե­լեց քա­ղաքս, ուր իր գոր­ծե­րը ցու­ցադ­րեց Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կին մէջ, տեղ­ւոյն մա­տա­ղօրհ­նու­թեան հան­դի­սու­թեանց առ­թիւ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Հանգուցեալ գեղանկարիչ Սարգիս Մուրատեանի դուստրը՝ Զարուհի Մուրատեան, ընկերակցութեամբ «Փարոս» ամսաթերթի խմբագրապետուհի Մայտա Սարիսի այցելեց Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցաւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ  Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հա­յե­րէն դպրու­թեան գա­ղա­փա­րը ի­րա­գոր­ծե­լու, պաշ­տա­մուն­քը հա­յե­րէն դարձ­նե­լու նուի­րա­կան աշ­խա­տան­քին առ­ջեւ մեծ ար­գելք էր ա­սո­րի հո­գե­ւո­րա­կա­նու­թիւ­նը, որ օգ­տուե­լով Պար­սից պե­տու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թե­նէն, վճռա­կան դեր ու­նե­ցած է Հայ Ե­կե­ղե­ցիի նկատ­մամբ։ Ուս­տի Հայ Ե­կե­ղե­ցիի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը եւ պաշ­տա­մուն­քը ա­սո­րե­րէն ե­ղած է։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Ե­րե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին կի­սա­մա­րա­թո­նը կա­յա­ցաւ։ Հա­յաս­տա­նի Աթ­լե­թիզ­մի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահ, հե­ռա­ցատ­կի Եւ­րո­պա­յի չգե­րա­զան­ցուած մրցա­նի­շի տէր Ռո­պէրթ Էմ­միեա­նի նա­խա­ձեռ­նած մի­ջազ­գա­յին ա­ռա­ջին կի­սա­մա­րա­թո­նը սկսաւ Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կէն։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

2015-ի խա­ղա­ղու­թեան Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կը շնորհուե­ցաւ Թու­նու­զի Ազ­գա­յին երկ­խօ­սու­թեան քա­ռեա­կին։ Այս մա­սին ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց Նոր­վե­կիոյ Նո­պէ­լի յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Քա­սի Քուլ­ման Ֆի­վէ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 10, 2015

Եւ­րո­պա­յէ ներս սո­վո­րա­կան զի­նեալ ու­ժե­րու մա­սին պայ­մա­նագ­րի շրջագ­ծով Թուր­քիա տես­չա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կ՚ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Թրքա­կան դի­տոր­դա­կան խում­բի կող­մէ կա­տա­րե­լի այ­ցին զի­նուոր մըն ալ կը մաս­նակ­ցի Սլո­վա­քիա­յէն։

Էջեր