Արխիւ

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նը բե­ղուն եւ ե­ռան­դուն տա­րեշր­ջան մը բո­լո­րեց։ Իսկ ա­շա­կերտ­նե­րը ան­համ­բե­րու­թեամբ կը սպա­սէին վեր­ջըն­թեր օ­րուան, երբ պի­տի ներ­կա­յաց­նէին խրախ­ճանք մը, որ յատ­կա­ցուած էր մայ­րե­նիին:

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

Տա­րե­վեր­ջեան ո­գե­ւոր հան­դի­սու­թիւն մը կա­յա­ցաւ Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին մէջ։ Նոր դպրո­ցի կա­ռուց­ման հե­տե­ւան­քով հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պա­քըր­գիւղ մար­զա­կում­բի սրա­հին մէջ։

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

Թոփ­գա­բուի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ հա­մախմ­բուե­ցաւ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից օ­րուան առ­թիւ։ Դպրո­ցի հա­մա­լի­րէն ներս զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ ըն­թա­ցա­ւարտ­ներ մէկ­տե­ղուե­ցան բարձր տրա­մադ­րու­թիւ­նով։

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը եզ­րա­փա­կիչ հանգ­րուան մը հան­դի­սա­ցաւ այս տա­րուան ու­սում­նակրթա­կան գոր­ծու­նէու­թեան։ Օրուան յայ­տա­գի­րը սկսաւ տնօ­րէն Շա­հին Չը­նա­րի բաց­ման խօս­քով, որ յոր­դոր­ներ տուաւ տղոց եւ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ի­րենց։

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

Տա­րե­վեր­ջեան խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը տի­րեց նաեւ Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ։ Այս­պէս, ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րը խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ նշե­ցին Ըն­թերց­ման տօ­նը։

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

Սե­բաս­տա­հա­յոց Հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան հա­ւա­քա­տե­ղիի պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին ար­ժա­նա­ցաւ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Գուր­թու­լու­շի մէջ շէն­քի մը մուտ­քին հաս­տա­տուած է միու­թեան նոր հա­ւա­քա­տե­ղին, ո­րու պաշ­տօ­նա­կան բաց­ման ժա­մա­նակ ստեղ­ծուե­ցաւ բարձր տրա­մադ­րու­թիւն։

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

Մխիթարեանի ընտանիքը երէկ մեծ ջերմութեամբ եւ անմիջականութեամբ հիւրընկալեց Կէտիկփաշայի «Հրանդ Տինք» վարժարանի աշակերտութիւնը:
Տղաքը հաճելի ժամանց ունեցան Արման Քէօսէի գլխաւորութեամբ գործադրուած յայտագրով, նաեւ նուէրներ ստացան ձեռնարկի կազմակերպիչներուն կողմէ:

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ աւանդական հանդիսութիւնները:
Արարողութիւններուն նախագահեց Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան: Ներկայ էր նաեւ երեսփոխան Մարգար Էսաեան:

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

​19-րդ դա­րա­վեր­ջի եւ 20-րդ դա­րու հա­յազ­գի շուրջ քսան լու­սան­կա­րիչ­նե­րու գոր­ծե­րը ներ­կա­յա­ցուած են այս օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցուած ե­զա­կի ցու­ցա­հան­դէ­սով մը, որ կը կո­չուի «Յայտ­նի­նե­րը՝ հայ լու­սան­կա­րիչ­նե­րու աչ­քե­րով»։ «Ե­րե­ւա­նեան ա­մառ 2015» մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն շրջագ­ծով կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի այս ծրա­գի­րը, Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի «Հայ-արթ» մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նի յար­կէն ներս։

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

«Եւ­րօ-2016» ֆութ­պո­լի ա­խո­յե­նու­թեան ո­րա­կա­ւոր­ման հան­դի­պում­նե­րուն շրջագ­ծով, շա­բա­թա­վեր­ջին, Ե­րե­ւա­նի մէջ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հիւ­րըն­կա­լեց Փոր­թու­գա­լը։ Սա հայ­կա­կան ընտ­րա­նիի ա­ռա­ջին լուրջ քննու­թիւնն էր նո­րան­շա­նակ ա­ւագ մար­զիչ Սար­գիս Յով­սէ­փեա­նի հսկո­ղու­թեան ներ­քեւ։

Երկուշաբթի, Յունիս 15, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք տե­սակ­ցե­ցաւ Կար­միր խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գա­հը այս շրջա­նին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քէն ներս կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ բազ­մաբ­նոյթ շփում­ներ։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Քո­փեն­հա­կի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ ու­սում­նա­սի­րո­ւած են 101 հնա­գոյն ծննդա­կան նմոյշ­ներ Եւ­րոա­սիա­յի տար­բեր շրջան­նե­րէն:

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ դես­պան Ռայ­նէլ Մո­րէլ Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «ՆԱ­ԹՕ-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը՝ նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու լոյ­սի ներ­քոյ» խո­րագ­րով խորհր­դա­ժո­ղո­վին։ Ան իր ե­լոյ­թին մէջ յայ­տա­րա­րեց, թէ վստահ է, որ օր մը Գեր­մա­նիա պի­տի ճանչ­նայ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Ա­րեւմ­տա­հա­յոց ազ­գա­յին գոնկ­րէ­սը, որ Փա­րի­զի մէջ գտնուող սփիւռ­քա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն մըն է, յայ­տա­րա­րեց, թէ գո­հու­նա­կու­թեամբ կը դի­մա­ւո­րէ ե­րեք հայ ե­րես­փո­խան­նե­րու մուտ­քը Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն­նե­րու ու­թե­րորդ փա­ռա­տօ­նը՝ «Տէօ­քիւ­մեն­թարիստ» կը սկսի այ­սօր։ Փա­ռա­տօ­նի յա­տուկ բա­ժին­նե­րէն մէ­կը խո­րագ­րուած է «100-ա­մեայ լռու­թիւն» եւ նուի­րուած Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան։ Այս շրջագծով այ­սօր, ժա­մը 13.00-ին «Սալթ Պէ­յօղ­լու»ի մէջ կը ցու­ցադ­րուի Սիւ­զան Խար­տա­լեան եւ Փէ­յա Հոն­քիւս­տի «Կ՚ատեմ շնե­րը» եւ ժա­մը 15.00-ին ալ՝ Եու­սուֆ Քե­նան Պէյ­սիւ­լէ­նի կող­մէ նկա­րա­հա­նուած «Կեա­վուր մա­հալ­լէ­սի» վա­ւե­րագ­րա­կա­նը՝ Մկրտիչ Մար­կո­սեանի եւ Տիար­պա­քը­րի հա­յու­թեան վե­րա­բե­րեալ։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

​Հանրապետութեան նախագահը աշխատանքային այցելութեամբ կը գտնուի Ատրպէյճանի մայրաքաղաքը՝ Պաքուի մէջ:
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան մէկտեղուեցաւ Իլհամ Ալիեւի, ինչպէս նաեւ Եւրոպայի առաջին խաղերու մասնակից այլ երկիրներէ նախագահներու հետ:

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ընդ­հա­նուր Ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թիւ­նը կը վկա­յէ՝ թէ դա­րե՜ր շա­րու­նակ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մի­ջեւ Ս. Հա­ղոր­դու­թեան Խոր­հուր­դին վե­րա­բե­րեալ վէ­ճեր տե­ղի ու­նե­ցած են, ո­րոնք ո՛չ թէ միա­ցու­ցած, այլ մա­նա­ւանդ հե­ռա­ցու­ցա՛ծ են ե­կե­ղե­ցի­նե­րը ի­րար­մէ, դժբախ­տա­բա՛ր։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը կա­յա­ցաւ թա­ղի ե­կե­ղեց­ւոյ «Իլգ­գան» սրա­հին մէջ։ Ներ­կայ էին տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Մու­րատ Չա­քա­նի, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ե­դուարդ Հար­բութ, Ս. Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րու­հի Սիլ­վա Թրի­քա, նախ­կին ա­տե­նա­պե­տու­հի ու բա­րե­րար Մո­նիք Եր­կա­նեան, ծնո­ղաց միու­թե­նէն ան­դամ­ներ, կրթա­կան մշակ­ներ եւ հրա­ւի­րեալ­ներ։ Յայ­տագ­րի տե­ւո­ղու­թեան ար­տա­յայ­տուե­ցան տնօ­րէ­նու­հի Ա­նի­թա Թու­մա­յեան, Մու­րատ Չա­քան եւ Ե­դուարդ Հար­բութ, ո­րոնք շնոր­հա­ւո­րե­ցին շրջա­նա­ւարտ­նե­րը։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Գում­գա­բուի Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «Յա­րու­թիւն Ա­մի­րա Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ։ Ձեր­նար­կին ներ­կայ էին տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեան եւ իր լծա­կից ըն­կեր­նե­րը, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սե­ւան Կիւ­րին, տնօ­րէ­նու­հի Ե­ղի­սա­բէթ Չա­թա­նաս­լան, հրա­ւի­րեալ­ներ ու ա­շա­կերտ­ներ։

Շաբաթ, Յունիս 13, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ վար­ժա­րա­նի ըն­դար­ձակ պար­տէ­զին մէջ։ Հան­դի­սու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան թա­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան, Շիշ­լիի փոխ-քա­ղա­քա­պետ Վազ­գէն Պա­րըն, տեղ­ւոյն թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Մա­նուկ Էօ­ղէր, Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թե­նէն խորհր­դա­կան Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու, հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ա­ւե­տիս Հա­ճըն­լեան եւ տնօ­րէ­նու­հի Ար­փի Մա­նու­կեան։

Էջեր