Արխիւ

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

Համաժողովրդական ցոյցը հետզհետէ կ՚ընդարձակի Հայաստանի փողոցներուն մէջ:
Ազգային եւ միջազգային կառոյցներ հաշիւ կ՚ուզեն հասարակութեան դէմ իրագործուած բռնութեան համար:

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

«Մագլ­ցիլ լեռն ի վեր» բա­նա­խօ­սու­թիւն­նե­րու շար­քը, զոր միաս­նա­բար կը կազ­մա­կեր­պեն «Ա­նա­տո­լու քիւլ­թիւր» եւ «Սի­վի­լի­թաս» հիմ­նարկ­նե­րը, ե­րէկ հեր­թա­կան ան­գամ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ճե­զաիր» հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ։ Լրագ­րող Ճեն­կիզ Չան­տար եւ վա­ւե­րագ­րող Թէտ Պօ­ղո­սեան ի­րենց անձ­նա­կան փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն հա­յեացք մը սե­ւե­ռե­ցին հա­յե­րու եւ թուր­քե­րու յա­րա­բե­րու­թեանց վրայ։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

55-ա­մեայ Ար­շօ Քա­զար, որ Սեպ­տեմ­բեր 12-ի զի­նուո­րա­կան յե­ղաշրջ­ման ար­դիւն­քին հա­մալ­սա­րա­նէն հե­ռա­ցած բազ­մա­թի­ւե­րու շար­քին կը գտնուէր, ա­ռաջ­նու­թեամբ ա­ւար­տեց հա­մալ­սա­րա­նը, ուր վե­րա­դար­ձած էր 2011-ի հա­մա­նե­րու­մէն ետք։ Ար­շօ Քա­զար 1980-ի նա­խօ­րէին հա­մալ­սա­րան­նե­րու մէջ պա­տա­հած դէպ­քե­րուն եւ սպա­նու­թիւն­նե­րուն պատ­ճա­ռով կի­սատ թո­ղու­ցած էր Մար­մա­րա հա­մալ­սա­րա­նի Տնտե­սա­կան եւ ա­ռեւտ­րա­կան գի­տու­թեանց ա­կա­դե­միոյ Լրագ­րու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բաժ­նի իր ու­սու­մը։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

Գան­տիլ­լիի Ս. Եր­կո­տա­սան Ա­ռա­քե­լոց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Տիգ­րան Գէոր­գեա­ն­ այ­ցե­լե­ց ­Պատրիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց՝ Տ. Մի­նաս Քհնյ. Ճի­հան­կիւ­լեա­նի, այ­ցե­լեց Պատ­րիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը կա­յա­ցաւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան։ Հան­դի­սա­ւոր ընթ­րի­քին ներ­կայ էին Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­մայն­քի Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան, Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ա­բիկ Հայ­րա­պե­տեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Շիշ­լիի փոխ-քա­ղա­քա­պետ Վազ­գէն Պա­րըն, Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թե­նէն խորհր­դա­կան Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու, Է­սաեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Սաթ­նիկ Նշան, նա­խակր­թու­թեան բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Առ­լին Ե­շիլ­թէ­փէ, ու­սուց­չա­կան կազ­մը, ծնող­ներ, հրա­ւի­րեալ­ներ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

Վե­նե­տի­կի մէջ այ­սօր պի­տի ներ­կա­յա­ցուի Մեծ ե­ղեռ­նի վե­րա­բե­րեալ բե­մադ­րու­թիւն մը՝ «Ա­րե­ւե­լեան կողմ­նաշ­խար­հի խա­ղա­ղու­թիւն թող ըլ­լայ» խո­րագ­րով։

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

Ելեկտրականութեան սակագինի շուրջ ցոյցը կը շարունակուի Երեւանի մէջ:
Եդուարդ Նալպանտեան յայտարարեց, թէ Հայաստան կը շարունակէ իր ուղին դէպի ժողովրդավարութիւն:

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

Խորհրդարանի 25-րդ շրջանի աշխատանքները սկսած կը համարուի:
Սելինա Տողան, Մարգար Էսաեան եւ Կարապետ Փայլան եւս կատարեցին իրենց երդումը:

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նօթեր՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Փարիզի ելոյթէն վերջ - Բ
Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռը քար լռութիւն պահելով անտարբերութենէ աւելի կու տայ վերապահութեան, նոյնիսկ անհանգստութեան մը ազդանշանը:

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

Դաշ­նա­կա­հար Տիգ­րան Հա­մա­սեան եւ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան սե­նե­կա­յին երգ­չա­խում­բը նա­խըն­թաց ի­րի­կուն պատ­մա­կան հա­մերգ մը սար­քե­ցին Վա­նայ լճի Աղ­թա­մար կղզիի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ զան­գա­կա­տան ներ­քոյ։ Հա­մեր­գի ներ­կա­նե­րուն կար­գին գտնուած է նաեւ տա­ղան­դա­ւոր գրիչ մը Եք­թա Քո­փան, որ իր տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը այ­սօր հրա­պա­րա­կած էր «Րա­տի­քալ» օ­րա­թեր­թին մէջ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

Սա­սուն գտնուող 1500-ա­մեայ պատ­մու­թեան տէր Գոմքի Ս. Պետ­րոս վա­նա­կան հա­մա­լի­րը ար­ձա­նագ­րուե­ցաւ պե­տա­կա­նօ­րէն։ Ար­ձա­նագ­րու­թիւ­նը ի­րա­կա­նա­ցուց Մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան Տիար­պա­քը­րի Մշա­կոյ­թի եւ բնա­կան ժա­ռան­գու­թեան պահ­պան­ման տա­րած­քա­յին կեդ­րո­նը։

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­տար­բե­րու­թիւ­նը ընդ­հան­րա­պէս, ար­գելք մըն է կեան­քին բնա­կան ըն­թաց­քին՝ որ կը դժուա­րաց­նէ ա­նոր ար­դիւ­նա­ւո­րու­թեան պայ­ման­նե­րը։ Ա­մէն մար­զի մէջ ժխտա­կան ազ­դե­ցու­թիւն կը գոր­ծէ ան­տար­բե­րու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ՝ Քո­լին Քա­յըք­ճըօղ­լու, Ռո­պէրթ Սէր­տար Շա­հին, Լի­նա Չավ­տար, Նա­թան Սիւս­լիւ, Հե­լին Մու­րա­տեան, Մա­սիս Տէմի­րէլ եւ Այգ Թու­րաչ, ո­րոնք կ՚ան­դա­մակ­ցին «Միա­ցեալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թիւն (ՄԱԿ)-Ման­րա­տի­պ» ա­կում­բին, ու­ղեկ­ցու­թեամբ ի­րենց ու­սուց­չու­հիին՝ Սե­սիլ Քո­ճա­յին, 12-16 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն, «Քո­չ» հա­մալ­սա­րա­նին մէջ մաս­նակ­ցե­ցան «ՄԱԿ-Ման­րա­տի­պ»ի անգ­լե­րէ­նով կա­յա­ցած ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նօթեր՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Փարիզի ելոյթէն վերջ - Ա
Լոզանի դաշնագրին յղում ընելով՝ ճանաչման ու հատուցման սպասումներուն մէջ Նորին Սրբութիւնը նոյն զուգահեռականին վրայ կը տեսնէ հայ եւ քիւրտ ժողովուրդներու իրաւունքներուն հետապնդումը:

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց այցելութիւնը Տաթ Չափըլի երէց Վերապատուելի Բենիամին Ռեկընզփուրի։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Ֆո­թոլ­րագ­րող Ա­րա Կիւ­լէ­րի լու­սան­կար­նե­րով ճո­խա­ցած կեն­սագ­րա­կան հա­տո­րը վեր­ջերս լոյս տե­սաւ «Ֆո­թոկ­րա­ֆէ­վի» հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն՝ «Աչք մը, մե­քե­նայ մը եւ ի­րա­կա­նու­թիւն» խո­րագ­րով։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

«Իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման զի­նեալ­նե­րը ա­կա­նա­պա­տած են Սու­րիոյ տա­րած­քին գտնուող Փալ­մի­րա հնա­գոյն քա­ղա­քին ա­ւե­րակ­նե­րը։ Ըստ հա­սած լու­րե­րու, ա­կան­ներ տե­ղադրուած են հնա­գոյն յու­շար­ձան­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ հռո­մէա­կան ամ­փի­թատ­րո­նին շուրջ։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Զի­նեալ ու­ժե­րու նախ­կին գնդա­պետ Տուր­սուն Չի­չէք, որ ներ­կա­յիս դար­ձած է ՃՀՓ­-ի ե­րես­փո­խան, խոս­տո­վա­նե­ցաւ, որ բա­նա­կը 2000-ա­կան­նե­րու սկիզ­բէն հա­մա­ցան­ցա­յին յա­տուկ կայ­քեր հաս­տա­տած էր՝ նպա­տակ ու­նե­նա­լով վար­կա­բե­կել ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը եւ ա­նոր կող­մէ հիմ­նուած կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հա­յե­րը, քիւր­տերն ու Ֆեթ­հուլ­լահ Կիւ­լէ­նի շար­ժու­մը։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015

Կար­սե­ցի գրող Ի­սա Եըլ­մազ վեր­լու­ծեց Կար­սի պատ­մա­կան յու­շար­ձան­նե­րու այժ­մու կա­ցու­թիւ­նը։ Ան նշեց, թէ քա­ղա­քը իր պատ­մա­կան մի­ջա­վայ­րով անգտա­նե­լի գանձ մըն է շար­ժա­րուես­տի ու գրա­կա­նու­թեան տե­սա­կէ­տէ, սա­կայն դժբախ­տա­բար ա­նոնք բար­ձի­թո­ղի վի­ճա­կի մէջ կը գտնուին այժմ։

Էջեր