Արխիւ

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ան­ցեա­լի մէջ դա­ւա­նա­փոխ կամ կրօ­նա­փոխ ե­ղած հա­յոց մե­րօ­րեայ շա­ռա­ւիղ­նե­րուն վե­րա­դար­ձի հար­ցը ու­նի բարդ ե­րե­սակ­ներ։ Հա­յաս­տա­նի մէջ մկրտուե­լու ցան­կու­թիւն յայտ­նած ու մերժուած ե­րեք ծպտեալ հա­յե­րու հար­ցը վառ օ­րի­նակ մըն է այս ա­ռու­մով։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց «Մար­մա­րա­յի խմբակ» հիմ­նար­կի նա­խա­գահ Տքթ. Աք­քան Սու­վէ­րը։ Այս վերջ­նոյն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին Լա­լէ Այ­թանչ Նալ­պանտ եւ Ճա­ֆէր Օք­րա։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 12, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ի­րա­պէ՛ս հրա­շա­գործ է սէ­րը, յա­ճախ ան­կա­րե­լին կա­րե­լի եւ ե­րե­ւա­կա­յա­կա­նը ի­րա­կա­նու­թեան կը վե­րա­ծէ ան։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 11, 2015

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի միջեւ բարձր մակարդակի բանակցութիւնները երէկ շարունակուեցան Անգարայի մէջ:
Ահմէտ Տավուտօղլու եւ Քեմալ Քըլըչտարօղլու համախոհական կառավարութիւն մը ստեղծելու որոնումներուն շրջագծով շուրջ չորսուկէս ժամ տեսակցեցան՝ Էօմէր Չելիքի եւ Հալուք Քոչի ներկայութեամբ - Վերջնական որոշում մը պիտի տրուի այս շաբթուան երկրորդ կէսին նախատեսուած յաջորդ հանդիպումէն վերջ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 11, 2015

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ի­րա­կա­նաց­նել տմար­դի ու վայ­րագ բռնա­րարք­ներ։ Այս ա­ռա­ւօտ հա­ղոր­դուե­ցաւ, որ Շըր­նա­քի մէջ ՓՔՔ­-ի յար­ձակ­ման հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուած է զի­նուոր մը

Երեքշաբթի, Օգոստոս 11, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Եւրոպայի զանազան բեմերուն վրայ փայլուն յաջողութեան հասած նշանաւոր մեներգչուհիներէն Վարդուհի Աբրահամեան:
Յայտնի արուեստագիտուհին ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին տուած բացառիկ հարցազրոյցին մէջ ներկայացուց իր անցած ուղին:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 11, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կը կրկնենք, Յի­սուս Ի՛նք կը հաս­տա­տէ, թէ այս աշ­խար­հի վրայ պի­տի ըլ­լան միշտ նե­ղու­թիւն­ներ, քա­նի որ այս աշ­խար­հը վար­դաս­տան մը չէ՛, այլ պէտք է քաջ ըլ­լալ եւ պայ­քա­րիլ նե­ղու­թիւն­նե­րու դէմ՝ փո­խա­նակ վհա­տե­լու եւ յու­սալ­քուե­լու։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 11, 2015

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂ­ԼեԱՆ

Աշ­խար­հի վրայ փաս­տուած ի­րո­ղու­թիւն մըն է, թէ ա­ռած­նե­րը, ո­րոնք ան­ցեա­լէն հա­սած են մե­զի, միշտ ալ ի­րենց մէջ կը կրեն ի­րա­կա­նու­թիւն մը: Այլ խօս­քով ա­նոնք գրուե­լու եւ կամ ը­սե­լու սի­րոյն գրուած խօս­քեր չեն, այլ ան­յայտ­նե­րու կող­մէ մե­զի փո­խան­ցուած փի­լի­սո­փա­յու­թիւն­ներ են:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 11, 2015

Ժա­մա­նա­կին խորհր­դա­յին ման­կա­վարժ փի­լի­սո­փա­նե­րէն շա­տեր կը հա­ւա­տա­յին, թէ՝ «Մա­նու­կը սպի­տակ թուղթ է», եւ դաս­տիա­րա­կու­թեամբ կա­րե­լի է տալ ա­նոր ո­րե­ւէ մաս­նա­գի­տու­թիւն եւ «ար­տադ­րել» տար­բեր տե­սա­կի գիտ­նա­կան­ներ ու ա­րուես­տա­գէտ­ներ: Սա­կայն խորհրդա­յին մաս­նա­գի­տա­կան փոր­ձը ցոյց տուաւ, թէ (յատ­կա­պէս ա­րուես­տի պա­րա­գա­յին) այս տե­սու­թիւ­նը խո­տոր կը հա­մե­մա­տի գործ­նա­կան կեան­քի հետ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 11, 2015

​Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարը այցելեց երկրի հիւսիս-արեւելեան սահմանային գօտին:
Սէյրան Օհանեան տեղւոյն վրայ մանրամասն ծանօթացաւ վիճակին՝ բարձրաստիճան զինուորականներու ուղեկցութեամբ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 11, 2015

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան Թե­մէն ներս վեր­ջերս հիւ­րըն­կա­լուե­ցան խումբ մը ղպտի ե­րի­տա­սարդ­ներ։ ԱՄՆ-ի Ա­րե­ւե­լեան ա­փէն մեկ­նած՝ Ղպտի ե­րի­տա­սար­դաց միու­թեան քա­ռա­սուն ան­դամ­նե­րը ջեր­մօ­րէն դի­մա­ւո­րուե­ցան Ա­րեւմ­տեան Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս՝ Լոս Ան­ճե­լըս։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 11, 2015

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րը կը նա­խա­տե­սէ շու­տով թափ տալ Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­խա­րիս­խին վրա­յով գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն՝ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ։ ԱՄՆ-ի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Ճէյմս Պրայն­տըլ յայտ­նեց, թէ ԱՄՆ-ի ռազ­մաօ­դա­յին զօր­քե­րուն պատ­կա­նող վեց հատ F-16 ռազ­մաօ­դա­նաւ ու­ղար­կուած է Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­խա­րիս­խը, ուր­կէ մօ­տա­ւոր ա­պա­գա­յին պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուին գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 11, 2015

Ի­րա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ բա­նակ­ցու­թիւն­ներ սկսան՝ դէ­պի հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­ներ կազ ար­տա­ծե­լու հար­ցին շուրջ։ Թեհ­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը այս մա­սին հա­ղոր­դում­ներ ը­րին, իսկ այս լու­րը զա­նա­զան աղ­բիւր­նե­րու կող­մէ այն­պէս կը մեկ­նա­բա­նուի, թէ Ի­րան ար­դէն վե­րա­դար­ձած է խո­ղո­վա­կա­շա­րով մը դէ­պի Եւ­րո­պա կազ ար­տա­ծե­լու ծրագ­րե­րուն։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Շաբաթավերջին շարունակուեցան սուրիահայութեան մասին ահազանգային լուրերը:
Ջուրի նեղութիւն, ռմբակոծումներ, հաղորդակցութեան անկարելիութիւն եւ անորոշութիւն…

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րար եւ ա­ւագ բա­նագ­նաց Վոլ­քան Պոզ­քըր կը պատ­րաս­տուի այս շաբ­թուան տե­ւո­ղու­թեան ի­րա­կա­նաց­նել ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը՝ Եւ­րո­պա­յի մէջ բա­ցատ­րե­լու հա­մար Թուր­քիոյ կող­մէ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ ձեռ­նար­կուած պայ­քա­րը եւ լուծ­ման գոր­ծըն­թա­ցին ուղ­ղու­թեամբ ա­նոր վճռա­կա­մու­թիւ­նը։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րէն ներս ու­նե­նա­լիք շփում­նե­րուն ըն­թաց­քին Վոլ­քան Պոզ­քըր երկ­խօս­նե­րուն տե­ղե­կու­թիւն­ներ պի­տի փո­խան­ցէ Թուր­քիոյ վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն շուրջ ու պի­տի մատ­նան­շէ, թէ ա­հա­կեկ­չու­թեան դէմ ձեռ­նար­կուած պայ­քա­րը չէ փո­խած կա­ռա­վա­րու­թեան վճռա­կա­մու­թիւ­նը՝ բա­րե­փո­խում­նե­րուն եւ լուծ­ման գոր­ծըն­թա­ցին ուղ­ղու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Պաքու-Թիֆլիզ-Կարս երկաթուղիի շինարարութեան աշխատանքները կը կաղան լրջօրէն:
Ազէրի մասնագէտ մը BBC-ին յայտնած է, որ ծրագրին նշանակութիւնը կը նուազի հետզհետէ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Դա­մաս­կո­սի Թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ Տ. Ար­մաշ Եպսկ. Նալ­պան­տեան իր «Ա­րե­ւելք» (www.arevelk.am) կայ­քին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ (6 Օգոստոս 2015) ը­սած է, որ Դա­մաս­կո­սի մէջ տի­րող ընդ­հա­նուր ի­րա­վի­ճա­կը նոյն­պէս վտան­գա­ւոր է յա­ռե­լով, որ քա­ղա­քի սահ­մա­նա­յին կրա­կա­գի­ծը կը գտնուի Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ կից:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Իս­թան­պու­լի մէջ այս ա­ռա­ւօտ ապ­րուե­ցաւ զգա­յա­ցունց դէպք մը։ Այս­պէս, Սուլ­թան­պէյ­լիի մէջ յար­ձա­կում գոր­ծու­ե­ցաւ ոս­տի­կա­նա­տան մը վրայ։ Դէպ­քին հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուե­ցաւ ոս­տի­կան մը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Այս առաւօտ Ս. Պատարագ մատուցուեցաւ Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ երդիքին տակ:
Նորոգ վախճանեալ Տ. Պսակ Ա. Քհնյ. Թէզէնլեանի յուղարկաւորութիւնը Գումգաբուի մէջ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 10, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ մեր հա­մայն­քի ե­րի­ցա­գոյն ան­դա­մու­հի­նե­րէն 103-ա­մեայ Վար­սէն Օ­րուն­ճաք­ճըէ­լին, ո­րու տա­րե­դար­ձը կը նշուէր։

Էջեր