Եկեղեցական

Տ. ԽԱ­ԺԱԿ ԱՐՔ. ՊԱՐ­ՍԱ­ՄԵԱՆ ՈՂ­ՋՈՒ­ՆԵՑ ՀՌՈ­ՄԻ ՊԱ­ՊԻՆ ԱՄՆ ԱՅ­ՑԵ­ԼՈՒ­ԹԻՒ­ՆԸ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեան վեր­ջերս հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Հռո­մի Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պետ՝ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պին հետ՝ այս վերջ­նոյն Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով։ Ըստ Նիւ Եոր­քի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նին կող­մէ հրա­պա­րա­կուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թեան՝ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ող­ջու­նեց Սրբա­զան Քա­հա­նա­յա­պե­տին Միացեալ Նահանգներ կա­տա­րած անդ­րա­նիկ այ­ցե­լու­թիւ­նը։

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՊԱՏԳԱՄԸ՝ ՍՐԲԱԼՈՅՍ ՄԻՒՌՈՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի օրհ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան առ­թիւ հե­տե­ւեալ պատ­գա­մը տուաւ ողջ աշ­խար­հի հա­յու­թեան։ Ստո­րեւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի վե­րա­ծե­լով կը ներ­կա­յաց­նենք Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին պատ­գա­մը։

ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ ՄԻՒՌՈՆ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, Վեհափառ Հայրապետին բարձր նախագահութեամբ երէկ պատմական փառաշուք արարողութիւնով մը օրհնուեցաւ սուրբ իւղը:
Վարագայ Սուրբ Խաչի տօնին օրը Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին հերթական անգամ հոգեւոր միասնականութեան զգացումով համախմբեց իր աշխարհացրիւ հօտը:

ՍՈՒՐԲ ՄԻՒ­ՌՈ­ՆԻ ԱՍ­ՏՈ­ՒԱ­ԾԱ­ԲԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒ­ՆԸ

​ՍԱՀԱԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԱՇԱԼԵԱՆ

​Երկ­նա­յին օրհ­նու­թիւն­ներն ըն­կա­լե­լու եր­կու մի­ջոց­ներ ու­նինք. Ա­ռա­ջի­նը՝ ուղ­ղա­կի Աս­տուծ­մէ մեր հո­գիին մէջ իջ­նող ազ­դե­ցու­թիւնն է ա­ռանց ոե­ւէ միջ­նոր­դի: Այս ա­ռու­մով մար­դու եւ Աս­տու­ծոյ մի­ջեւ ոչ մէկ բան կրնայ մտնել:

ԼՈՅՍ ՍՐԲՈՒԹԵԱՆ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ շաբաթավերջին տեղի կ՚ունենայ Միւռոնօրհնութիւն։
Հայաստանեայց Առաքելական Ուղղափառ եկեղեցին հոգեւոր միասնականութեամբ կը վերամիաւորէ իր աշխարհացրիւ հօտը։
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը կը նախագահէ պատմական արարողութեան։

 

ՆՈՒԻՐԱԿԱՆ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹԻՒՆ…

Օ­ծու­մը ու­նի նուի­րա­գոր­ծո­ղի եւ սրբա­գոր­ծո­ղի ի­մաստ։ Այս­պէս, Աս­տու­ծոյ սպա­սար­կու­թեան կո­չուած ան­ձեր, պաշ­տօ­նեա­ներ, ա­ռար­կա­ներ եւ ա­նօթ­ներ կ՚օ­ծուէին ձի­թե­նիի իւ­ղով Աս­տուա­ծըն­տիր ան­ձե­րու ձե­ռամբ։ Օ­ծու­մով իշ­խա­նու­թեան կու գա­յին նաեւ թա­գա­ւոր­նե­րը, օ­րէն­քով կա­ռա­վա­րե­լու հա­մար ի­րենց ժո­ղո­վուր­դը։

ՍՈՒՐԲ ԼՈՅՍ ՏՈՒՈՂ ԻՒՂԻՆ՝ ՄԻՒՌՈՆԻՆ ՀԱՄԱՐ

Ս. Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցիի «Մա­տեան ող­բեր­գու­թեան» ա­ղօ­թագր­քին վեր­ջին հա­տուած­նե­րէն մին՝ Գլուխ ՂԳ.-ը, վեր­նագ­րուած է «Ա­ղօթք թարգ­մա­նօ­րէն վասն սրբա­լոյս իւ­ղոյն միւ­ռո­նի». բա­ժին մը, զոր հո­գե­ւո­րա­կան­ներ կ՚ըն­թեր­ցեն Միւ­ռոնօրհ­նէ­քի հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան ժա­մա­նակ։ Այ­սու կը ներ­կա­յաց­նենք հա­տուած մը յի­շեալ ա­ղօթ­քէն՝ աշ­խար­հա­բա­րի թարգ­մա­նուած թեր­թիս հիմ­նա­դիր Մի­սաք Գօ­չու­նեա­նի կող­մէ («Աշ­խար­հա­բար Նա­րեկ», Պո­լիս, 1902)։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Մա­թիաս Քիս­լէ­րը։ Ող­ջու­նե­լով նո­րան­շա­նակ դես­պա­նը՝ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը գո­հու­նա­կու­թեամբ ընդգ­ծեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի եւ Գեր­մա­նիոյ դես­պա­նա­տան մի­ջեւ ձե­ւա­ւո­րուած ա­մուր կա­պե­րը։

Էջեր