Եկեղեցական

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՈՒՐԲ ՎԱՐԴԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՆԻՍՏ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻՆ ՄԷՋ ՄԵԾ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԱՊՐՈՒԵՑԱՒ ՏԻՐՈՋ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ

Նիւ Եորք քա­ղա­քի սրտին վրայ կա­ռու­ցուած Հա­յաս­տա­նեայց Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ գե­ղա­կերտ Ս. Վար­դան մայր տա­ճա­րին մէջ հան­դի­սա­ւոր կեր­պով նշուե­ցաւ մեր Փրկչին՝ Յի­սուս Քրիս­տո­սի Ս. Ծննդեան եւ Աս­տ-ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նը:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը բարձր գնա­հա­տան­քի ա­ռար­կայ դար­ձուց այն կա­մա­ւոր­նե­րը, ո­րոնք ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րած էին «Ու­րախ Ա­մա­նոր սահ­ման­նե­րուն» ծրագ­րին։ Հարկ է նշել, որ այս ծրա­գի­րը ան­ցեալ ա­միս կեան­քի կո­չուե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ըն­կե­րա­յին ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու գրա­սե­նեա­կին կող­մէ։

ԱՂՕԹԱԿՑՈՒԹԻ՜ՒՆ…

Պատրիարքական Աթոռին տնօրինութեամբ, Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տաղաւարին առթիւ տօնակատարութիւններ ու զօրակցութեան շարժում:
Կեսարիոյ Սուրբ գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ տօնական աւետիսով աղօթք կը վերառաքուի առ Աստուած՝ համայն աշխարհի խաղաղութեան համար:
Մերձաւոր Արեւելքէն խոյս տալով Թուրքիոյ զանազան քաղաքներուն մօտ ապաստան գտած հայ գաղթականները խոր երկիւղածութեամբ կը կատարեն իրենց ուխտը:

ՏՕՆԱԿԱՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՇՐՋԱՆ

2016-ի տարեմուտին եւ Սուրբ Ծննդեան տաղաւարին առթիւ աւանդական ընդունելութիւն Պատրիարքարանի դահլիճի երդիքին տակ:Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան Գումգաբուի մէջ հիւրընկալեց իսթանպուլահայ տիկնանց յանձնախումբերու եւ ծնողաց միութիւններու ներկայացուցիչները, որոնք միասնաբար երգեցին «Խորհուրդ մեծ» շարականը եւ որպէս նուէր ստացան նուռեր:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան առ­թիւ ըն­դու­նեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի պաշ­տօ­նէու­թիւ­նը։ Մայ­րա­վան­քի հա­մա­լի­րէն ներս Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը պաշ­տօ­նէու­թիւ­նը հիւ­րըն­կա­լեց՝ Ս. Էջ­միած­նի վար­չատն­տե­սա­կան բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Մու­շեղ Եպսկ. Պա­պա­յեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԼՈՅՍԸ

Տէր Յիսուսի Հրաշափառ Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնը:
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին մեծ շուքով նշեց տարուան առաջին տաղաւարը: Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարին մէջ տուաւ իր աշխարհացրիւ հօտին ուղղեալ պատգամը: Ներկայ էր նաեւ Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

Ա­ՐԱՄ ԱՐ­ՔԵ­ՊԻՍ­ԿՈ­ՊՈՍ Ա­ԹԷ­ՇԵԱՆ

Հա­պա ան­ձը ու­նայ­նա­ցուց ծա­ռա­յի կեր­պա­րանք առ­նե­լով՝ մար­դոց նման ըլ­լա­լով եւ մար­դու կեր­պա­րան­քո­վը Ինք­զինք խո­նար­հե­ցուց։

(Փի­լի­պպե­ցիս. 2.7-8)

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԻ Ա­ՌԱՋ­ՆՈՐԴ Տ. ՅՈՎՆԱՆ ԱՐՔ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏ­ԳԱ­ՄԸ

ՅՈՎ­ՆԱՆ ԱՐ­ՔԵ­ՊԻՍ­ԿՈ­ՊՈՍ

Ո՜վ մա­նուկ Յի­սուս, շուա­րած հո­վիւ­նե­րուն նման` ան­թարթ աչ­քերս հա­մեստ մսու­րի մէջ ծուա­րած աս­տուա­ծա­յին ան­հու­նիդ սե­ւե­ռած եմ։

2016 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՏՕՆԵՐՆ ՈՒ ՍՐԲՈՑ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐԵՐԸ, ԸՍՏ ՆՈՐ ՏՈՄԱՐԻ

Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին 2016 թուա­կա­նին ըստ Նոր տո­մա­րի պի­տի նշէ ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նե­րը եւ սրբոց յի­շա­տա­կու­թեան օ­րե­րը։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի կող­մէ հրա­պա­րա­կուած հա­մա­պա­տաս­խան ամ­փոփ ցան­կը.-

Էջեր