Եկեղեցական

Անուշ Թրուանց եւ Ալպերթ Խառատեան

Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րը տա­րած­քաշր­ջա­նի տագ­նա­պա­լի ի­րադ­րու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ ան­մի­ջա­կան շփման մէջ կը մնան ի­րա­րու հետ։ Այս­պէս, Ա­սո­րի Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ վան­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­ւոր պե­տե­րու հան­դի­պում, ո­րուն ներ­կայ էին Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հո­գե­ւոր պե­տե­րը եւ ի­րենց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

ԹԻՖԼԻԶԻ ՄԷՋ ՕԾՈՒՄ

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Վիրահայոց Թեմէն ներս հոգեւոր ցնծութիւն:
Ս. Գէորգ Առաջնորդանիստ պատմական եկեղեցին պաշտամունքի վերաբացուեցաւ հանդիսաւոր արարողութիւնով մը, որուն նախագահեց Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը - Ներկայ էին նաեւ Սերժ Սարգսեան եւ Հայաստանի պետական աւագանիէն դէմքեր: Պիծինա Իվանիշվիլի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» շքանշանով պարգեւատրուեցաւ Նորին Սրբութեան ձեռամբ:

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԳՀԽ-Ի ԺՈՂՈՎԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ մեկ­նե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Գում­գա­բուի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը կը մաս­նակ­ցի Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ժո­ղո­վին, որ կը գու­մա­րուի Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ։

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի քահանայական ձեռնադրութեան եւ եպիսկոպոսական օծման կրկնակ տարեդարձներուն առթիւ փայլուն արարողութիւններ:
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս Նորին Սրբազնութիւնը շրջապատուեցաւ ամենաջերմ զգացումներով:

ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը այս շաբաթավերջին այցելութիւն մը կու տայ Թիֆլիզ:
Վաղը պիտի վերաօծուի վերջերս վերանորոգուած Ս. Գէորգ պատմական եկեղեցին, որ կառուցուած է 13-րդ դարուն: Ներկայ պիտի գտնուին նաեւ Հայաստանի եւ Վրաստանի ղեկավարները:

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի «Վա­չէ եւ Թա­մար Մա­նու­կեան» մա­տե­նա­դա­րա­նին մէջ, Ու­սուց­չի օ­րուան կա­պակ­ցու­թեամբ ըն­դու­նեց Մայր Ա­թո­ռի եւ ՀԲԸՄ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ գոր­ծոց Հա­յոր­դեաց տու­նե­րու 140 ու­սու­ցիչ­նե­րը՝ ու­ղեկ­ցու­թեամբ Հա­յոր­դեաց տու­նե­րու հո­գե­ւոր տե­սուչ Տ. Կո­մի­տաս Վրդ. Յով­նա­նեա­նի։ 

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՔԱՆԴԱԿԻ ԲԱՑՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն ներս վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, որ մաս կազ­մեց 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րու շրջագ­ծին։ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեա­նի հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ, Նիւ Եոր­քի Ս. Վար­դան մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս կա­տա­րուե­ցաւ «Գաղ-­թա­կա­նու­թիւն» քան­դա­կին օրհ­նու­թիւ­նը եւ տե­ղի ու­նե­ցաւ բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Էջեր