Եկեղեցական

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՏՕՆԸ

Ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին նշեց Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի տօ­նը։ Քա­ղա­քիս մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­ներ։ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ Տէ­րու­նի տօ­նին կա­պակ­ցու­թեամբ Մայր Տա­ճա­րի եր­դի­քին տակ մա­տու­ցուե­ցաւ Սուրբ Պա­տա­րագ, ձե­ռամբ Տ. Շա­հէ Ծ. Վրդ. Ա­նա­նեա­նի, որ խօ­սե­ցաւ նաեւ օ­րուան քա­րո­զը։

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ

Յի­սու­սի տա­ճար ըն­ծայ­ման տօ­նը՝ որ կը կո­չ-ւի նաեւ «Տեառ­նըն­դա­ռաջ», կը տօ­նուի 14 Փետ­րուա­րին, այ­սինքն Յի­սու­սի ծնուն­դէն քա­ռասուն օր յե­տոյ։ Այս տօ­նը Յի­սու­սի, տա­ճա­րին մէջ Աս­տու­ծոյ նուի­րե­լու կամ ըն­ծա­յե­լու տօնն է։

ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԿՈՂՄԷ ԲԱՐՁՐ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը վեր­ջերս Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Ծայ­րա­գոյն Ա­րե­ւել­քի իր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը՝ Տ. Զա­ւէն Վրդ. Եա­զը­ճեա­նը։ Այս վեր­ջի­նը Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի լու­սա­րա­րա­պետ Տ. Յով­նան Եպսկ. Յա­կո­բեա­նի ձե­ռամբ վեր­ջերս Օ­շա­կա­նի Ս. Մես­րոպ Մաշ­տոց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ար­ժա­նա­ցած էր մաս­նա­ւոր վար­դա­պե­տա­կան աս­տի­ճա­նի։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԿԱՐԷՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ԵՐԷԿ ԱՅՑԵԼԵՑ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վար­չա­պետ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեա­նը։ Ող­ջու­նե­լով վար­չա­պե­տին այ­ցե­լու­թիւ­նը Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին՝ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը կա­րե­ւո­րեց երկ­րին առ­ջեւ ծա­ռա­ցած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու յաղ­թա­հար­ման եւ ժո­ղո­վուր­դը յու­զող առ­կայ խնդիր­նե­րու կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղեալ կա­ռա­վա­րու­թեան ջան­քերն ու ձեռ­նար­կուած ծրագ­րե­րը։

Հայ Եկեղեցւոյ Առաջաւորաց Պահքը

Ա­ռա­ջա­ւո­րաց  պահ­քը սկսաւ երէկ՝ Փետ­րուարի 6-ին, որ կը տե­ւէ հինգ օր:
Ա­ռա­ջա­ւո­րա­ցը ա­ռա­ջին պահքն է, որ հաս­տա­տուած է Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րի­չի կող­մէ եւ այդ իսկ պատ­ճա­ռով կը կո­չուի ա­ռա­ջուո­րաց՝ ա­ռա­ջին:

ՎԱԽՃԱՆԵԱԼ Տ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔ. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ ՄԱՐՄԻՆԸ ԱՄՓՈՓՈՒԵՑԱՒ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԻԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՄԷՋ

Սուրբ Էջ­միած­նի ե­րի­ցա­գոյն միա­բան­նե­րէն նո­րոգ վախ­ճա­նեալ Տ. Մես­րոպ Արք. Գրի­գո­րեա­նի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւնն ու թա­ղու­մը ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ՝ նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի։ Վախ­ճա­նեալ սրբա­զան հօր մար­մի­նը ամ­փո­փուե­ցաւ Մայր Ա­թո­ռի միա­բա­նա­կան գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ։

ՏԱՐԵԿԱՆ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ՅՈՐԴԱՆԱՆ ԳԵՏ

Յու­նուա­րի 22-ին, Ե­րու­սա­ղէ­մի Սրբոց Յա­կո­բեանց միա­բա­նու­թիւ­նը՝ հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեա­նի, ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն կազ­մա­կեր­պած էր դէ­պի Յոր­դա­նան գետ։

ՀՌՈՄԻ ՄԷՋ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ

Հռո­մի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Կա­թո­լիկ-Ա­րե­ւե­լեան Ուղ­ղա­փառ մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան երկ­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին աս­տուա­ծա­բա­նա­կան միա­ցեալ յանձ­նա­խում­բին հեր­թա­կան նստաշր­ջա­նը։ Ժո­ղով­նե­րը սկսան ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին ու պի­տի շա­րու­նա­կուին մին­չեւ Յու­նուա­րի 28-ը։

ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Ս. Ծննդեան եւ Աս­տուա­ծա­յայտ­նու­թեան տա­ղա­ւա­րին առ­թիւ, շաբաթավերջին, Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան։ Նկա­տե­լով որ Աս­տուա­ծա­յայտ­նու­թեան տա­ղա­ւա­րը չէր տօ­նախմ­բուած, Ս. Պա­տա­րա­գի մա­տուց­մամբ թէ՛ կղզիի փոք­րա­թիւ ժո­ղո­վուր­դը եւ թէ ուխ­տա­ւոր­ներ ա­ռի­թն ու­նե­ցան ապ­րե­լու հո­գե­ւոր ու­րա­խու­թեան։

Էջեր