Եկեղեցական

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

​Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը վերջին օրերուն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ հիւրընկալեց Վիեննայի Պետական համալսարանէն խումբ մը։ 32 դասախօսներէ եւ ուսանողներէ բաղկացեալ այս խումբի գլուխը կը գտնուէին՝ Կաթոլիկ Աստուածաբանութեան ֆաքիւլթէի Ծիսագիտութեան ու խորհուրդներու աստուածաբանութեան ամպիոնի վարիչ Փրոֆ. Ֆոյլնէր եւ Քրիստոնեայ Արեւելքի ուսումնասիրութեան ու հայրաբանութեան ամպիոնի վարիչ Փրոֆ. Փրոքշին։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՏԵՂԱՊԱՀԻՆ

Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի ընդլայնուած կազմով հերթական նստաշրջանը աւարտին հասաւ Մոսկուայի մէջ:
Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին գլխաւորութեամբ, ժողովականները յորդոր ուղղեցին, որպէսզի հոգեւորականաց դասուն եւ ազգայիններու գործակցութեան խաղաղ մթնոլորտով ջանքեր ներդրուին պետական կառոյցներու հետ բարւոք լուծումներ գտնելու համար ստեղծուած կացութեան:

ԳՀԽ-Ի ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ ՍԿՍԱՒ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ ե­րէկ Մոս­կուա­յի մէջ սկսաւ Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ընդ­լայ­նուած կազ­մով նստաշր­ջա­նը։ Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ռու­սաս­տա­նի եւ Նոր Նա­խի­ջե­ւա­նի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Եզ­րաս Արք. Ներ­սի­սեա­նի տան­տի­րու­թեամբ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այս նստաշր­ջա­նը, ո­րու աշ­խա­տանք­նե­րը պի­տի եզ­րա­փա­կուին վա­ղը։

ԿԱԹՈԼԻԿ 30 ՔԱՀԱՆԱՆԵՐ

​Կը տե­ղե­կա­նանք, որ «Էլ Ճե­զի­րէ» ա­րա­բա­կան հե­ռուս­տա­կա­յա­նը փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նի մը պատ­րաս­տու­թեան ձեռ­նար­կած է՝ Լեռ­նա­յին Ղա­ղա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին շուրջ։ Ծա­նօթ է, որ այս հե­ռուս­տա­կա­յա­նին կեդ­րո­նը կը գտնուի Քա­թա­րի մէջ եւ ամ­բողջ աշ­խար­հով մէկ սփռում­ներ կը կա­տա­րէ՝ ա­րա­բե­րէն, թրքե­րէն եւ անգ­լե­րէն լե­զու­նե­րով։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ՀԲԸՄ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ՀԵՏ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ան­ցեալ Կի­րա­կի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նը։ Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը եւ Պերճ Սեդ­րա­կեան գո­հու­նա­կու­թեամբ անդ­րա­դար­ձան Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի եւ ՀԲԸՄ-ի ար­դիւ­նա­շատ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԵՐԷԿ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՓԱՐԻԶԷՆ ԵՒ ՄԱՐՍԷՅԼԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց ֆրան­սա­հայ ա­շա­կերտ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ մեծ խումբ մը։ Մար­սէյ­լի Հա­մազ­գա­յի­նի վար­ժա­րա­նէն եւ Փա­րի­զի Դպրո­ցա­սէր վար­ժա­րա­նէն շուրջ 45 ա­շա­կերտ­ներ Ս. Զատ­կի տօ­նա­կան շրջա­նին ստա­ցան Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին օրհ­նու­թիւ­նը։

ՊԱՏԳԱՄ ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿԻ

ՅՈՎ­ՆԱՆ ԱՐ­ՔԵ­ՊԻՍ­ԿՈ­ՊՈՍ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Քրիս­տո­սի Յա­րու­թիւ­նը մարդ­կու­թեան կեան­քը յե­ղաշր­ջող ճշմար­տու­թիւն է: Իր հրա­շա­լի Յա­րու­թեան խոր­հուր­դը ապ­րող ան­հատ քրիս­տո­նեան կամ հա­ւա­քա­կա­նու­թիւ­նը իր մէջ կ՚ապ­րի նոր կեան­քը, ստեղ­ծա­գոր­ծե­լու ո­գին, եւ ա­մե­նէն էա­կա­նը՝ յա­ւի­տե­նա­կա­նու­թեան զգա­ցո­ղու­թիւ­նը:

Էջեր