Եկեղեցական

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԷՆ ՆՈՐ ՈՒ ՇԱՏ ԱՐԺԷՔԱՒՈՐ ԳԻՐՔ ՄԸ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չու­թեան բա­ժի­նը վեր­ջերս նոր գիրք մը լոյս ըն­ծա­յեց՝ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ եւ «Սար­գիս Գաբ­րիէ­լեան» հիմ­նադ­րա­մի մե­կե­նա­սու­թեամբ։ Թով­մա Մե­ծո­փե­ցիի «Յի­շա­տա­կա­րան»ն է այս մէ­կը։ Բնագ­րին զու­գա­դիր՝ գոր­ծը կը բո­վան­դա­կէ գրա­բար եւ աշ­խար­հա­բար։

Էջեր