Եկեղեցական

ՊԱՏԳԱՄ ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿԻ

ՅՈՎ­ՆԱՆ ԱՐ­ՔԵ­ՊԻՍ­ԿՈ­ՊՈՍ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Քրիս­տո­սի Յա­րու­թիւ­նը մարդ­կու­թեան կեան­քը յե­ղաշր­ջող ճշմար­տու­թիւն է: Իր հրա­շա­լի Յա­րու­թեան խոր­հուր­դը ապ­րող ան­հատ քրիս­տո­նեան կամ հա­ւա­քա­կա­նու­թիւ­նը իր մէջ կ՚ապ­րի նոր կեան­քը, ստեղ­ծա­գոր­ծե­լու ո­գին, եւ ա­մե­նէն էա­կա­նը՝ յա­ւի­տե­նա­կա­նու­թեան զգա­ցո­ղու­թիւ­նը:

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ՔԱՅԼԵՐ

Ռուսաց Քիրիլ Պատրիարքի միջնորդութեամբ, Վեհափառ Հայրապետը յառաջիկային դարձեալ պիտի տեսակցի Ատրպէյճանի շէյխիւլիսլամին հետ:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոս. «Հանդիպման ժամկէտը տակաւին յստակ չէ, թուականի եւ օրակարգի ձեւաւորման ուղղութեամբ կը տարուին աշխատանքներ»:

ՀԱՆԳԻՍՏ՝ Տ. ԶԱՐԵՀ Ծ. ՎՐԴ. ՊԱՐՈՆԵԱՆԻ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի ե­րէց միա­բան­նե­րէն Տ. Զա­րեհ Ծ. Վրդ. Պա­րո­նեան ե­րէկ ա­ռա­ւօտ ի Տէր հան­գաւ Պուք­րէ­շի մէջ։ 76  տա­րե­կան հա­սա­կին վախ­ճա­նե­ցաւ բազ­մա­վաս­տակ հո­գե­ւո­րա­կա­նը, որ 1941 թուա­կա­նին ծնած էր Պուք­րէ­շի մէջ ու եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր ծա­ռա­յու­թիւն կը մա­տու­ցա­նէր Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ռու­մա­նիոյ Թե­մէն ներս։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը վեր­ջին օ­րե­րուն Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի «Մխի­թար Հե­րա­ցի» պե­տա­կան բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րը, հա­մա­նուն Ա­ւագ դպրո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին վի­րա­ւո­րուած զի­նուոր­ներ։ Խում­բը Մայր Ա­թոռ այ­ցե­լեց Պե­տա­կան բժշկա­կան հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սուչ Ար­մէն Մու­րա­տեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան երէկ նախագահեց Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ մեծահանդէս արարողութիւններուն:
Սամաթիոյ ընտանիքը հոգեւոր հրճուանքով դիմաւորեց Աւագ շաբթուան շրջանը, մինչ մանուկներու օրհնութեան աւանդական կարգը համախմբեց հոծ թիւով հաւատացեալներ:

ՅԻՇԱՏԱԿՄԱՆ ՕՐ

Համայնավարական բռնապետութեան տարիներուն նահատակուած հոգեւորականներու ոգեկոչում:
Վեհափառ Հայրապետի նախագահութեամբ հոգեհանգիստ՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի յուշապատին առջեւ:

ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի միա­բան­նե­րէն Հայր Զա­քա­րիա Բա­ղու­մեան վեր­ջերս ար­ժա­նա­ցաւ ծայ­րա­գոյն վար­դա­պե­տի աս­տի­ճա­նին։ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իր թե­զի պաշտ­պա­նու­թիւ­նը եւ այդ փու­լը յա­ջո­ղու­թեամբ ա­ւար­տե­լէ վերջ ծայ­րա­գոյն վար­դա­պե­տի տասն աս­տի­ճան­նե­րը ի­րեն շնոր­հուե­ցան Օ­շա­կա­նի Ս. Մես­րոպ Մաշ­տոց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ձե­ռամբ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեա­նի։

«ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԵՒ ԱՆԸՆԿԱԼԵԼԻ Է ԲԱՑ ՆԱՄԱԿՆԵՐՈՒ ՄԻՋՈՑԱՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՇՓՈՒՄԸ ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՀԵՏ»

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Տե­ղե­կա­տուու­թեան հա­մա­կար­գի տնօ­րէն Տ. Վահ­րամ Քհնյ. Մե­լի­քեան շա­բա­թա­վեր­ջին tert.am կայ­քէ­ջին յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ը­րաւ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի առ­կայ խնդիր­նե­րու լոյ­սին տակ։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ բաց նա­մակ մը ու­ղար­կած էր Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին։

ՎԵՀ. ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՀՐԱԺԵՇՏ ԱՌԱՒ ՖԻՆԼԱՆՏԻԱՅԷՆ

Դէ­պի Ֆին­լան­տիա կա­տա­րած մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Քա­րե­լիա­յի եւ Հա­մայն Ֆին­լան­տիոյ Ար­քե­պիս­կո­պոս, Ֆին­լան­տիոյ Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Պետ Լէո­յի հետ։ Քուո­փիոյ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­նոնց եղ­բայ­րա­կան հան­դի­պու­մը։ Տեղ­ւոյն Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ կեդ­րո­նը եւ յա­րա­կից թան­գա­րա­նը այ­ցե­լե­լէ վերջ եր­կու ե­կե­ղե­ցի­նե­րու պե­տե­րը հա­մա­տեղ ա­ղօթ­քի մը մաս­նակ­ցե­ցան Նոր Վա­լաան վա­նա­կան հա­մա­լի­րէն ներս։

Էջեր