Թրքահայ կեանք

ՍՐԲՈՒՀԻ ՏԻՒՍԱԲԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

այ գրա­կա­նու­թեան ա­ռա­ջին գրա­գի­տու­հին ու կա­նանց ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան Սրբու­հի Տիւ­սաբ (1841-1901) ո­գե­կո­չուե­ցաւ Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րուան առ­թիւ։ Այս առ­թիւ Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րիչ Տ․ Լե­ւոն Արք․ Զէ­քիեան հո­գե­հանգս­տեան Ս․ Պա­տա­րագ մա­տոյց Բան­կալ­թըի Լա­տին կա­թո­ղի­կէ գե­րեզ­մա­նա­տան մատ­րան մէջ։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՑԻՆԵՐԸ ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ ՄԱՏՈՒՑԻՆ ՍՐԲՈՒՀԻ ՏԻՒՍԱԲԻ ՇԻՐՄԻՆ ՄՕՏ

Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­րուան նա­խօ­րեա­կին, Բան­կալ­թի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը սա­ներ, գլխա­ւո­րու­թեամբ հա­յե­րէ­նի ու­սու­ցիչ Սե­ւան Տէ­յիր­մէն­ճեա­նի, այ­ցե­լե­ցին վի­պա­գիր ու հան­րա­յին գոր­ծիչ Սրբու­հի Տիւ­սա­բի (1841-1901) շի­րի­մը, որ կը գտնուի Բան­կալ­թիի Լա­տի­նաց գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՅԱՌԱՋ ԿԸ ՏԱՐՈՒԻ ՄԵԾ ԵՌԱՆԴՈՎ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ ձեռ­նարկուած սերն­դա­փո­խու­թեան ծրա­գի­րը յա­ռաջ կը տա­րուի թա­փով։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Մեծ պահ­քէն ան­մի­ջա­պէս ա­ռաջ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ «Ա­լա­ճա­ճեան» սրա­հին մէջ կազ­մա­կերպուած խրախ­ճանք մը բնո­րո­շած էր սոյն նա­խագ­ծին մեկ­նար­կը։

ՍԱՖՖԷԹ ԷՐԹԻՒՐՔԻ ՀԵՏ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Վա­գըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճան նա­խն­թաց օր հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Վա­գըֆ­նե­րու Իս­թան­պու­լի Բ. շրջա­նի տնօ­րէն Իպ­րա­հիմ Սաֆ­ֆէթ Էր­թիւր­քի հետ։

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԿԱՆԱՆՑ ՕՐՈՒԱՆ ԸՆԴԱՌԱՋ ՁԵՌՆԱՐԿ ՄԸ

Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­ր-ւան կա­պակ­ցու­թեամբ ձեռ­նարկ մը կա­յա­ցաւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն ներս։ Այս­պէս, ա­շա­կերտ­նե­րը նախ ներ­կա­յա­ցան մշա­կու­թա­յին յայ­տագ­րով մը, զոր պատ­րաս­տած էին ու­սու­ցիչ­ներ Թա­րա Տէ­միր­ճիօղ­լու, Սե­սիլ Քա­րա­հի­սա­րի­տիս, Ճա­նան Պուլ­կուր։

Ա. ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ՀԱՅ ՍՊԱՆԵՐՈՒ ԵՒ ԶԻՆՈՒՈՐՆԵՐՈՒ ԿԱՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ ՅՕԴՈՒԱԾ ՄԸ

 

«Tarih Vakfı»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ հրա­տա­րա­կուող «Toplumsal Tarih» պար­բե­րա­կա­նի Մարտ ամ­սուան թի­ւը ար­դէն լոյս տե­սած է ճոխ բո­վան­դա­կու­թեամբ։ Պար­բե­րա­կա­նի այս ամ­սուան թի­ւը կը բո­վան­դա­կէ հա­յոց տե­սա­կէ­տէ հե­տաքրք­րա­կան յօ­դուած մը, ո­րու հե­ղի­նակն է Այ­հան Աք­թար։ 

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻՆ ԿՈՂՄԷ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ «ՂԱԶԱՐՈՍ ՈՒՆԱՆ» ՎՈԼԷՅՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉԸ ՍՏԵՂԾԵՑ ՄԵԾ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քե­րը, ո­րոնք վեր­ջին շրջա­նին ար­ժա­նա­ցան մար­զա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան, ներ­կա­յիս հետզ­հե­տէ կը հաս­նին ի­րենց ա­ւար­տին՝ մրցա­նա­կա­բաշխ­ման խան­դա­վառ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով։

Էջեր