Հարթակ

ՀԻԼԱՐԻՈՆ ԱՐՔ. ՔԱՊՈՒՇԻ ԿԱՄ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՄԵԾ ԶԻՆՈՒՈՐԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Իմ փա­փաքն է Ե­րու­սա­ղէ­մի սուրբ հո­ղին խառ­նուիլ, հոն թա­ղուի­լ»։ Այս ե­ղած են Հի­լա­րիոն Ար­քե­պիս­կո­պո­ս Քա­պու­շիի վեր­ջին մաղ­թանք­նե­րը:

Վե­րա­կանգ­նենք Ինչ Որ Վստա­հուած Է Մե­զի

ՄԱՐԻԱՆԱ ՊԵՐԹԻԶԼԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Մենք երկ­րա­գուն­դի վրայ գո­յու­թիւն ու­նինք ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար մեր ստեղ­ծի­չին ե­րազ­նե­րը: Հրա­ւի­րուած  ենք ո­րոշ ժա­մա­նակ ապ­րե­լու  հա­մար եր­կիր մո­լո­րա­կի վրայ…

ՄԻ՛ սպաններ

ԲԱԳ­ՐԱՏ Ծ. ՎՐԴ. ՊԵՐ­ՃԷ­ՔԵԱՆ

Աշ­խարհ կը տա­ռա­պի ի­րե­րա­մերժ գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թիւն­նե­րէ։
Կ՚ապ­րինք աշ­խար­հի մը մէջ, ուր Ա­րե­ւելքն ու Ա­րեւ­մուտ­քը դա­րե­րով չկա­րո­ղա­ցան հասկ­նալ զի­րար։

ՂՕՂԱՆՋԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Ղօ­ղանջն է, որ կը լսուի ու թաղ-թաղ, տուն-տուն, շրջան-շրջան, ա­ւե­րակ-ա­ւե­րակ կը տա­րա­ծուի, կը սփռուի: Մութ ու դի­ւա­յին շրջան­նե­րուն մէջ լոյս մ­­՚է, յոյս մ՚է, որ կը տա­րա­ծէ ան:

Աղէտ Արտագաղթ-Հայրենալքման Եւ Ոչ Հայրենադարձութեան Հակազգային Ճապկումներ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Երբ դեռ ազ­գի վե­րա­կանգն­ման եւ միաց­ման մա­սին հայ­րե­նա­սէ­րի միամտու­թեամբ կը խօ­սինք, կը բա­խինք թե­ւա­թափ ը­նող միտ­քե­րու եւ կե­ցուածք­նե­րու:

Քրիս Պոհ­ճա­լեա­նի «Հպարտ Ուխ­տագ­նա­ցու­թիւ­նը»

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

«Նիւ Եորք Թայմզ» մի­ջազ­գա­յին տար­բե­րա­կը, ծա­նօթ է, որ լրա­տուա­կան աշ­խար­հի մէջ ու­նի իր վար­կը: Եւ ա­նոր մէջ ե­րեւ­ցող հա­ղոր­դում, հրա­պա­րա­կագ­րու­թիւն եւ յօ­դուած՝ նաեւ իր կշի­ռը: Եւ այս ի­մաս­տով 7 Դեկ­տեմ­բեր  2016-ի թի­ւին մէջ ե­րեւ­ցած ա­մե­րի­կա­հայ եւ մի­ջազ­գա­յին համ­բաւ վա­յե­լող գրող Քրիս Պոհ­ճա­լեա­նի մէկ յօ­դուա­ծը թէեւ իմ ու­շադ­րու­թիւնս գրա­ւեց (ե­րե­ւի հպար­տու­թեամբ), բայց եւ այն­պէս կ՚են­թադ­րեմ, որ հա­յուն «դի­մա­գի­ծը» դրաւ մի­ջազ­գա­յին քար­տէ­սի վրայ՝ ե­թէ մէկ կող­մէ պատ­մա­կան ի­րո­ղա­կան ի­մաս­տով, բայց նաեւ ներ­կա­յի քա­ղա­քա­կան-ռազ­մա­վա­րա­կան, ի­րա­ւա­կան ու ճշմա­րիտ պա­հան­ջա­տի­րու­թեան հա­մար:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

Լե­զուն ո­րով գրե­ցի երկ­րի ե­րե­սը քի­չեր
Կը կար­դա­յին զայն ար­դէն ու պակ­սե­ցան ա­նոնք ալ.
Հա­րիւր տա­րի ետք միայն իր այս ձե­ւով, այս սխալ
Կամ ճիշդ ձե­ւով ու հնչմամբ՝ լե­զուն ա­նուշ զոր խօ­սէր

Էին ա­նուշ տղաք­ներ, գու­ցէ խօ­սող չու­նե­նայ,
ՎԱ­ՀԱՆ ԹԷ­ՔԷԵԱՆ - 1942

Քաղաքակրթութիւններ, Որոնք 1 Յունուարը Իբրեւ Նոր Տարուան Առաջին Օր Չեն Նշեր

ՆԱՐԷ ՔԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Աշ­խար­հը մե­ծա­մաս­նու­թեամբ կը հե­տե­ւի Գրի­գո­րեան օ­րա­ցոյ­ցին. 365 օ­րեր, կամ 12 ա­միս­ներ տա­րուան մը մէջ: Տա­րին կ՚ա­ւար­տի 31 Դեկ­տեմ­բե­րին, կը սկսի 1 Յու­նուա­րին՝ Ա­մա­նո­րի օ­րը:

Էջեր