Հարթակ

ԽԱՂԱՂ ՕՐԵՐՈՒ ԽԱԲԵԲԱՆ ԵՒ ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԴԻՄԱԿԱՅՈՂ ՊԱՐԿԵՇՏԸ

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Ար­դի ժա­մա­նակ­նե­րուն փտա­ծու­թիւ­նը հա­մա­տա­րած ե­րե­ւոյթ դար­ձած է: Դժբախ­տա­բար կրթա­կան աս­պա­րէզն ալ զերծ չէ մնա­ցած այդ կոր­ծա­նա­րար ախ­տէն:

ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾԻՆ ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին զար­գա­ցան ձե­ռա­գոր­ծի տե­սակ­նե­րը, ա­ւան­դա­կան­նե­րուն վրայ ա­ւել­ցան նո­րե­րը, այս խա­նութ­ներն ալ քայլ կը պա­հէին նո­րա­րա­րու­թեան հետ ու կը զար­գաց­նէին ի­րենց ապ­րանք­նե­րու տե­սա­կա­նին՝ հլուն­նե­րու տե­սակ­նե­րով, նո­րո­րակ թե­լե­րով, ա­սեղ­նե­րով, մի­լե­րով, կեր­պաս­նե­րով հարս­տա­ցու­ցած էին խա­նութ­նե­րուն ապ­րան­քա­նին:

ԿԱԶԶԷՆ ՊԱՏՐԱ՞ՍՏ Է ՆՈՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Փետ­րուա­րի վեր­ջին օ­րե­րուն պա­ղես­տի­նեան Կա­զզէ ար­ձա­կուած հրթի­ռը նոր լա­րուա­ծու­թեան դուռ կը բա­նար հա­կա­մար­տող կող­մե­րուն մի­ջեւ: 
Քա­նի մը ա­մի­սէն իս­րա­յէ­լեան բա­նա­կին եւ Կա­զզէի պա­ղես­տի­նեան ջո­կատ­նե­րուն մի­ջեւ «լայ­նա­ծա­ւա­լ» գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րէն ան­ցած պի­տի ըլ­լան ե­րեք տա­րի­ներ:

ՄԻԱԿ ԵԼՔԸ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Կ՚ա­պա­կա­նենք օ­դը եւ յե­տոյ՝ ա­հա­զան­գը կը սկսի, ո՛չ միայն օ­դը ան­շուշտ: Շար­քը եր­կար է: Բայց յայ­տա­րա­րուած­նե­րը՝ սա­կաւ:

Քիչ Մը Պատմութիւն, Քիչ Մը Յանձնառութիւն, Քիչ Մը Լեզու

Կ. ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԷ­ՍԵԱՆ

27 Մար­տը հռչա­կուած է Թատ­րո­նի մի­ջազ­գա­յին օր:
Ի՞նչ է թատ­րո­նը, ի՞նչ է ա­նոր դե­րը, ի՞նչ է ա­նոր կո­չու­մը:
Թա­տե­րա­գէտ­ներ ու թա­տե­րա­գիր­ներ, գրող­ներ ու գրաքն­նա­դատ­ներ սո­վո­րա­բար տար­բեր սահ­մա­նում­ներ կու տան թատ­րո­նի կամ տար­բեր մօ­տե­ցում­ներ կրնան ու­նե­նալ թատ­րո­նի մա­սին:

ԹԱՏՐՈՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԸ

Ա­մէն տա­րի Մար­տի 27-ին  կը նշուի Թատ­րո­նի մի­ջազ­գա­յին օ­րը (World Theater Day), ո­ր հռ­չակ­ուած է 1961 թուա­կա­նին, ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի Թատ­րո­նի մի­ջազ­գա­յին կա­ճա­ռի 9-րդ  վե­հա­ժո­ղո­վին կող­մէ եւ կը նշուի ա­մէն տա­րի: Նպա­տա­կը «ազ­գե­րու մի­ջեւ խա­ղա­ղու­թեան եւ բա­րե­կա­մու­թեան ամ­րապնդ­ման, աշ­խար­հի բո­լոր թա­տե­րա­կան գոր­ծիչ­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեա­ն» նպաս­տած է:

Ի՞ՆՉ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ 14 ՓԵՏՐՈՒԱՐԻ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ա­ռա­ջին ան­գա­մը չէր, որ լի­բա­նան­ցի բե­մադ­րիչ Շար­պէլ Խա­լի­լի պատ­րաս­տած քա­ղա­քա­կան եր­գի­ծան­քի ծրա­գի­րը կ՚ար­ժա­նա­նար ծանր մե­ղադ­րանք­նե­րու: Խա­լիլ, որ օ­րեր ա­ռաջ իր «Ալ Ժա­տի­տ» պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նէն ցու­ցադ­րուող «Տու­մա Քա­րա­սի» յայ­տագ­րին ըն­թաց­քին բարձ­րա­ցու­ցած էր ե­րե­սու­նինն տա­րի ա­ռաջ շիի կրօ­նա­կան գոր­ծիչ Ի­մամ Մու­սա Ալ Սա­տը­րի եւ ա­նոր ըն­կե­րա­կից­նե­րուն ա­ռե­ւանգ­ման նիւ­թը, կը մեր­ժէր նե­րո­ղու­թիւն հայ­ցել «Ա­մա­լ» շար­ժու­մի հա­սա­րա­կու­թեան, ո­րոնց կար­ծի­քով Խա­լիլ վի­րա­ւո­րած էր ի­րենց հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նոր­դը՝ Ալ Սա­տըրն ու ներ­կա­յիս գոր­ծող ղե­կա­վար Նե­պիհ Պըր­րին:

Եր­բեմն

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Եր­բեմն միայն՝ հոն եմ, ուր որ եմ… հո­սանք­ներ զա­նա­զան, ե­րէ­կը, ներ­կան ու գա­լիքն ալ միան­գա­մայն, կը միա­խառ­նուին:
Եր­բեմն… 

Էջեր