Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 13, 2016

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ի­րա­նի ա­ռա­ջին փոխ-նա­խա­գահ Էս­հաղ Ճա­հան­կի­րիի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, քննար­կուե­ցան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման վե­րա­բե­րեալ խնդիր­ներ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կա­րե­ւո­րա­գոյն ճար­տա­րա­պե­տա­կան հիմ­նարկ­նե­րէն մէ­կը հան­դի­սա­ցող «Սմիթկ­րուփ» հաս­տա­տու­թեան Լոս Ան­ճե­լը­սի կեդ­րո­նէն Կլեն­տէյ­լի հա­մայն­քէն ներս գոր­ծօն ան­դամ Ա­լեք Զա­րի­ֆեան վեր­ջերս ընտ­րուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու հիմ­նար­կի ճար­տա­րա­պետ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի ան­դամ՝ հան­դի­սա­նա­լով այս տա­րի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու այդ հե­ղի­նա­կա­ւոր պա­տուին ար­ժա­նա­ցած 149 ճար­տա­րա­պետ­նե­րէն մէ­կը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Շու­շիի մէջ, Սեպ­տեմ­բեր 1-ին, պի­տի կա­յա­նայ «Սա­սուն­ցի Դա­ւիթ» օ­փե­րա­յի անդ­րա­նիկ ներ­կա­յա­ցու­մը, այ­նու­հե­տեւ՝ Սեպ­տեմ­բեր 7-ին կամ 8-ին՝ Ե­րե­ւա­նի Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րեա­նի ա­նուան օ­փե­րա­յի եւ պա­լէի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նին մէջ: «Սա­սուն­ցի Դա­ւիթ» օ­փե­րա­յով պի­տի բա­ցուի թատ­րո­նի  83-րդ թա­տե­րաշր­ջա­նը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Ե­րէկ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սփիւռ­քի ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հայ­րե­նա­ճա­նա­չու­թեան «Ա­րի տուն» ծրա­գ­րի 4-րդ փու­լի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Հա­լէ­պի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած բա­խում­նե­րուն ըն­թաց­քին նա­հա­տա­կուած է սու­րիա­կան բա­նա­կի հա­լէ­պա­հայ զի­նուո­րա­կան ծա­ռա­յող Փա­նոս Ա­ղա­զա­րեան, որ ծնած է 1994 թուա­կա­նին։

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

ԻՒՆԷՍՔՕ-ի Համաշխարհային մշակութային ժառանգութեան կոմիտէին 40-րդ նստաշրջանը ընթացքի մէջ:
Կը նախատեսուի, որ Անիի աւերակներուն վերաբերեալ որոշումը ընդունուի այս շաբաթավերջին կայանալիք ժողովներուն:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարը երէկ Պաքուի մէջ հանդիպում մը ունեցաւ Իլհամ Ալիեւի հետ:
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները կը պատրաստուին դարձեալ այցելել հակամարտութեան տարածքաշրջան: Ճոն Քերի եւ Սէրկէյ Լաւրով յառաջիկայ օրերուն Մոսկուայի մէջ պիտի քննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նին փո­խան­ցուած է 1625 թուա­կա­նի ձե­ռա­գիր Տօ­նա­ցոյց մը: Այս մա­սին կը տե­ցե­կաց­նէ «Շո­ղա­կաթ» հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թիւ­նը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

«Պզտիկ քա­ղաք մը ու մէջն ալ քիչ մարդ կար, եւ ա­նոր վրայ մեծ թա­գա­ւոր մը ե­կաւ ու զա­նի­կա պա­շա­րեց եւ ա­նոր դէմ մեծ պատ­նէշ­ներ շի­նեց։ Ու ա­նոր մէջ աղ­քատ ի­մաս­տուն մը գտնուե­ցաւ, եւ ա­նի­կա իր ի­մաս­տու­թիւ­նով քա­ղա­քը ա­զա­տեց, բայց այս աղ­քատ մար­դը բնաւ յի­շող մը չե­ղաւ» (Ժո­ղո­վո­ղի 9:14-15):

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Երբ անց­նող 28 Փետ­րուա­րին Ռու­սաս­տա­նի գե­րա­գոյն ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թիւ­նը ո­րո­շում կ՚առ­նէր հե­ռաց­նե­լու իր «կա­րե­ւոր» հա­մա­րուած ու­ժե­րը Սու­րիա­յէն, բո­լո­րին կը թուէր, թէ պա­տե­րազ­մը մօ­տե­ցած է իր ա­ւար­տա­կան փու­լին:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան հիւ­րըն­կա­լեց Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի հո­գա­տար մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Կա­յա­նի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը Գում­գա­բու փու­թա­ցած էին՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այս շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 2016-ի ամ­րան շրջա­նի պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Պոլ­սա­հայ, այժմ՝ ա­մե­րի­կա­բանկ գիտ­նա­կան եւ գոր­ծա­րար Կա­րօ Ար­մէ­նի հետ ծա­նօ­թա­ցանք հռչա­կա­ւոր դաշ­նա­կա­հար՝ Շա­հան Արծ­րու­նիի մի­ջո­ցաւ: Մինչ այդ, ան­շուշտ, տե­ղեակ էինք մեծ բա­րե­րա­րի, գիտ­նա­կա­նի եւ գոր­ծա­րա­րի գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին թէ՛ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն ներս, եւ թէ՛ Հա­յաս­տա­նի մէջ: Մօ­տէն ծա­նօ­թա­նա­լով Կա­րօ Ար­մէ­նին հետ, եւ հա­մե­մա­տե­լով ա­նոր ու­նե­ցած մար­դա­սի­րա­կան մեծ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, հիա­ցանք ա­նոր պարզ ու ան­մի­ջա­կան մարդ­կա­յին խառ­նուած­քով, մար­դու բա­րու­թեան, աշ­խար­հի զար­գաց­ման եւ կեան­քի հան­դէպ լա­ւա­գոյ­նին ուղ­ղուած ա­նոր միտ­քե­րով ու ջան­քե­րով:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Այ­լա­կեր­պու­թիւն» կը նշա­նա­կէ կեր­պա­րա­նա­փո­խու­թիւն, ձե­ւա­փո­խու­թիւն, կեր­պա­րան­քէ մը՝ ու­րիշ կեր­պա­րանք անց­նիլ՝ կեր­պա­փո­խու­թիւն։ Ուս­տի ե­թէ հար­ցը ար­տա­քին տես­քի, ձե­ւի փո­փո­խու­թիւն է, երկ­րա­ւոր ար­ժէ­քի մը փո­փո­խու­թիւ­նը կ՚են­թադ­րէ, իսկ ե­թէ հո­գե­ւոր աշ­խար­հի, ներ­քին փո­փո­խու­թիւն մըն է, ա­սի­կա հո­գե­պէս, ներք­նա­պէս փո­խուիլ է։

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Հե­ղի­նա­կա­ւոր National Geographic ամ­սա­գի­րը անդ­րա­դար­ձած է աշ­խար­հի տար­բեր վայ­րե­րու մէջ գտնուող տասն երկ­րի, ո­րոնք ար­ժա­նի են ա­ւե­լի մեծ թի­ւով զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու այ­ցե­լու­թեան:

Երեքշաբթի, Յուլիս 12, 2016

Ե­րե­ւան հաս­տա­տուած «Մտա­ւո­րա­կան Զար­թօնք» հիմ­նար­կը ան­ցեալ տա­րի մաս­նա­ճիւղ մը բա­ցաւ նաեւ Ֆրեզ­նո­յի մէջ, գնե­լով ա­ճուր­դի հա­նուած Ո­ւի­լիիմ Սա­րո­յեա­նի բնա­կա­րա­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Քեն­թա­քի նա­հան­գին մէջ կա­ռու­ցուած է Նո­յեան տա­պա­նի ու­շագ­րաւ կրկնօ­րի­նա­կը՝ Ark Encounter-ը, որ ար­դէն բաց է այ­ցե­լու­թեան հա­մար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Հայ եւ օտար գործարարներ յառաջիկայ աշնան քննարկումներու համար ժամադրուած են Փարիզի մէջ:
Ըստ Հայկական գործարար գործակալութեան նախագահ Վարդան Գաբրիէլեանի, աշխատանք պէտք է տանիլ Հայաստանի տնտեսական միջավայրի բարելաւման համար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան կո­մի­տէին 40-րդ ժո­ղո­վը այս օ­րե­րուն տե­ղի կ­­՚ու­նե­նայ Իս­թան­պու­լի մէջ։ Ե­րէկ, Հար­պի­էի մէջ, Իս­թան­պու­լի հա­մա­գու­մար­նե­րու կեդ­րո­նէն ներս բա­ցուե­ցաւ այս նստաշր­ջա­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Փոր­թու­գա­լի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը դար­ձաւ Եւ­րո­պա­յի ա­խո­յեան։ Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­մայն ֆութ­պո­լի աշ­խար­հին ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցած էր Փա­րի­զի վրայ։ «Եւ­րօ-2016»ի ա­ւար­տա­կա­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ «Սթատ տը Ֆրանս»ի մէջ, Սեն Տը­նի։

Երկուշաբթի, Յուլիս 11, 2016

Ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն շա­րու­նա­կուե­ցան՝ մեծ ցաւ ու մտա­հո­գու­թիւն յա­ռա­ջաց­նե­լով բո­վան­դակ երկ­րէն ներս։ Թուր­քիա շա­բա­թա­վեր­ջին ի­րե­րա­յա­ջորդ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան ա­րարք­նե­րու ա­կա­նա­տե­սը դար­ձաւ։

Էջեր