Արխիւ

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Գալ­ֆաեան Տան ըն­տա­նի­քը ո­գե­ւոր հան­դի­սու­թիւ­նով մը հրա­ժեշտ տուաւ վար­ժա­րա­նի այս տա­րուան հունձ­քին։ Սկիւ­տա­րի սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցած շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը հա­մախմ­բեց Գալ­ֆաեան ըն­տա­նի­քին պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, այս տա­րուան ըն­թա­ցա­ւարտ­ներն ու ի­րենց ծնող­նե­րը։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­նա­կար­գի շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը։ Այս տա­րուան միջ­նա­կար­գի ըն­թա­ցա­ւարտ­նե­րը ե­րե­կոյ­թի ըն­թաց­քին ա­ռար­կայ դար­ձան Է­սաեա­նի ըն­տա­նի­քի գուր­գու­րան­քին եւ բո­լո­րը ա­նոնց յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­ներ յղե­ցին՝ ի­րենց ա­պա­գայ կրթա­կան կեան­քին հա­մար։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

​Պէշիկթաշի քաղաքապետարանը ամրան եղանակի սկիզբին առթիւ աջակցութիւն ցոյց կու տայ մեր համայնքին:
Մուրատ Հազինետարի տնօրինութեամբ բարեկարգման ծրագրեր կ՚իրականացուին Պատրիարքարանի ամարանոցէն, Կազդուրման կայանէն եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցիէն ներս՝ յառաջիկայ ամիսներու եռուզեռին պատրաստ ըլլալու առաջադրութեամբ:

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մտաւորական աշխարհի յայտնի դէմքերէն մին. գրող, թարգմանիչ, բանաստեղծ, հրապարակագիր, քսան գիրքերու հեղինակ…
Լեւոն Պլպուլեան գործունէութիւն ծաւալած է նաեւ երաժշտական բնագաւառէն ներս իր քրոջ՝ Ժաննա Պլպուլեանի հետ, որ կը բնակի Փարիզի մէջ:

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Շա­բաթ» օ­րը եբ­րա­յա­կան շա­բա­թին 7-րդ օրն էր, երբ ա­մէն զբա­ղում եւ աշ­խա­տանք պէտք էր դադ­րէր։ Եւ ար­դէն «Շա­բաթ» եբ­րա­յե­րէն կը նշա­նա­կէ՝ հան­գիստ կամ դա­դար։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ մա­նուկ­նե­րու ուղ­ղեալ յատ­կան­շա­կան ձեռ­նարկ մը։ «Խա­ղա­ղու­թիւն աշ­խար­հի ե­րա­խա­նե­րուն» խո­րագ­րեալ այս ձեռ­նար­կը հա­մախմ­բեց բազ­մա­թիւ ե­րա­խա­ներ, ո­րոնք ապ­րե­ցան մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Թուր­քիա մօ­տէն կը հե­տե­ւի Սու­րիոյ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնց շրջագ­ծով իր սահ­մա­նին վրայ կ՚ապ­րուին կա­րե­ւոր զար­գա­ցում­ներ։ Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նի եր­կայն­քով այս շրջա­նին կը վե­րա­ձե­ւա­ւո­րուին հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը, ո­րով­հե­տեւ սահ­մա­նի միւս կող­մը հա­կակ­շի­ռը ձեռք կ՚ան­ցը­նեն նոր ու­ժեր։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան ղե­կա­վար Մե­սուտ Պար­զա­նի յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ը­րաւ ան­կախ Քիւր­տիս­տա­նի մը հռչակ­ման ժամ­կէտ­նե­րուն շուրջ։ Քրդա­կան լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Պար­զա­նի յայտ­նած է, որ նոյն պաշ­տօ­նին վե­րընտ­րուե­լու պա­րա­գա­յին, յա­ռա­ջի­կայ եր­կու տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին Քիւր­տիս­տա­նը պի­տի հռչա­կէ ան­կախ պե­տու­թիւն։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար նշա­նա­կեց Լե­ւոն Մնա­ցա­կա­նեա­նը։ Ծա­նօթ է, որ Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նը թա­փուր մնա­ցած էր՝ Մով­սէս Յա­կո­բեա­նի Հա­յաս­տա­նի Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ նշա­նա­կու­մով։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Սո­ցիալ դե­մոկ­րատ հնչա­կեան կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար­նե­րէն Ե­ղիա Ճէ­րէ­ճեան Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Թուր­քիա­յէն գրող Քա­տիր Ա­քը­նը։ Այս վերջ­նոյն այ­ցե­լու­թիւ­նը զու­գա­դի­պե­ցաւ Հնչա­կեան քսան կա­խա­ղան­նե­րու տա­րե­լի­ցին։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Անգ­լիոյ Լոր­տե­րու պա­լա­տը նա­խըն­թաց օր քննար­կեց հայ­կա­կան հար­ցը։ «Ար­մէնփ­րէս»  գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը Անգ­լիոյ խորհր­դա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րու հի­ման վրայ տե­ղե­կա­ցուց, թէ Պա­րո­նու­հի Քե­րը­լայն Քոքս այս առ­թիւ օ­րա­կար­գի վրայ բե­րաւ 1915 թուա­կա­նին հա­յոց, յոյ­նե­րու եւ ա­սո­րի­նե­րու զան­գուա­ծա­յին սպա­նու­թիւն­նե­րու հար­ցը։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սարգսեանի մօտ խորհրդակցութիւն:
Համահայկական ամառնային խաղերուն ընդառաջ ամէն ինչ գրեթէ կատարեալ:

Չորեքշաբթի, Յունիս 17, 2015

Զբօ­սաշր­ջու­թեան հայ­կա­կան հիմ­նար­կին մէջ ստեղ­ծուե­ցաւ գի­տա­կան զբօ­սաշր­ջու­թեան բա­ժին մը։ Նիւ­թին շուրջ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց Զբօ­սաշր­ջու­թեան հայ­կա­կան հիմ­նար­կի վե­րա­տե­սուչ Ռո­պէրթ Մի­նա­սեան, որ ը­սաւ, թէ յի­շեալ կա­ռոյ­ցը ստեղ­ծուած է Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ եւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Ռու­սաս­տա­նի դես­պա­նա­տան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 17, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ըն­դու­նեց Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Իպ­րա­հիմ Ռա­հիմ Փու­րը։ Ող­ջու­նե­լով իր հիւ­րը Նալ­պան­տեան նշեց, որ Հա­յաս­տան եւ Ի­րան կա­պուած են ա­ւան­դա­կան ջերմ, փոխ­շա­հա­ւէտ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րով, ո­րոնց վկա­յու­թիւնն է միջ­պե­տա­կան բարձր մա­կար­դա­կով երկ­խօ­սու­թիւ­նը, տար­բեր բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս աշ­խոյժ փոխ­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Յունիս 17, 2015

2015 խորհրդանշական թուականի ոգեկոչումներու յուզումնախառն մթնոլորտին մէջ հայ ժողովուրդը զրկուեցաւ իր համբաւաւոր զաւակներուն մէկէն:
Երեւանի մէջ ազգային ժողովի երդիքին տակ յարգանքի լռութիւն:
Աշխարհահռչակ գործարար, Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային հերոս Գըրգ Գրգորեան 98 տարեկան հասակին մահացաւ Պեւըրլի Հիլզի բնակարանի յարկէն ներս:
 

 

Չորեքշաբթի, Յունիս 17, 2015

​Թուրքիոյ քաղաքական կեանքէն ներս յատկանշական ժամանակաշրջան մը եզրափակուեցաւ՝ Հանրապետութեան իններորդ նախագահի տխուր կորուստով:
Կառավարութիւնը սուգ հաստատեց բովանդակ երկրին մէջ:
Սիւլէյման Տէմիրէլ 91 տարեկան հասակին աչքերը փակեց կեանքին, մինչ ամբողջ ժողովուրդը երախտագիտութեամբ կը վերյիշէ իր վիթխարի ծառայութիւնները:

 

Չորեքշաբթի, Յունիս 17, 2015

Շիշ­լիի «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­ռաջ­նորդ» պա­րա­խում­բին ե­լոյ­թը։ Պա­րու­սոյց Նա­թա­լին Պոզ-Եըլ­մա­զի կող­մէ հիմ­նադ­րուած այս խում­բին տա­րե­կան ներ­կա­յա­ցում­նե­րը հա­ճե­լի ա­ռիթ­նե­րու կը վե­րա­ծուին գե­ղա­րուես­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան հա­մար։

Երեքշաբթի, Յունիս 16, 2015

Անթիլիասի կողմէ հաղորդագրութիւն մը հրապարակուեցաւ Թուրքիոյ մէջ բացուած դատին շուրջ:
Ըստ իրաւաբաններու պարզաբանումներուն, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը՝ որպէս իրաւատէր կը ձգտի Սիսի երբեմնի կաթողիկոսարանի վերադարձին եւ ո՛չ թէ անոր փոխարէն հատուցման:

Երեքշաբթի, Յունիս 16, 2015

Սո­ցիալ դե­մոկ­րատ Հնչա­կեան կու­սակ­ցու­թեան քսան կա­խա­ղան­նե­րը ե­րէկ ո­գե­կո­չուե­ցան Է­տիր­նէ­գա­բուի գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ։ Փա­րա­մա­զի ան­ձին մէջ խորհր­դան­շուած այս քսան յե­ղա­փո­խա­կան­նե­րուն ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պուած էր «Նոր զար­թօնք»ի կող­մէ։ 

Երեքշաբթի, Յունիս 16, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հակառակ տարածքին փոքրութեան, Հայաստան տակաւին ունի բազում գեղեցկութիւններ, որոնք դեռ չեն բացայայտուած, սակայն չեն զիջիր յայտնի վայրերու հրապոյրին:
Սոճուտ, Լոռեբերդ, Հնեվանք եւ այլ նման վայրեր հետզհետէ ուշադրութիւն կը գրաւեն՝ իրենց առթած աննկարագրելի տպաւորութեամբ:

Էջեր