Արխիւ

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Յայտնի գրող Կոստան Զարեանի աղջիկը՝ Նուարդ Իտալիոյ մէջ լուրջ համբաւի տիրացած էր որպէս քանդակագործ ու նկարչուհի:
Ճիշդ տասը տարի առաջ՝ 2005 թուականին ան Սանթա Մարինելլա քաղաքին մէջ կնքած էր իր մահկանացուն, մենակեաց կեանք մը ապրելէ վերջ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­տեա­նի նիստ, գլխա­ւո­րու­թեամբ նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նի։ Ընդ­հան­րա­պէս չորս հար­ցեր ընդգր­կուած էին ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին վրայ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

Կիւմ­րիի մէջ տա­րե­մու­տին ան­հա­ւա­տա­լի վայ­րա­գու­թիւ­նով մը ող­բեր­գու­թեան տե­ղի տուած ռուս զի­նուոր Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­վա­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ՝ Օ­գոս­տո­սի 12-ին։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

Թիւրք­մե­նիս­տա­նի Նա­խա­գահ Կուր­պան­կու­լու Պեր­տի­մու­հա­մէ­տով այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Թուր­քիա։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան վա­ղը Իս­թան­պու­լի մէջ պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

ԱՄՆ-ի անօդաչու թռչող սարքերը ռմբակոծումներ կատարեցին ԻՇԻՊ-ի դէմ:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ Հասան Ռուհանիի հետ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այն աշակերտի թեկնածուները, որոնք չունին մկրտութեան վկայական, պիտի չկարենան արձանագրուիլ իսթանպուլահայ վարժարաններ:
Համայնքային վարիչները բարձր կը գնահատեն պետութեան կողմէ մեր տնօրէններուն համար սահմանուած նոր լիազօրութիւնները, որոնք պիտի օգտագործուին շինիչ, խտրականութենէ հեռու մօտեցումներով եւ հայկական ինքնութեան ստորոգելիները առանց շուքի տակ թողելու:
​Պատրիարքարանի երէկուան ժողովին ընթացքին որդեգրուած հիմնական սկզբունքներուն գործադրութիւնը յառաջիկայ շրջանին պիտի վերահսկուի յատուկ յանձնախումբի մը կողմ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քին նկատ­մամբ ան­տար­բեր ըլ­լալ՝ «կեան­քին պար­տուիլ» կը նշա­նա­կէ։ Մինչ­դեռ կեան­քը իր ամ­բող­ջու­թեամբ ծնուն­դէն մին­չեւ մահ, պայ­քա՛ր մըն է տե­ւա­կան։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Այս առաւօտ Պատրիարքարանի երդիքին տակ կարեւոր խորհրդակցութիւն մը տեղի ունեցաւ 2015-2016 կրթական շրջանին ընդառաջ:
Իսթանպուլահայ վարժարաններու աշակերտութեան դիմագծին վերաբերեալ հարցերու քննարկում:
Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան Գումգաբուի մէջ տեսակցեցաւ համայնքային հաստատութիւններու ատենապետներուն հետ:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընտրութեան խնդրին բարդ թղթածրարը կը պահէ իր առաջնահերթ ու անփոփոխ տեղը համայնքի օրակարգին վրայ:
Հակազդեցութիւնները որքան որ ալ կուտակուած ըլլան, չ՚արժե՞ր քիչ մը խնայել թրքահայ հաւաքական կեանքի արդէն իսկ գունատած համայնապատկերը:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Այս ա­ռա­ւօտ խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ ի Տէր հան­գած է մեր քա­հա­յա­նից դա­սու ե­րի­ցա­գոյն ան­դամ­նե­րէն Տ. Պսակ Ա. Քհնյ. Թէ­զէն­լեան, որ եր­կար տա­րի­ներ ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցած էր մեր ե­կե­ղեցւոյ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

«Հայկական մարմնամարզը եւ մարմնակրթութիւնը Օսմանեան կայսրութեան մէջ»:
Հայկ Դեմոյեանի ուսումնասիրութիւններուն հիման վրայ գոյացած աննախընթաց արդիւնք:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նեցաւ «Սփիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի փակ­ման ա­րարո­ղու­թիւ­նը։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րութեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած այս ծրա­գի­րը կեան­քի կո­չուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ նոյն նա­խա­րա­րու­թեան «Վազ­գէն Սարգ­սեան» ռազ­մա­կան կա­ճա­ռի եւ ռազ­մաու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու տա­րե­վեր­ջի եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի ընդ­լայն­ման եւ հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գծով կո­մի­սար Եո­հան­նէս Հահն ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րար եւ ա­ւագ բա­նագ­նաց Վոլ­քան Պոզ­քը­րի հետ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի գլխա­ւո­րու­թեամբ մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ գու­մա­րուած Բարձ­րա­գոյն զի­նուո­րա­կան խոր­հուր­դի ժո­ղով­նե­րու ար­դիւն­քին հի­ման վրայ ճշդուե­ցաւ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թեան նոր կազ­մը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դու մը ի­րա­կան ար­ժէ­քը գիտ­նալ շատ դժուար է։ Մար­դիկ, ընդ­հան­րա­պէս ար­ժէք կը ստա­նան ի­րենց ար­տա­քին ե­րե­ւոյ­թով եւ ներ­կայ դիր­քով, ինչ որ յա­ճախ կը սխա­լեց­նէ եւ ար­գելք կ՚ըլ­լայ ա­նոնց իս­կա­կան ար­ժէ­քը գիտ­նա­լու։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի յայ­տա­րա­րեց, որ Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ ա­պա­հո­վուած հա­մա­ձայնու­թիւ­նը տա­րած­քաշր­ջա­նը պի­տի դարձ­նէ անվ­տանգ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​Մոսկուայի առընթեր Երեւան զինուորական կապերը կը խորացնէ նաեւ Ուաշինկթընի հետ:
ԱՄՆ պիտի օգնէ ղարաբաղեան հակամարտութեան գօտիէն ներս հրադադարի պահպանման:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի պատուիրակութիւններուն հինգերորդ հանդիպումը:
Սկզբնական փուլի աւարտին կը սպասուի կուսակցութիւններու դիրքորոշման:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Բե­մին վրայ ե­ռան­դուն, խան­դա­վառ, սրա­միտ եւ իս­կա­կան ա­րուես­տա­գէ­տի բո­լոր տուեալ­նե­րով տաս­նեակ տա­րի­նե­րէ ի վեր սե­րունդ­ներ եւ սե­րունդ­ներ հմա­յած ու տա­կա­ւին հմա­յող 91-ա­մեայ Շարլ Ազ­նա­ւու­րին ներ­կա­յու­թիւ­նը իս­կա­կան հմայք մը ըլ­լա­լէ բա­ցի, ո­չինչ կրնայ ըլ­լալ եւ պահ մը հան­դի­սա­տե­սին մտա­ծել տալ, թէ ան շատ հե­ռու է նոյ­նիսկ 70-ա­մեա­կի դռնե­րը բա­խե­լէ:

Էջեր