Արխիւ

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ կը մեկ­նի Ֆրան­սա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան Քանն քա­ղա­քին մէջ ներ­կայ կը գտնուի «Նի­տէմ» մի­ջազ­գա­յին յայտ­նի ե­րաժշ­տա­կան փա­ռա­տօ­նի բաց­ման։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց Ընդ­հան­րա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ հայ­րե­րէն Ս. Յով­հան Ոս­կե­բե­րա­նի «Մեկ­նու­թիւն մար­գա­րէու­թեանն Ե­րե­միայ» խմբա­գիր մեկ­նու­թիւ­նը՝ աշ­խա­տա­սի­րու­թեամբ Յա­կոբ Քէօ­սէեա­նի։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ըն­թերց­ման տօ­նը եւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը։ Եր­կու ձեռ­նարկ­նե­րուն ըն­թաց­քին ալ ա­շա­կերտ­նե­րը հան­դէս ե­կան յա­ջող ե­լոյթ­նե­րով եւ ար­ժա­նա­ցան ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րու։

Ուրբաթ, Յունիս 5, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Սուտ»ը կը կա­յա­նայ սխալ բան մը ը­սե­լու մէջ՝ խա­բե­լու դի­տա­ւո­րու­թեամբ, ինչ­պէս կ՚ը­սէ Սուրբ Օ­գոս­տի­նոս։ Ուս­տի սու­տին մէջ ճշմար­տու­թիւն չի գտնուիր։ Սու­տը, այս ի­մաս­տով, ճշմար­տու­թեան դէմ ա­մե­նէն մեծ եւ ուղ­ղա­կի թշնա­մին է։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ քա­հա­նա­յից տա­րե­կան հա­ւա­քը։ 235 հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ ժո­ղո­վը գու­մա­րուե­ցաւ Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու դահ­լի­ճին մէջ։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Էրեբունի» անուան տակ արտադրուած գրիչի արմատները անցեալի մէջ են, սակայն պատեանին վրայ քանդակուած՝ ապագային միտուած խորհրդանշաններ: երեք թողարկումներ՝ «Հոգեւոր», «Յաւերժ» եւ «Գրական»: Իտալական ընկերութիւն մը պատրաստած է եզակի նմոյշ մը, որ 21-րդ դարուն աշխարհին կը ներկայացն հայ ժողովուրդի հարուստ պատմութիւնը

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ե­րի­տա­սարդ ու­ժե­րէն Ա­ւետ Հէր­կէլ վեր­ջերս մաս­նա­գի­տա­ցած է օր­թո­տոն­թիի վրայ։ Գա­րա­կէօ­զեան Տան եւ Ս. Խաչ դպրե­վան­քի նախ­կին սա­նե­րէն Ա­ւետ Հէր­կէլ 2002-2008 թուա­կան­նե­րուն ու­սա­նած է «Մար­մա­րա» հա­մալ­սա­րա­նի Ա­տամ­նա­բու­ժու­թեան ֆա­քիւլ­թէէն ներս։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ գրա­կան ե­րե­կոյթ մը, որ ձօ­նուած էր ա­մե­նայն հա­յոց բա­նաս­տեղծ Յով­հան­նէս Թու­մա­նեա­նին: Վար­ժա­րա­նի նա­խակր­թու­թեան կազ­մի հա­մա­տեղ աշ­խա­տու­թեամբ կեան­քի կո­չուած այս ո­գե­կոչ­ման հան­դի­սու­թեան ներ­կայ էին Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան Իս­թան­պու­լի վա­նա­տան հայ­րեր՝ Մագ. Հ. Սար­գիս Ծ. Վրդ. Էր­մէն եւ Հ. Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեան, վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պերճ Մեն­զիլ­ճիօղ­լու, Մա­տա­կա­րար մարմ­նի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Ար­ման Գա­մա­ռի, ու­սու­ցիչ­ներ, ա­շա­կերտ­ներ եւ  ծնող­ներ:

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի վո­լէյ­պո­լի աղջ­կանց կազ­մը մաս կազ­մեց Պէ­յօղ­լուի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քի մը դափ­նե­կիր­նե­րու շար­քին։ Այս­պէս, մար­զան­քի ու­սուց­չու­հի Ան­ժէլ Ե­լէ­կէ­նի կող­մէ վե­րասհ­կուած խում­բը եր­րորդ հո­րի­զո­նը նուա­ճեց միջ­վար­ժա­րա­նա­յին այս մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին։  Է­սաեան­ցի­նե­րը ե­րէկ ստա­ցան ի­րենց բա­ժակն ու մե­տայլ&

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քը ե­րէկ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ապ­րե­ցաւ թա­ղի Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի միջ­նա­կար­գի բաժ­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու հան­դէ­սին առ­թիւ։ «Ա­ճա­ռեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ու­սուց­չա­կան կազ­մը, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

«Ա­մէն ինչ գի­տու­թեան հա­մար» կար­գա­խօ­սով Է­սաեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ սկսաւ «Լոյ­սի տա­րուան» ձօ­նուած գի­տա­կան ե­ռօ­րեայ խրախ­ճան­քը, որ այս տա­րի կը կազ­մա­կեր­պուի հին­գե­րորդ ան­գամ։ Է­սաեա­նի լի­սէի բաժ­նի ա­շա­կերտ­նե­րը այս շրջագ­ծով վար­ժա­րա­նի զա­նա­զան դա­սա­րան­նե­րուն մէջ ներ­կա­յա­ցու­ցին շատ հե­տաքրք­րա­կան ծրագ­րեր։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Հա­մայն­քին մօտ խոր յու­զում յա­ռա­ջա­ցու­ցած է մեր ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն 42-ա­մեայ Նիր­վա Սա­հի­լեա­նի մա­հո­ւան գոյ­ժը։ Ան­ժա­մա­նակ, անմ­խի­թար ու ե­ղեռ­նա­կան այս կո­րուս­տը սու­գի մատ­նած է իր սի­րե­լի­նե­րու շրջա­նա­կը։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Պատրիարքարանի համալիրէն ներս նորաստեղծ բաժիններու ծանօթացման առթիւ հանդիսաւոր հաւաքոյթ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան յուշանուէր մը յանձնեց Ֆաթիհի քաղաքապետ Մուսթաֆա Տէմիրին: Նորին Սրբազնութիւնը ընդունելութեան ընթացքին բարձր գնահատեց նաեւ համայնքային բարերարներուն կողմէ Աթոռին ի նպաստ ցուցաբերուած աջակցութիւնը

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Հա­յաշ­խար­հի զա­նա­զան ան­կիւն­նե­րէն ներս կը շա­րու­նա­կուին սու­րիա­հա­յոց զօ­րակ­ցե­լու ուղ­ղեալ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը։ Վեր­ջերս այս նպա­տա­կով շարժ­ման ան­ցան նաեւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Նիւ Եոր­քի եւ շրջա­կայ­քի ե­րի­տա­սարդ ար­հես­տա­վարժ­նե­րը։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

​Հայաստանի Ազգային գրադարանին մէջ մեծարանք ի պատիւ մեծանուն վարպետին:
Տիգրան Մանուսրեանի ծննդեան 75-ամեակին՝ իր ստեղծագործական ուղիին ամփոփումը:

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

​Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարները տեսակցեցան ԵԱՀԿ-ի շրջանային նախագահին հետ:
Նալպանտեան. «Ատրպէյճան Ռիկայի մէջ ապացուցանեց, որ չէ փոխած իր ապակառուցողական դիրքորոշումը»:

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը վճռած է կա­յուն ըն­թաց­քով տե­ւա­կա­նաց­նել Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Երբ ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նը ա­ւար­տե­լու վրայ է, թա­ղա­յին խոր­հուր­դը փա­փա­քած է հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը տե­ղեակ պա­հել իր այս տրա­մադ­րու­թեան շուրջ, որ­պէս­զի 2015-2016 ե­ղա­նա­կի վե­րա­մու­տին ըն­դա­ռաջ, մաս­նա­ւո­րա­պէս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու սե­մին հան­րա­յին կար­ծի­քին միտ­քը չպղտո­րի՝ առ­կայ զա­նա­զան շշուկ­նե­րուն բե­րու­մով։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

Այս ա­ռա­ւօտ հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու ՃՀՓ­-ի կող­մէ ե­րես­փո­խա­նի թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րուած Սե­լի­նա Տո­ղա­նը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ան Իս­թան­պու­լի Բ. ընտ­րաշր­ջա­նէն ա­ռա­ջին կար­գի վրայ թեկ­նա­ծու ցոյց տրուած է եւ ո­րե­ւէ ռիսք չու­նի ընտ­րուե­լու ի­մաս­տով։ Ա­սով հան­դերձ, նա­խընտ­րա­կան շրջա­նին Սե­լի­նա Տո­ղան կը հե­տե­ւի շատ ծան­րա­բեռ­նուած ծրագ­րի մը։

Հինգշաբթի, Յունիս 4, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Խո­հե­մու­թիւն» զգու­շա­ւոր եւ շրջա­հա­յեաց ըլ­լալ, ո­րե­ւէ գոր­ծի մը սկսե­լէ ա­ռաջ լա՛ւ մը խոր­հիլ եւ մէկ ան­գա­մէն ո­րո­շում չտա՛լ, կը նշա­նա­կէ։ Այս ի­մաս­տով «խո­հե­մու­թիւն»ը ա­ռա­քի­նու­թիւն մըն է, յատ­կու­թիւն մը՝ որ մարդս կը պա­հէ շատ մը վտանգ­նե­րէ եւ ար­գելք կը հան­դի­սա­նայ հա­ւա­նա­կան վնաս­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման։

Չորեքշաբթի, Յունիս 3, 2015

Ե­րե­ւա­նի «Ա­րա­մէ» պատ­կե­րաս­րա­հը պի­տի ցու­ցադ­րէ ֆրան­սա­հայ հռչա­կա­ւոր նկա­րիչ Ժան­սե­մի (Յով­հան­նէս Սէ­մէր­ճեան) ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը։ Պատ­կե­րաս­րա­հի «Մաշ­տոց» մաս­նա­ճիւ­ղին մէջ նա­խա­տե­սուած է այս ցու­ցա­հան­դէ­սը։

Էջեր