Եկեղեցական

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի քահանայական ձեռնադրութեան եւ եպիսկոպոսական օծման կրկնակ տարեդարձներուն առթիւ փայլուն արարողութիւններ:
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս Նորին Սրբազնութիւնը շրջապատուեցաւ ամենաջերմ զգացումներով:

ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը այս շաբաթավերջին այցելութիւն մը կու տայ Թիֆլիզ:
Վաղը պիտի վերաօծուի վերջերս վերանորոգուած Ս. Գէորգ պատմական եկեղեցին, որ կառուցուած է 13-րդ դարուն: Ներկայ պիտի գտնուին նաեւ Հայաստանի եւ Վրաստանի ղեկավարները:

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի «Վա­չէ եւ Թա­մար Մա­նու­կեան» մա­տե­նա­դա­րա­նին մէջ, Ու­սուց­չի օ­րուան կա­պակ­ցու­թեամբ ըն­դու­նեց Մայր Ա­թո­ռի եւ ՀԲԸՄ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ գոր­ծոց Հա­յոր­դեաց տու­նե­րու 140 ու­սու­ցիչ­նե­րը՝ ու­ղեկ­ցու­թեամբ Հա­յոր­դեաց տու­նե­րու հո­գե­ւոր տե­սուչ Տ. Կո­մի­տաս Վրդ. Յով­նա­նեա­նի։ 

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՔԱՆԴԱԿԻ ԲԱՑՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն ներս վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, որ մաս կազ­մեց 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րու շրջագ­ծին։ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեա­նի հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ, Նիւ Եոր­քի Ս. Վար­դան մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս կա­տա­րուե­ցաւ «Գաղ-­թա­կա­նու­թիւն» քան­դա­կին օրհ­նու­թիւ­նը եւ տե­ղի ու­նե­ցաւ բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄԸ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ո­գե­կո­չուե­ցաւ Ե­րու­սա­ղէ­մի հա­յոց նա­խորդ պատ­րիարք հո­գե­լոյս Տ. Թոր­գոմ Արք. Մա­նու­կեան։ Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ, յա­ւարտ կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի մաս­նա­ւոր հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն կա­տա­րուե­ցաւ հո­գե­լոյս պատ­րիար­քի հոգ­ւոյն ի հան­գիստ՝ իր վախ­ճան­ման եր­րորդ տա­րե­լի­ցին կա­պակ­ցու­թեամբ։

ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԸ

Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ Շաբաթ օրուան արարողութիւններուն նախագահեց Տ. Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալեան:
Թաղի պատմական վարժարանը հանդիսացաւ տօնական օրուան ժամադրավայրը, մինչ Նորին Սրբազնութիւնը ընդգծեց հայատառ մամուլին կարեւորութիւնը:

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՕԾԵՑ ՄԱՍԻՍԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ Ս. ԹԱԴԷՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին եւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի, կա­տա­րուե­ցաւ օծ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը Մա­սիս քա­ղա­քի նո­րա­կա­ռոյց ե­կե­ղե­ցւոյ:

Էջեր