Եկեղեցական

ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ

ԵԵՔ-ի գործադիր մարմինը տարեկան ժողովը կը գումարէ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը կանգ առաւ քրիստոնեաներու աշխոյժ գործակցութեան, էքիւմենիք եւ միջկրօնական երկխօսութիւններու իրականացման կարեւորութեան վրայ՝ համոզուած ըլլալով, որ այդ բոլորը կրնան նպաստել աշխարհի առկայ աղիտալի երեւոյթներու յաղթահարման:

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջմիած­նի մէջ ըն­դու­նեց շարք մը պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րեր։ Այս­պէս Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը տե­սակ­ցե­ցաւ Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­թիսլաւ Կա­շի­չի հետ, ո­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Հա­յաս­տան։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԵՒՐՈՊԱ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը այ­սօր ու­ղե­ւո­րու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Եւ­րո­պա։ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ հայ­րա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան ծրա­գի­րը կ՚ընդգր­կէ Ի­տա­լիան եւ Ֆրան­սան։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ԵՐԷԿ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԵՆԻԳԻՒՂԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ կի­րակ­նօ­րեայ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գա­հեց Ե­նի­գիւ­ղի Գիւտ Տփոյ Ս. Աս­տուա­ծած­նի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Օ­րուան պա­տա­րա­գիչն էր Տ. Պետ­րոս Քհնյ. Պուլ­տու­քեան։ Ներ­կայ էր նաեւ Տ. Զա­տիկ Վրդ. Պա­պի­կեան։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան տեղ­ւոյն դպիր­նե­րուն կող­մէ՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Ե­դուարդ Վար­ժա­պե­տեա­նի։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը տուաւ օ­րուան պատ­գա­մը։

ԷՅՈՒՊԻ Ս. ԵՂԻԱ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՐԷԿ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒԵՑԱՒ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

Ե­րէկ, յետ­մի­ջօ­րէին Է­յու­պի Ս. Ե­ղիա ե­կե­ղե­ցին օ­ծուե­ցաւ ու պաշ­տա­մուն­քի վե­րա­բա­ցուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։ Հարկ է նշել, որ ա­նա­նուն բա­րե­րա­րի մը ա­ջակ­ցու­թեամբ մեր այս պատ­մա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ խո­րա­նը վե­րա­նո­րո­գուե­ցաւ վեր­ջին շրջա­նին։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵՑ ՍՈՒՐԲ ԳԵՂԱՐԴԻ ՈՒԽՏԻ ՕՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի հայ­րա­պե­տա­կան սրբա­տառ կոն­դա­կով, Հա­յոց Ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նա­դիր­նե­րուն՝ Ս. Թա­դէոս եւ Ս. Բար­թո­ղի­մէոս ա­ռա­քեալ­նե­րու տօ­նը հռչա­կուե­ցաւ Աս­տուա­ծա­մուխ Սուրբ Գե­ղար­դի ուխ­տի օր։ Այս տա­րի Ս. Գե­ղար­դը Սուրբ Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճար պի­տի ի­ջե­ցուի Նո­յեմ­բե­րի 28-ին եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ըն­ձե­ռուի ուխ­տա­ւոր­նե­րուն երկր­պա­գե­լու Սուրբ Նշա­նին եւ համ­բու­րե­լու՝ հայց մա­տու­ցե­լու առ Աս­տուած, որ­պէս­զի Տէ­րը հո­գիի եւ մարմ­նի բժշկու­թիւն, հա­ւատ­քի ամ­րու­թիւն եւ ա­րիու­թիւն շնոր­հէ ա­նոնց։ Սուրբ Գե­ղար­դը Մայր Տա­ճա­րի մէջ պի­տի մնայ մին­չեւ նոյն օ­րուան ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րը։

«ԼԱՒԱԳՈՅՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉ» ՏԱՐԵԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹԻ 2015 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ, նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ «Լա­ւա­գոյն ու­սու­ցիչ» տա­րե­կան մրցոյ­թի 2015 թուա­կա­նի մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Հարկ է նշել, որ այս մրցոյ­թը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ջան­քե­րով, ո­րոնց կը միա­նայ նաեւ Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը։

ԹՈՒՄՕ-Ի ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ այ­ցե­լեց Ե­րե­ւա­նի ԹՈՒ­ՄՕ ստեղ­ծա­րար փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նը։ Ի­րեն ու­ղեկ­ցե­ցան այս կեդ­րո­նի հիմ­նա­դիր եւ «Սի­մո­նեան» կրթա­կան հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ Սեմ Սի­մո­նեան եւ կեդ­րո­նի Հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րէն Բե­կոր Փա­փա­զեան։ Այս առ­թիւ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը ծա­նօ­թա­ցաւ կեդ­րո­նի պայ­ման­նե­րուն եւ ու­սում­նա­կան ծրագ­րե­րուն։

ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը մէկ­տե­ղուե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի պաշ­տօ­նէու­թեան հետ։ Մայ­րա­վան­քի հա­մա­լի­րէն ներս, Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ այս հա­ւա­քոյ­թը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի գա­հա­կա­լու­թեան 16-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ։

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի գահակալութեան 16-րդ տարեդարձը՝ Մայր Տաճարի մէջ:
Տ. Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամեան. «Նորին Սրբութիւնը յարատեւութեամբ, խորունկ իմաստութեամբ, ջանասէր աշխատասիրութեամբ կը ձգտի Հայ Եկեղեցւոյ սպասաւորներուս ցոյց տալ՝ ինչպէս յաղթահարել առկայ դժուարութիւնները»:

Էջեր