Եկեղեցական

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔ Տ. ՆՈՒՐՀԱՆ ԱՐՔԵՊՍ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ԴԱՐՁԵԱԼ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան ներ­կա­յիս դար­ձեալ կ՚այ­ցե­լէ Իս­թան­պուլ։ Մեր ստա­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով, ան նա­խըն­թաց օր ժա­մա­նած է քա­ղաքս, ուր կ՚ի­ջե­ւա­նի Էլ­մա­տա­ղի «Տի­վան» պան­դո­կին մէջ։ Իր կե­ցու­թիւ­նը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ յա­ջորդ շաբ­թուան ա­ռա­ջին օ­րե­րը։

ԳՀԽ-Ի ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը Վատիկանի հետ կապի մէջ է Սրբազան Պապի այցի կազմակերպման համար:
Ազգային-եկեղեցական ժողովի գումարուիլը կը նախատեսուի 2017 թուականին, իսկ այս տարուան Հոկտեմբերին տեղի պիտի ունենայ Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովը: Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան անցեալ տարուան գործունէութեան մանրամասն տեղեկագիրները հրապարակուած:

ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Վրաս­տա­նի դես­պան Թեն­կիզ Շար­մա­նաշ­վի­լին, որ այս շրջա­նին կ՚ա­ւար­տէ իր դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նէ ներս։ Վրա­ցի դես­պա­նը հրա­ժեշ­տի այ­ցե­լու­թեան փու­թա­ցած էր Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին մօտ։

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՏՕՆԸ

Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին շա­բա­թա­վեր­ջին ա­ւան­դա­կան խան­դա­վա­ռու­թեամբ նշեց Տեառ­նըն­դա­ռա­ջը։ Քա­ռաս­նօ­րեայ Մա­նուկ Յի­սու­սի՝ տա­ճար ըն­ծայ­ման տօնն է այս մէ­կը, ո­րու սկիզ­բը ազ­դա­րա­րուե­ցաւ նա­խա­տօ­նա­կով՝ Շա­բաթ ե­րե­կո­յեան։ Իսկ ե­րէկ ար­դէն Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի տօնն էր։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սեր­պիոյ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մա­յա Կոյ­քո­վի­չը, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։

ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՋԵՐՄ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Հնդկաս­տա­նի դես­պան Սու­րէշ Պա­պու Թա­տի­փա­նե­նին։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ հնդիկ դես­պա­նի ա­ռա­քե­լու­թեան ժամ­կէ­տը կը լրա­նայ, ան հրա­ժեշ­տի այ­ցե­լու­թեան փու­թաց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։

ՊԸՐՊ­ԵՆՔԻ ՄԷՋ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

​Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի հաստատման 90-ամեայ յոբելեանին առթիւ կարեւոր ծրագիր մը:
Առաջնորդ Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեան կանգ առաւ հովուական աշխատանքներուն առաւել եւս թափ տալու անհրաժեշտութեան վրայ: 

Էջեր