Ընկերա-մշակութային

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Թ. ՀԻՆԴԼԵԱՆ (1866-1950). ՆՈՐԱՀԱՍ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐՈՒՆ ՀԱՅԵՑԻՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ ՋԱՄԲՈՂ ՀՄԸՄ-ԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միութեան (ՀՄԸՄ) ազգային-գաղափարական ու մարդկային-բարոյական աւանդներու հունաւորման մէջ, գլխաւոր ներդրում ունեցած հիմնադիրներու շարքին, իր առանձնայատուկ տեղը կը գրաւէ մեծանուն հայ մանկավարժ ու փայլուն մտաւորական Յովհաննէս Թ. Հինդլեան, որ Փետրուարի 16-ին, 1950-ին, Պոլսոյ մէջ հրաժեշտ տուաւ մեր աշխարհին։


ԸՆՏԱՆԻՔ ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆԸ ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ (Բ.)

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Աստուած Տասնաբանեայ պատուիրաններուն մէջ կը թելադրէ Իսրայէլի որդիներուն ու աղջիկներուն՝ ըսելով. «Պատուէ՛ քու հայրդ ու մայրդ» (Ել 20.21։ Բ.Օր 5.16), «որպէսզի միշտ բարիք գտնես եւ երկրի վրայ կեանքդ երկար ըլլայ» (Եփ 6.2-3)։ Իսկ այլուր կ՚ըսէ. «Ով որ իր հայրը կամ մայրը անիծէ՝ մահուան պիտի դատապարտուի» (Ել 21.17։ Ղւ 20.9։ Բ.Օր 21.18-20)։

Հայ­կա­նոյշ ­Մառք. ­Հայ Կնոջ Հա­սա­րա­կա­կան Զար­թօն­քին Ար­ժա­նա­ւոր Պատ­գա­մա­բե­րը

14 ­Փետ­րո­ւա­րի ծնունդ է հայ մտքի եւ գը-րա­կա­նու­թեան ե­րախ­տա­ւոր­նե­րէն, յատ­կա­պէս հայ կնոջ հա­սա­րա­կա­կան զար­թօն­քին ար­ժա­նա­ւոր դէմ­քե­րէն ­Հայ­կա­նոյշ ­Մառք։
Պոլ­սա­հայ հո­գեմ­տա­ւոր մեծ ժա­ռան­գու­թեան մէջ իր կա­րե­ւոր ներդ­րու­մը ու­նի բա­նաս­տեղծ ու ար­ձա­կա­գիր, բայց մա­նա­ւանդ յան­դուգն հրա­պա­րա­կա­գիր ­Հայ­կա­նոյշ Մառ­ք, որ իբ­րեւ այդ­պի­սին ար­ժա­նի տեղ կը գրա­ւէ Սր­­բու­հի ­Տիւ­սա­բի, Զա­պէլ Ա­սա­տու­րի, ­Զա­պէլ Ե­սա­յեա­նի օ­րի­նա­կով մե­ծա­նուն հայ կին հե­ղի­նակ­նե­րու փա­ղան­գին մէջ։

ՀՈԳԵԲԱՆ ՇԷՅՏԱ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՇՐՋԱՆԷՆ ՆԵՐՍ ԿԸ ԴԱՍՈՒԻ ԻՐ ՈԼՈՐՏԻ ՅԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔԻՆ

Գոհունակութեամբ վերահասու կ՚ըլլանք, որ ամերիկահայ համայնքի նոր սերունդի ներկայացուցիչներէն Տքթ. Շէյտա Մելքոնեան վերջին շրջանին կ՚արձանագրէ յարատեւ վերելք ու որպէս հոգեբան՝ մանաւանդ Լոս Անճելըսի շրջանէն ներս կը դասուի իր ոլորտի յառաջատար մասնագէտներու շարքին։ Շէյտա Մելքոնեան ուսում ստացած է հեղինակաւոր համալսարաններու մէջ եւ ներկայիս կը ծաւալէ բազմակողմանի գործունէութիւն

ՍԻՐԱՀԱՐՆԵՐՈՒ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ ՆՈՒԷՐՆԵՐ ԳՆԵԼԸ ԴԱՐՁԱԾ Է ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆ

Աշխարհի մէջ գրեթէ ամէն երկրէ ներս կը տօնուի Սիրահարներու օրը։ Այս տօ­նին առ­թիւ մարդիկ կը գնեն զանազան նուէրներ, իրենց սիրած անձերուն նուի­րե­լու հա­մար։
Այս տա­րի ա­մե­րի­կա­ցի սպա­ռող­նե­րը Ս. Վա­լըն­թայ­նի օ­րուան առ­թիւ նուէր­նե­րու ձեռք­բեր­ման հա­մար ծախ­սե­րը ա­ւել­ցու­ցած են մին­չեւ մրցան­շա­յին մա­կար­դակ։ 

ԿԱԽԱՐԴՈՂ ՃԱԽՐԱՆՔԸ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

«Ծաղ­կուած թեր­թեր. Թռչուն­նե­րուն կա­խար­դող ճախ­րան­քը հայ­կա­կան ձե­ռա­գիր­նե­րուն մէջ». մա­նուկ­նե­րու հա­մար պատ­րաս­տած իր ա­ռա­ջին պատ­կե­րա­գիր­քը այս­պէս խո­րագ­րած է Մես­րոպ Մաշ­տո­ցի ա­նուան Մա­տե­նա­դա­րա­նի «Մաշ­տոց» հիմ­նադ­րա­մը: 
Գա­ղա­փա­րին հե­ղի­նա­կը՝ Մա­տե­նա­դա­րա­նի Մի­ջազ­գա­յին կա­պե­րու բաժ­նի վա­րիչ Վար­դի Քէ­շի­շեան, ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ին յայտ­նեց, թէ հա­կա­ռակ ա­նոր որ պատ­կե­րա­գիր­քը մա­նուկ­նե­րու եւ պա­տա­նի­նե­րու հա­մար է, սա­կայն մե­ծե­րը եւս հա­ճոյ­քով կրնան առ­նել ի­րենց ձեռ­քը եւ ներ­կել թռչուն­նե­րը, ո­րոնք պատ­կե­րուած են գիր­քին մէջ եւ ո­րոնց­մով մեր նշա­նա­ւոր ծաղ­կող­նե­րը զար­դա­րած են ձե­ռա­գիր մա­տեան­նե­րը:

ԴԱՍԱԿԱՆ ՀԱՅԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ԺԱՌԱՆԳ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ, վերջին օրերուն կը գտնուէր Միշիկընի համալսարանէն Փրոֆ. Գէորգ Պարտաքճեան, որ հայրենիքի մէջ մասնակցեցաւ իր նոր հրատարակուած գիրքի շնորհանդէսին: «Պատմաբանասիրական յօդուածներ» խորագրով այս ժողովածոն ներկայացուեցաւ Գէորգ Պարտաքճեանի ծննդեան 75-ամեակին նուիրուած նիստին ընթացքին, որ կազմակերպուած էր Հայաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ կողմէ, յոբելեանական ձեռնարկն ու շնորհանդէսը եւս տեղի ունեցան նոյն ակադեմիոյ նախագահութեան նիստերու դահլիճին մէջ:

ԿԻ ՏԸ ՄՈՓԱՍԱՆ՝ ՓԱՐԻԶԵԱՆ ԿԵԱՆՔԻ «ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ»Ը

Պատրաստեց՝ ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Կի տը Մոփասան Ֆրանսայի առօրեայ կեանքը նկարագրող բազմաթիւ պատմուածքներու, վիպակներու եւ վէպերու հեղինակ է։ Ծնած է 1850-ին, Տիէփ քաղաքին մէջ։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝ ՖՐԱՆՍԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ՍԻՐՏԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Հազարամեակ մը առաջ ֆրանսերէնը Միջերկրական ծովու ափերուն փռուած, Կիլիկիոյ հայկական թագաւորութենէն ներս, հայկական արքունիքի պաշտօնական գրագրութեան եւ արուեստի լեզուներէն էր:

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ. ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐ ԳԵՂԱՊԱՇՏԸ

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Հայ մարդու իմացական ու յուզական աշխարհը՝ Հայ Հոգին խորապէս պեղելու եւ գեղեցկագոյն լեզուով ու ոճով արտայայտելու առինքնող արուեստին մեծ վարպետն է Կոստան Զարեան, որուն ծննդեան 133-րդ տարեդարձը կը նշենք Փետրուարի 2-ին։

Էջեր