Ընկերա-մշակութային

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐԸ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ» ՆԻՒԹՈՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ՝ «Հայ­կա­կան պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ար­ժէք­նե­րը մեր­ձա­ւոր Սփիւռ­քէ ներս» նիւ­թին վե­րա­բե­րեալ քննար­կում մը։ Օ­րուան գլխա­ւոր բա­նա­խօսն էր յու­շար­ձա­նա­գէտ Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեան, որ կը ղե­կա­վա­րէ Հայ­կա­կան ճար­տա­րա­պե­տու­թիւ­նը ու­սում­նա­սի­րող հիմ­նար­կը։

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՎԻՄԱԳՐԵՐԸ

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յած է «Վա­ղար­շա­պատ. վան­քե­րը եւ վի­մա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը» աշ­խա­տու­թիւ­նը՝ հե­ղի­նա­կու­թեամբ վի­մագ­րա­գէտ, պատ­մա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու թեկ­նա­ծու Ար­սէն Յա­րու­թիւ­նեա­նի:

ԽԱՒԻԾԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի լի­սէի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Ե­ւա Օ­րա­գեանն ու հա­մա­նուն միա­բա­նու­թեան Իս­թան­պու­լի վա­նա­տան Մա­տա­կա­րար մարմ­նի աշ­խոյժ ան­դամ­նե­րէն Սօ­նա Մոր­պո­յա­ճըն։ Մխի­թա­րեա­նի ըն­տա­նի­քը այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի հա­մախմ­բուի տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան խա­ւի­ծի օ­րուան առ­թիւ։

ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԿԵԱՆՔԸ ՊԱՏՄՈՂ ԻՐԵՐ

ՇՈՒ­ՇԻԿ ՄԱ­ՒԻ­ՍԱ­ԳԱ­ԼԵԱՆ

Կո­մի­տաս կը հա­մա­րուի ժա­մա­նա­կա­կից հայ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան հիմ­նա­դի­րը: Պատ­մամ­շա­կու­թա­յին մեծ ար­ժէք կը ներ­կա­յաց­նեն ա­նոր հա­ւա­քած ե­րաժշ­տա­կան բա­նա­հիւ­սու­թեան նմոյշ­նե­րը՝ հո­րո­վել­նե­րու ե­ղա­նակ­նե­րը, «Սա­սուն­ցի Դա­ւիթ», «Մո­կաց Միր­զա» վի­պա­կան ա­սերգ­նե­րը, ան­տու­նի­նե­րը, հո­գե­ւոր տա­ղե­րը, 4000 գեղջ­կա­կան եր­գե­րը…

«ԱՐԱ ԵՒ ՇԱՄԻՐԱՄ»Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ՝ ՇԻՇԼԻԻ «ՔԵՆԹ» ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ

«Մա­րալ» եր­գի-պա­րի միու­թիւ­նը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հեր­թա­կան ան­գամ ներ­կա­յա­ցուց «Ա­րա եւ Շա­մի­րամ»ը։ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ռըն­թեր «Քենթ» մշա­կոյ­թի միու­թեան եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րե­կոյ­թը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր Հայ մշա­կոյ­թի եւ զօ­րակ­ցու­թեան միու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։

«ԹՌՉԻՐ ԻՆՁ ՀԵՏ»

«Եւ­րո­տե­սիլ-2017» եր­գի մրցոյ­թին Հա­յաս­տա­նը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ մե­ներգ­չու­հի Ար­ծուիկ Յա­րու­թիւ­նեան, որ ե­րէկ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քեց Ե­րե­ւա­նի մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս» գործակալու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, ան ամ­փոփ տե­ղե­կու­թիւն­ներ տուաւ նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն շուրջ եւ ընդգ­ծեց, թէ պի­տի ջա­նայ ը­նել լա­ւա­գոյ­նը։

ԱՊՐԻԼԷՆ ՄԱՅԻՍ՝ «ԱՈՒՐՈՐԱ»

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այս օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի մէջ «Աու­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան հա­մա­հիմ­նա­դիր­ներ՝ Ռու­բէն Վար­դա­նեա­ն եւ Նու­պար Ա­ֆէեա­ն լ­րագ­րող­նե­րուն հետ յա­տուկ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին յայտ­նե­ցին 2017 թուա­կա­նի «Աու­րո­րա» մրցա­նա­կի յա­ւակ­նորդ­նե­րուն ա­նուն­նե­րը: Հա­յե­րուն հիմ­նած մի­ջազ­գա­յին այս մրցա­նա­կը կը շնոր­հուի Ե­ղեռ­նէն վե­րապ­րած­նե­րու ա­նու­նով եւ ի ե­րախ­տա­գիտու­թիւն ա­նոնց, ո­րոնք փրկու­թեան ձեռք մեկ­նած են հայ ժո­ղո­վուր­դին:

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲԸ՝ ԻՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

24 Ապ­րի­լի ա­մե­նէն մեծ ու նշա­նա­կա­լից մշա­կու­թա­յին ձեռ­նար­կը, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րեա­նի ա­նուան Օ­փե­րա­յի եւ պա­լէի ազ­գա­յին ա­կա­դե­մա­կան թա­­տ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հա­մերգն էր, ո­րու ըն­թաց­քին աշ­խար­հաս­փիւռ հայ ե­րա­ժիշտ­նե­րու կա­տար­մամբ հնչե­ցին Ա­րամ Խա­չատ­ուրեա­նի, Բար­սեղ Կա­նա­չեա­նի, Ա­լան Յով­հան­նէ­սի, Առ­նօ Բա­բա­ջա­նեա­նի, Ե­դուարտ Միր­զո­յեա­նի, Ղա­զա­րոս Սա­րեա­նի, Էտ­կար Յով­հան­նի­սեա­նի, Ա­լեք­սանդր Յա­րու­թիւ­նեա­նի, Ա­ւետ Տէր­տէ­րեա­նի, Կոնս­տանդին Օր­բե­լեա­նի, Ա­լեք­սանդր Ա­ճէ­մեա­նի, Կո­մի­տա­սի, Սերժ Թան­քեա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն:

Էջեր