Ընկերա-մշակութային

ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐ…

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Օ­րեր ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի The Loft սրճա­րա­նին մէջ, հա­ւաքուած էին բազ­մա­թիւ մար­դիկ: Ա­նոնք ե­կած էին գրկե­լու Լէյ­լա մեծ մայ­րի­կը… 
Խումբ մը ե­րի­տա­սարդ­նե­րու նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցած այս ձեռ­նար­կը խո­րագ­րուած էր « Կ­­՚ու­զեմ ա­մուր գրկել Լէյ­լա մեծ մայ­րի­կը»:

ՀԱՌԻՃԱՎԱՆՔԻ ԹՐԲԱՆՃԵԱՆ ԸՆԾԱՅԱՐԱՆԸ՝ ՀԱՅ ՊԱՏԱՆԻԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ՍԵՐՄՆԱՑԱՆԸ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանը իբրեւ հոգեւոր դարբնոց, մարդակերտումի եւ հոգեկերտումի բնօրրան, երկար տարիներ շարունակ թրծած է անհամար սերունդներ, որոնք ծառայած են մեր ազգին եւ Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցւոյ։

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔ ԺՈՂՈՎՆԵՐՆ ՈՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ (Զ.)

Ուսումնասիրեց՝ Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Կոչուած է նաեւ Սրբոյն Գրիգորի ժողով, Դուինի Ս. Գրիգորի Կաթողիկէին մէջ գումարուած ըլլալուն համար։ Գումարուած է 554 թուին Մարտ 29-ին, Ներսէս Բ. Բագրեւանդացի Կաթողիկոսի օրով, «ընդդէմ քաղկեդոնականներու», ինչպէս նաեւ նեստորականներու գտած համարձակութեան առաջքը առնելու համար

ԹԱՒՇԵԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՆԿԱՐԻՉԸ՝ ՌՈՒԲԷՆ ՄԱԼԱՅԵԱՆ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի համար շատ կարեւոր այս օրերուն ստեղծուեցան խորհրդանիշներ, որոնք յեղափոխութեան անբաժանելի մասը դարձան: Բազում խորհրդանիշներու կարգին ինքնատիպ պաստառներ գրուեցան եւ հրապարակ հանուեցան:

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔ ԺՈՂՈՎՆԵՐՆ ՈՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ (Ե.)

Ուսումնասիրեց՝ Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Չորրորդ ու Հինգերրորդ դարերուն Մեծ Հայքի Տարօն գաւառի Աշտիշատ աւանը Եկեղեցւոյ ժողովներուն գլխաւոր վայրն էր դարձած։ Փաւստոս Բիւզանդի վկայութեամբ՝ «Ներսէս Մեծ գնաց հասաւ Տարօն գաւառի կողմերը եւ իր մօտ հաւաքեց հայոց աշխարհի բոլոր եպիսկոպոսները։

ՓԱՓԱԶԵԱՆ. ՄԵԾ ՊՈԼՍԱՀԱՅԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Յոբելեանները առիթ կ՚ըլլան վերյիշելու մշակոյթի, գիտութեան մեր մեծերը, որոնց անունները մեր ժողովուրդին պատմութեան լուսապսակներն են: Այդ անուններէն է Վահրամ Փափազեան, որուն ծննդեան 130 եւ մահուան 50-ամեակները կը լրանան այս տարի:

«ԵԹԷ ՈՐԲ ՄՆԱՅ ԳԻՐՔԸ ՀԱՅ ՄԱՐԴԷՆ, Ո՛ՐԲ ԿԸ ՄՆԱՅ ՀԱՅԸ ԻՐ ՀԱՅՈՒԹԵՆԷՆ»

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ 

Ազգերը ընդհանրապէս կը ճանչցուին իրենց գրականութեամբ, լեզուով ու մշակոյթով։ Իսկ այն ժողովուրդները, որոնք այլեւայլ պատճառներով աղարտած են իրենց ինքնութիւնն ու ազգութիւնը, չեն կրցած պահել ու պահպանել իրենց ազգութիւնը, դատապարտուած են ձուլումի։

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԵՐԵՔ ԺՈՂՈՎՆԵՐՆ ՈՒ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ (Դ.)

Ուսումնասիրեց՝ ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Տիե­զե­րա­կան եր­րորդ Ժո­ղո­վը գու­մար-ւե­ցաւ Ե­փե­սո­սի մէջ, 431 թուին, Թէո­դո­սիոս Կրտսե­րի հրա­մա­նով՝ Նես­տո­րի եւ իր հե­տե­ւորդ­նե­րուն ա­ղան­դը քննե­լու ու դա­տա­պար­տե­լու հա­մար:

ԱՐՁԱԳԱՆԳՆԵՐ…

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցա­ծը, բո­լոր գնա­հա­տում­նե­րով, կո­չուած է պատ­մա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն: Այդ­պէս ար­ձա­գան­գած է թէ՛ դուր­սի աշ­խար­հը, թէ՛ ամ­բողջ Հա­յաս­տա­նը՝ նո­րըն­տիր վար­չա­պետ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­ժա­րա­կա­նին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ տասն­մէկ օր տե­ւած խա­ղաղ անհ­նա­զան­դու­թեան շար­ժու­մէն ետք: 

ԱԶԳԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՎԿԱՆԵՐ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​Հայ իրականութեան մէջ լոյս տեսած են ազգագրութեան նուիրուած քանի մը պարբերականներ եւ թերթեր: Անոնցմէ առաջինը «Ազգագրական հանդէս»ն է՝ հայ ազգագրական առաջին պարբերականը, որ հրատարակուած է 26 հատորով եւ որուն բոլոր հատորները թուայնացման ալիքին հետ, համացանցի մէջ են՝ թուայնացուած տարբերակով:

Էջեր