Թրքահայ կեանք

ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ՍԵՄԻՆ ԺՈՂՈՎ

Այս առաւօտ Պատրիարքարանի երդիքին տակ կարեւոր խորհրդակցութիւն մը տեղի ունեցաւ 2015-2016 կրթական շրջանին ընդառաջ:
Իսթանպուլահայ վարժարաններու աշակերտութեան դիմագծին վերաբերեալ հարցերու քննարկում:
Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան Գումգաբուի մէջ տեսակցեցաւ համայնքային հաստատութիւններու ատենապետներուն հետ:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

​Գումգաբուի Աթոռանիստ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի անդամները՝ գլխաւորութեամբ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Անդրէաս Ա. Քհնյ. Յակոբեանի, ատենապետ Հրանդ Մոսկոֆեանի եւ իր գործակից ընկերներուն այցելեցին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

ՀԱՅՃԱՐ-Ի 9-ՐԴ ՏԱՐԻՆ

Գնալըի Կազդուրման կայանի պատշգամին վրայ տեղի ունեցաւ տարեդարձի խանդավառ ընթրիք մը, որ անցաւ փայլուն:
Միութեան վարչութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ձեռնարկին ընթացքին բոլորը դրուատիքով անդրադարձան ցարդ կատարուած գործունէութեան եւ խրախուսական արտայայտութիւններ ունեցան ապագայի համար:

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 6-ՐԴ ԽԱՂԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼԻՔ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՎԱՂԸ Կ՚ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԻ ԵՐԵՒԱՆ

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցե­լիք Իս­թան­պու­լի խում­բը վա­ղը պի­տի ու­ղե­ւո­րուի Ե­րե­ւան։ Կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բին կող­մէ հա­ղոր­դուե­ցաւ, թէ Իս­թան­պու­լի պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կը բաղ­կա­նայ 140 հո­գիէ։

ՊԵՏՐՈՍ ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒ. «ՆԵՐԿԱՅ ՄԹՆՈԼՈՐՏԸ ՆՈՒՐԲ Է, ՊԷՏՔ Է ՍՊԱՍԵԼ ՅԱՐՄԱՐ ՇՐՋԱՆԻՆ»

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կը գլխա­ւո­րէ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կը, մաս­նակ­ցած է փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րու աշ­խար­հա­կան ղե­կա­վար­նե­րու սոյն խորհր­դակ­ցու­թեան։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՆՈՐ ՇԷՆՔԸ ԳՐԵԹԷ ՊԱՏՐԱՍՏ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին կող­մէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Այս­պէս, Գում­գա­բու փու­թա­ցին Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տէ­միր, Տա­տեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ եւ նախ­կին տնօ­րէ­նու­հի Հեր­մի­նէ Պէն­լիօղ­լու։ 

ՓՈՔՐ ԱՍԻՈՅ ՄԷՋ

 ​ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը 2015-ի մթնոլորտէն ներս կը վերարժեւորէ իր նահատակ աշխատակիցներուն գործերը:
Սեւան Տէյիրմենճեանի ջանքերով լոյս տեսաւ Երուխանի կողմէ թերթիս մէջ ստորագրուած յօդուածներու ժողովածոն:

ՓՈՔՐԻԿՆ ՏԷՐՈՒՆԻ ԿՆՈՒՆՔԸ

Մեր հա­մայն­քի ե­րի­տա­սարդ ա­մոլ­նե­րէն Ա­լէն եւ Մե­լի­սա Պա­ղի սի­րա­սուն որդ­ւոյն՝ փոք­րիկն Տէ­րու­նի Սուրբ Մկրտու­թեան խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին ու­րախ մթնո­լոր­տի մը մէջ հա­մախմ­բեց թրքա­հայ շրջա­նակ­նե­րը, ո­րոնք ան­կեղ­ծօ­րէն ու­րա­խա­կից ե­ղան Պաղ եւ Կիւլ­մէզ­կիլ ըն­տա­նիք­նե­րուն։ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ փա­ռա­շուք ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն իր բարձր ներ­կա­յու­թիւ­նը բե­րաւ նաեւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

ՆՈՐՈԳ ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ԼԵՒՈՆ ԿՍՐԿ. ՔԻՐԷՄԻՏՃԵԱՆԻ ՓԱՌԱՇՈՒՔ ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ

Պէ­յօղ­լուի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տեղի ու­նե­ցաւ նո­րոգ հան­գու­ցեալ Լե­ւոն Կի­սա­սար­կա­ւագ Քի­րէ­միտ­ճեա­նի յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Էջեր