Թրքահայ կեանք

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԱՅՍ ՏԱՐԻ ԵՒՍ ՄԵԾ ՅՈՅՍԵՐ ԴՐԱԾ Է ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԻՆ ՎՐԱՅ

Թոփ­գա­բուի ըն­տա­նի­քը կը պատ­րաս­տուի այս շա­բա­թա­վեր­ջի տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեան։ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, այս Կի­րա­կի Գում­գա­բուի մէջ պի­տի սար­քուի Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ եւ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նին ի նպաստ տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նը։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

​Ե­րէկ, Գում­գա­բուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ կա­նանց հա­ւա­քոյթ մը՝ ի նպաստ Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի։ Հա­մա­նուն սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած էր դպրո­ցի Ծնո­ղաց միու­թեան եւ Տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բին կող­մէ։

ԵՐԱԺՇՏԱՏՕՆ

​Շիշլիի «Քենթ» մշակոյթի կեդրոնի երդիքին տակ խանդավառ երեկոյթ մը:
Մեր համայնքի համակրելի մեներգիչը՝ Պարթեւ Կարեան դարձեալ վերացուց ունկնդիրները, որոնք ցնծացին իր կատարումներով:
Ձեռնարկին ներկայ էին նաեւ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան եւ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան:

«ՆՈԹՈՍ» ՀԱՆԴԷՍԸ ՅԱՏՈՒԿ ԹԻՒ ՄԸ ՁՕՆԱԾ Է ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ

«Նո­թոս» գրա­կան հան­դէ­սը Դեկ­տեմ­բեր 2015-Յու­նուար 2016 թուա­կիր, 55-րդ թի­ւը նուի­րած է հայ գրա­կա­նու­թեան։ Այս երկ­րին մէջ ապ­րուած մեծ ցա­ւե­րէն ա­ռաջ եւ յե­տոյ տե­ղի ու­նե­ցած փո­փո­խու­թիւն­նե­րը եւ հնա­գոյն լեզուի մը գրա­կա­նու­թեան ներ­կան, հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նու­թեան մէջ ու­նե­ցած տե­ղը կը ջա­նայ ցոյց տալ «Նո­թոս»ի այս թի­ւը՝ դառ­նա­լով հիմ­նա­ւոր ու­ղե­ցոյց մը բո­լոր հե­տաքրքիր­նե­րուն հա­մար։

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԿԸ ԲԱՑՈՒԻ…»

Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի (ՀԱՀ) վե­րա­տե­սուչ Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան եւ փոխ-վե­րա­տե­սուչ Ա­շոտ Ղա­զա­րեան ե­րէկ ա­ռա­ւօտ Ե­րե­ւան վե­րա­դար­ձան՝ ա­ւար­տե­լով Իս­թան­պու­լի ի­րենց շփում­նե­րը, ո­րոնք շա­բա­թա­վեր­ջին ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցան հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս։

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՄԷՋ ՑՆԾՈՒԹԻՒՆ

Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ դպրաց դասու հիմնադրութեան 312-րդ եւ Սահակեան երգչախումբի կազմաւորման 77-րդ կրկնակ տարեդարձները փայլուն անցան:
Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ Օհանեան հանդիսապետեց կրօնական եւ աշխարհիկ աւանդական արարողութիւններուն, որոնք վերածուեցան իսկական տօնախմբութեան:

«ԼՈՅՍ»Ի ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍՈՎ ՄԸ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Լե­ւեն­տի «WYNDHAM GRAND» պան­դո­կին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նար­կով մը նշուե­ցաւ «Լոյս» երկ­շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նադ­րու­թեան երկ­րորդ տա­րե­դար­ձը։ Պա­րա­հան­դէ­սի ձե­ւա­չա­փով կազ­մա­կեր­պուած էր այս տա­րե­դար­ձի հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու ա­ռա­ջին փու­լին սար­քուե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն մը, ո­­րուն յա­ջոր­դեց ճաշ­կե­րոյթ մը։

ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐ

​Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանին դռները լայնօրէն բաց են պոլսահայ երիտասարդներուն համար: Արմէն Տէր-Կիւրեղեան եւ Աշոտ Ղազարեան երէկ բազմակողմանի շփումներ ունեցան մեր համայնքին հետ:

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ՄԷՋ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՕՐՈՒԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

Գալ­ֆաեան տան մէջ վեր­ջերս հան­դէս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չաց օ­րուան առ­թիւ։ Օ­րուան յայ­տագ­րին շրջագ­ծով վար­ժա­րա­նի սա­նե­րը հան­դէս ե­կան զա­նա­զան ե­լոյթ­նե­րով, զորսձօ­նե­ցին ի­րենց ու­սու­ցիչ-ու­սուց­չու­հի­նե­րուն։

ԱՐՄԷՆ ՏԷՐ-ԿԻՒՐԵՂԵԱՆ ԵՒ ԱՇՈՏ ՂԱԶԱՐԵԱՆ ՄԵՐ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի վերա­տե­սուչ Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան եւ փոխ-վե­րա­տե­սուչ Ա­շոտ Ղա­զա­րեան այս ա­ռա­ւօտեան կա­նուխ ժա­մե­րուն Ե­րե­ւա­նէն ժա­մա­նեցին Իս­թան­պուլ։ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) կրթա­կան յանձ­նա­խում­բին ա­նու­նով ա­նոնք դի­մա­ւո­րուե­ցան Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէ­քի կող­մէ։

Էջեր