Թրքահայ կեանք

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ՄԷՋ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ Ս. Պա­տա­րագ մա­տու­ցուե­ցաւ՝ ձե­ռամբ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեա­նի։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւն­նե­րը կա­տա­րուե­ցան գլխա­ւո­րու­թեամբ շա­րա­կա­նա­գէտ Նշան Սրկ. Չալ­կը­ճեա­նի։

ՈՒ­ՇԱԴ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ՈՒ­ՇԱԴ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ
ԳՆԱ­ԼԸ ԿՂԶԻԻ
ԿԱԶ­ԴՈՒՐ­ՄԱՆ ԿԱ­ՅԱ­ՆԻ
ՎԱ­ՂՈ­ՒԱՆ Ե­ՂԱ­ՆԱ­ԿԻ ՊԱՇ­ՏՕ­ՆԱ­ԿԱՆ ԲԱՑ­ՄԱՆ
Ա­ՐԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԸ ՅԵ­ՏԱՁ­ԳՈ­ՒԱԾ ԵՆ՝
ԵՐԿ­ՐԻ Ի­ՐԱ­ԴԱՐ­ՁՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԲԵ­ՐՈՒ­ՄՈՎ։

ՀԵՌԱՀԱՐ ՋԱՆՔԵՐՈՒ ՇԱՐԺՈՒՄ

Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկի վարչութեան նախաձեռնութեամբ «Բարի օրինակներ դաստիարակութեան գծով» խորագրեալ համագումար մը կազմակերպուեցաւ:
Հաստատութեան հիմնադրութեան 50-ամեայ յոբելենական շրջանին նորաստեղծ կրթական յանձնախումբը համախմբեց համայնքային վարժարաններու կրթական մշակները: Տատեան վարժարանի նորակառոյց համալիրէն ներս համախմբուածները հետեւեցան երկօրեայ ծրագրի մը, որու շրջագծով հեղինակաւոր մասնագէտներ ներկայացուցին

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԸ ԱՅՍ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱՊԷՍ ԿԸ ԲԱՆԱՅ 2016-Ի ԱՄՐԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

Ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան հիւ­րըն­կա­լեց Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի հո­գա­տար մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Կա­յա­նի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը Գում­գա­բու փու­թա­ցած էին՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այս շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 2016-ի ամ­րան շրջա­նի պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը։

ՈՉ ԵՒՍ Է ԱՐՄԱՆ ՇԻՐԻՆ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու դար­ձանք, թէ ներ­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է Կեդ­րո­նա­կա­նի ըն­տա­նի­քի ե­րի­ցա­գոյն ան­դամ­նե­րէն մին՝ Ար­ման Շի­րին, որ իր սե­րուն­դի ե­զա­կի դէմ­քե­րէն մին էր եւ մեծ յար­գանք ու հա­մակ­րանք կը վա­յե­լէր ըն­կե­րա­յին կեան­քէ ներս։ Իր կո­րուս­տը խոր ցաւ յա­ռա­ջա­ցու­ցած է հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն մօտ։

ՄԽԻ­ԹԱ­ՐԵԱՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ՄԷՋ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՒԱՐ­ՏԻՑ ՀԱՆ­ԴԷՍ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ըն­թա­ցա­ւարտ ա­շա­կերտ­նե­րուն հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ դա­րա­ւոր կրթօ­ճա­խի պար­տէ­զին մէջ: Այս տա­րի վար­ժա­րա­նը կու տար իր 191-րդ պա­տուա­բեր շրջա­նա­ւարտ­նե­րը:

ՄԻԼԵՆԱ ԱՅՍԵԼԻԻ ԵՒ ՌԱՖՖԻ ՔԱԼՔԻ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

Ժի­րայր Քը­լըչ­տաղ կը տե­ղե­կաց­նէ.-

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քէն եր­կու ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սարդ­ներ՝ Մի­լե­նա Այ­սե­լի եւ Ռաֆ­ֆի Քալք վեր­ջերս ա­ւար­տած են «Կե­տիկ» հա­մալ­սա­րա­նի Մար­զա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու ֆա­քիւլ­թէն։

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՀՈՒՆՁՔԸ

Կեդ­րո­նա­կա­նի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հրա­ժեշտ տուաւ վար­ժա­րա­նի այս տա­րուան հունձ­քին։ Գում­գա­բուի «Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ ո­գե­ւոր մթնո­լորտ։ Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թա­ցով, դպրո­ցի ըն­թա­ցա­ւարտ­նե­րը Գում­գա­բուի մէջ հա­մախմ­բուե­ցան՝ ի­րենց վկա­յա­կան­նե­րը ստա­նա­լու հա­մար։

Էջեր