Թրքահայ կեանք

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՄԷՋ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԷՍ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը։ Օ­րուան ծրա­գի­րը պատ­րաս­տուած էր ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի­ներ՝ Ա­րու­սեակ Քէ­չէեա­փա­նի եւ Եր­ջա­նիկ Էրզ­րում­լուօղ­լուի հսկո­ղու­թեան ներ­քեւ։

«ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՏՕՆ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի «Հրանդ Տինք» վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րուն ըն­թերց­ման տօ­նը։ Տնօ­րէ­նու­հի Հե­րիք­նազ Ա­ւա­գեա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քով սկսաւ օ­րուան յայ­տա­գի­րը, որ գոր­ծադ­րուե­ցաւ դա­սա­րա­նի ու­սուց­չու­հի Հռիփ­սի­մէ Բեգ­լա­րեա­նի վե­րահ­սկո­ղու­թեան ներ­քեւ։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ԱՌԹԻՒ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սը, որ ստեղ­ծեց մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։

«ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԻՒՆ» ՄՐՑՈՅԹԸ

Էսաեան սանուց միութեան «Մարալ» երգի-պարի համոյթին միջվարժարանային անդրանիկ նախաձեռնութիւնը պսակուեցաւ յաջողութեամբ:
«Պողազիչի» համալսարանի «Կարանթի» մշակոյթի կեդրոնի երդիքին տակ երէկ օրուան տեւողութեան ներկայացուեցան հայկական ժողովրդական բազմաթիւ պարեր:

ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐՈՒ ՄԵԾ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ խան­դա­վառ օր մը ապ­րե­ցաւ թա­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից տա­րե­կան հա­ւա­քին առ­թիւ։ Ա­ւան­դա­կան այս հան­դի­պու­մը հան­դի­սա­ցաւ սե­րունդ­նե­րու մեծ ու խան­դա­վառ ժա­մադ­րու­թեան մը թա­տե­րա­բե­մը։

ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՒԱՔ

Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քը ե­րէկ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ թա­ղի Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից օ­րուան առ­թիւ։ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուած կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին կա­տա­րուե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, ո­րու ըն­թաց­քին ո­գե­կո­չուե­ցան դպրո­ցի հիմ­նա­դիր­նե­րը, սա­տա­րող­նե­րը, կրթա­կան մշակ­ներն ու բո­լոր սա­նե­րը։

ՊԷԶՃԵԱՆ ՄԱՅՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԸ

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ հեր­թա­կան գի­տա­կան խրախ­ճան­քը։ Միջ­վար­ժա­րա­նա­յին այս ծրա­գի­րը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կեան­քի կը կո­չուի հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն եւ ար­դէն ստա­ցած է ա­ւան­դա­կան բնոյթ մը։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 181-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ՁՕՆՈՒԱԾ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին ապրուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւոր­չի ելն ի Վի­րա­պի տօ­նին, Վոս­փո­րի Ա­սիա­կան ա­փի մեր այս գողտ­րիկ ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան եւ հիմ­նադ­րու­թեան 181-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցան ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ։

ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՏՕՆ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ վեր­ջին օ­րե­րուն ապ­րուե­ցաւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րու ըն­թերց­ման տօ­նի խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը։ Դպրո­ցի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» հան­դի­սաս­րա­հին մէջ այս առ­թիւ ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։

Էջեր