Թրքահայ կեանք

ՎՇՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Սու­րու­չի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը յաչս պե­տու­թեան պաշ­տօ­նա­պէս վշտակ­ցու­թիւն յայտ­նեց։ Այս­պէս, ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ցա­ւակ­ցա­կան մը ու­ղար­կեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին։

ԳԷՈՐԳ ԴԱՒԻԹԵԱՆԻՆ ՊԱՇՏՕՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի հա­մակ­րե­լի ա­նուն­նե­րէն Գէորգ Դա­ւի­թեան նշա­նա­կուած է Իս­թան­պու­լի Պե­տա­կան օ­փե­րա­յի եւ պա­լէի տնօ­րէն, ինչ որ ար­ձա­գանգ գտած է նաեւ տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ։
 

ՍԿԻՒՏԱՐԻ ԵՐԲԵՄՆԻ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ-ԵՐՄՈՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇԷՆՔԻՆ ՀԱՄԱՐ ՎԱՐՁԱԿԱԼ ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻ

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­դուարդ Այ­վա­զեան մե­զի յայտ­նեց, թէ վար­ձա­կալ կը փնտռուի Սկիւ­տա­րի եր­բեմ­նի Ներ­սէ­սեան-Եր­մո­նեան վար­ժա­րա­նի շէն­քին հա­մար։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր չի գոր­ծեր այս վար­ժա­րա­նը, ո­րու շէն­քին սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը պաշ­տօ­նա­պէս կը պատ­կա­նի Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դին։

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼԻՔ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԽՈՒՄԲԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ՏԵՍՆԵՆ

Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցե­լիք Իս­թան­պու­լի խում­բե­րը այս օ­րե­րուն թա­փով յա­ռաջ կը տա­նին ի­րենց նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը։

ԳՆԱԼԸԻ ՄԷՋ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

​Էսաեան սանուց միութեան «Մարալ» երգի-պարի համոյթի հիմնադրութեան 35-ամեակին ձօնուած երէկուան երեկոյթը փայլուն անցաւ:
Լողաւազանի համալիրէն ներս սարքուած ընթրիքի սեղաններուն շուրջ համախմբուած համակիրները յարատեւութիւն մաղթեցին ապագայ գործունէութեան համար:

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԵՐԿՈՒ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԻ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ե­րե­ւա­նի մէջ այս տա­րի եւս ամ­րան շրջա­նին վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թացք­ներ կազ­մա­կեր­պուած են սփիւռ­քա­հայ կրթա­կան մշակ­նե­րու հա­մար։

Էջեր