Թրքահայ կեանք

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՏՕՆԱԿԱՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ ա­շա­կերտ­նե­րը լիու­լի ապ­րե­ցան Ս. Զատ­կի շրջա­նի ո­գե­ւո­րու­թիւ­նը։ Դպրո­ցի ա­ւան­դա­պահ ըն­տա­նիք­նե­րը այս առ­թիւ կազ­մա­կեր­պե­ցին փա­ռա­տօն մը, որ ու­նէր ճոխ յայ­տա­գիր։

Ս. ԶԱՏԿԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը ե­րէկ կազ­մա­կեր­պեց հե­տաքրք­րա­կան ձեռ­նարկ մը, որ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծեց դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան մօտ։ Այս­պէս, թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ, ծնո­ղաց միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը ա­ռիթ ըն­ձե­ռե­ցին, որ­պէս­զի տղա­քը պատ­րաս­տեն տօ­նին բնո­րոշ ու­տես­տե­ղէն­ներ՝ չէօ­րէք­ներ, խմո­րե­ղէն­ներ եւ հաւ­կիթ­ներ։

«ԿՈՐՍՏԵԱԼ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ»ՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՍՈՒԼԻՍ՝ ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 1-ին Թուր­քիոյ մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ պի­տի ցու­ցադ­րուի «Կորս­տեալ թռչուն­ներ» անուն ժա­պա­ւէ­նը, ո­րուն հե­տաքրք­րու­թեամբ կը սպասէ շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հը։

ՊԱՐԹԵՒ ԿԱՐԵԱՆ ԵՐԳԵՑ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան սա­նուց միութեան եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վերջին ե­րաժշ­տա­կան ո­գե­ւոր ձեռ­նարկ մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ քա­ղա­քիս Ա­սիա­կան ա­փի հա­մայն­քա­յին ե­րեք վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար։

ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿԻ ԱՌԹԻՒ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՔԷՐՄԷՍ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին Ս. Զատ­կի առ­թիւ կազ­մա­կեր­պեց եր­կօ­րեայ քէր­մէս մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ այ­ցե­լու­ներու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ Ս. ԶԱՏԿԻ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՔԷՐՄԷՍ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի Ծնո­ղաց միու­թեան եւ Քէր­մէ­սի յանձ­նա­խում­բի հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­րէկ թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ քէր­մէս մը, որ ա­ռար­կայ դար­ձաւ ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԸ ԱՒԱՐՏԱԾ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ֆութ­պո­լի մրցա­շար­քը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Հան­գու­ցեալ Ա­լեք­սան Տա­տեա­նի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած եւ այս տա­րի երկ­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած այս մրցա­շար­քը նա­խա­տե­սուած էր միջ­նա­կարգ­նե­րու մա­կար­դա­կին հա­մար։

ԱՐԻՍ ԹԻՐԵԱՔԻԵԱՆ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԼՈՂԻ ԱԽՈՅԵԱՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի 8-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րէն Ա­րիս Թի­րեա­քիեան լո­ղի մէջ կա­յուն թա­փով կ՚ար­ձա­նագ­րէ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ եւ վեր­ջերս նուա­ճած է Իս­թան­պու­լի ա­խո­յե­նու­թիւ­նը։

Էջեր