Թրքահայ կեանք

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Գա­րա­կէօ­զեան Տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ դպրո­ցի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն հրա­ժեշ­տի հան­դի­սու­թիւ­նը։ Ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ ան­ցաւ ե­րե­կոյ­թը, ո­րու հան­դի­սա­վար­ներն էին Ա­լեք­սան Զա­րու­քի եւ Լու­սին Չաղ­լը։

ՊԷԶՃԵԱՆ ՄԱՅՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԸՆԹԱՑԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ ՈԳԵՒՈՐ ՀՐԱԺԵՇՏԸ

Գում­գա­բուի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան փայ­լուն հան­դի­սու­թիւ­նով մը հրա­ժեշտ տուաւ Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի այս տա­րուան շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն։ Ա­ւան­դա­կան հրա­ժեշ­տի ե­րե­կոյ­թը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պէզ­ճեան սրա­հին մէջ, ուր ըն­թա­ցա­ւարտ­ներն ու ի­րենց ծնող­նե­րը հա­մախմ­բուե­ցան ընթ­րի­քի սե­ղան­նե­րու շուրջ։

ՓԱՌԱՏՕՆԻ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՇԱԲԱԹ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ տա­րե­վեր­ջի խրախ­ճան­քի ծրա­գի­րը կը գոր­ծադ­րուի մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ։ Փա­ռա­տօ­նի շաբ­թուան շրջագ­ծով մաս­նա­ւոր բա­ժին մը յատ­կա­ցուե­ցաւ ա­շա­կերտ­նե­րու անգ­լե­րէն ե­լոյթ­նե­րուն։

ԷՍԱԵԱՆԻ ՄԷՋ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի մէջ ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նի եզ­րա­փա­կիչ փու­լին տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կօ­րեայ խան­դա­վառ խրախ­ճանք մը։ Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ սկսաւ տա­րե­վեր­ջի այս խրախ­ճան­քին ծրա­գի­րը, որ ա­ւար­տին հա­սաւ այ­սօր։

ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԻՖԹԱՐԻ ՍԵՂԱՆ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյթ մը։ Ռա­մա­զա­նի շրջա­նին զու­գա­դի­պած այս հա­ւա­քոյ­թին շրջագ­ծով դպրո­ցի հա­մա­լի­րէն ներս հիւ­րըն­կա­լուե­ցան ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Շիշ­լիի մաս­նա­ճիւ­ղի ղե­կա­վա­ներն ու հա­մա­կիր­նե­րը։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծուած է 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ներ­կայ եզ­րա­փա­կիչ փու­լին։ Ան­ցեալ տա­րի ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թա­ցին հի­ման վրայ այս տա­րի եւս տա­րեշր­ջա­նի վեր­ջըն­թեր շա­բա­թը դպրո­ցէն ներս կը բնո­րո­շուի փա­ռա­տօ­նով մը։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի ըն­թա­ցա­ւարտ ա­շա­կերտ­ներն ու ի­րենց ծնող­նե­րը։ Խում­բը ա­ռաջ­նոր­դե­ցին Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ քա­րո­զիչ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան եւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վիւ Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան։

ՄԽԻ­ԹԱ­ՐԵԱՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ՄԷՋ ՏԱ­ՐՈ­ՒԱՆ Ա­ՄԻՍ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԵՒ Ե­ՂԱ­ՆԱԿ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ՆՈ­ՒԻ­ՐՈ­ՒԱԾ ՏԱ­ՐԵ­ՎԵՐ­ՋԻ ՓԱՅ­ԼՈՒՆ ՀԱՆ­ԴԷՍ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի նա­խակր­թու­թեան ա­շա­կերտ­նե­րը տա­րուան չորս ե­ղա­նակ­նե­րուն եւ տաս­ներ­կու ա­միս­նե­րուն նուի­րուած տա­րե­վեր­ջի գե­ղե­ցիկ հան­դէ­սով մը ներ­կա­յա­ցան ի­րենց ու­սու­ցիչ եւ ծ­­նող­նե­րուն:

ԶԵԿՈՅՑ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՅ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռոյ Պատ­կա­ռե­լի Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վը, 13 Յու­նիս 2016, Եր­կու­շաբ­թի, նա­խա­գա­հու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Բարձր. Տ. Ա­րամ Ար­քեպս. Ա­թէ­շեա­նի գու­մա­րուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ։ Ժո­ղո­վա­կան Հայ­րե­րը քննար­կե­ցին Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Վսե­մա­շուք Րէ­ճէպ Թայ­յիպ էր­տո­ղա­նի յղուած նա­մա­կին պատ­ճա­ռով վեր­ջին օ­րե­րուն յա­ռա­ջա­ցած հա­կազ­դե­ցու­թիւն­նե­րը։ Ժո­ղո­վա­կան Հայ­րեր յետ խորհր­դակ­ցու­թեան ո­րո­շե­ցին ի­րենց խօս­քը բաժ­նել հա­մայն­քի զա­ւակ­նե­րուն հետ, ստո­րե­ւի զե­կոյ­ցով.

Էջեր