Թրքահայ կեանք

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ

Մխիթարեան սանուց միութեան երդիքին տակ երէկ պաշտօնապէս բացուեցաւ 70-րդ նոր եղանակը:
Ատենապետ Վարդան Պալմումճեանի կողմէ գլխաւորուած վարչութիւնը մօտաւոր ապագային համար մշակած է բազմակողմանի ծրագիր մը, որու հիմնական նպատակն է երիտասարդներուն երիտասարդ սերունդին համախմբումը:

ՍՈՒՐԲ ԽԱՉ ԴՊՐԵՎԱՆՔԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քէն խումբ մը սա­ներ, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցէր վար­ժա­րա­նի ե­րի­տա­սարդ կրթա­կան մշակ­նե­րէն Նա­րօտ Եա­նը­քօղ­լու։ Այս­պէս, մեր հիւ­րերն էին Լի­տիա Սա­թըլ­մըշ, Ծի­լա Պո­յա­ճեան, Յա­կոբ Պո­յա­ճեան, Փի­լիպ­պոս Հէր­կէլ, Ռոյ Մեր­քէ­զօղ­լու, Օն­նիկ Թա­ւուք­ճու եւ Սա­սուն Եըլ­տը­րըմ։

ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՅԱՅՏՆԻ ՏԵՍԱԲԱՆՆԵՐԷՆ ՓՐՈՖ. ՃՈՆ ՔԵԼԸՐ ԵՐԷԿ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼՈՒԵՑԱՒ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ԵՐԴԻՔԻՆ ՏԱԿ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան եր­դի­քին տակ ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ կրթա­կան աշ­խար­հի յայտ­նի տե­սա­բան­նե­րէն մին՝ Ֆլո­րի­տա­յի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս­նե­րէն Փրոֆ. Ճոն Քե­լըր։ Այս վեր­ջի­նը կրթա­կան կեան­քէ ներս կը հա­մա­րուի իս­կա­կան հե­ղի­նա­կու­թիւն մը։ Ան հա­մաշ­խար­հա­յին մա­կար­դա­կով համ­բաւ ձեռք բե­րած է շնոր­հիւ իր հնա­րած ARCS ու­սուց­ման դրու­թեան, որ կը վե­րա­բե­րի կրթա­դաս­տիա­րակ­չա­կան մի­ջա­վայ­րի մէջ ա­շա­կերտ­նե­րու կեդ­րո­նա­ցու­մը ա­ռա­ւե­լա­գոյն մա­կար­դա­կի հասց­նե­լու։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի նո­րա­հաս­տատ սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին խմբագ­րա­տունս՝ բազ­մա­կող­մա­նի տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լով ի­րենց ծա­ւա­լած աշ­խա­տան­քին շուրջ։ Մի­ջո­ցէ մը ի վեր ար­դէն շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուէր այս միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան վե­րա­բե­րեալ լու­րը։ Ներ­կա­յիս ար­դէն պաշ­տօ­նա­պէս հիմ­նուած է Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի սա­նուց միու­թիւ­նը, ո­րու հիմ­նա­կան նպա­տակ­նե­րը կը հա­մա­րուին մէկ կող­մէ շրջա­նա­ւարտ­նե­րու հա­մախմ­բու­մը, իսկ միւս կող­մէ ալ այս վար­ժա­րա­նը բաց պա­հե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ տրուած պայ­քա­րին զօ­րակ­ցի­լը։

ԳԵՐԱՐԴԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐ

​Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցը թեքնիկ վերազինումներու ուղղեալ պարբերական ներդրումներու շնորհիւ միշտ կ՚օժտուի ախտաճանաչման յաւակնոտ հնարաւորութիւններով, ինչ որ հաստատութեան կողմէ մատուցուած առողջապահական ծառայութիւնները կը պահէ մրցունակ:
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի կողմէ գլխաւորուած հոգաբարձութիւնը հետեւողական նախաձեռնութիւններուն զուգահեռ Գթութեան յարկին համար ապահոված է թոմոկրաֆիի եւ MR-ի գործիքներ, որոնք մատի վրայ հաշուուելիք միջավայրերու մէջ կ՚օգտագործուին աշխարհի վրայ:

ԱՇՈՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ ԵԼՈՅԹ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՒ «ՀԱՅՃԱՐ»Ի ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ

«Հայ­ճար»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղա­քիս մէջ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ճար­տա­րա­պե­տա­կան թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Ա­շոտ Գրի­գո­րեան։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ե­րե­կոյ­թին ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քը մը ար­տա­սա­նեց «Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ։

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ ՋԵՐՄ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՄԸ ՄԷՋ ԿԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՆ ՀՈՒՆԳԱՐԱՑԻ ՀԱՅԱԳԷՏ ՊԵՆԵՏԷՔ ԺԻԿՄՈՆՏԸ

Մեր հա­մայն­քը վեր­ջին օ­րե­րուն կը հիւ­րըն­կա­լէ Հուն­գա­րիա­յէն հա­յա­գէտ Պե­նե­տէք Ժիկ­մոն­տը։ Իւ­րա­յա­տուկ հիւր մըն է ան մեր ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, ո­րով­հե­տեւ բա­ւա­կան բարձր մա­կար­դա­կով կը տի­րա­պե­տէ ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի եւ իր այդ ի­մա­ցու­թեան հի­ման վրայ ա­ռար­կայ կը դառ­նայ թէ՛ հա­մակ­րան­քի եւ թէ հիաց­մուն­քի։

ՊԵՏՐՈՍ ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒԻ ԿՈՂՄԷ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու ե­րէկ խմբագ­րու­թեանս հետ կապ հաս­տա­տեց՝ լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ տա­լու հա­մար Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) վեր­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ու­նե­ցած ե­լոյ­թին շուրջ։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին խօ­սած էր մեր կրթա­կան հա­մա­կար­գի առ­կայ հրա­տապ հար­ցե­րուն շուրջ եւ այս ամ­բող­ջին մէջ անդ­րա­դար­ձած՝ կարգ մը վար­ժա­րան­նե­րը միաց­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թեան մա­սին։

Էջեր