Թրքահայ կեանք

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ շնոր­հա­ւո­րա­կան մը ու­ղար­կած է Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին։ Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կե­ցին այս շնոր­հա­ւո­րա­կա­նին բո­վան­դա­կու­թիւ­նը, զոր կը ներ­կա­յաց­նենք ստո­րեւ.-

ՊԱՏՄԱԿԱՆ «ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ»

​ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը 2015-ի վերջին օրերուն հերթական անգամ ընթերցասէր հասարակութեան տրամադրութեան տակ կը դնէ իր նահատակ աշխատակիցներէն մէկուն:
Սեւան Տէյիրմենճեանի աշխատասիրութեամբ, նոյն մատենաշարին շրջագծով, գրքի մը ձեւաչափով լոյս տեսան Ռուբէն Զարդարեանի կողմէ թերթիս մէջ ստորագրուած գործերը:

ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՒ ՀԱՍԱՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին նկար­չու­թեան մրցոյ­թի մը, ո­րու ար­դիւն­քին ա­պա­հո­վե­ցին նուա­ճում­ներ։ «Ը­շըք» հա­մալ­սա­րա­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կերպուած ու նոր տա­րուան ձօ­նուած այս գծագ­րու­թեան մրցոյ­թը հա­մախմ­բեց Իս­թան­պու­լի Եւ­րո­պա­կան ա­փի դպրոց­նե­րէն ման­կա­պար­տէ­զի եւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը։

ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԸ

Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցւոյ եւ յարակից վարժարանին ի նպաստ կազմակերպուած տարեկան զօրակցութեան հաւաքոյթը փայլուն անցաւ։
Թաղային խորհուրդը յամառ աշխատանքով կը հետապնդէ համայնքապատկան բացօթեայ շուկայի տարածքի արժեւորման ծրագիրը, որու շրջագծով ցարդ կնքուած պայմանագրերու պարագային խնդրոյ առարկայ չեն դարձած ժամկէտի խախտումներ։
Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն նախագահեց Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան։

 

«ԱՐԱՍ» ԵՒ «ԻՍԹՈՍ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ԳՐՔԻ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՀԱՄԱՏԵՂ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ ՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՑԻՆ ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՄԷՋ

«Ա­րաս» եւ «Իս­թոս» հրա­տա­րակ­չու­թիւն­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին գրքի եր­կօ­րեայ հա­մա­տեղ տօ­նա­վա­ճառ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին Պէ­յօղ­լուի մէջ, ինչ որ ար­ժա­նա­ցաւ գրա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Ա­մա­նո­րի նա­խօ­րեա­կին զու­գա­դի­պած այս ձեռ­նար­կը ի­րա­կա­նա­ցուե­ցաւ Իս­թիք­լալ պո­ղո­տա­յի Փա­նաիա Ի­սո­տիոն յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կէն ներս։

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԿՈԹՈՂ

Քըրմըզեան եղբայրներուն կողմէ հովանաւորուած նախագիծը բաւական հասունցած:
Պալեան գերդաստանի շիրմին նորոգութիւնը կ՚ընթանայ նախատեսուած հունին մէջ: «Հայճար» այժմէն պատրաստութիւններու ձեռնարկած է Մայիսին կայանալիք բացման հանդիսութեան համար:

ՖԷՐԻԳԻՒՂՑԻՆԵՐՈՒՆ ՔԷՐՄԷՍԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ապ­րե­ցաւ քէր­մէ­սի հրճուանք։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հի եր­դի­քին տակ յար­դա­րուած տա­ղա­ւար­նե­րը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցան թէ՛ յա­րա­կից Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ զօ­րակ­ցու­թեան եւ թէ տօ­նա­կան շրջա­նի ա­ւան­դու­թեան մը տե­ւա­կա­նաց­ման։

ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂՑԻՆԵՐՈՒՆ ՔԷՐՄԷՍԸ

Վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­մա­նո­րեան քէր­մէ­սի ե­ռու­զեռ։ Տիկ­նանց կազ­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին ըն­թաց­քին այ­ցե­լու­նե­րուն հրամ­ցուե­ցան գիւ­ղին բնո­րոշ ար­տադ­րանք, ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ եւ Կա­ղան­դի ի­րե­ղէն­ներ, ո­րոնք ա­ռար­կայ դար­ձան հիւ­րե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

Էջեր