Թրքահայ կեանք

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԵԱՆ ՎԱՌ ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՏԱԿ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ Մեծ պա­հոց Մի­ջին­քին առ­թիւ դէ­պի գա­ւա­ռի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը ի­րա­կա­նա­ցուած ուխ­տագ­նա­ցու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅԹ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ «ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒ» ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Նազար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան կա­յա­ցաւ մշա­կոյ­թին ձեռ­նարկ մը, զոր պատ­րաս­տած էին թա­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին ու­սուց­չաց կազմն ու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ ՄԵԾ ՊԱՀՔԻ ԱՌԹԻՒ ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԴԷՊԻ ԳԱՒԱՌԻ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը վեր­ջերս Մեծ պա­հոց Մի­ջին­քին առ­թիւ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը կա­տա­րեց դէ­պի Կե­սա­րիա, Իս­քէն­տէ­րուն եւ Վա­գըֆ­լը­գիւղ։ Սե­ւան Ա­կօ­շեա­նի խմբա­վա­րու­թեամբ երգ­չա­խում­բը ի­րա­կա­նա­ցուց Ս. Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւն­ներ գա­ւա­ռի մեր այս ե­րեք ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ։

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷԻՑ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿ ՄԸ՝ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ ե­րէկ երեկո­յեան կա­յա­ցաւ շա­հե­կան հան­դի­պում մը՝ «Թուր­քիոյ մէջ հա­յեր.

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐՈՒ ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՄ

«Նոր Զար­թօնք», որ մաս կը կազ­մէ ՀՏՓ­-ի մա­կա­նին տակ գոր­ծող կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն, Հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի եւ զօ­րակ­ցու­թեան կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ հան­րու­թեան ծա­նօ­թա­ցուց ՀՏՓ­-ի ցու­ցա­կով ե­րես­փո­խա­նա­կան թեկ­նա­ծու ներ­կա­յա­նալ փա­փա­քող գոր­ծիչ­նե­րը՝ Մու­րատ Մըխճըն, Ֆի­լոր Ու­լուքն ու Տի­րէն Ճեւա­հիր Շէ­նը։

ՏԱՆԻԵԼԱ ՊԱԳԸՐՃԸՕՂԼՈՒ ԱՐՏԱՍԱՆԵՑ ՉԱՐԵՆՑԻ ԳՈՐԾԸ

Սուրբ Խաչ դպրե­վան­քի 11-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րէն Տա­նիե­լա Պա­գըր­ճըօղ­լու մաս­նակ­ցե­ցաւ Թուր­քիոյ Գրող­նե­րու ըն­կե­րակ­ցու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած գրա­կան ե­րե­կոյ­թի մը։

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՔՐԻՍՏԻՆ ՍԱԼԷՐԻԻ՝ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑՈՅԹԸ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ան­մո­ռա­նա­լի նկար­չու­հի Քրիս­տին Սա­լէ­րիի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած՝ ման­կանց նկար­չու­թեան մրցոյթ մը, որ չոր­րոր­դը պի­տի ըլ­լայ իր նման­նե­րու շար­քին։

Էջեր