Լրահոս

ԼՈՆՏՈՆԻ «ԿՈԼՏՇՄԻՏ ՀՈԼԼ» ՊԱՆԴՈԿԻՆ ՄԷՋ ԱՆԳԼԻԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԿՈՂՄԷ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ՝ Ի ՊԱՏԻՒ ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻՆ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեան ա­ւար­տեց դէ­պի Անգ­լիա կա­տա­րած իր այ­ցե­լու­թիւնը։ Անգ­լիա­հայ հա­մայն­քը ու­ղե­ւո­րու­թեան վեր­ջին հանգրուա­նին ի­րեն ի պա­տիւ ճաշ­կե­րոյթ մը կազմա­կեր­պեց Լոն­տո­նի «Կոլտշ­միտ Հոլլ» դահ­լի­ճին մէջ։

ԲԵԳԼԱՐԵԱՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՄԱՏՆԱՆԻՇ ԸՐԱՒ ԿԱՐՍ-ԿԻՒՄՐԻ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻՆ

Հա­յաս­տա­նի Փո­խադ­րու­թեան ու կա­պի նա­խա­րար Գա­գիկ Բեգ­լա­րեան Նիւ Եոր­քի մէջ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ ՄԱԿ-ի Տնտե­սա­կան եւ ըն­կե­րա­յին խոր­հուր­դի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ կազ­մա­կեր­պուած քա­ղա­քա­կան բարձ­րաս­տի­ճան ֆո­րու­մի նա­խա­րա­րա­կան հան­դիպ­ման։

ԱՊՀ-Ի ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ 30-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ԱՊՀ-ի մշա­կու­թա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խոր­հուր­դին նիս­տը։ Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեա­նի տան­տի­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ժո­ղո­վը։

ՀԱՄԱԽՈՀՈՒԹԵԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄ

​Յունիս 7-ի ընտրութիւններէն երեսուներկու օր անց նոր կառավարութեան ձեւաւորման գործընթացը պաշտօնապէս սկսաւ:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան պաշտօն յանձնեց Տավուտօղլուին, որ յառաջիկայ շաբաթ շփումներու պիտի ձեռնարկէ կուսակցութիւններուն հետ:

ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ՏՔԹ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՕՅՈՒՆՃԵԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց ա­մե­րի­կա­հայ բա­րե­րար Տքթ. Յով­հան­նէս Օ­յուն­ճեա­նը, ո­րու կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած հա­մա­նուն բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մը կա­րե­ւոր ծրագ­րեր կեան­քի կը կո­չէ Հա­յաս­տա­նի մէջ։

ԵՄ-Ի ԿՈՂՄԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 6 ՄԻԼԻՈՆ ԵՒՐՕ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ

Եւ­րո­միու­թիւ­նը այս տա­րուան հա­մար 6 մի­լիոն եւ­րօ դրա­մա­կան օգ­նու­թիւն փո­խան­ցեց Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան՝ գիւ­ղատն­տե­սու­թեան եւ գիւ­ղա­կան շրջան­նե­րու զար­գաց­ման նպա­տա­կով։

Էջեր