Լրահոս

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ

Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Բա­զէ-2015» ե­րի­տա­սար­դա­կան տա­րե­կան հա­ւա­քը։ Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած այս ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քին կը մաս­նակ­ցին հոծ թի­ւով ե­րի­տա­սարդ­ներ, ո­րոնք ե­րեք խում­բե­րու բաժ­նուած՝ կար­միր, կա­պոյտ, նարն­ջա­գոյն, կը գոր­ծադ­րեն ի­րենց ծրա­գի­րը։

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐ

Հա­յաս­տա­նի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Միու­թիւն-2015. Յաղ­թա­նա­կի ժա­ռանգ­ներ-Հա­յաս­տան» մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան մրցոյթ-հա­ւա­քը։ Ռազ­մա­մար­զա­կան այս հա­ւա­քը ձօ­նուած է Բ. Աշ­խար­հա­մար­տի ա­ւար­տին տա­րուած յաղ­թա­նա­կի 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին։

ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ. «ԿՐՆԱՄ ԱՒԵԼԻ ԼԱՒ ԽԱՂԱԼ»

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի յա­ռա­ջա­տար աստ­ղե­րէն Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան գե­րա­զանց յա­ջո­ղու­թիւ­նով սկսած է ներ­կայ ե­ղա­նա­կին եւ Պո­րու­սիա Տորտ­մուն­տի մար­զա­շա­պի­կով Գեր­մա­նիոյ լի­կին մէջ կ՚ար­ժա­նա­նայ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։

Պարոնուհի Քերըլայն Քոքս Ուխտագնացութիւն ԿազմակերպԵՑ Դէպի Արցախ

Մեծ Բրի­տա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի լոր­տե­րու պա­լա­տի ան­դամ, պա­րո­նու­հի Քե­րը­լայն Քոքս խումբ մը ուխ­տագ­նաց­նե­րու հետ կ՚այ­ցե­լէ Ար­ցախ:

ՄԻՋԱՆԿԵԱԼ ՇՐՋԱՆ

Ահմէտ Տավուտօղլու նոր նախարարաց խորհուրդը ձեւաւորելու պաշտօնը վերադարձուց երէկ երեկոյեան:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան յայտնեց, թէ երկիրը ընտրութեան պիտի երթայ երկու ամսուան ժամանակաւոր կառավարութեամբ: Հաւանական թուականը կը համարուի Նոյեմբերի 1-ը:

ԱՐԱԳԱԾ ԱԽՈՅԵԱՆԻ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ ՊՆԴՈՒՄԸ

Վեր­ջերս Հա­յաս­տա­նի մէջ մկրտուե­լու դի­մում ներ­կա­յա­ցու­ցած, սա­կայն մեր­ժուած Էր­տալ Մեր­ճան Թուր­քիա վե­րա­դառ­նա­լէ վերջ փո­խած է իր անձ­նա­գի­րը ու դար­ձած՝ քրիս­տո­նեայ։ «news.am» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, Տիար­պա­գը­րէն Հա­յաս­տան մեկ­նած իս­լամ դա­ւա­նան­քէ Էր­տալ Մեր­ճան Թուր­քիա վե­րա­դար­ձին փո­խած է իր անձ­նա­գի­րը։

​ՉԻՆԱՍՏԱՆ ՅԱՏԿԱՑՈՒՄ Կ՚ԸՆԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԻՐԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻԻՆ ՀԱՄԱՐ

Հա­յաս­տա­նի Փո­խադ­րու­թեան ու կա­պի նա­խա­րար Գա­գիկ Բեգ­լա­րեան յայ­տա­րա­րեց, որ Չի­նաս­տա­նի նա­խա­գա­հը մի­ջոց­ներ յատ­կա­ցու­ցած է Հա­յաս­տան-Ի­րան եր­կա­թու­ղիի կա­ռուց­ման ծրագ­րին հա­մար։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ զրու­ցե­լու ժա­մա­նակ նա­խա­րա­րը յայտ­նեց, թէ այդ եր­կա­թու­ղին կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւն ու­նի չի­նա­կան կող­մին հա­մար։

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ԵՒ ԹԻՖԼԻԶԻ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿԻ ՏԱԿ

Վրաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Թի­նա­թին Խի­տա­շե­լի այս օ­րե­րուն շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ։ Թիֆ­լի­զի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, այս շրջագ­ծով կը քննար­կուին Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Վրաս­տա­նի ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։

Ֆրեզնոյի «Հայկական Տուն» Ծերանոցին Մէջ Խաղողօրհնէք

Ֆրեզ­նո­յի հայ­կա­կան գա­ղու­թին մէջ, ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած է Աս­տո­ւա­ծա­մօր Վե­րա­փոխ­ման տօնն ու խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը եր­կու ան­գա­մով կա­տա­րել՝ հեր­թա­կան կար­գով, «Հայ­կա­կան Տուն» ծե­րա­նո­ցի ըն­դար­ձակ պար­տէ­զին մէջ, Ս. Եր­րոր­դու­թիւն  եւ Ս. Պօ­ղոս ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն կող­մէ: Ա­ռա­ջի­նը տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Օ­գոս­տոս 15-ի տօ­նը կան­խող Կի­րա­կին, իսկ երկ­րոր­դը՝ Օ­գոս­տոս 15-ին:

Էջեր