Լրահոս

ՎԱՐԴԱՆ ՕԶԻՆԵԱՆ ՄԵՐ ՄԷՋ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ այս օ­րե­րուն Պո­լիս կ՚այ­ցե­լէ սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան Տքթ. Վար­դան Օ­զի­նեան։ Ան Փա­րի­զէն քա­ղաքս փու­թա­ցած է իր քրոջ՝ վաս­տա­կա­ւոր կրթա­կան մշակ Մա­րի Քա­րա­քա­շեա­նի հետ։

«Մարդ Պէտք է Հայաստան Այցելէ»

Հա­յաս­տա­նի Զար­գաց­ման հիմ­նադ­րա­մի հրա­ւէ­րով Հա­յաս­տան այ­ցե­լե­լէ ետք Der Standard օ­րա­թեր­թի լրագ­րող Քրիս­տիան Շա­խին­կըր յօ­դուած հրա­պա­րա­կած է Հա­յաս­տա­նի մա­սին՝ ներ­կա­յաց­նե­լով հայ­կա­կան շարք մը զբօ­սաշր­ջա­յին ուղ­ղու­թիւն­ներ:

ԾԱՒԱԼՈՒՆ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Հիւսթընի մէջ Ռայսի համալսարանի «Ճէյմս Պէյքըր» հանրային քաղաքականութեան կաճառէն ներս շահեկան հաւաքոյթ, Ճերեճեանի գլխաւորութեամբ:
Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան անդրադարձաւ Հարաւային Կովկասի մարտահրաւէրներուն եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին:

ՊՈՐԻՍ ՃԱՆՍԸՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ

Անգ­լիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Պո­րիս Ճան­սըն կ՚այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Ե­ռօ­րեայ ու­ղե­ւո­րու­թեան ա­ռա­ջին հանգ­րուա­նին ան ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Կա­զիան­թէ­պի մէջ։ Ճան­սըն այ­ցե­լեց գաղ­թա­կա­նաց ճամ­բա­րը, ուր զրու­ցեց ա­պաս­տա­նեալ ըն­տա­նիք­նե­րուն հետ։ Ման­կա­պար­տէ­զի մը մէջ ան լսեց փոք­րիկ­նե­րուն ե­րաժշ­տա­կան կա­տա­րում­նե­րը։

ԹՈՒՐՔԻԱ ԵՐԷԿ ՏԱՍԸ ՆԱՀԱՏԱԿ ՏՈՒԱՒ ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ՅԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐՈՒ ՀԵՏԵՒԱՆՔՈՎ

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ա­նընդ­հատ կը շա­րու­նա­կէ իր յար­ձա­կում­նե­րը, ո­րոնք կ՚ու­նե­նան ա­րիւ­նա­լի հե­տե­ւանք­ներ։ ՓՔՔ­-ա­կան­նե­րու յար­ձա­կում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով ե­րէկ նա­հա­տա­կուե­ցան տասն զի­նուոր­ներ, ինչ որ խոր ցաւ ու ցա­սում յա­ռա­ջա­ցուց բո­վան­դակ երկ­րէն ներս։

ԱԼՊԱՅՐԱՔ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԷ ՄԵԾԱՄՕՐԻ ՓԱԿՈՒԻԼԸ

Ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար Պե­րաթ Ալ­պայ­րաք յայ­տա­րա­րեց, որ Մե­ծա­մօ­րի ա­թո­մա­կա­յա­նը կը շա­րու­նա­կէ մտա­հո­գու­թեան ա­ռիթ մը մնալ Թուր­քիոյ եւ Հա­յաս­տա­նի միւս հա­րե­ւան­նե­րուն հա­մար։

ՄԱՀ՝ ԱՐԱ ԿԱՐՄԻՐԵԱՆԻ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու դար­ձանք, թէ Մոն­րէա­լի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է ե­րէց սե­րուն­դէ սփիւռ­քա­հայ մտա­ւո­րա­կան Ա­րա Կար­մի­րեան։ Թէեւ բա­ւա­կան յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քի մէջ ան կնքած է իր մահ­կա­նա­ցուն, սա­կայն իր կո­րուս­տը ցա­ւա­լի է՝ մա­նա­ւանդ, որ սփիւռ­քեան մեր ի­րա­կա­նու­թե­նէն կը պակ­սին ի­րեն նման մտա­ւո­րա­կան դէմ­քե­րը։ Որ­պէս ճար­տա­րա­գէտ, գրող ու ֆի­լա­թե­լիստ ան իր սե­րուն­դի ե­զա­կի դէմ­քե­րէն մին էր

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԱԳԻՐ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան յու­շա­գիր մը ստո­րագ­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ Հա­յա­գի­տու­թեան եւ հա­սա­րա­կա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու բա­ժան­մուն­քին եւ Պէյ­րու­թի Հայ­կա­զեան հա­մալ­սա­րա­նին մի­ջեւ։

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆՐԱՔՈՒԷ

Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­րա­քուէ մը։ 69.7 մաս­նակ­ցու­թեան հա­մե­մա­տու­թեամբ այս հան­րա­քուէին հի­ման վրայ կը նա­խա­տե­սուի վեց նոր յօ­դուած ա­ւելց­նել երկ­րի սահ­մա­նադ­րու­թեան։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, մաս­նա­կից­նե­րու 86.8 տո­կո­սը հա­ւա­նու­թիւն տուաւ սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թեան։

Ֆրան­սա 2020 ԹՈՒԱԿԱՆէն Սկսեալ Պի­տի Ար­գի­լէ Կեր­պըն­կա­լէ Պնա­կե­ղէ­նը

Ֆրան­սա­յի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը որ­դեգ­րած են օ­րէնք մը, որ կ՚ար­գի­լէ 2020 թուա­կա­նէն սկսեալ կեր­պըն­կա­լէ մէկ ան­գամ օգ­տա­գոր­ծուող պնա­կե­ղէ­նի վա­ճառ­քը: Մինչ այդ ար­տադ­րող­նե­րը պէտք է ձեր­բա­զա­տուին բո­լոր գո­յու­թիւն ու­նե­ցող կեր­պըն­կա­լէ ամ­բողջ ար­տադ­րանք­նե­րէն: Հե­տա­գա­յին ա­նոնք պի­տի կա­րե­նան այդ­պի­սի ապ­րանք­ներ ար­տադ­րել միայն կեն­սա­տար­րա­լու­ծուող նիւ­թե­րէ:

Էջեր