Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԻՋԵՒ ՔՍԱՆ ՆՈՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ Ա­պու Տա­պիի մէջ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ շփում­ներ ու­նե­ցաւ՝ դէ­պի Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­ներ ձեռ­նար­կած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով։ Ան տե­սակ­ցե­ցաւ Ա­պու Տա­պիի Է­մի­րու­թեան թա­գա­ժա­ռանգ, Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու զի­նեալ ու­ժե­րու գլխա­ւոր հրա­մա­նա­տա­րի տե­ղա­կալ Շէյխ Մու­համ­մէտ Պին Զա­յիտ Էլ Նա­հեա­նի եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­նե­րու հետ։

ԶՈՒԻՑԵՐԻԱՅԷՆ ԴՐԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ

Կիպ­րա­կան հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղեալ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին Զուի­ցե­րիոյ մէջ։ Հիւ­սի­սա­յին Կիպ­րո­սի Թուրք Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Մուս­թա­ֆա Ա­քըն­ճը եւ Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի ղե­կա­վար Ա­նաս­տա­սիա­տիս աշ­խա­տանք կը տա­նին հիմ­նախնդ­րին լու­ծում մը գտնե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։

ԹՐԱՄՓ ԱՄՆ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀ

Տա­նըլտ Թրամփ ընտ­րուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ։ Ե­րէկ ԱՄՆ-ի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն, ո­րու հիմ­նա­կան դէմ­քերն էին Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ա­ռա­ջադ­րուած Տա­նըլտ Թրամփ եւ Դե­մոկ­րա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ա­ռա­ջադ­րուած Հի­լը­րի Քլին­թըն։

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ մեկ­նե­ցաւ Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­ներ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, բարձր մա­կար­դա­կի բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րէն վերջ Հա­յաս­տա­նի եւ Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ պի­տի ստո­րագ­րուին շարք մը փաս­տա­թուղ­թեր, ո­րոնց նպա­տակն է երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ա­ռա­ւել ամ­րապն­դումն ու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խո­րա­ցու­մը։

ԴԱՐԵՐՈՒ ԽՈՐՔԷՆ ԿԱՊԵՐ

Իտալիոյ արտաքին գործոց նախարարը երէկ պաշտօնական այցելութիւն մը տուաւ Հայաստան՝ հիւրընկալուելով ամենաբարձր մակարդակի վրայ:
Փաոլօ Ճենթիլիոնի Երեւանի մէջ յայտնեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը պէտք է կարգաւորուի բացառապէս խաղաղ ճանապարհով:

ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԿՈՂՄԷ ՄՐՑԱՆԱԿ

Տե­ղե­կա­տուու­թեան փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու ո­լոր­տէն ներս հա­մաշ­խար­հա­յին ներդր­ման հա­մար Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հին կող­մէ հաս­տա­տուած մրցա­նա­կը այս տա­րի շնոր­հուե­ցաւ «Օ­փըն-Ռութ» կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Լուի Փու­զէ­նին։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ, նա­խա­գա­հա­կան ա­պա­րան­քի եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը շնոր­հուե­ցաւ այս տա­րուան մրցա­նա­կը։

ԱՐԻՒՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը բա­ցուե­ցաւ «Փրոֆ. Ռ. Եո­լեան» ա­րիւ­նա­բա­նա­կան կեդ­րո­նը, որ կը գոր­ծէ Հա­յաս­տա­նի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան են­թա­կա­յու­թեամբ։ Բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան պա­տուոյ հիւ­րերն էին Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ա­ռա­ջին տի­կին Ռի­թա Սարգ­սեան։

Երկ­րա­գուն­դի Բնակ­չու­թեան 92 Առ Հա­րիւ­րը Ա­պա­կա­նած Օդ Կը Շնչէ

Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է ար­դիւնք­նե­րը այն ու­սում­նա­սի­րու­թեան, ո­րուն հա­մա­ձայն, մո­լո­րա­կի տա­սը բնա­կիչ­նե­րէն ինն կ՚ապ­րի խիստ ա­պա­կա­նած օ­դով շրջան­նե­րու մէջ: Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը նա­խազ­գու­շաց­նէ այդ մար­զին մէջ տի­րող «ար­տա­կարգ դրու­թե­նէն», կը հա­ղոր­դէ «Ար­մէնփ­րէս» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը:

Էջեր