Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻԼՀԱՐՄՈՆԻՔ ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲԻՆ ԵԼՈՅԹԸ՝ «ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵԱԼ ՀԱՄԵՐԳԱՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Պե­տա­կան ֆիլ­հար­մո­նիք նուա­գա­խում­բը նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դէս ե­կաւ շքեղ հա­մեր­գով մը։ Գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Ե­դուարդ Թոփ­ճեա­նի մա­կա­նին ներ­քեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս ե­լոյ­թը, օ­տար հե­ղի­նա­կա­ւոր արուես­տա­գէտ­նե­րու ալ մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Երեւան՝ Լաւագոյն Հնգեակին Մէջ

Ըստ Travel.ru զբօ­սաշր­ջա­յին ծա­ռա­յու­թեան հե­տա­զօ­տու­թեան, թէ 2015 թո­ւա­կա­նին ԱՊՀ-ա­կան եր­կիր­նե­րուն մէջ ո՞ր ուղ­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­պա­տուու­թիւն տո­ւած են ռուս զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րը: Վար­կա­նի­շը կազ­մո­ւած է ԱՊՀ-ա­կան հիւ­րա­նոց­նե­րուն մէջ այս տա­րո­ւան ըն­թաց­քին ռուս զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ը­րած նախ­նա­կան պա­տո­ւէր­նե­րու տուեալ­նե­րով: Խօս­քը այն զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու մա­սին է, ո­րոնք ճամ­բոր­դած են որ­պէս ան­հատ­ներ։

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ…

«ՀԱՊԿ-ի անդամ պետութիւններու նեղ կազմով հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան սուր հարցեր, ըստ աւանդութեան, անկեղծ ձեւով»։
Նախագահ Սերժ Սարգսեան. «Իրադրութիւնը սրելու ուղղեալ Ատրպէյճանի փորձերը՝ միջազգային հանրութեան համարժէք հակազդեցութեան բացակայութեան պարագային յղի են ամբողջ Հարաւային Կովկասի տարածքաշրջանի ապակայունացման»։
Տուշանպէի մէջ հրապարակուած համատեղ յայտարարութեան գծով անհանգստութիւն յայտնուեցաւ կառոյցի պատասխանատուութեան գօտիէն ներս չկարգաւորուած հակամարտութիւններուն շուրջ եւ անթոյլատրելի համարուեցան նոր բաժանարար գիծերն ու փակ սահմանները։

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՍԿՍԱՒ ՄԱԿ-Ի 70-ՐԴ ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը ե­րէկ ձեռ­նար­կեց իր 70-րդ նս­տաշր­ջա­նի աշ­խա­տանք­նե­րուն։ Տա­րե­կան շրջա­փու­լին մեկ­նար­կը ազ­դա­րա­րե­ցին ՄԱԿ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ման Քի Մուն եւ դա­նիա­ցի դի­ւա­նա­գէտ Մո­կենս Լի­քէ­թոֆթ, որ ան­ցեալ Յու­նի­սին ընտ­րուած էր նա­խա­գահ։

ԿԱԼԱՆՔԸ ՎԵՐՋԱՑԱՒ

Ռու­սա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար Լե­ւոն Հայ­րա­պե­տեան ա­զա­տուե­ցաւ տնա­յին կա­լան­քէ։ Շուրջ տա­րիէ մը ի վեր ան դա­տա­կան ո­րո­շու­մով տնա­յին կա­լան­քի տակ կը գտնուէր «Պաշ­նէֆթ» ըն­կե­րու­թեան բաժ­նե­տոմ­սե­րու վե­րա­բե­րեալ ա­պօ­րի­նու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով ի­րեն վե­րագ­րուած պնդում­նե­րուն բե­րու­մով։

ՀԱՔՔԵԱՐԻԻ ԵՒ ՄԱՐՏԻՆԻ ՄԷՋ ԴԱՐՁԵԱԼ ՅԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐ. 5 ՆԱՀԱՏԱԿ

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ի­րա­կա­նաց­նել տմար­դի բռնա­րարք­ներ, ո­րոնք բո­վան­դակ երկ­րին մէջ կը յա­ռա­ջաց­նեն ցա­սում։ Մինչ ժո­ղո­վուր­դը միա­հա­մուռ ձե­ւով կը պա­խա­րա­կէ ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը, ե­րէկ, դժբախ­տա­բար դար­ձեալ նոր նա­հա­տակ­նե­րու վե­րա­բե­րեալ լու­րեր հա­սան Հաք­քեա­րիէն եւ Մար­տի­նէն։

ԴԱՇՆԱԿԻՑՆԵՐ ԵՒ ՀԱՐՑԱԿԱՆՆԵՐ

Նախագահ Սերժ Սարգսեան, որ երէկ ժամանեց Տուշանպէ, այսօր կը մասնակցի ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրներու գագաթաժողովին:
Հայաստանի լրատուամիջոցները միշտ կը քննարկեն այս դաշինքին վստահելիութիւնը՝ երկրի ենթարկուած յարձակումներուն լոյսին տակ:

ՖԵՐԻՏՈՒՆ ՍԻՆԻՐԼԻՕՂԼՈՒ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՊԱՔՈՒ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Պա­քու։ Եր­կօ­րեայ ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին ան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ կը հիւ­րըն­կա­լուի Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

ՄԱԿ-Ի ԿՈՂՄԷ ՄԻԱՁԱՅՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

ՄԱԿ-ի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 69-րդ նս­տաշր­ջա­նի 103-րդ լիա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կող­մէ ներ­կա­յա­ցուած «Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յան­ցա­գոր­ծու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կի եւ ար­ժա­նա­պա­տուու­թեան եւ այդ յան­ցա­գոր­ծու­թեան կան­խար­գիլ­ման մի­ջազ­գա­յին օր» խո­րագ­րեալ բա­նա­ձե­ւը։

ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ ԵԱՀԿ-Ի ՄՇՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՄՕՏ ԴԱՏԱՊԱՐՏԵՑ ՊԱՔՈՒՆ

ԵԱՀԿ-ի Մշտա­կան խոր­հուր­դի ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցած վեր­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդի­րը։ Այս առ­թիւ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի մօտ Հա­յաս­տա­նի մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Ար­ման Կի­րա­կո­սեան, որ անդ­րա­դար­ձաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ շփման գծին եւ Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան պե­տա­կան սահ­մա­նին եր­կայն­քով վեր­ջին շրջա­նին ի­րա­վի­ճա­կի սրման։

Էջեր