Լրահոս

ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ՄԵԾ ՏՕՆԸ

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ կը նշուի Օ­գոս­տո­սի 30-ի Մեծ Յաղ­թա­նա­կի տօ­նը։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս ամ­բողջ եր­կի­րը խոր ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ կը վեր­յի­շէ Հան­րա­պե­տու­թեան մե­ծա­նուն հիմ­նա­դիր Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Ա­թա­թիւրքն ու իր զի­նա­կից ըն­կեր­նե­րը։

«ՄԻՈՒԹԻՒՆ 2015. ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ԺԱՌԱՆԳՈՐԴՆԵՐ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՄՐՑՈՅԹ-ՀԱՒԱՔԸ ԵԶՐԱՓԱԿՈՒԵՑԱՒ ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԷՋ

«Միու­թիւն 2015. յաղ­թա­նա­կի ժա­ռան­գորդ­նե­րը» ռազ­մա­մար­զա­կան հա­ւա­քի եզ­րա­փա­կիչ մի­ջո­ցա­ռու­մը նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ։

ԱՌԱՆՑ ԿՈՉԻ

Այս տա­րի, աշ­խար­հա­տա­րած Ռամ­կա­վար կու­սակցա­կան­ներ կը պատ­րաստուին Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) նոր Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան մը ընտ­րու­թեան։

ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԹԻՒՐՔԷՇԸ

Նո­յեմ­բեր 1-ին կա­յա­նա­լիք ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ, Բարձ­րա­գոյն ընտ­րա­կան խոր­հուր­դին կող­մէ պաշ­տօ­նա­թեր­թին մէջ հրա­պա­րա­կուե­ցաւ ցու­ցա­կը այն կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք պի­տի մաս­նակ­ցին քուէար­կու­թեան։

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒՆ ՊԱՐԳԵՒ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց կրթա­կան բնոյ­թով մի­ջազ­գա­յին մրցոյթ­նե­րու կամ ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րու մէջ բարձր յա­ռաջ­դի­մու­թիւն ցու­ցա­բե­րած եւ փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րու հա­սած դպրո­ցա­կան­նե­րը։

Էջեր