Լրահոս

ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՄԵՐԳ

Հայ ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի եր­կու ե­րի­տա­սարդ աստ­ղե­րը՝ Նա­րեկ Հախ­նա­զա­րեան եւ Սէր­կէյ Խա­չատ­րեան այ­սօր հա­մեր­գով մը հան­դէս կու գան Փա­րի­զի մէջ։ Թաւ­ջու­թա­կա­հար Նա­րեկ Հախ­նա­զա­րեա­նի եւ ջու­թա­կա­հար Սէր­կէյ Խա­չատ­րեա­նի ե­լոյ­թը կը կա­յա­նայ Փա­րի­զի նուա­գա­խում­բին հետ։

ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻՆ՝ ՇՔԱՆՇԱՆ

Ռուս Ուղ­ղա­փառ Ե­կե­ղեց­ւոյ Տ.Տ. Քի­րիլ Պատ­րիար­քը շքան­շան մը շնոր­հեց ռու­սա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նին, որ «Տա­շիր» ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու խում­բի հիմ­նա­դիր-նա­խա­գահն է։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը Սա­մուէլ Կա­րա­պե­տեա­նին շնոր­հեց «Սուրբ մեծ իշ­խան Դա­նիէլ Մոս­կուա­ցի» եր­րորդ աս­տի­ճա­նի շքան­շան՝ Տոպ­րովս­քա­յի Սուրբ Քի­րի­լի եւ Մե­թո­տիո­սի տա­ճա­րի շի­նա­րա­րու­թեան հար­ցին մէջ ու­նե­ցած ա­ւան­դին հա­մար։

ՅԱՋՈՐԴ ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ՝ ՅՈՒՆՈՒԱՐԻ 18-ԻՆ

Կիւմ­րիի մէջ ռու­սա­կան ռազ­մա­կա­յա­նի հա­մա­լի­րէն ներս ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ան­ցեալ Յու­նուա­րի 12-ին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի եօթ ան­դամ­նե­րը սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­վա­րու­թեան ա­ռա­ջին նիս­տը։ Հա­յաս­տա­նի Շի­րա­կի մար­զի Ընդ­հա­նուր ի­րա­ւա­սու­թեան ա­տեա­նին կող­մէ կը դա­տուի մե­ղադ­րեա­լը, դա­տա­ւոր Յա­րու­թիւն Մով­սէ­սեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

ԵՌԱԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րը նա­խըն­թաց օր ժո­ղով մը գու­մա­րե­ցին Իս­թան­պու­լի մէջ։ Սա ե­ռա­կող­մա­նի այս ձե­ւա­չա­փին մէջ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րու եր­րորդ հան­դի­պումն էր։

ԵՒ ՕՐԷՆՔԻ ԱՌՋԵՒ…

​Կիւմրիի մէջ ռուսական ռազմախարիսխէն ներս այս առաւօտ սկսաւ ոճրագործ Վալերի Փերմեաքովի դատավարութիւնը:
Տարեսկիզբին՝ Յունուարի 12-ին Աւետիսեաններու ընտանիքի եօթ անդամերը սպաննած ռուս զինուորականը հաշիւ կու տայ Հայաստանի Հանրապետութեան դատական մարմիններուն: Հանրային կարծիքը անմիջական ուշադրութեամբ կը հետեւի իրադարձութիւններուն:

ՀԵՌԱԳՐԵՐՈՒ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐԸ

«Անձամբ կարգադրեցէ՛ք» ցուցահանդէսի հետազօտութիւնը կատարած խումբին բանախօսութիւնը:
Ձեռնարկի ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ հոգելոյս Զաւէն Պատրիարքի, Զապէլ Եսայեանի եւ Շաւարշ Միսաքեանի վկայութիւններուն, ինչպէս նաեւ 1915-ին գործած պաշտօնեաներու աւելի ուշ հրապարակուած յուշագրութիւններուն:

ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐ

Յու­նաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Փա­նոս Քա­մե­րոս, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան, ե­րէկ ըն­դու­նուե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ։ Տե­սակ­ցու­թեան ներ­կայ էին նաեւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան, Նա­խա­գա­հա­կան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Վի­գէն Սարգ­սեան եւ այլ պաշ­տօ­նա­տար­ներ։

ԽԱԲԵԲԱՅՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ԴԱՏԱՎՃԻՌ

Սիր­քէ­ճիի Սա­նա­սա­րեան խա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին վե­րա­դարձ­նե­լու խոս­տու­մով, որ­պէս պե­տա­կան պաշ­տօ­նեայ Պատ­րիար­քա­կան Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նին ներ­կա­յա­ցած եւ ան­կէ գու­մար ստա­ցած Քե­մալ Թայ­ֆուն Նար­կին դա­տա­պար­տուե­ցաւ բան­տար­կու­թեան եւ տու­գան­քի։

ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՁԻՒՆԱՀԱԼ

Թուր­քիոյ եւ Իս­րա­յէ­լի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րէն սկսեալ տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ պաշ­տօ­նա­պէս սկսած է ձիւ­նա­հա­լի մը գոր­ծըն­թա­ցը։ Ծա­նօթ է, որ «Մա­ւի Մար­մա­րա» նա­ւու դէպ­քով ծա­գած ճգնա­ժա­մը պատ­ճառ դար­ձած էր, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն մեծ լա­րուա­ծու­թիւն մը ապ­րուի եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ, ո­րոնք մինչ այդ ի­րենց կա­պե­րը հաս­ցու­ցած էին ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րու­թեան մա­կար­դա­կին։

ՀԵՐԹԸ ՀԱՍԱՒ ՎՃՌԱԲԵԿ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձին շրջագ­ծով, դա­տա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րուն մէջ միշտ կը յա­ռա­ջա­նան բար­դու­թիւն­ներ, ո­րոնք շա­րու­նակ նոր ի­րա­վի­ճակ­ներ կը ծնին։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, վեր­ջերս այս մա­հա­փոր­ձին մէջ հան­րա­յին պաշ­տօ­նեա­նե­րուն ու­նե­ցած դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը պար­զե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ կա­տա­րուե­ցաւ յա­ւե­լեալ հար­ցաքն­նու­թիւն մը եւ պատ­րաս­տուե­ցաւ նոր մե­ղադ­րա­կան մը։

Էջեր