Լրահոս

ՓՈՒԹԻՆ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԸ

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին պար­գե­ւատ­րեց Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ռուս ղե­կա­վա­րի կար­գադ­րու­թեամբ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նին շնոր­հուե­ցաւ «Բա­րե­կա­մու­թեան» շքան­շան։

ԿՐԵՏԷԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Քո­ցիա­սի հետ։ Կրե­տէ կղզիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խա­րար­նե­րուն հան­դի­պու­մը, ո­րու ա­ւար­տին ա­նոնք սար­քե­ցին հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։

«Կինէս»Ի Մրցանիշ՝ Ապրիլեան Պատերազմի Զոհերուն Նուիրուած

Ե­րե­ւա­նի Ա­զա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ ազ­գու­թեամբ ե­զի­տի մար­զիկ Մա­նուէլ Մա­մո­յեան, 25 Օ­գոս­տո­սին, «Կի­նէս»ի նոր մրցա­նիշ սահ­մա­նեց՝ զայն նուի­րե­լով ապ­րի­լեան քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մին ըն­թաց­քին ան­մա­հա­ցած հե­րոս­նե­րու յի­շա­տա­կին:

ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՑՔԸ

​Վոսփորի հիւսիսէն Եւրոպան եւ Ասիան միացան նոր կամուրջով մը՝ Եավուզ Սուլթան Սելիմի անունով:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան ներկայ եղաւ երէկուան բացման հանդիսաւոր արարողութեան:

ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԵՒ ՓՈՒԹԻՆԻ ՄԻՋԵՒ ՀԵՌԱԽՕՍԱԶՐՈՅՑ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձած են Սու­րիոյ վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն եւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րին։

ԱԶԴՈՒ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹԻՒՆ

«Եփրատի վահան» գործողութիւնը կը վերաձեւաւորէ Սուրիոյ հաւասարակշռութիւնները, ստեղծելով միջազգային լայն արձագանգ:
Թրքական զօրքերը երէկ Ճերապլուսի մօտակայքին ռմբակոծեցին նաեւ ԵՓԿ-ի շարքերը: Զօրավար Կերասիմով Անգարա կ՚այցելէ:

Էջեր