Լրահոս

ՀԱՅՏՈՍԹԵԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Պէյ­րու­թի Հայ­կա­զեան Հա­յա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սուչ Փոլ Հայ­տոս­թեա­նի հետ, որ այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ե­րե­ւան։ Նա­խա­գահ Սարգ­սեան զրոյ­ցի ըն­թաց­քին ա­ռա­ջին հեր­թին Հայ­կա­զեան հա­մալ­սա­րա­նի 60-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին կա­պակ­ցու­թեամբ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ յղեց Հայ­տոս­թեա­նին։

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­րէկ Չան­քա­յա­յի ա­պա­րան­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ բարձր մա­կար­դա­կի խորհր­դակ­ցու­թիւն մը՝ անվ­տան­գու­թեան նիւ­թե­րու շուրջ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու այս առ­թիւ հրա­հան­գած է, որ յա­ռա­ջի­կայ ձմրան եւս ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը շա­րու­նա­կուին ա­նընդ­հատ։

ԱԼԻԵՒ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՎՐԱՍՏԱՆ

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ այ­սօր եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Թիֆ­լիզ, ուր ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ կը հիւ­րըն­կա­լուի Վրաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Ա­լիեւ հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լիի, Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Տա­ւիտ Ու­սու­պաշ­վի­լիի եւ Վար­չա­պետ Ի­րակ­լի Ղա­րի­պաշ­վի­լիի հետ։

ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ

​Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան երէկ տեսակցեցաւ Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլուի հետ:
Չանքայայի ապարանքին մէջ այսօր տեղի կ՚ունենայ անվտանգութեան հարցերով բարձր մակարդակի խորհրդակցութիւն մը: Թուրք զինեալ ուժերը Հիւսիսային Իրաքի մէջ լուրջ հարուածներ հասցուցին ահաբեկչական լծակներուն:

ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ԼՈՒՐՋ ԱՃ

ԵՄ յանձնառու է շարունակելու հաւասարակշռուած քաղաքականութիւնը Հարաւային Կովկասի մէջ:
Երեւան ուշադրութիւն կը հրաւիրէ սահմանամերձ շրջաններու բնակիչներու անվտանգութեան ուղղեալ սպառնալիքներուն վրայ՝ հասցէական ու ճիշդ ժամանակով յայտարարութիւններու ակնկալութեամբ միջազգային հանրութեան կողմէ:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձին հար­ցաքն­նու­թեան շրջագ­ծով միշտ կ՚ապ­րուին նոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ։ Ծա­նօթ է, որ ներ­կա­յիս յա­ւե­լեալ հար­ցաքն­նու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նա­ցուի՝ բա­ցա­յայ­տե­լու հա­մար հան­րա­յին պաշ­տօ­նեա­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն­նե­րը։

ՆԱԹՕ ՀԻՄՔ ԿԸ ՆԿԱՏԷ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Ե­րէկ, ՆԱ­ԹՕ-ի Ե­րե­ւա­նի տե­ղե­կա­տուու­թեան կեդ­րո­նին մէջ հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քե­ցին Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մի­ջազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան եւ սպա­ռա­զի­նու­թիւն­նե­րու վե­րահսկ­ման վար­չու­թեան պետ Սա­մուէլ Մկրտչեան եւ Կով­կա­սէ ներս ՆԱ­ԹՕ-ի կա­պի սպայ Ո­ւի­լիըմ Լա­հիւ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Մկրտչեան այս առ­թիւ նշեց, թէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ խա­ղա­ղա­պահ­նե­րու տե­ղա­կայ­ման հար­ցը կրնայ քննար­կուիլ բա­ցա­ռա­պէս կող­մե­րու մի­ջեւ խա­ղա­ղու­թեան հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­մէն վերջ։

ՅԱՒԵԼԵԱԼ ԽԹԱՆՆԵՐ

«Հայաստան եւ Վրաստան ունին բաւարար ներուժ՝ խորացնելու համար տնտեսական գործակցութիւնը»:
Երեւանի եւ Թիֆլիզի ղեկավարութիւնները կը կարեւորեն տարածքաշրջանային նշանակութեամբ ենթակառուցուածքներու հաստատման ուղղեալ ծրագրերը, ներառեալ ուժանիւթի նախագծերը

Էջեր