Լրահոս

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ

Ատրպէյճանի զօրքերը անընդհատ կը շարունակեն կրակի տակ պահել Արցախը՝ բնակելի շրջաններով հանդերձ:
Եդուարդ Նալպանտեան եւ Սէյրան Օհանեան յայտնեցին, որ բանակցութիւնները չեն կրնար վերսկսիլ՝ առանց ռազմական գործողութիւններու կասեցման:

ՎԻԹԽԱՐԻ ԾԱՒԱԼՆԵՐ

Պետական արխիւներու ընդհանուր տնօրէն Իւնալի յայտարարութիւնները՝ «Անատոլու» գործակալութեան:
Օսմանեան արխիւի փաստաթուղթերուն հազիւ կէսը դասաւորուած է ու բացուած՝ հետազօտութիւններու համար:

ԱՐԴԷՆ ՅԱՆՁՆՈՒԱԾ ՖՐԱՆՍԱՅԻՆ

Փա­րի­զի մէջ ան­ցեալ Նո­յեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցած սահմռ­կե­ցու­ցիչ ա­հա­բեկ­չու­թեան կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րէն Ապ­տիւլ­սե­լամ Սա­լահ, որ վեր­ջերս Պրիւք­սէ­լի մէջ ձեր­բա­կա­լուած էր Պել­ժիոյ ոս­տի­կա­նու­թեան կող­մէ, ար­դէն յանձ­նուած է Ֆրան­սա­յին։ Ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան շատ կա­նուխ ժա­մե­րուն ան Պել­ժիա­յէն տա­րուե­ցաւ Ֆրան­սա, ուր ի­րեն ներ­կա­յա­ցուե­ցան մե­ղադ­րանք­ներ։

ՊՈՒՐՍԱՅԻ ՄԷՋ ՊԱՅԹՈՒՄ

Ե­րէկ, Պուր­սա­յի մէջ պա­տա­հե­ցաւ ա­հա­ւոր պայ­թում մը, որ խոր մտա­հո­գու­թիւն ստեղ­ծեց բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ։ Քա­ղա­քի կեդ­րո­նին՝ Ու­լու մզկի­թի մեր­ձա­կայ­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ այս սար­սա­փե­լի պայ­թու­մը։

ՃՆՇՄԱՆ ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Սու­րիոյ ընդ­դի­մա­դիր ու յե­ղա­փո­խա­կան ու­ժե­րու ազ­գա­յին հա­մա­խո­հու­թեան նախ­կին նա­խա­գահ Հա­լիտ Հո­ճա «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան յայ­տա­րա­րեց, թէ Սու­րիա­յէ ներս կը ծա­ւա­լի Ի­րան-Ռու­սաս­տան ա­ռանց­քին ազ­դե­ցու­թիւ­նը։

ՕՍՄԱՆ ՔԱՎԱԼԱ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԷՐ ԱՊՐԻԼԻ 24-ԻՆ

«Ա­նա­տո­լու Քիւլ­թիւր»ի նա­խա­գահ Օս­ման Քա­վա­լա վեր­ջերս այ­ցե­լեց Ե­րե­ւան։ Ան հրա­ւի­րուած էր մաս­նակ­ցե­լու «Աուրո­րա» մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան եւ Ապ­րի­լի 24-ին այ­ցե­լեց նաեւ Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լի­րը։

ԱՍՏՂԱԲԱՇԽԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐՈՒ ԱՌԱՋԱՐԿ

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի աստ­ղե­րէն Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան կը շա­րու­նա­կէ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­նալ ֆութ­պո­լի աշ­խար­հէն ներս։ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան ներ­կա­յիս կը կրէ Պո­րու­սիա Տորտ­մուն­տի մար­զա­շա­պի­կը եւ Պուն­տես­լի­կա­յի մէջ կ՚ար­ձա­նագ­րէ ա­նան­տե­սե­լի յա­ջո­ղու­թիւն­ներ։

ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐԿԱԾԸ ԲԱՑԱՌՈՒԱԾ

Ե­րե­ւա­նի Հա­լա­պեան փո­ղո­ցին վրայ պա­տա­հած պայ­թու­մին ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ա­ւագ դա­տա­խա­զու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ այս դէպ­քին պա­րա­գա­յին ա­հա­բեկ­չու­թեան վար­կա­ծը ամ­բող­ջու­թեամբ հեր­քուած է։

Տիգրան Համասեանի «Լոյս Ի Լուսոյ» Ներկայացումը Հոլիվուտի Մէջ

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Լոս Ան­ճե­լը­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան Մշա­կու­թա­յին հար­ցե­րու բա­ժան­մուն­քին, ինչ­պէս նաեւ՝ Սօ­սէի եւ Ա­լէ­նի ժա­ռան­գու­թեան հիմ­նար­կին, Ուր­բաթ, Ապ­րիլ 29-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-էն սկսեալ, Հո­լի­վու­տի Փոք­րիկ Հա­յաս­տան շրջա­նին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ա­րուես­տի իւ­րա­յա­տուկ հան­րա­յին ներ­կա­յա­ցում մը, ո­րու ըն­թաց­քին Տիգ­րան Հա­մա­սեան պի­տի կա­տա­րէ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ շա­րա­կան­նե­րու եւ հայ հո­գե­ւոր եր­գե­րու իր իւ­րա­յա­տուկ մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րը հա­մադ­րող «Լոյս ի լու­սոյ» հա­մեր­գը։

Էջեր