Լրահոս

ԷՐՏՈՂԱՆ ԵՐԷԿ ՀԵՌԱԽՕՍԱԶՐՈՅՑ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՒ ԱՆԿԵԼԱ ՄԵՐՔԷԼԻ ՀԵՏ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ։ Անոնք անդ­րա­դար­ձան Սու­րիոյ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, եւ մա­նա­ւանդ Հա­լէ­պի կա­ցու­թիւ­նը ծայր աս­տի­ճան մտա­հո­գիչ դար­ձած է՝ բա­խում­նե­րու սաստ­կաց­ման հե­տե­ւան­քով։

ՀԵՂԻՆԱԿԱՒՈՐ ԱՄՊԻՈՆՆԵՐ

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը ելոյթներով հանդէս եկաւ Պէօրքլիի եւ Սթենֆորտի համալսարաններուն մէջ:
Եդուարդ Նալպանտեան հայկական կողմի տեսակէտները մանրամասնօրէն կը բացատրէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան ներկայ փուլին շուրջ:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՅԱՐՄԱՐ ԿԸ ՆԿԱՏԷ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՎԻՃԱԿԻ ԴՐՈՒԹԵԱՆ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ

Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դը ե­րէկ ժո­ղով մը գու­մա­րեց մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ։ Պեշ­թե­փէի պա­լա­տին մէջ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ գու­մա­րուե­ցաւ ժո­ղո­վը, որ տե­ւեց շուրջ վեց ժամ։ Սա խոր­հուր­դի երկ­րորդ ժո­ղովն էր՝ 15 Յու­լի­սի զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման ձա­խող փոր­ձէն վերջ։

ՓՈՒԹԻՆ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ ԿՐՆԱՅ ԳԱԼ ԹՈՒՐՔԻԱ

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին յա­ռա­ջի­կայ ա­միս հա­ւա­նա­բար այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Քրեմ­լի­նի բան­բե­րը՝ Տի­միթ­րի Փես­քով ե­րէկ յայտ­նեց, որ ան Հոկ­տեմ­բե­րին կրնայ այ­ցե­լել Թուր­քիա։ Նա­խա­պատ­րաս­տա­կան բո­լոր հանգ­րուան­նե­րու ա­ւար­տին Քրեմ­լի­նի աղ­բիւր­նե­րը վերս­տին պաշ­տօ­նա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն մը պի­տի ը­նեն այս մա­սին։

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ԾԱՆՐ ՎԻՃԱԿ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ Հա­լէ­պի շուրջ կռիւ­նե­րը սաստ­կա­ցած են վերս­տին։ Երկ­րի ղե­կա­վար Պե­շար Է­սա­տի եւ ընդ­դի­մա­դիր­նե­րուն կռիւ­նե­րը սաստ­կա­ցած են մա­նա­ւանդ Հա­լէ­պի շուրջ։ Սու­րիոյ բա­նա­կը սաս­տիկ յար­ձակ­ման մը տակ ա­ռած է քա­ղա­քը՝ զայն ամ­բող­ջու­թեամբ մաք­րա­գոր­ծե­լու հա­մար զի­նեալ ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը եւ լիա­կա­տար վե­րահս­կո­ղու­թիւ­նը ձեռք ան­ցը­նե­լու հա­մար։ Սաս­տիկ բա­խում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ յար­ձա­կում­նե­րու թի­րախ կը դառ­նան նոյ­նիսկ հի­ւան­դա­նոց­ներ։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ

Անգլիոյ Արտաքին գործոց նախարար Պորիս Ճանսըն երէկ ամենաբարձր մակարդակի վրայ շփումներ ունեցաւ մայրաքաղաք Ագարայի մէջ:
Մեւլիւտ Չավուշօղլու համատեղ մամլոյ ասուլիս մը սարքեց իր պաշտօնակցին հետ՝ անդրադառնալով Սուրիոյ իրադարձութիւններուն եւ ԵՓԿ-ի խնդրին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐԱՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆՈՐ ԿԱԶՄԸ ԿԸ ՅՍՏԱԿԱՆԱՅ

Հա­յաս­տա­նի մէջ նոր կա­ռա­վար­ու­թեան ձե­ւա­ւոր­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեա­նի վար­չա­պետ նշա­նա­կուե­լուն զու­գա­հեռ սկսած գոր­ծըն­թա­ցը ար­դէն հա­սուն­ցած է բա­ւա­կա­նա­չափ։ Կը նա­խա­տե­սուի, որ մին­չեւ շա­բա­թա­վերջ Նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դի նոր կազ­մը յայտ­նի պի­տի դառ­նայ վերջ­նա­կա­նօ­րէն։

«ԵԱՀԿ-Ի ՄԻՆՍՔԵԱՆ ԽՄԲԱԿԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԱՇԽՈՅԺ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ՝ ՀԱԿԱՄԱՐՏ ԿՈՂՄԵՐՈՒՆ ՀԵՏ»

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք յայ­տա­րա­րեց, որ միջ­նորդ­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն աշ­խոյժ աշ­խա­տանք տա­նիլ կող­մե­րուն հետ՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին շրջագ­ծով հրա­դա­դա­րի յար­գու­մը խրա­խու­սե­լու հա­մար։

Էջեր