Լրահոս

ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ ԿՐՆԱՅ ՏՈՒՆ ՂՐԿԵԼ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԹԱՄՄԱՍ ՍԱԼԱՄԸ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն Լի­բա­նան այ­ցե­լող­նե­րը նկա­տած են, որ երկ­րին մէջ խնդրի վե­րա­ծուած աղ­բա­հա­նու­թեան հար­ցը կրնայ քա­ղա­քա­կան տագ­նա­պի վե­րա­ծուիլ: Մինչ 22 Օգոստոս Շա­բաթ ե­րե­կոյ քա­ղա­քա­ցիա­կան աք­թի­ւիսթ­ներ բո­ղո­քի մեծ հա­ւաք մը կա­տա­րե­ցին Պէյ­րու­թի սրտին վրայ գտնուող վարչապետարանին՝ «Մեծ Սա­րայլ»ին մօտ, ան­դին այ­սօր՝ Եր­կու­շաբ­թի, մայ­րա­քա­ղա­քի բո­լոր փո­ղոց­նե­րուն մէջ ե­րե­ւե­լի պի­տի դառ­նան «աղ­բաբլ­րակ»նե­րը:

ՃԱԲՈՆԻ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ճա­բո­նի դես­պան Էյ­ճի Թա­կու­չի յայ­տա­րա­րեց, որ ա­մէն տա­րի իր երկ­րէն տա­սը հա­զար հո­գի կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղորդում­նե­րով, ան ը­սաւ, թէ ներ­կա­յիս դես­պա­նա­տու­նը կ՚ու­սում­նա­սի­րէ ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու ո­լոր­տէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հնա­րա­ւո­րութիւն­նե­րը։

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒԱԾ

Հա­յաս­տա­նի մէջ սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու գոր­ծըն­թա­ցը կը հա­սուն­նայ փուլ առ փուլ։ Ե­րէկ, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան Ազ­գա­յին ժո­ղով ու­ղար­կեց սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գի­ծը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԵՐՈՒ ԴԱՓՆԵԿԻՐ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐՆ ՈՒ ԻՐԵՆՑ ՄԱՐԶԻՉՆԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Ա­շո­տեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ պար­գեւատ­րեց վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած Միջ­հա­մալ­սա­րա­նա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին մարմ­նա­մար­զի մրցա­շար­քե­րուն մէջ յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած հայ մար­զիկ­ներն ու ա­նոնց մար­զիչ­նե­րը։

ԳԱՆԱՏԱՀԱՅ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒՀԻԻՆ ՀՆԱՐԱԾ ԱՐԻՒՆ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՍԱՐՔԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ Կ՚ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ

Ա­րիւն մաք­րե­լու (տիա­լիզ) փոքր, ա­ժան եւ ար­դիւ­նա­ւէտ սար­քը, ո­րուն հե­ղի­նա­կը գա­նատա­հայ Ա­նիա Փո­ղա­րեանն է, մի­ջազ­գա­յին ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցած է։ 

ԱՐԺԱՆԹԻՆՑԻ ԵՐԳԱՀԱՆՆԵՐՈՒՆ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՎ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ

Ար­ժան­թի­նի մէջ ա­ւան­դա­կան դար­ձած «Encuentros 2015» մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նի ժա­մա­նակ յարգան­քի տուրք պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ե­ղեռ­նի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին:

ՍԱՆ ՄԱՐԻՆՈՅԻ ՄԷՋ ՊԻՏԻ ԿԱՅԱՆԱՅ ԱՆՐԻ ՎԵՐՆԷՕՅԻ «ՄԱՅՐԻԿ» ՎԷՊԻ ԻՏԱԼԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ

Սան Մա­րի­նո­յի մէջ պի­տի կա­յա­նայ ֆրան­սա­հայ բե­մադ­րիչ Ան­րի Վեր­նէօ­յի «Մայ­րիկ» վէ­պի ի­տա­լե­րէն թարգ­մա­նու­թեան շնոր­հան­դէ­սը:

Էջեր