Լրահոս

ԱՆԳԱՐԱ ՊԱՂԱՐԻՒՆ

Իրանէն եւ ԱՄՆ-էն վերջ Թուրքիա երրորդ երկիրը՝ Իրաքէ ներս զինուորական ներկայութեան առումով:
Տավուտօղլու ընթացիկ որակեց գործողութիւնները եւ նամակ մը ուղարկեց Պաղտատի վերապահութիւններուն դէմ:

ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

Ե­րե­ւա­նի մէջ Ա­մա­նո­րի խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը հետզ­հե­տէ կը դառ­նայ զգա­լի։ Մայ­րա­քա­ղա­քի Հիւ­սի­սա­յին պո­ղո­տա­յին մէջ ար­դէն սկսած է Սուբր Ծննդեան տօ­նա­վա­ճա­ռը, որ այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուած է չոր­րորդ ան­գամ։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ «ՍԻՆԵՓԱՐՔ»

Շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցուե­ցաւ շար­ժանկա­րի նոր սրահ մը։ Այս­պէս, «Ե­րե­ւան մոլ» ա­ռեւ­տու­րի կեդ­րո­նի ըն­դար­ձակ հա­մա­լի­րէն ներս բա­ցուե­ցաւ «Սի­նե­փարք»ը, ո­րու շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը սկսած էին այս տա­րե­մու­տին։

Ծաղիկներու Լեզուն Եւ Քաղաքական Սպառուածութիւնը

«Ա­րե­ւել­ք» կայ­քէ­ջին վրայ կը կար­դանք.-
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան կեան­քին մէջ  թե­լադ­րա­կան խօսք ու­նե­նա­լու կոչուած ընդ­դի­մա­դիր գոր­ծիչ­ներ ա­ռա­ջին ան­գա­մը չէ, որ ան­լուրջ  մօ­տե­ցում­նե­րով կը փոր­ձեն հան­դէս գալ մտա­ծե­լով, որ ի­րենց ա­րարք­նե­րը պի­տի շա­հին հան­րու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը:

ՀայաստանԻ ՀիւրընկալՈՒԹԵԱՄԲ Զտումի Մրցաշարք

3 Դեկ­տեմ­բե­րին, Նիո­նի մէջ (Զուի­ցե­րիա) տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի 19 տա­րե­կա­նէն վար 2016-2017-ի ա­խո­յե­նու­թեան զտու­մի Ա. հանգ­րուա­նի մրցում­նե­րուն վի­ճա­կաձ­գու­թիւ­նը:

 

ԹՐՔԱԿԱՆ ԶՕՐՔԵՐԸ ՄՈՒՍՈՒԼ ՄՏԱՆ

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ լայ­նա­ծա­ւալ պայ­քա­րի մթնո­լոր­տին մէջ Թուր­քիա ե­րէկ ա­ռաւ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին քայլ մը։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը մուտք գոր­ծե­ցին Մու­սուլ, ուր Պա­շի­քա շրջա­նին մէջ պի­տի ստեղ­ծեն մշտա­կան ռազ­մա­խա­րիսխ մը։ Այս վեր­ջի­նը պի­տի նմա­նի Պա­մեր­նիի ռազ­մա­խա­րիս­խին։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՎԱՂԸ ՊԻՏԻ ՎՃՌԷ ՆՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան քա­ղա­քա­ցի­նե­րը՝ վա­ղը պի­տի մաս­նակ­ցին սպա­սուած հա­մա­պե­տա­կան հան­րա­քուէին: Ա­միս­ներ տե­ւած քա­րո­զար­շա­ւէն ետք երկ­րի քա­ղա­քա­կան դաշ­տի հիմ­նա­կան ու­ժե­րը ի­րենց ամ­բող­ջա­կան նե­րու­ժի լա­րու­մով պի­տի մաս­նակ­ցին այս ընտ­րու­թիւն­նե­րուն:

Էջեր