Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՒԸ Կ՚ԱՇԽԱՏԻ ԱՇԽՈՅԺ

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ար­խի­ւէն ներս ա­մէն տա­րի շուրջ 200 հա­զար թերթ փաս­տա­թուղթ կը թուայ­նա­ցուի։ Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ար­խի­ւի տնօ­րէն Ա­մա­տու­նի Վի­րա­բեան սար­քեց մամ­լոյ ա­սու­լիս մը, ո­րու ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցուց՝ թէ մօ­տա­ւոր հա­շուարկ­նե­րով 350 մի­լիոն փաս­տա­թուղթ ի պահ դրուած է ի­րենց մօտ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 25-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ ԵՐԿՈՒ ՆՈՐ ՆԱՄԱԿԱՆԻՇ

«Հայ­փոստ Թրասթ Մե­նեճ­մընթ» շրջա­նա­ռու­թեան մէջ  դրած է եր­կու նա­մա­կա­նիշ՝ նուի­րուած Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կին:

ԿԱՐՕ ՄՈՒՐԱՏԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ

Գեր­մա­նիան ներ­կա­յաց­նող հայ ար­հես­տա­վարժ բռնցքա­մար­տիկ Կա­րօ Մու­րատ իր 30-րդ յաղ­թա­նա­կը տա­րաւ նա­քաու­թով: Գեր­մա­նիոյ Կո­փին­կէն քա­ղա­քին մէջ  տե­ղի ու­նե­ցած մե­նա­մար­տին 33-ա­մեայ Մու­րա­տի մրցա­կի­ցը ուք­րա­նա­ցի Եւ­կե­նի Մախ­տէին­քոն էր, որ 12-րդ ռաուն­տին պար­տուե­ցաւ թեք­նիկ նա­քաու­թով:

ԷՐՏՈՂԱՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ՃՕ ՊԱՅՏԸՆԻ ՀԵՏ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան, որ ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 71-րդ նս­տաշր­ջա­նի բաց­ման փու­լի աշ­խա­տանք­նե­րուն մաս­նակ­ցե­լու հա­մար կը գտնուի Նիւ Եոր­քի մէջ, տե­սակ­ցե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տը­նի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան Ճօ Պայ­տը­նը հիւ­րըն­կա­լեց իր ի­ջե­ւա­նած պան­դո­կին մէջ

ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ՝ ԱՇԽԱՐՀԻՆ

Հանրապետութեան նախագահը երէկ Նիւ Եորքի մէջ ելոյթ մը ունեցաւ ՄԱԿ-ի ամպիոնէն:
Էրտողան. «Թուրքիա կը պաշտպանէ Սուրիոյ տարածքային ամբողջականութիւնը ու կը շարունակէ աշխատիլ՝ այդ երկրէն ներս թռիչքներու համար փակ գօտիի մը ստեղծման նպատակով։ «Եփրատի վահան» գործողութիւնը կը քաջալերէ այն ուժերը, որոնք Իրաքի մէջ կը ձգտին ահաբեկիչներէն ազատագրել Մուսուլ քաղաքը»:

«ԵՓՐԱՏԻ ՎԱՀԱՆ»ԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆ Է ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար յայ­տա­րա­րեց, թէ «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին ի­րա­ւա­կան ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան շրջագ­ծին մէջ եւ Թուր­քիա աչք չէ դրած ո­րե­ւէ այլ երկ­րի հո­ղե­րուն։ 

«ԱՐՏԱԴՐՈՒԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆ»

Ե­րե­ւա­նի «Մե­րի­տիան» ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ բա­ցուե­ցաւ «Ար­տադ­րուած է Հա­յաս­տա­նի մէջ-2016» տօ­նա­վա­ճա­ռը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան հան­դի­սա­ցաւ բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան պա­տուոյ հիւ­րը։

Էջեր