Լրահոս

ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԿՈՉԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Պելկ­րա­տի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հա­ւա­քին։ Այս խոր­հուր­դի 22-րդ ժո­ղո­վին շրջագ­ծով Նալ­պան­տեան ե­րէկ Պելկ­րա­տի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ։

ՊՈՒԱՅԷԻ ԿՈՂՄԷ ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԻԾ

Ֆրան­սա­յի օ­րէնս­դիր մարմ­նին մօտ ներ­կա­յիս վերս­տին շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը դրուի հայ­կա­կան բա­նա­ձեւ մը։ Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս Մար­սէյ­լի ե­րես­փո­խան Վա­լե­րի Պուա­յէի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ մտած է այս նա­խա­գի­ծը, որ կը նա­խա­տե­սէ պա­տի­ժի են­թար­կել ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րու ու­րա­ցու­մը։ 

ՉԱՎՈՒՇՕՂԼՈՒ ԵՒ ԼԱՒՐՈՎ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՆ ՊԵԼԿՐԱՏԻ ՄԷՋ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու ե­րէկ Պելկ­րա­տի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի հետ։ 40 վայր­կեան տե­ւեց այս հան­դի­պու­մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին շրջագ­ծով։

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­մա­հայ­կա­կան երկ­րորդ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վը՝ «Ա­պա­գայ» խո­րագ­րով։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան, Ռու­սաս­տա­նի Հա­յոց միու­թեան, Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կին եւ Նիժ­նի Նո­վո­կոր­տի «Ի­մաստ» ե­րի­տա­սար­դա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թեան հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հա­մա­ժո­ղո­վը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Սփիւռ­քի հայ­կա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րէն շուրջ եօ­թա­նա­սուն ղե­կա­վար­ներ եւ աշ­խար­հի տասն եր­կիր­նե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ՊԱՔՈՒԻ ՄԷՋ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Պա­քու։ Նոր կա­ռա­վա­րու­թեան ձե­ւա­ւո­րուե­լէն վերջ ան նախ այ­ցե­լեց Հիւ­սի­սա­յին Կիպ­րո­սի Թուրք Հան­րա­պե­տու­թիւն, իսկ այ­սօր ալ կ՚անց­նի Ատր­պէյ­ճան՝ իր ա­ռա­ջին ար­տա­սահ­մա­նեան ու­ղե­ւո­րու­թեան առ­թիւ։

«ԱՆՁԱՄԲ ԿԱՐԳԱԴՐԵՑԷՔ»

Թոփ­հա­նէի «Թիւ­թիւն տե­փո­սու»ի եր­դի­քին տակ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան կա­տա­րուե­ցաւ «Ան­ձամբ կար­գադ­րե­ցէք» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բա­ցու­մը՝ 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րուն շրջագ­ծով։ Պատ­մա­կան ճշմար­տու­թիւն­նե­րը հան­րա­յին կար­ծի­քի նկա­տառ­ման յանձ­նե­լու եւ հա­սա­րա­կաց յի­շո­ղու­թիւն մը կեր­տե­լու նպա­տակ­նե­րը հե­տապն­դած նա­խագ­ծի մը հի­ման վրայ այս ցու­ցա­հան­դէ­սը կազ­մա­կեր­պուած է «Պա­պիլ» միու­թեան կող­մէ։

ՏՈՀԱՅԻ ՄԷՋ ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Տո­հա­յի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Քա­թա­րի է­միր Շէյխ Թա­միմ Պին Հա­մատ Էլ Սա­նիի կող­մէ։ Եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ կազ­մա­կեր­պուած ռազ­մա­վա­րա­կան բարձր կո­մի­տէի ժո­ղո­վը գլխա­ւո­րե­ցին եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը, ո­րոնց ներ­կա­յու­թեամբ Թուր­քիոյ եւ Քա­թա­րի մի­ջեւ ստո­րագ­րուե­ցան 16 նոր հա­մա­ձայ­նագ­րեր։

Էջեր