Լրահոս

ԷՆՏՈՆԵԶԻԱՅԷՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ

Էն­տո­նե­զիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան Տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու պա­լա­տի (ծե­րա­կոյտ) նա­խա­գահ Իր­ման Կուս­մա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը վեր­ջին օ­րե­րուն պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։

ԺԸՆԵՒԻ ՄԷՋ ԱՍՈՒԼԻՍ

Թրքահայ մամուլին եւ այժմու համայնքային կեանքին վերաբերեալ հետաքրքրական ձեռնարկ մը Սէն-Ժերվէ թատրոնի համալիրէն ներս կազմակերպուած «Ֆրակմաններու» ցուցահանդէսին շրջագծով երէկ երեկոյեան ելոյթով մը հանդէս եկան Արա Գօչունեան եւ Բագրատ Էսդուգեան: Վիգէն Չեթերեանի ղեկավարած հաւաքոյթին ընթացքին կարծիքի վառ փոխանակումներ տեղի ունեցան մանաւանդ հարցում-պատասխանի բաժնին տեւողութեան

ՍԹՐԱԶՊՈՒՐԿԷՆ ՎԵՐՋԱԿԷՏ

ԵՄԻԱ-ի Մեծ պալատը երէկ արձակած վճիռով արդարացուց Տողու Փերինչէքի մօտեցումները:
«Վաթան» կուսակցութեան ղեկավարը յաղթական դուրս եկաւ Զուիցերիոյ դէմ ձեռնարկած դատական պայքարէն, որու արդիւնքը նոր հարթութիւն մը կրնայ բնորոշել Եւրոպայի մէջ հայկական հարցին նկատմամբ ընդհանուր վերաբերմունքին տեսանկիւնէն: Հայաստանի Հանրապետութեան Աւագ դատախազութիւնը տեղեկացուց, որ բաւարարուած են իր բոլոր պահանջները՝ որպէս երրորդ կողմ: Պեռնի ղեկավարութիւնը վաղահաս կը նկատէ մեկնաբանութիւնները:

ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

​Գերմանիոյ վարչապետը այս շաբաթավերջին Թուրքիա պիտի այցելէ՝ միջազգային բարդ իրադրութեան պայմաններուն ներքեւ:
Էրտողան եւ Մերքէլ բանակցութիւններ պիտի վարեն փախստականներու ճգնաժամը յաղթահարելու միտուած Եւրոմիութեան ծրագիրներուն շուրջ:

ԵՌԱԿՈՂՄ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի մի­ջեւ զա­նա­զան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ ե­ռա­կող­մա­նի շփում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Ե­րեք եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն հեր­թա­կան տե­սակ­ցու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բե­րին նա­խա­տե­սուած է Թիֆ­լի­զի մէջ։

ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՏԱԳՆԱՊԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԻ ՄՈՍԿՈՒԱՅԷՆ ԵՒ ԹԵՀՐԱՆԷՆ

Եւ­րո­միու­թեան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ անվ­տան­գու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տար Ֆե­տե­րի­քա Մո­կե­րի­նի յայ­տա­րա­րեց, որ Ռու­սաս­տան եւ Ի­րան կրնան հան­գու­ցա­յին դեր մը խա­ղալ Սու­րիոյ հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։

ՄԱԿ-Ի 27-ՐԴ ՄՕՏԱԼՈՒՏ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ

Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) 27-րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը պի­տի գու­մա­րուի 19-23 Նո­յեմ­բեր 2015 թուա­կա­նին, Ար­ժան­թի­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պուէ­նոս Այ­րէ­սի մէջ։

Էջեր