Լրահոս

Ժիրայր Րէիսեան Կը Մասնակցի Սուրիոյ Խորհրդարանական Ընտրութիւններուն

Սու­րիոյ մէջ այս օ­րե­րուն կը պատ­րաս­տուին Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, եւ օ­րէնս­դիր մարմ­նին մէջ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ու­նե­նա­լու գոր­ծըն­թա­ցէն ան­մասն չէ նաեւ հայ­կա­կան հա­մայն­քը: Խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու քա­րո­զար­շա­ւը մեկ­նար­կած է մէկ օր ա­ռաջ, իսկ ընտ­րու­թիւն­նե­րը պի­տի կա­յա­նան Ապ­րիլ 13-ին:

«Թումօ»ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ բարձր ԿԸ ԳՆԱՀԱՏՈՒԻ

Ֆրան­սա­կան We Demain ամ­սա­գի­րը աշ­խար­հի ա­մե­նա­նո­րա­րար դպրոց­նե­րու տաս­նեա­կի վար­կա­նիշ կազ­մած է: Ա­ռա­ջին տե­ղը Հա­յաս­տա­նի «Թու­մօ» ստեղ­ծա­րար ա­րուե­սա­գի­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րոնն է:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԵՐԷԿ ԱՅՑ ՄԸ ՏՈՒԱՒ MIT

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան, որ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ, Մա­սա­չու­սե­ցի նա­հան­գէն ներս ե­րէկ շա­րու­նա­կեց գոր­ծադ­րել իր ծրա­գի­րը, որ յա­գե­ցած էր կա­րե­ւոր հանգ­րուան­նե­րով։

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԻՒՆԸ ՎՃՌԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ՑՈՅՑ ԿՈՒ ՏԱՅ ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹԵԱՆ ՊՆԴՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՇՈՒՐՋ

Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թիւ­նը վճռա­կան վե­րա­բեր­մունք ցոյց կու տայ այն գայ­թակ­ղու­թեան պնդում­նե­րուն շուրջ, ո­րոնք վեր­ջերս շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուին լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րուն մօտ։

ԱՄՆ-Ի ԿՈՂՄԷ ԼՈՒՐՋ ԿՈՉ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ե­րէկ հան­դէս ե­կաւ ու­շագ­րաւ ու լուրջ կո­չով մը։ ԱՄՆ-ի Պաշտ­պա­նու­թեան եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րը կոչ ուղ­ղե­ցին, որ­պէս­զի Թուր­քիոյ ա­մե­րի­կեան ռազ­մա­խա­րիսխ­նե­րու անձ­նա­կազ­մին ըն­տա­նիք­նե­րը հե­ռա­նան երկ­րէն։

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ ՏՈՂԱՆ ՊՈՒՔՐԷՇ ԱՅՑԵԼԵՑ

Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան այս օ­րե­րուն Ռու­մա­նիա կ՚այ­ցե­լէ՝ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի Եւ­րո­միու­թեան հետ ներ­դաշ­նա­կեց­ման յանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րուն հետ։ Օգ­տուե­լով դէ­պի Պուք­րէշ այ­ցե­լու­թեան հնա­րա­ւո­րու­թե­նէն՝ Սե­լի­նա Տո­ղան շփում­ներ ու­նե­ցած է նաեւ ռու­մա­նա­հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

ԵԴՈՒԱՐԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԺԸՆԵՒ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Զուի­ցե­րիա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան Ժը­նե­ւի մէջ կը մաս­նակ­ցի՝ Սու­րիա­յէն խոյս տա­լով այլ եր­կիր­նե­րու մէջ ա­պաս­տան գտած փախս­տա­կան­նե­րուն ա­ջակ­ցու­թիւն ցոյց տա­լու հա­մար կազ­մա­կեր­պուած բարձր մա­կար­դա­կի հան­դիպ­ման։

ՕԴԱՆԱՒԻ ԱՌԵՒԱՆԳՈՒՄ

Ե­գիպ­տա­կան օ­դա­յին ըն­կե­րու­թեան օ­դա­նաւ­նե­րէն մին այս ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն ա­ռե­ւան­գուե­ցաւ՝ Ա­ղեք­սանդ­րիա-Գա­հի­րէ թռիչ­քը ի­րա­կա­նաց­նե­լու ժա­մա­նակ։ Թռիչք առ­նե­լէ կարճ ժա­մա­նակ անց ա­ռե­ւան­գուե­ցաւ օ­դա­նա­ւը, որ պար­տադ­րա­բար վայ­րէջք կա­տա­րեց Լար­նա­քայի օ­դա­կա­յա­նը, Հարաւային Կիպրոս։

Էջեր