Լրահոս

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ ՄՕՏ ԵՐԵՔ ԱՄԻՍԷ Ի ՎԵՐ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ ՄԱՆԿԱՊՂԾՈՒԹԵԱՆ ՊՆԴՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՇՈՒՐՋ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ

Ե­րու­սա­ղէ­մի հա­յոց Պատ­րիար­քու­թիւ­նը ար­դէն ե­րեք ա­մի­սէ ի վեր կ՚ու­սում­նա­սի­րէ՝ Սրբոց Յա­կո­բեանց վան­քէն ներս 1990-ա­կան թուա­կան­նե­րուն պա­տա­հած ման­կապղ­ծու­թեան վե­րա­բե­րեալ պնդում­նե­րը, ո­րոնք վեր­ջին շրջա­նին ար­ձա­գանգ գտած էին կարգ մը զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու մօտ՝ Ֆրան­սա­յէն եւ Իս­րա­յէ­լէն։

ՆԱԽԱՐԱՐ ԱԼՊԱՅՐԱՔԻՆ ՆՈՐ ՊԱՇՏՕՆ

Ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար Պե­րաթ Ալ­պայ­րաք նշա­նա­կուե­ցաւ Թուր­քիա-Ատր­պէյ­ճան միջ­կա­ռա­վա­րա­կան հա­մա­տեղ յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, ան այս պաշ­տօ­նին կո­չուե­ցաւ Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րը­մի կար­գադ­րու­թեամբ։

ՇԻՆԻՉ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ

​Պինալի Եըլտըրըմ Անգարայի արտաքին քաղաքականութեան հարցերուն կը մօտենայ դրական ոգիով:
Վարչապետին համոզմամբ, մշտական թշնամանք չի կրնար ըլլալ Ռուսաստանի, Եգիպտոսի, Իսրայէլի եւ Սուրիոյ միջեւ:

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ ԵՂԱԾ ՊԱՅԹՈՒՄԸ ԵՒ «ԴՐԱՄԱՏՈՒՆԵՐՈՒ ՍՊԱՍՈՒԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄ»Ը

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ե­լմտա­կան նա­խա­րա­րի ա­ւագ օգ­նա­կան Տա­նիէլ Կլէյ­զըր, ան­ցեալ Մա­յի­սին, ա­նակն­կալ այց մը կը կա­տա­րէր դէ­պի Պէյ­րութ: Ա­մե­րի­կա­ցի գոր­ծի­չը շփում­ներ կ­­՚ու­նե­նար Լի­բա­նա­նի դրա­մա­կան ո­լոր­տի բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն հետ:

Ֆրանսայի մէջ ֆրանքեւհայկական նոր միջնակարգ վարժարան մը կը բացուի

Սուրբ Մես­րոպ-Ա­րա­պեան դպրո­ցա­կան հա­մա­լի­րի խնա­մա­կալ մար­մի­նը (AAG) հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ այս տա­րուան դպրո­ցա­կան վե­րա­մու­տին՝ Սեպ­տեմ­բե­րին բա­ցու­մը պի­տի կա­տա­րուի Գէորգ Ա­րա­պեան միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նին, Ալ­ֆոր­վի­լի Սուրբ Մես­րոպ-Ա­րա­պեան դպրո­ցա­կան հա­մա­լի­րի շրջա­նա­կին մէջ:

ՄԵՐԺՈՒՄԻ ԹԵԼԱԴՐԱՆՔ

Արդարադատութեան նախարարութիւնը յստակեցուց իր դիրքորոշումը Անթիլիասի կողմէ բացուած դատին կապակցութեամբ:
Սահմանադրական ատեանին յանձնարարուած է ընթացք չտալ՝ Սիսի երբեմնի կաթողիկոսարանի սեփականութեան իրաւունքի վերադարձման նպատակով կատարուած դիմումին: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան իրաւական նախաձեռնութեան ճակատագիրը կրնայ վճռուիլ տեսանելի ապագային:

ԷՐՏՈՂԱՆ ԽՕՍԵՑԱՒ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԿԱՌՈՅՑԻ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀՐՈՍԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թա­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյ­թի մը ըն­թաց­քին մէկ­տե­ղուե­ցաւ անվ­տան­գու­թեան հա­մա­կար­գէն պաշ­տօ­նեա­նե­րու հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան իր ե­լոյ­թին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցի՝ զայն ո­րա­կե­լով դա­ւա­ճա­նու­թեան հրո­սա­խումբ։

ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐ ԴԵՍՊԱՆԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Հնդկաս­տա­նի նո­րան­շա­նակ դես­պան Եո­կեշ­վար Սանկ­վա­նի այս օ­րե­րուն Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կը յանձ­նէ իր հա­ւա­տար­մագ­րե­րը։ Ե­րէկ, ան ըն­դու­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի կող­մէ, ո­րուն յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մագ­րե­րուն պատ­ճէ­նը։

ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ԵՒ ԱԼԻԵՒԻ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի միջ­նոր­դու­թեամբ Եր­կու­շաբ­թի Սէն Փե­թերս­պուր­կի մէջ պի­տի տե­սակ­ցին Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ՝ շա­րու­նա­կե­լու հա­մար Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ քննար­կում­նե­րը։

Էջեր