Լրահոս

ԵՐԵՒԱՆ ԿԸ ԳԱՆԳԱՏԻ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԷՆ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Շա­ւարշ Քո­չա­րեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի մօտ կ՚ամ­րապն­դուի ա­մե­նա­թո­ղու­թեան զգա­ցու­մը՝ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու մօ­տեց­ման պատ­ճա­ռով։ News.am կայ­քէ­ջին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ փոխ-նա­խա­րա­րը ընդգ­ծեց, որ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր կը հան­դուր­ժեն Իլ­համ Ա­լիե­ւի սադ­րիչ հռե­տո­րա­բա­նու­թեան եւ գոր­ծե­լաո­ճին։

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ

Չաղ­լա­յա­նի մէջ Իս­թան­պու­լի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­լա­տէն ներս ե­րէկ շա­րու­նա­կուե­ցաւ «Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ կա­տա­րուած մա­հա­փոր­ձին վե­րա­բե­րեալ հեր­թա­կան դա­տա­վա­րու­թիւ­նը։ 35 մե­ղադ­րեա­լով այս գոր­ծի 15-րդ դա­տա­կան նիս­տին ցուց­մունք­նե­րով հան­դէս ե­կաւ Անվ­տան­գու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նու­թեան լրա­քա­ղու­թեան բա­ժան­մուն­քի վա­րիչ Էն­կին Տինչ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ ՑԱՆՑԸ ՊԻՏԻ ՄԻԱՆԱՅ «ՖՐԱՆՍ ԱԼԻՒՄՆԻ» ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻՆ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ֆրան­սա­յի դես­պան Ժան-Ֆրան­սուա Շար­փան­թիէ եւ Հա­յաս­տա­նի Ֆրան­սա­կան հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սուչ Ժան-Մարք Լա­ւեստ վեր­ջերս հան­դի­պում մը ու­նե­ցան վե­րո­յի­շեալ հա­մալ­սա­րա­նի ա­ւե­լի քան եր­կու հա­րիւր շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն հետ։

ՇԵՄՏԻՆԼԻԻ ՄԷՋ 18 ՆԱՀԱՏԱԿ

Թուր­քիա շա­բա­թա­վեր­ջին խոր ցաւ եւ յու­զում ապ­րե­ցաւ ա­հա­բեկ­չա­կան դէպ­քի մը հե­տե­ւան­քով։ Ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն Հաք­քեա­րիի Շեմ­տին­լի գա­ւա­ռա­կէն հա­սած լու­րե­րը սու­գի մատ­նե­ցին եր­կի­րը։ Այս­պէս, ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը Շեմ­տին­լիի մէջ յար­ձա­կում մը գոր­ծեց ոս­տի­կան զօ­րաց պա­հա­կա­կէ­տին վրայ։

ՍԻՍԻ ՇՈՒՐՋ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը դէ­պի Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա ձեռ­նար­կած իր ու­ղե­ւո­րու­թեան շրջագ­ծով Մոն­րէա­լի մէջ խորհր­դակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցաւ՝ Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քի Ան­թի­լիա­սին վե­րա­դար­ձուե­լու պա­հան­ջով բա­ցուած դա­տին շուրջ։

ՀԱՆ­ԴԻ­ՍՈՒ­ԹԻՒ­Ն՝ ԹԱՒ­ՐԻ­ԶԻ ՀԱՅ ՀԱ­ՄԱԼ­ՍԱ­ՐԱ­ՆԱ­ԿԱՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ՄԻՈՒ­ԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ

Թաւ­րի­զի Հայ հա­մալ­սա­րա­նա­կան­նե­րու միու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղիին մէջ, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ Ատր­պա­տա­կա­նի Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Գրի­գոր Եպսկ. Չիֆթ­ճեա­նի, կա­տա­րուե­ցաւ միու­թեան կազ­մա­կեր­պած ա­մառ­նա­յին դա­սըն­թաց­քի եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւ­նը:

ԱՆԽՏԻՐ ԲՈԼՈՐԻՆ

«Խաղաղութեան ջերմ մաղթանքներով Հայաստանէն՝ Սուրիոյ եղբայրական ժողովուրդին»:
Երեւանէն առաքուած մարդասիրական օժանդակութիւնը Հալէպի մէջ կը տրամադրուի կարիքաւոր բոլոր ընտանիքներուն՝ անկախ ազգութենէ: Օգնութիւն հասած է նաեւ Լաթաքիա, Քեսապ, Թարթուս եւ Դամասկոս:

Էջեր