Լրահոս

ԵՐԿՈՒ ՀԱՅ ԱՐԿԱԾԱՀԱՐ

Ռու­սաս­տա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ օ­դա­յին ար­կած մը, ո­րու զո­հե­րու շար­քին կը գտնուին հա­յեր։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Իսթ­րինս­քի ջրամ­բա­րին մօտ ապ­րուե­ցաւ այս ար­կա­ծը, ո­րուն զոհ գնաց ինն հո­գի։

ԶՄՄԱՌԻ ՄԷՋ ՇՔԵՂ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

Հայ Կա­թո­ղի­կէ Ե­կե­ղեց­ւոյ մայ­րա­վան­քին՝ Զմմա­ռի մէջ, ե­րէկ, ապ­րուե­ցաւ յատ­կան­շա­կան օր մը։ Այս­պէս, հան­դի­սա­ւոր պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Ե­կե­ղեց­ւոյ նո­րըն­տիր Կա­թո­ղի­կոս-Պատ­րիարք Գրի­գոր-Պետ­րոս Ի.-ի գա­հա­կա­լու­թեան շքեղ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

ԱԶ­ՆԱ­ՒՈՒՐ ԱՆ­ԳԱՄ ՄԸ ԵՒՍ ԿՐՑԱՒ ՆՈ­ՒԱ­ՃԵԼ ԼԻ­ԲԱ­ՆԱ­ՆԵԱՆ ԲԵ­ՄԱ­ՀԱՐ­ԹԱ­ԿԸ...

ՊԱՅ­ԾԻԿ ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Կա­րե­լի է ան­վա­րան յայ­տա­րա­րել, թէ հա­կա­ռակ զինք շրջա­պա­տող ա­հա­զան­գա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, Լի­բա­նա­նի մշա­կու­թա­յին կեան­քը յա­ջո­ղա­պէս ինք­զինք գե­րա­զան­ցեց  այս ե­ղա­նա­կին: Ա­միս­ներ ա­ռաջ ար­դէն իսկ տոմ­սե­րու վա­ճառ­քը սպա­ռած նկա­տուած հա­մեր­գը յի­րա­ւի ար­դա­րա­ցուց ինք­զինք, ա­պա­հո­վե­լով վեց հա­զար հան­դի­սա­տես ո­րոնք ժա­մա­նած էին Լի­բա­նա­նի զա­նա­զան շրջան­նե­րէ:

ՕՊԱՄԱՅԻ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ ԽՕՍՔԵՐԸ ԻՒԹՈՓԻՔ ԵՆ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Չո­րեք­շաբ­թի, Օ­գոս­տո­սի 5-ին, Ո­ւա­շինկ­թը­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ունե­ցած հան­դի­սու­թեան մը ըն­թաց­քին խօսք առ­նե­լով Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա ման­րա­մաս­նօ­րէն ներ­կա­յա­ցուց Ի­րա­նի հետ կա­յա­ցուած կո­րի­զա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան տար­բեր ե­րե­սակ­նե­րը:

ԳՈՅԱՏԵՒԵԼ ՅԱՒԵՐԺ…

​Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը Դիլիջանի մէջ տեսակցեցաւ «Լոյս» հիմնադրամի մեծ ընտանիքի ներկայացուցիչներուն հետ:
Սերժ Սարգսեան. «Ձեզմէ կախեալ է, թէ մեր երկիրը ի՛նչ դեր պիտի ունենայ աշխարհի վրայ, միասին զարգացնենք զայն»

«ՀԱՅՓՈՍՏ» ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹ ՄԸ ԹՈՂԱՐԿԵՑ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԽԱՂԵՐՈՒՆ ԱՌԹԻՒ

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րը կը շա­րու­նա­կեն ամ­բողջ աշ­խար­հի հա­յու­թեան ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ դառ­նալ։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ, Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րուն ձօ­նուած դրոշ­մա­թուղ­թեր թո­ղար­կուե­ցան Հա­յաս­տա­նի թղթա­տա­րա­կան ըն­կե­րու­թեան՝ «Հայ­փոստ»ի կող­մէ։

ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ ԵՒ ՔԸԼԸՉՏԱՐՕՂԼՈՒ ՊԻՏԻ ՏԵՍԱԿՑԻՆ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ

Ան­գա­րա­յի մէջ հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղեալ ջան­քե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան եւ ՃՀՓ­-ի շփում­նե­րը ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ պի­տի շա­րու­նա­կուին յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին։

Էջեր