Լրահոս

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՒԱԳ ԴԱՏԱԽԱԶ ՓԵԹԷՐ ՖՐԱՆՔ ԱՅՑԵԼԵՑ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ

Գեր­մա­նիոյ Դաշ­նակ­ցու­թեան ա­ւագ դա­տա­խազ Փե­թէր Ֆրանք ե­րէկ այ­ցե­լեց Իս­թան­պուլ։ Սուլ­թա­նահ­մէ­տի մէջ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձակ­ման հե­տաքն­նու­թեան շրջագ­ծով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը։ Փե­թէր Ֆրանք հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Իս­թան­պու­լի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­լա­տէն ներս, ուր տե­սակ­ցե­ցաւ փոխ-ա­ւագ դա­տա­խազ Օր­հան Քա­փը­ճըի եւ հե­տաքն­նու­թեան ձեռ­նա­մուխ դա­տա­խազ Ապ­տուլ­լահ Եուրտ­սե­ւէ­րի հետ։

«ԱՆԻՄԱՍՏ ԵՐԵՒՈՅԹ ՄԸ…»

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդած ասուլիսին ընթացքին Վոլքան Վուրալի ելոյթը:
Վաստակաւոր դեսպանին համոզմամբ, Խորհրդային Միութեան փլուզումէն անմիջապէս վերջ դիւանագիտական յարաբերութիւններ պէտք է հաստատուէին Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ, այս քայլին տակաւին չառնուած ըլլալը մեծ դժբախտութիւն մըն է, իսկ Պաքուն համոզելը կը վիճակի Անգարային:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑ…

Հրանդ Տինք երէկ վերյիշուեցաւ՝ իր դէմ գործուած մահափորձին վերաբերեալ բազում հարցականներու մթնոլորտին մէջ:
Օսմանպէյի ոգեկոչման արարողութիւններուն մասնակցութիւն բերին հոծ թիւով ցուցարարներ, որոնք կը կրէին պաստառներ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ՏԱՒՈՍԻ ՄԷՋ

Զուի­ցե­րիոյ Տա­ւոս քա­ղա­քին մէջ այ­սօր կը բա­ցուի Հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սա­կան հա­մա­ժո­ղո­վը, ո­րուն կը մաս­նակ­ցի նաեւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ան այս առ­թիւ կը տե­սակ­ցի մի­ջազ­գա­յին ներդ­րող­նե­րու հետ եւ մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ Տա­ւո­սի հիմ­նա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն։

ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆ

Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քին մէջ այս շրջա­նին կ՚ապ­րուին նոր խմո­րում­ներ։ Վեր­ջին ժա­մա­նակ­նե­րուն հա­սուն­ցած եւ սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րա­քուէի շրջա­նին հան­րա­յին կար­ծի­քի աչ­քին առ­ջեւ ա­ռա­ւել յստա­կա­ցած գոր­ծըն­թաց­նե­րուն զու­գա­հեռ՝ խիստ հա­ւա­նա­կան է, որ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին հա­մա­խո­հա­կան նոր իշ­խա­նու­թիւն մը ձե­ւա­ւո­րուի երկ­րէն ներս։

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՇՓՈՒՄՆԵՐ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ՊԱԼՔԱՆՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ դէ­պի Քա­րա­տաղ, իր պաշ­տօ­նակ­ցին՝ Ի­կոր Լուք­շի­չի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ան հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ այդ երկ­րի գոր­ծա­դիր եւ օ­րէնս­դիր իշ­խա­նու­թեան բարձ­րա­գոյն ղե­կա­վա­րու­թեան հետ։

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒ ՏԱՐԱՓ

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի թրքերէն տարբերակի առաջին ցուցադրութեան յաջորդած շահեկան ասուլիսը:
Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններու բնականոնացման հեռանկարներուն շրջագծով ամբողջական պատկեր մը՝ թեր ու դէմ կարծիքներով:

Էջեր