Լրահոս

ՀԵՐՊԵՐԹ ԶԱԼՊԷՐ ՄԻՆՉԵՒ ԱՄՍԱՎԵՐՋ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ՊԱՔՈՒ ԵՒ ԵՐԵՒԱՆ

Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի հար­ցե­րով Եւ­րո­միու­թեան յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Հեր­պերթ Զալ­պէր ամ­սա­վեր­ջին պի­տի այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ե­րե­ւա­նի մօտ Եւ­րո­միու­թեան պա­տուի­րա­կու­թեան մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ այ­ցե­լու­թեան յստակ ժամ­կէ­տը տա­կա­ւին ո­րո­շուած չէ ու երբ որ յայտ­նի դառ­նայ՝ ան­մի­ջա­պէս պի­տի հրա­պա­րա­կուի։

ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ՊԻՇՔԷՔԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Խրղը­զիս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պիշ­քէք։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան Պիշ­քէ­քի մէջ կը մաս­նակ­ցի եր­կու ժո­ղով­նե­րու։

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ-ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

​«Ե­րե­ւան Մոլ» ա­ռեւ­տու­րի եւ զուար­ճան­քի հա­մա­լի­րէն ներս ե­րէկ բա­ցուե­ցաւ՝ «Սու­րիա­հայ մշա­կոյ­թի շուն­չը Ե­րե­ւա­նի մէջ» խո­րագ­րեալ բա­րե­գոր­ծա­կան ցու­ցա­հան­դէս-տօ­նա­վա­ճա­ռը։ Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ այս ձեռ­նար­կը, ո­րու բա­ցու­մը պա­տուեց Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան։

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԱՊԱԿԱՅՈՒՆԱՑՆԵԼ ՇՓՄԱՆ ԳԾԻՆ ՎՐԱՅ

ԵԱՀԿ-ի կող­մէ հրա­պա­րա­կուե­ցաւ 2016 թուա­կա­նի զե­կոյ­ցը, ո­րու բո­վան­դա­կու­թեան մէջ անդ­րա­դարձ կա­տա­րուած է նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին։ Այս առ­թիւ շեշ­տուե­ցաւ, որ ԵԱՀԿ կը շա­րու­նա­կէ ձգտիլ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ ու տե­ւա­կան կար­գա­ւոր­ման։

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԸ ԿԱՐԵՒՈՐ ՊԻՏԻ ԴԱՌՆԱՅ ԱՄՆ-Ի ՀԱՄԱՐ

«Սու­րիոյ զար­գա­ցում­նե­րը տե­ղի չեն տար հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի մը», նման յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ վաս­տա­կա­ւոր դի­ւա­նա­գէտ Ար­ման Նա­ւա­սար­դեան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, դես­պան Նա­ւա­սար­դեան հա­մո­զուած է, որ հե­տա­գա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ կա­րե­ւոր ուղ­ղու­թիւն­նե­րէն մին պի­տի ըլ­լայ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սը։

ՀՀԿ ԵՒ ՀՅԴ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԿԸ ԾԱՒԱԼԵՆ

Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն վերջ հա­մա­խո­հա­կան նոր կա­ռա­վա­րու­թեան մը ձե­ւա­ւո­րուի­լը ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նէ երկ­րին օ­րա­կար­գը։ Ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ա­ռա­ջին դիր­քի վրայ դուրս ե­կած Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թիւ­նը թէեւ ու­նի անհ­րա­ժեշտ մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը խորհր­դա­րա­նէն ներս, սա­կայն մտա­դիր է հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը կազ­մել Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան հետ։

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՒ ՀԱՆՐՈՒԹԵԱՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

Սի­րե­լի­ներ,
Ինչ­պէս ծա­նօթ է, մե­րազն ժո­ղո­վուր­դին, 3 Ապ­րիլ 2017-ին Իս­թան­պու­լի Պատ­րիար­քա­րա­նին մէջ խորհր­դակ­ցա­կան հան­դի­պում մը ու­նե­ցանք Բարձշ. Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նին հետ, ո­րուն մա­սամբ ներ­կայ գտնուե­ցան նաեւ Գերշ. Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Սուրբ Փրկիչ Հի­ւան­դա­նո­ցի Հո­գա­բար­ձու­նե­րու Խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Պրն. Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու։

Էջեր