Լրահոս

ՏԷՎԷՃԵԱՆԻ ՈՒՐՈՅՆ ԽՕՍՔԸ

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Փաթ­րիք Տէ­վէ­ճեան հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով՝ դէ­պի Եւ­րո­պա գաղ­թա­կա­նաց հոս­քին մա­սին։ Ան­ցեա­լի մէջ նա­խա­րա­րի պաշ­տօն ալ վա­րած Տէ­վէ­ճեան Գեր­մա­նիոյ դիր­քո­րոշ­ման անդ­րա­դառ­նա­լով ը­սաւ. «Ա­ռին մեր հրեա­նե­րը ու մե­զի տուին ա­րաբ­նե­րը»։

ՏՈՒՇԱՆՊԷԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎՆԵՐ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Տա­ճի­կիս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Տու­շան­պէ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան կը մաս­նակ­ցի Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) գա­գա­թա­ժո­ղո­վին։

ԱՐԴԵՕՔ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ՈՒՇԱՑԱ՞Ծ ԵՆ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ռու­սա­կան կող­մին վեր­ջին օ­րե­րուն կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը քա­ղա­քա­կան նոր տե­ղա­շար­ժե­րու մա­սին կը խօ­սին: Ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ ռուս բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ բա­ցա­յայտ կեր­պով կը յայ­տա­րա­րեն, որ Մոս­կուա ոչ միայն Սու­րիոյ ազ­գա­յին բա­նա­կին զէն­քեր կը տրա­մադ­րէ, այլ նաեւ ռուս զի­նուոր­ներ եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր հոն կը գտնուին եւ կը մար­զեն երկ­րի ազ­գա­յին բա­նա­կի զի­նուոր­նե­րը:

ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԷՋ ՇՓՈՒՄՆԵՐ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան Լոն­տոն կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Անգ­լիոյ Մշա­կոյ­թի եւ մե­տիա­յի գծով նա­խա­րար Ճոն Ու­թինկ­տէյ­լի հետ։ Այս վեր­ջի­նը մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին Անգ­լիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս կը գլխա­ւո­րէր Հա­յաս­տա­նի հետ բազ­մա­կու­սակ­ցա­կան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բը։

ԿԱՐԷՆ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆԻՆ ՀԵՏ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան վեր­ջերս Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց մեր պա­տուա­կալ աշ­խա­տա­կից Սա­գօ Ա­րեա­նը։ Եր­կար տա­րի­ներ Իս­թան­պու­լի մէջ պաշ­տօ­նա­վա­րած Կա­րէն Միր­զո­յեան այս առ­թիւ բա­ցա­ռիկ հար­ցազ­րոյց մը տուաւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին։

ԹՈՒՐԷՔԵԱՆ ԿՈՉՈՒԱԾ ԿԱՐԵՒՈՐ ՊԱՇՏՕՆԻ

Ա­մե­րի­կա­հայ գիտ­նա­կան Վոն Թու­րէ­քեան նշա­նա­կուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի խորհր­դա­կան։ «Աս­պա­րէզ» օ­րա­թեր­թի հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Թու­րէ­քեա­նի պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան շրջագ­ծին մաս պի­տի կազ­մեն բնա­պահ­պա­նու­թեան, գի­տու­թեան, փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու եւ ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րը, ո­րոնք ազ­դե­ցու­թիւն կը գոր­ծեն Ո­ւա­շինկ­թը­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վրայ։

ՇԻՇԼԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ՀԱՅՐԻ ԻՆԷՕՆԻՒ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՇՈՒԷՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ԿՈՂՄԷ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Շուէ­տի խորհր­դա­րա­նի Ըն­կե­րա­յին պաշտ­պա­նու­թեան կո­մի­տէին կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը վեր­ջերս այ­ցե­լեց Շիշ­լի։ Այս­պէս, գաղ­թի եւ հա­մարկ­ման նիւ­թե­րուն շուրջ կա­տա­րած դի­տար­կում­նե­րուն շրջագ­ծով՝ այս պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը այ­ցե­լեց Քուշ­թե­փէ եւ Իզ­զէթ­փա­շա թա­ղա­մա­սե­րը։

Էջեր