Լրահոս

ՃՕ ՊԱՅՏԸՆ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տըն այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ 15 Յու­լի­սի զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման ձա­խող փոր­ձէն քա­ռա­սուն օր վերջ Ճօ Պայ­տըն կ՚այ­ցե­լէ Թուր­քիա։

Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԺԸՆԵՒԻ ՄԷՋ ՈՒՆԵՑԱՒ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ՍԻՍԻ ԵՐԲԵՄՆԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ ՎԵՐԱՁԵՌՔԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԲԱՑՈՒԱԾ ԴԱՏԻՆ ՇՈՒՐՋ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Սի­սի եր­բեմ­նի մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­կան հա­մա­լի­րի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քի վե­րա­ձեռք­բեր­ման ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ Ան­թի­լիա­սի կող­մէ բա­ցուած դա­տին ճա­կա­տա­գի­րը կը մնայ անս­տոյգ։

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՈՒԺԱՆԻՒԹԻ ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏՈՒԹԻՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ՄԱԿ-ի զար­գաց­ման ծրա­գի­րը Կա­նաչ կլի­մա­յա­կան հիմ­նադ­րա­մին կող­մէ ստա­ցած է 20 մի­լիոն տո­լա­րի դրա­մաշ­նորհ՝ ամ­բողջ Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քով ու­ժա­նիւ­թի ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թիւ­նը բարձ­րաց­նե­լու, ծախ­սե­րը, ինչ­պէս նաեւ ած­խա­ծի­նի եր­կօք­սի­տի ար­տա­նե­տու­մը նուա­զեց­նե­լու հա­մար:

«ՌԻՕ-2016»Ը ԴԱՐՁԱՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԶԻՋԵԼՈՎ «ԹՈՔԻՕ-2020»ԻՆ

Ռիօ Տէ Ժա­նէյ­րո­յի մէջ ա­ւար­տե­ցան 31-րդ ա­մառ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րը: Մա­րա­քա­նա մար­զա­դաշ­տին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րու փակ­ման պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւ­նը: Փակ­ման այս հան­դի­սու­թեան գրե­թէ ամ­բող­ջու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ անձ­րե­ւին տակ:

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՄՔ

​Եըլտըրըմ, Քըլըչտարօղլու եւ Պահչելի երեք ժամ խօսեցան ահաբեկչութեան դէմ պայքարի շուրջ:
Վարչապետը ընդդիմադիր կուսակցապետներու հետ զրուցելու ընթացքին նշեց, որ կը գիտակցին իշխանութեան վիճակած պատասխանատուութեան՝ երկրէն ներս ընդհանուր համաձայնութեան մթնոլորտի պահպանման համար եւ այս ուղղութեամբ պիտի ցուցաբերեն առաւել նախանձախնդրութիւն:

ՄԵՍՈՒՏ ՊԱՐԶԱՆԻ ԱՅՍՕՐ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ

Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան ղե­կա­վար Մե­սուտ Պար­զա­նի այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Թուր­քիոյ մէջ։ Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ ան կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

ԱՄՆ-ԷՆ ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ՇՓՈՒՄՆԵՐ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը, որ կը բաղ­կա­նայ չորս բարձ­րաս­տի­ճան դի­ւա­նա­կալ­նե­րէ, շփում­նե­րու ձեռ­նար­կած է Թուր­քիոյ մէջ։ Պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րուն ե­րե­քը ԱՄՆ-ի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն են, իսկ մին՝ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է։

ՌԱՔՔԱՑԻ ՀԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐ՝ ՅԱՐՈՒԹ ՊԱՂՏՈՅԵԱՆԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ԿԸ ՄՆԱՅ ԱՆՅԱՅՏ

«Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջին վրայ կը կար­դանք.-
Ռաք­քա ապ­րող եւ Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով Հա­լէպ տե­ղա­փո­խուած հայ զի­նուո­րա­կան ծա­ռա­յո­ղին ճա­կա­տա­գի­րը կը շա­րու­նա­կէ մնալ ան­յայտ:

Էջեր