Լրահոս

ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄՕՏ ԻՐԱՆԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր տե­սակ­ցե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Ի­րա­նի նո­րան­շա­նակ դես­պան Սէիտ Քեա­զըմ Սա­ճի­տի հետ։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նա­խա­րա­րը շնոր­հա­ւո­րեց դես­պա­նը՝ Ե­րե­ւա­նի մօտ դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ձեռ­նար­կած ըլ­լա­լու կա­պակ­ցու­թեամբ։

ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ՝ ԿՈԼԻ ԵՒ ԿՈԼԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԵՂԻՆԱԿ

Գեր­մա­նիոյ ֆութ­պո­լի բա­ժա­կի մրցա­շար­քին 1-16-րդ հանգ­րուա­նին ծի­րին մէջ, Պո­րու­սիա Տորտ­մունտ 7-1 ար­դիւն­քով ջախ­ջա­խեց իր մրցա­կի­ցը՝ Փա­տեր­պոռ­նը, որ մաս կը կազ­մէ Բ. դա­սա­կար­գին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԸ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՓՈՔՐ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ 2016-Ի ԱԽՈՅԵՆՈՒԹԵԱՆ

ArmSport.am հայ­կա­կան լրա­տուա­կան կայ­քը կը հա­ղոր­դէ, որ Հա­յաս­տա­նի տղոց պաս­քեթ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ Եւ­րո­պա­յի փոքր եր­կիր­նե­րու 2016-ի ա­խո­յենու­թեան:

ՏՕՆԱԿԱՆ ՕՐՈՒԱՆ ՊԱՏԳԱՄ

Հոկտեմբերի 29-ին առթիւ երէկ երեկոյեան պաշտօնական ընդունելութիւն մը սարքուեցաւ մայրաքաղաք Անգարայի մէջ:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան յայտնեց, որ բոլորը պէտք է համակերպին յառաջիկայ ընտրութեան արդիւնքներուն:

ՈՒՈՐԼԻՔ «ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ» ՈՐԱԿԵՑ ՀԱՅ-ԱԶԷՐԻ ՇՓՄԱՆ ԳԾԻՆ ԱՌԿԱՅ ՎԻՃԱԿԸ

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն դէ­պի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն զբա­ղեց­նել օ­րա­կար­գը։ Միջ­նորդ­նե­րը ե­րէկ հա­մա­տեղ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կան ամ­փո­փե­լով ի­րենց վեր­ջին ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը։

«ՎԱԹԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱԿԱԶԴԵՑ ԴԵՐԱՍԱՆ ՃՈՐՃ ՔԼՈՒՆԻԻՆ

Հո­լի­վու­տի աստ­ղե­րէն դե­րա­սան Ճորճ Քլու­նի վեր­ջերս յայ­տա­րա­րած էր, որ 1915 թուա­կա­նին հա­յոց դէմ կա­տա­րուած է ցե­ղաս­պա­նու­թիւն մը եւ սա ան­վի­ճե­լի ի­րո­ղու­թիւն մըն է։ Ծա­նօթ է, որ Ճորճ Քլու­նիի կո­ղա­կի­ցը՝ Ա­մալ Քլու­նի Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցու­ցած էր Եւ­րո­պա­յի մար­դու ի­րա­ւանց ա­տեա­նին մօտ՝ «Փե­րին­չէքն ընդ­դէմ Զուի­ցե­րիոյ» դա­տա­վա­րու­թեան ըն­թաց­քին։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ

«Հայ­փոստ» ըն­կե­րու­թիւ­նը շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրաւ Հա­յաս­տա­նի ու­սա­նո­ղա­կան շի­նա­րա­րա­կան ջո­կատ­նե­րու 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած մաս­նա­ւոր բա­ցիկ մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, մէկ նա­մա­կա­նի­շով այս բա­ցի­կի ա­նուա­նումն է «Հա­յաս­տա­նի ու­սա­նո­ղա­կան ջո­կատ­նե­րու 50-ա­մեա­կը»։ 

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ 92 ՏԱՐԵԿԱՆ

Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը այ­սօր կը դառ­նայ 92 տա­րե­կան։ Ա­մէն տա­րուան նման այս տա­րի եւս մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ կը նշուի Հոկ­տեմ­բե­րի 29-ի Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նը։ Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի եւ բո­վան­դակ Թուր­քիոյ քա­ղաք­նե­րուն մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան փայ­լուն տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­ներ։
Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նա­դիր Մեծն Ա­թա­թիւր­քի եւ իր լծա­կից ըն­կեր­նե­րու ո­գե­կոչ­ման հա­մար ալ այս օ­րը կը հան­դի­սա­նայ հեր­թա­կան շար­ժա­ռի­թը։ Ժո­ղո­վուր­դը կը վե­րա­նո­րո­գէ իր ե­րախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րը Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Ա­թա­թիւր­քին եւ Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան ճա­նա­պար­հին դեր ստանձ­նած գոր­ծիչ­նե­րուն նկատ­մամբ։

ԷՔԻՒՄԵՆԻՔ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

Հայոց սրբադասեալ նահատակներուն ի յիշատակ արարողութիւն՝ Ուեսթմինսթրեան աբբայութեան մէջ:
Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը հանդիսութեան նախագահեց Լոնտոնի Եպիսկոպոս Ռիչըրտ Չարթրըսի հետ, քոյր եկեղեցիներէ ներկայացուցիչներու մասնակցութեամբ:
Ներկայ էին նաեւ Արքայազն Չարլզ եւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան:

Էջեր