Լրահոս

ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՅԵԱՑՔ

«1915-ն ու անդին. Թուրքիոյ մէջ հասարակութեան ընկալումը» խորագրեալ տեղեկագիրը կը վերլուծէ առկայ իրադրութիւնը հայկական հարցին շուրջ:
«Քոնրատ» պանդոկի երդիքին տակ երէկ առաւօտ ծանօթացուեցաւ PODEM-ի նախաձեռնութեամբ իրականացուած ծաւալուն աշխատանքը:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՐԱԿԻ ՀԵՏ ԿԸ ԽԱՂԱՅ»

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տան կը խա­ղայ կրա­կի հետ։ Էր­տո­ղան դէ­պի Խրուա­թիա կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին զրու­ցեց այն լրագ­րող­նե­րուն հետ, ո­րոնք հե­տե­ւե­ցան իր ու­ղե­ւո­րու­թեան։

400-ԱՄԵԱՅ ՄԵՏԱՔՍԵԱՅ ԶԳԵՍՏ ՄԸ

Ջրա­սու­զորդ­նե­րը յայտ­նա­բե­րած են շրջազ­գեստ մը, որ ան­հե­տա­ցած էր 1642 թուա­կա­նին, երբ բրի­տա­նա­կան թա­գա­ւո­րա­կան նա­ւա­տոր­մի մէկ մա­սը Տուվ­րէն Հո­լան­տա մեկ­նե­լու ճա­նա­պար­հին խոր­տա­կուած էր վատ ե­ղա­նա­կա­յին պայ­ման­նե­րու պատ­ճա­ռով:ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ

Ատրպէյճանի զօրքերը անընդհատ կը շարունակեն կրակի տակ պահել Արցախը՝ բնակելի շրջաններով հանդերձ:
Եդուարդ Նալպանտեան եւ Սէյրան Օհանեան յայտնեցին, որ բանակցութիւնները չեն կրնար վերսկսիլ՝ առանց ռազմական գործողութիւններու կասեցման:

ՎԻԹԽԱՐԻ ԾԱՒԱԼՆԵՐ

Պետական արխիւներու ընդհանուր տնօրէն Իւնալի յայտարարութիւնները՝ «Անատոլու» գործակալութեան:
Օսմանեան արխիւի փաստաթուղթերուն հազիւ կէսը դասաւորուած է ու բացուած՝ հետազօտութիւններու համար:

ԱՐԴԷՆ ՅԱՆՁՆՈՒԱԾ ՖՐԱՆՍԱՅԻՆ

Փա­րի­զի մէջ ան­ցեալ Նո­յեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցած սահմռ­կե­ցու­ցիչ ա­հա­բեկ­չու­թեան կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րէն Ապ­տիւլ­սե­լամ Սա­լահ, որ վեր­ջերս Պրիւք­սէ­լի մէջ ձեր­բա­կա­լուած էր Պել­ժիոյ ոս­տի­կա­նու­թեան կող­մէ, ար­դէն յանձ­նուած է Ֆրան­սա­յին։ Ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան շատ կա­նուխ ժա­մե­րուն ան Պել­ժիա­յէն տա­րուե­ցաւ Ֆրան­սա, ուր ի­րեն ներ­կա­յա­ցուե­ցան մե­ղադ­րանք­ներ։

ՊՈՒՐՍԱՅԻ ՄԷՋ ՊԱՅԹՈՒՄ

Ե­րէկ, Պուր­սա­յի մէջ պա­տա­հե­ցաւ ա­հա­ւոր պայ­թում մը, որ խոր մտա­հո­գու­թիւն ստեղ­ծեց բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ։ Քա­ղա­քի կեդ­րո­նին՝ Ու­լու մզկի­թի մեր­ձա­կայ­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ այս սար­սա­փե­լի պայ­թու­մը։

ՃՆՇՄԱՆ ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Սու­րիոյ ընդ­դի­մա­դիր ու յե­ղա­փո­խա­կան ու­ժե­րու ազ­գա­յին հա­մա­խո­հու­թեան նախ­կին նա­խա­գահ Հա­լիտ Հո­ճա «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան յայ­տա­րա­րեց, թէ Սու­րիա­յէ ներս կը ծա­ւա­լի Ի­րան-Ռու­սաս­տան ա­ռանց­քին ազ­դե­ցու­թիւ­նը։

Էջեր