Լրահոս

Դամասկոսի Համալսարանէն Ներս Հայերէնի Արխիւացման Կեդրոնի Բացում

Դա­մաս­կո­սի հա­մալ­սա­րա­նի Լե­զու­նե­րու բարձ­րա­գոյն ու­սում­նա­րա­նէն ներս բա­ցո­ւած է «Լե­զու­նե­րու ար­խի­ւաց­ման կեդ­րոն» եւ փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան նիւ­թե­րու սրահ:

Հայ Սամպոյիստները Եւրոպայի Առաջնութենէն ՆՈՒԱՃԵՑԻՆ ՈՒԹ ՄետՅալ

Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թեան Քա­զան քա­ղա­քին մէջ Մա­յի­սի 12-16 թուա­կան­նե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ Սամ­պո­յի Եւ­րո­պա­յի տղա­մար­դոց, կա­նանց եւ մար­տա­կան սամ­պո­յի ա­ռաջ­նու­թիւ­նը, ո­րուն Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցաւ իր լա­ւա­գոյն մար­զիկ­նե­րով:

ԹՈՒՐՔԻԱ ՊԱՏՐԱՍՏ՝ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵԼ ՄԱԿ-Ի ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԱԳԱԹԱԺՈՂՈՎԸ

Թուր­քիա պատ­րաստ է հիւ­րըն­կա­լել հեր­թա­կան մի­ջազ­գա­յին կա­րե­ւոր հա­ւա­քոյթ մը։ Այս Եր­կու­շաբ­թի, Իս­թան­պու­լի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ ՄԱԿ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին մար­դա­սի­րա­կան գա­գա­թա­ժո­ղո­վը, որ կը տե­ւէ եր­կու օր։

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԱՇՆԱՆ ՊԻՏԻ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼՈՒԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տան Դի­լի­ջա­նի Ու­սում­նա­հե­տա­զօ­տա­կան կեդ­րո­նէն ներս վեր­ջին շրջան­նե­րուն բազ­մա­կող­մա­նի աշ­խա­տանք կը տա­րուի լուրջ թա­փով։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՒԱՌԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀԱՒԱՍՏԱԳՐԵՐ

Հայ օգ­նու­թեան ֆոն­տի (ՀՕՖ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կերպուե­ցաւ հա­սա­րա­կա­կան քննար­կում մը, ո­րու ըն­թաց­քին շօ­շա­փուե­ցան ա­ռող­ջա­պա­հա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան խնդիր­ներ։

ՄԱՅԻՍ 19-Ի ՏՕՆԸ

Բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ այ­սօր կը նշուի Մա­յիս 19-ի տօ­նը։ Հան­րա­պե­տու­թեան մե­ծա­նուն հիմ­նա­դիր Մուս­թա­ֆա Քե­մալ Ա­թա­թիւր­քի ո­գե­կոչ­ման եւ Ե­րի­տա­սար­դու­թեան տօ­նը այս տա­րի եւս կը տօ­նուի քա­ղա­քա­ցիա­կան խոր գի­տակ­ցու­թեամբ։

Ո՞ՐՆ Է ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ ՃԱՆՉՆԱԼՈՒ ՃԻՇԴ ՈՒՂԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ղա­րա­բա­ղի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար ան­կա­խու­թիւն ճանչ­նա­լու հար­ցը միշտ ա­ռաջ­նա­յին է: Ա­րիւ­նով նուա­ճուած այս տա­րած­քի ան­կա­խու­թեան ճա­նաչ­ման  մա­սին խօ­սի­լը ա­ւե­լի մեծ աշ­խու­ժու­թեամբ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը դրուէր մաս­նա­ւո­րա­պէս անց­նող 1 Ապ­րի­լին սկիզբ ա­ռած քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մի ա­մե­նէն թէժ պա­հե­րուն:

Էջեր