Լրահոս

Ծաղիկներու Լեզուն Եւ Քաղաքական Սպառուածութիւնը

«Ա­րե­ւել­ք» կայ­քէ­ջին վրայ կը կար­դանք.-
Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան կեան­քին մէջ  թե­լադ­րա­կան խօսք ու­նե­նա­լու կոչուած ընդ­դի­մա­դիր գոր­ծիչ­ներ ա­ռա­ջին ան­գա­մը չէ, որ ան­լուրջ  մօ­տե­ցում­նե­րով կը փոր­ձեն հան­դէս գալ մտա­ծե­լով, որ ի­րենց ա­րարք­նե­րը պի­տի շա­հին հան­րու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը:

ՀայաստանԻ ՀիւրընկալՈՒԹԵԱՄԲ Զտումի Մրցաշարք

3 Դեկ­տեմ­բե­րին, Նիո­նի մէջ (Զուի­ցե­րիա) տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի 19 տա­րե­կա­նէն վար 2016-2017-ի ա­խո­յե­նու­թեան զտու­մի Ա. հանգ­րուա­նի մրցում­նե­րուն վի­ճա­կաձ­գու­թիւ­նը:

 

ԹՐՔԱԿԱՆ ԶՕՐՔԵՐԸ ՄՈՒՍՈՒԼ ՄՏԱՆ

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ լայ­նա­ծա­ւալ պայ­քա­րի մթնո­լոր­տին մէջ Թուր­քիա ե­րէկ ա­ռաւ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին քայլ մը։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը մուտք գոր­ծե­ցին Մու­սուլ, ուր Պա­շի­քա շրջա­նին մէջ պի­տի ստեղ­ծեն մշտա­կան ռազ­մա­խա­րիսխ մը։ Այս վեր­ջի­նը պի­տի նմա­նի Պա­մեր­նիի ռազ­մա­խա­րիս­խին։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՎԱՂԸ ՊԻՏԻ ՎՃՌԷ ՆՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան քա­ղա­քա­ցի­նե­րը՝ վա­ղը պի­տի մաս­նակ­ցին սպա­սուած հա­մա­պե­տա­կան հան­րա­քուէին: Ա­միս­ներ տե­ւած քա­րո­զար­շա­ւէն ետք երկ­րի քա­ղա­քա­կան դաշ­տի հիմ­նա­կան ու­ժե­րը ի­րենց ամ­բող­ջա­կան նե­րու­ժի լա­րու­մով պի­տի մաս­նակ­ցին այս ընտ­րու­թիւն­նե­րուն:

«ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾ ԵՒՐՈՊԱ»

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեան յայտ­նեց, որ յա­ջորդ տա­րի եր­կի­րը պի­տի միա­նայ «Ստեղ­ծա­գործ Եւ­րո­պա» ծրագ­րին։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան «Մշա­կոյթ եւ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն» ծրագ­րի պաշ­տօ­նա­կան մեկ­նար­կը։

ԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴՐԱՄԱՏՈՒՆԸ ՆՇԵՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ ՏԱՍՆԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Ա­սիա­կան զար­գաց­ման դրա­մա­տու­նը վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մաս­նա­ւոր հա­ւա­քոյ­թով մը նշեց Հա­յաս­տա­նէ ներս իր ծա­ւա­լած գոր­ծու­նէու­թեան 10-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Այս առ­թիւ դրա­մա­տան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­ցին Հա­յաս­տա­նի մէջ կեան­քի կո­չուած ծրագ­րե­րուն շուրջ։

ՆՈՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

Թուրքիա կը վերահաստատէ իր շարունակական զօրակցութիւնը՝ ի նպաստ Ատրպէյճանին:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու երէկ ամենաբարձր մակարդակի վրայ հիւրընկալուեցաւ Պաքուի մէջ:

Էջեր