Լրահոս

ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան Նիւ Եորքի մէջ տեսակցեցաւ Ամերիկայի հրէական կոմիտէի ներկայացուցիչներուն հետ:
Արտակ Զաքարեան. «Հայաստան եւ Իսրայէլ յառաջիկայ շրջանին պիտի ընդլայնեն իրենց համագործակցութիւնը զանազան բնագաւառներու մէջ»:

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՄԷՋ ԴԷՊՔ

«Լեհավա» ցեղամոլ կազմակերպութեան անդամներուն կողմէ ծայրայեղական արարք:
Քաղաքապետարանի կազմակերպած համերգին յարձակման ենթարկուեցաւ «Ժառանգաւորաց» երգչախումբը, որ քաղաքի քրիստոնեաներու միակ ներկայացուցիչն էր այդ ծրագրին շրջագծով:

ԱՐՑԱԽԻ ՃԱԿԱՏԻՆ ՎՐԱՅ 19-ԱՄԵԱՅ ՀԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵՑԱՒ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ շա­բա­թա­վեր­ջին հայ զի­նուոր մը եւս նա­հա­տա­կուե­ցաւ։ Ե­րէկ, օ­րուան ա­ռա­ջին կէ­սին Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նեալ ու­ժե­րուն կող­մէ բա­ցուած կրա­կին թի­րա­խը դար­ձաւ Սե­ւակ Խա­չատ­րեան (1997)։

ՆԱԽԱՐԱՐ ԵԴՈՒԱՐԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԵՐԷԿ ԵԼՈՅԹ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՒ ՄԱԿ-Ի ԱՄՊԻՈՆԷՆ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Նիւ Եոր­քի մէջ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ՝ ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 71-րդ նս­տաշր­ջա­նի բաց­ման փու­լի աշ­խա­տանք­նե­րուն շրջագ­ծով։ Իր ե­լոյ­թին մէջ ան անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին։ Նալ­պան­տեա­նի խօս­քին կո­րի­զը կազ­մեց Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թիւ­նը։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան այս կա­պակ­ցու­թեամբ ը­սաւ.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ ԿԸ ՊԱՏԿԵՐՈՒԻՆ «ՔՈՔԱ-ՔՈԼԱ»Ի ՇԻՇԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ

Ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Մ­­շա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան եւ «Քո­քա-Քո­լա հել­լէ­նիկ պաթ­լինկ քամփ­ը­նի Ար­մե­նիա»ի մի­ջեւ ստո­րագր­ուե­ցաւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, ըստ ո­րու՝ «Քո­քա-Քո­լա»ի շի­շե­րու վրայ պի­տի պատ­կե­րուին հայ­կա­կան պատ­մամ­շա­կու­թա­յին բարձր ար­ժէք ներ­կա­յաց­նող յու­շար­ձան­ներ: «Ար­մէնփ­րէս»ի փո­խանց­մամբ, հա­մա­ձայ­նա­գի­րը ստո­րագր­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Մ­­շա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան մէջ:

ԵԸԼՏԸՐԸՄ-ՔԸԼԸՉՏԱՐՕՂԼՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ՃՀՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Քե­մալ Քը­լըչ­տա­րօղ­լուի հետ։ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հան­դի­պու­մը, որ տե­ւեց 1 ժամ 45 վայր­կեան։

ՄԵՀՄԷՏ ԱԼԹԱՆ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԵՑԱՒ, ԻՍԿ ԱՀՄԷՏ ԱԼԹԱՆ ԱԶԱՏ ԱՐՁԱԿՈՒԵԼԷ ՎԵՐՋ ԴԱՐՁԵԱԼ ԱՌՆՈՒԵՑԱՒ ՀՍԿՈՂՈՒԹԵԱՆ ՏԱԿ

15 Յու­լի­սի ձա­խող պե­տա­կան հա­րուա­ծին զու­գա­հեռ ձեռ­նար­կուած հար­ցաքն­նու­թեան շրջագ­ծով ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան մը՝ Փրոֆ. Մեհ­մէտ Ալ­թան։ Հարկ է նշել, որ ա­ւե­լի քան տասն օ­րէ ի վեր Մեհ­մէտ Ալ­թան եւ իր եղ­բայ­րը՝ լրագ­րող-հրա­պա­րա­կա­գիր Ահ­մէտ Ալ­թան կը հար­ցաքն­նուէին։

«ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ»Ը ՍՏԱՑԱՆ ՏԱՍՆ ԱՐԱԲ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ

«Աու­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան եւ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի հիմ­նադ­րա­մի միա­ցեալ  նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը հան­դի­սա­ցող եւ 7 մի­լիոն տո­լա­րի ֆոնտ ու­նե­ցող «Ե­րախ­տա­գի­տու­թեան կրթա­թո­շակ» ստա­ցած տասն ու­սա­նող­ներ՝ Սու­րիա­յէն, Պա­ղես­տի­նէն, Յոր­դա­նա­նէն, Լի­բա­նա­նէն Սեպ­տեմ­բե­րին պի­տի սկսին ի­րենց ուս­ման՝ Աշ­խար­հի միա­ցեալ գո­լէճ­ներ (United World Colleges) ցան­ցի դպրոց­նե­րուն մէջ:

Էջեր