Լրահոս

ԵԱՀԿ-Ի ՄԻՆՍՔԵԱՆ ԽՄԲԱԿԸ ՄԻՇՏ ՀԵՏԱՄՈՒՏ ՀՐԱԴԱԴԱՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լիք յայ­տա­րա­րեց, որ Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն վերջ­նա­կան նպա­տա­կը եւ գլխա­ւոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւնն է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան եր­կա­րա­տեւ լու­ծու­մը։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ՝ ՖՐԱՆՍԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Շա­հէն Ա­ւա­գեան, Ե­րե­ւա­նի մօտ Ֆրան­սա­յի դես­պան Ժան-Ֆրան­սուա Շար­փան­թիէ եւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Զուի­ցե­րիոյ դես­պան Լու­քաս Կաս­սէր ե­րէկ սար­քե­ցին հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։ Հարկ է նշել, որ Լու­քաս Կաս­սէր Հա­յաս­տա­նի մէջ ֆրան­սա­խօս եր­կիր­նե­րու դես­պան­նե­րու նա­խա­գահն է։

Վերջին Տարիներուն Արցախ Այցելող Օտար Զբօսաշրջիկներուն Թիւը Աճած

Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Ար­ցախ այ­ցե­լող օ­տար զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րուն թի­ւը տա­րե­կան 30-40 տո­կո­սով աճ ար­ձա­նագ­րած է։ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­մա­ձայն, լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին յայտ­նած է Ար­ցա­խի Տնտե­սու­թեան փոխ-­նա­խա­րար Սէր­կէյ Շահ­վեր­տեան։

Հա­յաս­տա­ն-ԴԱՆԻԱ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑՈՒՄ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

29 Մար­տին, Ե­րե­ւա­նի Վազ­գէն Սարգ­սեա­նի ա­նուան հան­րա­պե­տա­կան մար­զա­դաշ­տին վրայ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Հա­յաս­տան-Դա­նիա մրցու­մը, որ կը գտնուի Եւ­րո­պա­յի քսան­մէկ տա­րե­կա­նէն վար 2017-ի ա­խո­յե­նու­թեան զտու­մի մրցա­շար­քի ծի­րին մէջ:

ԱՄՓՈՓ ՏՈՂԵՐՈՒ ՄԷՋ

- Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ ի­րա­կա­նա­ցու­ցին ՓՔՔ­-ի դէմ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ։ Ռազ­մաօ­դա­յին զօր­քե­րը ոչն­չա­ցու­ցին ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան 11 թի­րախ­նե­րը։

ՕՔՍԷՆ ԽԱՉԱՆԵԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՊԻՏԻ ԵՆԹԱՐԿՈՒԻ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ ՕՐԵՐՈՒՆ

Պէ­յօղ­լուի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չա­կան պայ­թու­մին հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րուած մեր հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րէն Օք­սէն Խա­չա­նեան յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի են­թար­կուի վի­րա­հա­տու­թեան։ Ըստ իր ըն­տա­նի­քին կող­մէ մե­զի փո­խան­ցուած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, Օք­սէն Խա­չա­նեան վեր­ջին օ­րե­րուն ան­ցած է բժշկա­կան հեր­թա­կան քննու­թե­նէ՝ Շիշ­լիի «Էթ­ֆալ» հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ, ուր տե­ղի ու­նե­ցած է իր դար­մա­նու­մը։

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԻ ԱՐՑԱԽ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դու­արդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ, ուր Ար­ցա­խի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Այս առ­թիւ Նալ­պան­տեան հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեա­նի հետ։

ՃԱՆԵԼԻԾԷԻ ԵՐԵՒԱՆ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ այ­սօր Վրաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մի­խէ­իլ Ճա­նե­լի­ծէ եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

ԹՈՒՐՔԻԱ ԱՐԴԷՆ ԱՐՏԱՔՍԱԾ ԷՐ

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցուած Պրիւք­սէ­լի վեր­ջին զգա­յա­ցունց յար­ձակ­ման ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հրա­պա­րա­կեց շատ կա­րե­ւոր տուեալ­ներ։

ՅԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՅՈՅՍԵՐ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի շփում­ներ ու­նե­ցաւ Մոս­կուա­յի մէջ, ուր տե­սակ­ցե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Մոս­կուա եւ Ո­ւա­շինկ­թըն յա­ջո­ղած են յա­ռա­ջըն­թա­ցի հաս­նիլ բազ­մա­թիւ բարդ հար­ցե­րու շուրջ։

Էջեր