Լրահոս

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԸ՝ ԳԱՐՆԱՆ

Ի­տա­լիոյ երկ­րա­շար­ժէն ծանր վնաս­ներ կրած Ա­մաթ­րի­չէ քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պետ Սեր­ճիօ Փի­րո­ցի խոս­տա­ցած է, որ երկ­րա­շար­ժին պատ­ճա­ռով տա­նի­քէ զրկուած բնա­կիչ­նե­րը վրա­նա­յին ա­ւա­նին մէջ մէկ ա­մի­սէն ա­ւե­լի պի­տի չմնան՝ ա­ւելց­նե­լով, որ յա­ռա­ջի­կա­յին պի­տի ո­րո­շուի եւ փայ­տա­շէն տու­ներ տե­ղադ­րե­լու հա­մար պի­տի յատ­կա­ցուի անվ­տանգ տա­րածք, ուր ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս պի­տի բնա­կին երկ­րա­շար­ժէն վնա­սուած­նե­րը:

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՈՑՆԵՐ

Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ հիմ­նադ­րուած «Ա­նու­շա­ւան Աբ­րա­հա­մեան» կրթա­կան հիմ­նադ­րա­մը, հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով իր ա­ռա­քե­լու­թեան, քայլ մը եւս ա­ռաւ Հա­յաս­տա­նի շրջան­նե­րու ե­րի­տա­սար­դու­թեան ա­պա­գա­յի կերտ­ման ճամ­բուն վրայ:

ԿԱՐԵՒՈՐ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Էրտողան եւ Օպամա Սեպտեմբերի 4-ին պիտի տեսակցին Չինաստանի մէջ, «G-20»ի գագաթաժողովին շրջագծով:
Երկու նախագահներուն հանդիպումը առիթ պիտի դառնայ ամենաբարձր մակարդակի վրայ քննարկելու համար՝ Սուրիոյ տագնապին շուրջ Անգարայի եւ Ուաշինկթընի միջեւ առկայ տարաձայնութիւնները: Թուրքիա եւ ԱՄՆ հակասութիւններ կը դիմագրաւեն նաեւ «Եփրատի վահան» գործողութիւններուն պատճառով:

ԹՈՒՐՔԻԱ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԷՆ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԷ ՀՐԱԺԱՐԻԼ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒԷՆ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու յայ­տա­րա­րեց, որ գեր­մա­նա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րուն հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի տրուի այ­ցե­լել Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­կա­յան, ե­թէ Գեր­մա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հրա­ժա­րի Պուն­տես­տա­կի կող­մէ ըն­դու­նուած՝ հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման վե­րա­բե­րեալ ո­րո­շու­մէն։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ան­ցեալ գար­նան Պուն­տես­տա­կէ ներս հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւին ըն­դու­նուի­լը լուրջ ցնցում մը յա­ռա­ջա­ցու­ցած էր Թուր­քիա-Գեր­մա­նիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ։

ՕԳՈՍՏՈՍ 30-Ի ՏՕՆԸ

​Բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ այ­սօր կը նշուի Օ­գոս­տոս 30-ի տօ­նը։ Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նա­դիր մեծն Ա­թա­թիւր­քի գլխա­ւո­րու­թեամբ 1922-ին տա­րուած Մեծ Յաղ­թա­նա­կի 94-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ տե­ղի կ՚ու­նե­նան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­ր։

ՄԱՀ՝ ՔԵՐԻՄՈՎԻ

Էօզ­պե­քիս­տա­նի Նա­խա­գահ Իս­լամ Քե­րի­մով մա­հա­ցաւ 78 տա­րե­կան հա­սա­կին։ Ու­ղե­ղի ա­րիւ­նա­հո­սու­թեան մը հե­տե­ւան­քով մա­հա­ցաւ էօզ­պեք ղե­կա­վա­րը։ Թէեւ պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը չեն հաս­տա­տեր իր մա­հուան վե­րա­բե­րեալ լու­րե­րը ու կը յայտ­նեն, որ խտա­ցեալ խնամ­քի տակ կը գտնուի հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ։

ԵԴՈՒԱՐԴ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԳԵՐՄԱՆԱ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖՈՐՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՊՈՒՆՏԵՍԹԱԿԻ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Գեր­մա­նա-հայ­կա­կան ֆո­րու­մին պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ Պուն­տես­տա­կի ե­րես­փո­խան Ալ­պերթ Վայ­լէի։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ող­ջու­նե­լով հիւ­րե­րը՝ Նալ­պան­տեան կա­րե­ւո­րեց այս ֆո­րու­մին գոր­ծու­նէու­թիւ­նը՝ ուղ­ղուած Հա­յաս­տան-Գեր­մա­նիա բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ա­ռա­ւել ամ­րապնդ­ման եւ ընդ­լայն­ման։

Էջեր