Հարթակ

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Յաճախ գործ մը կ՚ընենք, սակայն ժխտական արդիւնքի կը հասնինք: Մենք մեզի կ՚ըսենք. «Բայց չէ՞ որ ըրածիս մէջ սխալ բան չկար»: Ի՞նչ է այս վիճակը:

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ. ՆԵՐԿԱՅԻ՞Ս ԴԺՈՒԱՐ Է, ԹԷ ԱՆՑԵԱԼԻՆ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Հասակարութիւններն ու պետութիւնները չեն զարգացած՝ առանց ղեկավարման ու տնօրինման: Որքան ալ բնազանցական ու ընկերային գիտութիւնը հաստատեն, որ մարդկային (մանաւանդ քաղաքական) ղեկավարումը վնաս պատճառած է բնութեան ու տիեզերական համակեցութեան-ներդաշնակութեան, անկարելի է պատկերացնել հաւաքականութիւններու կեանքն ու եղափոխումը առանց ղեկավարման:

ՀԱՆՔԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ՈԼՈՐՏԸ ՈՒՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՇԻՌԸ ՊԱՅՄԱՆԱՒՈՐԵԼՈՒ ՆԵՐՈՒԺԸ - Բ -

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

-Այս ոլորտը ինծի համար բաւական նոր է։ Հանքարդիւնաբերութեան մասին երբ սկսայ կարդալ, նկատեցի, որ վերջին ժամանակներուն Հայաստանի մէջ շատ կը շեշտուի «Կայուն զարգացում» հասկացողութիւնը։ Կրնա՞ք հակիրճ ձեւով ներկայացնել զայն եւ ան ի՞նչ բանով կապուած է հանքարդիւնաբերութեան հետ։

ՀԱՆՔԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ՈԼՈՐՏԸ ՈՒՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՇԻՌԸ ՊԱՅՄԱՆԱՒՈՐԵԼՈՒ ՆԵՐՈՒԺԸ - Ա -

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հայաստանի դիմագրաւած բոլոր մարտահրաւէրներու միջավայրին մէջ երբեք անուշադրութեան չի մատնուիր հանքարդիւնաբերութեան ոլորտը, որ ունի երկրի տարածաշրջանային կշիռը պայմանաւորելու ներուժը։ Հայաստանի պարագային այս բնագաւառի ամենախորհրդանշական կառոյցն է Զանգեզուրի պղինձամոլիւպտենային գործարանը։

ԱԿՆԱՐԿ - 64 - «ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀԱՄԱՏԵՂԵՂԼԻ ՉԷ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ»

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հայաստանի առաջին դէմք հանդիսացողին գոհար միտքերէն մէկն է այսօրուան մեր գրութեան վերնագիրը: Միտք մը, որ իւրաքանչիւր տրամաբանութիւն ունեցող անձի համար յիմարութիւն կը թուի, որովհետեւ տրամաբանական ո՛չ մէկ հենք ունի:

ՊԻՏԻ ԴԱՒԱՃԱՆԵ՛Մ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ (ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԱԽԻ ՄԱՍԻՆ)

ՄՈՒՀԱՄՄԱՏ ԱԼ-ՄԱՂՈՒԹ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Տարածաշրջանէն ներս ներկայ լարուածութիւնը, կամ դժուար հանգամանքները որոնց մէջով կ՚անցնի, կամ սիոնիստական, գաղութային կամ կայսերական սպառանլիքը (ինչպէս կ՚ուզես կոչէ զայն), որ կը վտանգէ արաբական գոյութիւնը իր բոլոր տարածքներէն ներս, ամենէն մեծ գլուխէն մինչեւ ամենէն փոքր գլուխը:

«ՄԱՏՆԱՀԵՏՔԵՐ»

Հեղինակ՝ ՊԵՐՃՈՒՀԻ ԱՒԵՏԵԱՆ
ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Ամէն անգամ, երբ հայերէն լեզուով գիրք մը կը հրատարակուի (անշուշտ եթէ տեղեակ ըլլամ կամ հատորը՝ ստացած), իմ կողմէ համեստօրէն եւ անկեղծ մօտեցումով, ջերմ գնահատանքի տողերով կը փորձեմ անոր անդրադառնալ:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Ինչպէ՞ս հասկնալ Առակագիրին հետեւեալ նախադասութիւնը. «Մարդուն հոգին Տիրոջը լոյսն է, սիրտին բոլոր շտեմարանները կը քննէ» (Առ 20.27):
Պատասխան.
Այն՝ որ մարդուն մէջ եղող հոգին, Աստուծմէ մարդուն տրուած լոյսն է, որով մարդ կը լուսաւորուի: Ո՛չ թէ ինքն իրմէ կը լուսաւորուի, այլ՝ Աստուծմէ կը լուսաւորուի, Աստուած է որ կը լուսաւորէ եւ կ՚առաջնորդէ զինք:

ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱԿԱՆ ԿԷՏԵՐԷ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Խաղաղութիւնը ունի իր բաղադրական կէտերն ու նպատակները՝ չդրժելով, որ ինքնին խաղաղական կեանքն ու իրերու, գիտութիւններու, նոյնիսկ եղափոխութեան էութիւնը խաղաղական է եւ կը սնանի խաղաղ վիճակէն:

Էջեր