Հարթակ

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԵՆՔ, ԷԼԻ՛

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Կիրակի է: Գործերս դասաւորած աղօթք լսելու մարմաջս յագեցնելու կ՚երթամ մօտակայ Ս. Խաչ եկեղեցին: Եկեղեցիներ կան, որոնց մէջ հանգստութիւն մը կը պարուրէ քեզ, խորհուրդի մը գոյութիւնը նկատելի կ՚ըլլայ անոնց մէջ: Թէեւ այս եկեղեցին նորակառոյց է, որմերը, սիւները տակաւին չեն յագեցած մոմի ու խունկի բոյրով, սակայն հարազատ կը թուի ինծի, շարականները՝ հոգեթով ու խռովայոյզ:

Ա­ՄԵ­ՐԻ­ԿԵԱՆ ԲԱՐ­ՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ճեսի Տուփլանթիս աւետարանիչ մըն է, որ հեռատեսիլի իր քարոզներով կը տարածէ Աստուծոյ խօսքը։ Անոր աւետարանչական կեդրոնատեղին կը գտնուի Լուիզիանա նահանգի Տեսթրեհէն քաղաքին մէջ եւ աշխարհով մէկ իր հետեւորդներուն թիւը դիմատետրի (facebook) վրայ կը հասնի աւելի քան 700 հազարի։

ՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Նախորդ յօդուածին մէջ խօսեցանք վստահութեան մասին, զայն բաժնելով երկու մասերու: Առաջին՝ վստահութիւն Աստուծոյ նկատմամբ (այս մասին անդրադարձանք նախորդ յօդուածով), իսկ երկրորդը՝ վստահութիւն մարդու նկատմամբ, որու մասին պիտի անդրադառնանք մեր այս յօդուածով:

ԱՀԱ, ԱՅՍ ՏԱՐԻ ԵՒՍ ՀԱՍԱՒ Ս. ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԸ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱԲՂ. ՏԱՄԱՏԵԱՆ

Ս. Թարգմանչաց վարդապետներու յիշատակին նուիրուած առաջին տօնը հասաւ այս տարի՝ նուիրուած Ս. Սահակ Պարթեւի եւ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի։ Ամէն տարի երբ այս տօնակատարութեան օրը կը հասնի, բազում յիշատակներով օծուն 2006-ի Ս. Թարգմանչացը կը յիշեմ։

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ (Ժ.)

Աշխատասիրեց՝  
ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

- Ս. Ըն­ծա­յին մա­տուց­ման ըն­թաց­քին պա­տա­րա­գի­չը բարձ­րա­ձայն ի՞նչ կ՚ար­տա­սա­նէ, իսկ դպիր­նե­րը այդ մի­ջո­ցին ի՞նչ կ՚եր­գեն։
- Ս. Ըն­ծա­յին մա­տուց­ման ըն­թաց­քին, պա­տա­րա­գի­չը Սկի­հին վրայ ձեռ­քե­րը կա­մա­րա­ձեւ ը­րած ծա­ծուկ ա­ղօթ­քով կը յի­շէ Քրիս­տո­սի մար­դե­ղու­թիւ­նը եւ մեր մէջ բնա­կու­թիւ­նը, ա­տով իսկ եր­կի­րը եր­կին­քի վե­րա­ծե­լը, ո­րով­հե­տեւ «մեր փրկու­թեան հա­մար մար­դա­նա­լով՝ երկ­նա­յին­նե­րու հո­գե­ղէն խում­բե­րուն միա­խառ­նուե­լու շնորհ­քը տուաւ մե­զի»։

ՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վստահութիւնը մարդկային փոխյարաբերական կեանքին ամենէն էական եւ յատկանշական երեւոյթներէն մէկն է, որու բացակայութեան պարագային այնքա՜ն կը շատնան հակառակութիւններն ու դժուարութիւնները: Մարդը, տրամաբանող էակ ըլլալով, միշտ կարիքը ունի իր կողքին ունենալու վստահելի անձ մը, կամ ինչու չէ անձեր, որոնց հետ կիսուելով, բաժնեկցելով իր յուզումներն ու մտորումները, կը փորձէ իր կեանքին ղեկը առաջնորդել դէպի բարին եւ դէպի ընկերայինը:

ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՏԱՆԻԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ…

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Հո­գե­ւո­րա­կա­նը այն սպա­սա­ւորն է Ե­կե­ղեց­ւոյ կեան­քին մէջ, որ պէտք է մնա­յուն խո­նար­հու­թեամբ իր ան­ձը դարձ­նէ նո­րին հրա­ւի­րող աղ­բիւ­րը» (Յով­նան Արք. Տէր­տէ­րեան)։
­Հո­գե­ւո­րա­կա­նը Ե­կե­ղեց­ւոյ դես­պանն է, իսկ Ե­կե­ղե­ցին քրիս­տո­նէու­թիւ­նը մարմ­նա­ւո­րող եւ իւ­րա­քան­չիւր հա­ւա­տա­ցեա­լի շնչա­ւո­րեալ եւ գոր­ծա­րա­նա­ւո­րեալ ար­տա­յայ­տու­թիւն տուող նուի­րա­գոր­ծուած հաս­տա­տու­թիւ­նը։

ՀՈԳԵՒՈՐ ԿԵԱՆՔ

ՎԱՐԱՆԴ ԳՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մարդ արարածը իր կեանքը ապրելու տարբեր ձեւեր եւ տարբեր ընտրութիւններ ունի: Մարդ արարածին ազատ կարելիութիւններ տրուած է, որպէսզի ան իր կեանքը կարգաւորէ եւ դասաւորէ:

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ (Թ.)

Աշխատասիրեց՝  ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ
- Քահանան ինչպէ՞ս եւ որո՞ւ միջոցաւ «Ողջոյն»ը կը փոխանցէ ժողովուրդին։
- Մինչ սարկաւագը «Աստուծոյ երկրպագեսցուք» կ՚ըսէ, պատարագիչ քահանան կէս մը կը բանայ Սկիհին ծածկոցը, որպէսզի Ս. Հացը երեւի մաղզմային եզերքէն, եւ թեթեւ մը դէպի ձախ կ՚երթայ, որպէսզի Ընծան ժողովուրդին կողմէ տեսնուի եւ ձեռնամած կը կանգնի։

ՀԱՐՍՏՈՒԹԵԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

ՎԱ­ՐԱՆԴ ՔՈՐԹ­ՄՈ­ՍԵԱՆ

«Աշ­խար­հիկ հարս­տու­թիւ­նը գոր­ծա­ծե­ցէք այն­պէս՝ որ Աս­տու­ծոյ բա­րե­կա­մու­թիւ­նը շա­հիք, որ­պէս­զի երբ այս աշ­խար­հէն ել­լէք, ձեզ յա­ւի­տե­նա­կան յար­կե­րու մէջ ըն­դու­նի­ն» (Ղկ 16.9)

Աշ­խար­հի վրայ տար­բեր տե­սա­կի հարստու­թիւն­ներ կան: Կայ նիւ­թա­կան հարս­տու­թիւն: 

Էջեր