Հարթակ

ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՍԻՐՏԸ ԿՐԿԻՆ ԿԸ ԲԱԲԱԽԷ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

-Աս ի՞նչ մեծ դպրոց մըն է, կը կոր­սուինք մենք ե­թէ հոս գանք:
-Մեր հի­մա­կուան դպրո­ցը ո՜ւր, աս դպրո­ցը՝ ուր:
-Բայց շատ-շատ սի­րե­ցի, տե­սէք, տե­սէք ի՛նչ ըն­դար­ձակ է բա­կը, հոս շատ հան­գիստ զբօ­սան­քին կը վազվ­զենք ու կը պոռպ­ռանք, նոյ­նիսկ ե­թէ ձայ­ներ­նիս բարձ­րաց­նենք, ոչ մէ­կը կը նե­ղա­նայ:

ԲԱՐԻ ՆՈՐ ՏԱՐԻ

ՊԵՐՃՈՒՀԻ ԱՒԵՏԵԱՆ

Եր­կար տա­րի­նե­րէ հոն էր մայ­րին, քա­ղա­քի ար­ուար­ձա­նի հա­րուստ թա­ղա­մա­սին ման­կա­պար­տէ­զի պար­տէ­զին մէջ, փար­թամ հա­սա­կով, գա­գա­թը դէ­պի բարձ­րունք­նե­րը ձգ­­տող, ճիւ­ղե­րը թռ­­չուն­նե­րուն հիւ­րըն­կալ:

ՀԱԼԷՊ ԿԸ ՍՊԱՍԷ ԱՍՏԱՆԱՅԻ ԺՈՂՈՎԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

2016 թուա­կա­նի ամ­փո­փիչ մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին կա­րե­ւոր շեշ­տով կ՚անդ­րա­դառ­նար Սու­րիոյ եւ յատ­կա­պէս Հա­լէ­պի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րուն: Փու­թին իր խօս­քին մէջ կը շեշ­տէր, որ ի­րենց հա­մար հիմ­նա­կան նպա­տա­կը Սու­րիոյ մէջ խա­ղա­ղու­թեան վե­րա­հաս­տա­տումն է:

Ա­ԶԱ­ՏԱԳ­ՐՈՒՄ ՀԱ­ԼԷՊ ՔԱ­ՂԱ­ՔԻ

ԹԱ­ԳՈՒ­ՀԻ Ա­ԹՈ­ՔԵԱՆ

Ընդ­հան­րա­պէս  ու­րախ մթնո­լոր­տի մէջ չենք զգար, թէ ինչ­պէս կը սա­հին ժա­մե­րը: Յա­ճախ ժա­մա­նա­կը կը հաս­նի իր ա­ւար­տին եւ մենք տա­կաւ կ՚ու­զենք շա­րու­նա­կել մեր հա­ճե­լի ժա­ման­ցը եւ չենք ու­զեր բաժ­նուիլ այդ ու­րախ մթնո­լոր­տէն. իսկ ընդ­հա­կա­ռա­կը վշտա­լի եւ տա­ռա­պա­լից օ­րե­րը կ՚եր­կա­րի՜ն եւ կ’եր­կա­րի՜ն այն­քան՝ որ­քան ա­մե­նա­կարճ ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցը մեր աչ­քին կը վե­րա­ծուի ա­միս­նե­րու, տա­րիի: Եւ ա­հա այդ վիշ­տը մար­դուն մէջ կը գե­րա­զան­ցուի, կը մեծ­նայ, հո­գին կը կրծէ, սիր­տը կը հա­լեց­նէ:

Հալէպիս

ԹՈՐԳՈՄ ՔՀՆՅ. ՉՈՐՊԱՃԵԱՆ

Հա­լէ՜պ…: Ո՛չ միայն ա­նուն, այլ ան­ցեալ, կեանք, կազ­մա­ւո­րում ու ե­րազ:
Հա­լէ՜պ…: Մի­թէ՞ կա­րե­լի է քեզ մոռ­նալ: Ա­հա­ւա­սիկ, մեր բա­ժա­նու­մը իր եօթ­նե­րորդ տա­րին թե­ւա­կո­խեց, բայց ա­նընդ­հատ քու մա­սիդ կը մտա­ծեմ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՈՒԱԾ ՏԱՐԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ան­կաս­կած, որ 2016-ը փոր­ձա­քա­րի տա­րի մը ե­ղաւ Հա­յաս­տա­նի հա­մար: 
Հա­յաս­տա­նի հա­մար բնու­թագ­րու­մը սո­վո­րա­կան բնու­թագ­րում մը չէ, ո­րով­հե­տեւ Թա­լի­շի մէջ ատր­պէյ­ճան­ցիին կա­տա­րած բար­բա­րո­սու­թիւն­նե­րը, ա­պա մայ­րա­քա­ղաք 

ԵՐԱԶԵՑԷ՛Ք ՄԱՐԴԻԿ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

​Ե­րա­զե՜լ, ե­րա­զե՜լ… ան­դա­դար, ա­նընդ­հատ ե­րա­զել։ Բայց ա­ւաղ, այ­սօր մար­դիկ դադ­րե­ցան ե­րա­զե­լէ ու կ՚ապ­րին ի­րենց կեան­քը շատ միա­պա­ղաղ։ Մարդ ա­րա­րա­ծը, կար­ծես դադ­րե­ցաւ հա­ւա­տա­լէ հրաշք­նե­րուն։ Ուս­տի ժա­մա­նա­կա­կից մար­դը նմա­նե­ցաւ քայ­լող, շնչող մե­քե­նա­մար­դու։

ՀՐԵՇՏԱԿՆԵՐԸ

ԻՇ­ԽԱՆ ՉԻՖԹ­ՃԵԱՆ

Այս գի­շեր եր­կին­քէն
Հրեշ­տակ­ներ վար ի­ջան,
Այս տե­սա­րա­նէն հո­վիւ­ներ վախ­ցան։
Ով հո­վիւ­ներ ե­լէք,
Բեթ­լե­հէմ վա­զե­ցէք,
Ա­ւե­տե­ցէք զի Յի­սուս ծնաւ։

ԿԱՂԱՆԴԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ ՄԸ

ԼԵՌ­ՆԱ ԳԱ­ՐԱ­ԳԻՒ­ԹԻՒՔ

- Մա­մա, մա­մա, այս տա­րի ո՞վ պի­տի գայ մեր տու­նը, Կա­ղան­դը ո­րո՞ւ հետ պի­տի ան­ցը­նենք: Հա՛, ե­թէ մարդ չկան­չես՝ ես ըն­կեր­նե­րուս հետ դուր­սը պի­տի ան­ցը­նեմ: Ե­թէ դուն Կա­ղան­դը դուր­սը ան­ցը­նես՝ ես ըն­կեր­ներս կրնամ կան­չել, չէ՞, մա­մա՛: Դուք ալ կ՚եր­թաք տեղ մը, տունն ալ մե­զի կը ձգէք: Մե­զի քիչ մը ու­տե­լիք բա­ներ մըն ալ կը պատ­րաս­տես, օօ՜հհհ, որ­քան կը զուար­ճա­նանք մենք մե­զի: Կը լուսց­նենք ըն­կեր­նե­րով:

Էջեր