Հարթակ

ԷՐԵԲՈՒՆԻԻ ԴԷՊՔԵՐԸ ԵՒ ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ԽՆԴՐԻ ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ ՓՈՒԼԸ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վար­դան Օս­կա­նեա­նի կար­ծի­քով՝ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող դէպ­քե­րը չեն կրնար ժխտա­կան ազ­դե­ցու­թիւն ու­նե­նալ ար­ցա­խեան շփման գի­ծի ընդ­հա­նուր ի­րա­վի­ճա­կին վրայ:

«ՇԻՐԱԿ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏԱՆ ՍԱՅԵԱԹ-ՆՈՎԱՅԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԵՐԳԱՐԱՆԸ

ԶՕՀ­ՐԱՊ ՏԷՕՔ­ՄԷ­ՃԵԱՆ

Վեր­ջերս՝ 28 Յու­նի­սին ստա­ցանք Պէյ­րու­թի նշա­նա­ւոր «Շի­րակ» հրա­տա­րակ­չա­տան լոյս ըն­ծա­յած՝ «Շի­րակ Եր­գա­րան 2016»ի յա­տուկ թո­ղար­կու­մը, որ նուի­րուած է մեր մե­ծա­գոյն ա­շուղ, ան­զու­գա­կան Սա­յեաթ-Նո­վա­յի կեան­քին եւ մա­նա­ւանդ ա­նոր ան­մահ եր­գե­րուն ու տա­ղե­րուն, ո­րոնք ա­ռանց չա­փա­զան­ցու­թեան կ՚եր­գուին ա­ւե­լի քան տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր, մեր ժո­ղո­վուր­դին գրե­թէ բո­լոր ազ­գա­յին թէ ժո­ղովր­դա­կան ա­ռիթ­նե­րուն:

ԻՄԱՍՏՈՒՆԻ ՊԱՏՈՒԷՐԸ

ՕՀԱՆ ՊՈՏՐՈՒՄԵԱՆ

Պար­սիկ ի­մաս­տուն մը, ան­խոր­հուրդ խօս­քե­րէ զ­­գու­շու­թեան ար­ժէ­քը ցոյց տա­լու հա­մար, ը­սած է՝ «Ա­ւե­լի լաւ է խոր­հիլ, թէ ի՛նչ պի­տի ը­սեմ, քան զղջալ, թէ ին­չո՞ւ ը­սի»: Այս պա­տուէ­րը այն­քան կը յար­մա­րի մեր ի­րա­կա­նու­թեան, որ կար­ծէք, թէ յատ­կա­պէս մե­զի հա­մար ը­սուած ըլ­լար:

Էրեբունիի դէպքէն ետք Հայաստան կանգնած է կարեւոր քննութեան մը առջեւ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Քա­ղա­քա­գէտ Մի­քա­յէլ Զո­լեա­նի կար­ծի­քով, ե­թէ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ա­րագ քայ­լե­րու չձեռ­նար­կեն ու չդար­մա­նեն Ե­րե­ւա­նի Սա­րի Թաղ շրջա­նին մէջ տի­րող ի­րա­վի­ճա­կը, ա­պա այս խռո­վու­թիւն­նե­րու ա­լի­քը կրնայ ա­ճիլ եւ հու­նա­ւո­րուիլ ամ­բողջ երկ­րին մէջ:

ՀԱՅ ՈՍՏԻԿԱՆԸ ՀՈՆ ԿԸ ԳՏՆՈՒԻ ՀԱՅ ՑՈՒՑԱՐԱՐԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹԵԱՆ ՀՍԿԵԼՈՒ ԵՒ ԱՆՈՐ ԿԵԱՆՔԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ...

ՍԵ­ՒԱԿ ՅԱ­ԿՈ­ԲԵԱՆ

Յար­գե­լի ըն­թեր­ցող մը ե­րէկ իր դժգո­հու­թիւ­նը յայտ­նեց, թէ ին­չո՞ւ այս սիւ­նա­կով տա­կա­ւին կը յա­պա­ղիմ իմ տե­սան­կիւ­նէն դի­տածս ար­ձա­նագ­րե­լու այս­տեղ՝ ինչ կը վե­րա­բե­րի ան­ցեալ Կի­րա­կի ա­ռա­ւօ­տէն ի վեր Հայ­րե­նի­քի մէջ տի­րող բո­լո­րիս ծա­նօթ կա­ցու­թեան:

ԿԸ ՑԱՒԻՆՔ…

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Չեմ գի­տեր աշ­խար­հի մէջ քա­նի՞ հա­զար լե­զու­ներ կան, ո­րով մար­դիկ կը հա­ղոր­դակ­ցին ի­րարու հետ. բայց կայ լե­զու մը՝ հաս­կա­ցո­ղու­թեան լե­զուն, որ ի հար­կէ պէտք է անց­նի զգա­ցո­ղու­թեան բո­վէն, որ­պէս­զի ար­դիւ­նա­ւո­րուի, ե­թէ հաս­կա­ցո­ղու­թիւն-զգա­ցո­ղու­թիւն ըն­թա­նան նոյն հար­թա­կի վրայ:

Խու­ճա՞պ, Թէ Սո­վո­րու­թիւն

Ա­ԲՕ ՊՈ­ՂԻ­ԿԵԱՆ

​Մտա­հոգ կը հե­տե­ւինք մայ­րա­քա­ղա­քի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն: «Սաս­նայ Ծռեր» ա­նու­նով հան­դէս ե­կած զի­նեալ­նե­րու կող­մէ գրա­ւուած ոս­տի­կա­նա­կան շէն­քին ու ա­նոր յա­րա­կից տա­րած­քին վրայ մեր ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նաց­նե­լով՝ կը միա­նանք բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք կ՚աշ­խա­տին ա­ռանց յա­ւե­լեալ ա­րիւ­նա­հե­ղու­թեան լու­ծում մը բե­րե­լու ստեղ­ծուած ծանր ի­րա­վի­ճա­կին:

Էջեր