Արխիւ

Շաբաթ, Փետրուար 27, 2016

Մարի Լու Փափազեան կ՚այցելէ քաղաքս՝ շփումներ ունենալով համայնքային շրջանակներէն ներս:
Հայաստանի «Թումօ» կեդրոններու ցանցը կը նախատեսէ մասնաճիւղ մը հաստատել Իսթանպուլի մէջ:

Շաբաթ, Փետրուար 27, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեծ պահ­քի 4-րդ Կի­րա­կին՝ Ճա­շու Ա­ւե­տա­րա­նի «Ա­նի­րաւ Տնտես»ի ա­ռա­կին պատ­ճա­ռով, կո­չուած է «Տնտե­սի Կի­րա­կի», ուր կը վեր­լու­ծուի տնտե­սու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, տնտե­սու­թեան պատ­շա­ճու­թեան սահ­ման­նե­րը եւ մա­նա­ւանդ տնտե­սին ան­հա­տա­կան նկա­րա­գի­րը։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նոց։ Խում­բը գլխա­ւո­րեց վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ու տնօ­րէն Գա­րե­գին Պար­սա­մեան։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան ե­րէկ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ուր հա­մախմ­բուած էր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու խուռ­նե­րամ բազ­մու­թիւն մը։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ռըն­թեր «Լէյ­լա Կեն­ճէր» օ­փե­րա­յի եւ գե­ղա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­զա­կի հա­մերգ մը։ «Թրէս» ե­րաժշ­տա­կան հա­մոյ­թը այս առ­թիւ հան­դէս ե­կաւ յա­ջող ե­լոյ­թով մը, ո­րու մաս­նա­կից ունկն­դիր­նե­րը ա­ռիթն ու­նե­ցան հա­ղորդ դառ­նա­լու բարձ­րո­րակ ե­րաժշ­տու­թեան։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ը­սինք, որ «օ­րէնք»ը՝ ընդ­հա­նուր ըն­կե­րա­յին կեան­քը դիւ­րաց­նող եւ հար­ցե­րու լու­ծում բե­րող, ճշմա­րի­տին եւ բա­րիին գոր­ծադ­րու­թեան ա­ռիթ տուող կա­նոն­նե­րու դրու­թիւնն է, որ կը յե­նուի բա­նա­կա­նու­թեան վրայ՝ որ ի­մաս­տու­թեան ար­դի՛ւնքն է։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Այ­սօր Ի­րա­նի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։ «tert.am» կայքէջը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ այս ընտ­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար եօթ հա­յազ­գի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու թեկ­նա­ծու­թիւ­նը ա­ռա­ջադ­րուած է։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Ռու­սա­հայ հռչա­կա­ւոր դե­րա­սան 80-ա­մեայ Ար­մէն Ճի­կար­խա­նեան ա­մուս­նա­ցաւ 36-ա­մեայ Վի­թա­լի­նա Ցիմ­պա­լեու­քի հետ։ Սա իր եր­րորդ ա­մուս­նու­թիւնն է։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ա­մուս­նու­թիւ­նը ար­ձա­նագ­րուած է Մոս­կուա­յի պատ­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն մօտ։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Եւ­րո­պա­յի մար­դու ի­րա­ւանց ա­տեա­նը (Ե­ՄԻԱ) ե­րէկ ար­ձա­կեց վճիռ մը, ո­րով Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պէտք է 3600 եւ­րօ փոխ­հա­տու­ցում վճա­րէ Թա­մա­րա Դո­մա­զեա­նին։ Այս վեր­ջի­նը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան քա­ղա­քա­ցի է եւ ներ­կա­յիս կը բնա­կի Սէն Փե­թերս­պուր­կի մէջ։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Եւ­րո­խոր­հուր­դի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի (ԵԽԽՎ) նա­խա­գահ Փետ­րօ Ար­կա­մունթ կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Ատր­պէյ­ճան։ Կը հա­ղոր­դուի, որ դէ­պի Պա­քու իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի ի­րա­կա­նա­նայ Մար­տի 2-ին։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ-նա­խա­գահ Ե­դուարդ Շար­մա­զա­նով յայ­տա­րա­րեց, թէ սահ­մա­նադ­րու­թեան բա­րե­փո­խում­նե­րէն վերջ երկ­րի հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան կեան­քը թե­ւա­կո­խած է նոր փուլ մը։ Շար­մա­զա­նով, որ իշ­խա­նու­թեան գլուխ գտնուող Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան բան­բերն է, խորհր­դա­րա­նէ ներս յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ժա­մա­նակ ը­սաւ. «Մենք այ­լեւս կ՚ապ­րինք նոր ի­րո­ղու­թեան մը պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ, ինչ որ ու­նի իր պա­հանջ­ներն ու մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Հա­յաս­տա­նի եւ Չե­խիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը կը պատ­րաս­տուին կնքել ռազ­մա­թեք­նիկ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս նիւ­թը ընդգր­կուած էր Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ե­րէ­կուան ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին վրայ։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի ղե­կա­վար Նի­քոս Ա­նաս­թա­սիա­տիս «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ յայ­տա­րա­րեց, թէ ու­ժա­նիւ­թի բնա­գա­ւա­ռէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ա­րե­ւե­լեան Մի­ջերկ­րա­կա­նի պա­րա­գա­յին պի­տի ա­պա­հո­վէ խա­ղա­ղու­թիւնն ու կա­յու­նու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Մոսկուա եւ Պաքու շփման մէջ են միջազգային հրատապ հարցերուն շուրջ:
Ռուսաստանի եւ Ատրպէյճանի միջեւ համաձայնութիւն՝ Նովորոսիսկով նաւթի տարանցման համար:

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան  նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Փետ­րուա­րի 24-ին, Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­ցաւ սու­րիա­հա­յե­րու խնդիր­նե­րուն նուի­րուած աշ­խա­տա­ժո­ղով մը: Այս ժո­ղո­վը կը կա­րե­ւո­րուէր մաս­նա­ւո­րա­պէս ՄԱԿ-ի գաղ­թա­կան­նե­րու հար­ցե­րով զբա­ղող մարմ­նին՝ UNHCR-ի հա­յաս­տա­նեան մարմ­նի եւ այս առ­թիւ  տար­բեր եր­կիր­նե­րէ Հա­յաս­տան ժա­մա­նած ա­նոր մաս­նա­գէտ­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ:

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի համաձայնութեամբ նախատեսուած հրադադարը ի՞նչ պիտի բերէ Սուրիոյ համար:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու երէկ ազդարարութիւններ ըրաւ Թուրքիոյ դէմ ուղղուելիք սպառնալիքներուն շուրջ:

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ այս տա­րի քսա­նե­րորդ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի Միջ­միու­թե­նա­կան գի­տե­լի­քի մրցոյ­թը։ Կազ­մա­կերպ­չա­կան պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը ստանձ­նած է Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016

Ֆա­թի­հի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դա­մու­հի­նե­րէն Ճա­հի­տէ Ահ­մէ­տօղ­լու նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լեց Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նը։ Ճա­հի­տէ Ահ­մէ­տօղ­լու ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Ֆա­թի­հի մաս­նա­ճիւ­ղի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու միա­ւո­րը կը գլխա­ւո­րէ։

Հինգշաբթի, Փետրուար 25, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին պա­տուեց ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­տու­նը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, նա­խան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած էր «ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ 100» մա­տե­նա­շա­րէն լոյս տե­սած ա­ռա­ջին ե­րեք գիր­քե­րուն հա­մա­տեղ շնոր­հան­դէ­սը՝ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ։

Հինգշաբթի, Փետրուար 25, 2016

ԶՕՀ­ՐԱՊ ՏԷՕՔ­ՄԷ­ՃԵԱՆ­

Ըն­թա­ցիկ Փետ­րուար ամ­սուան 8-ին, այ­սինքն Բուն Բա­րե­կեն­դա­նին յա­ջոր­դող Եր­կու­շաբ­թին, քրիս­տո­նեայ այլ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու շար­քին, Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին ալ թե­ւա­կո­խեց Մեծ Պահ­քի շրջա­նը, ո­րուն տե­ւո­ղու­թիւ­նը 40 օր է, թէեւ շա­տեր պա­հե­ցո­ղու­թեան կը հե­տե­ւին մին­չեւ Ա­ւագ Շաբ­թուան վեր­ջին օ­րը, այ­սինքն Ս. Յա­րու­թեան տօ­նէն օր մը ա­ռաջ:

Էջեր