Արխիւ

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տան կը խա­ղայ կրա­կի հետ։ Էր­տո­ղան դէ­պի Խրուա­թիա կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին զրու­ցեց այն լրագ­րող­նե­րուն հետ, ո­րոնք հե­տե­ւե­ցան իր ու­ղե­ւո­րու­թեան։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Լեռնային Ղարաբաղի Նախագահ Բակօ Սահակեան մեկնաբանեց հակամարտութեան առկայ ընթացքը:
Ուաշինկթընի ղեկավարութիւնը հերթական անգամ ընդգծեց, որ հիմնախնդիրը չունի ռազմական լուծում:

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

«1915-ն ու անդին. Թուրքիոյ մէջ հասարակութեան ընկալումը» խորագրեալ տեղեկագիրը կը վերլուծէ առկայ իրադրութիւնը հայկական հարցին շուրջ:
«Քոնրատ» պանդոկի երդիքին տակ երէկ առաւօտ ծանօթացուեցաւ PODEM-ի նախաձեռնութեամբ իրականացուած ծաւալուն աշխատանքը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Պէ­յօղ­լուի Ա­սո­ղիկ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բէն խումբ մը ան­դամ­ներ վեր­ջերս հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կան Լե­հաս­տա­նի Վրոք­լաւ քա­ղա­քին մէջ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Չա­րեն­ցի տո­ղե­րը մեր մտքին մէջ էին ե­րէկ ե­րե­կո­յեան. «… Ու նա­յի­րեան աղ­ջիկ­նե­րի հե­զաճ­կուն պա՛րն եմ սի­րում…»։ Ան­մահ բա­նաս­տեղ­ծին տո­ղե­րը վե­րար­ժե­ւո­րուե­ցան մեր ա­կա­նա­տես ե­ղա­ծով։ Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան հա­մոյ­թը կա­խար­դա­կան ե­լոյթ մը պար­գե­ւեց թրքա­հայ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րուն։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կա­փառ­նաու­մի ժո­ղո­վուր­դին «իշ­խան»ը, այ­սինքն ժո­ղո­վա­րա­նին հո­գա­բար­ձու­նե­րէն մին՝ Յայ­րոս տաս­նուեր­կու տա­րե­կան աղ­ջիկ մը ու­նէր՝ որ ծանր հի­ւան­դու­թե­նէ կը տա­ռա­պէր։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Ֆրան­սա­յի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Փա­րի­զի մէջ Մա­յիս 27-Յու­նիս 12 թուա­կան­նե­րու մի­ջեւ պի­տի բա­ցուի «Մար­զան­քը եւ հայ  մարմ­նա­մար­զու­թիւ­նը Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան մէջ» խո­րագ­րեալ ժա­մա­նա­կա­ւոր ցու­ցա­հան­դէս մը։ Ցուցահանդէսը պիտի բացուի Փարիզի 6-րդ թաղամասի «Մուազան» ցուցասրահին մէջ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող հա­յազ­գի յայտ­նի նկա­րիչ Տիգ­րան Ձի­թող­ցեան, որ իր ինք­նա­տիպ կտաւ­նե­րով ծա­նօթ է թէ՛ Ա­րեւ­մուտ­քի եւ թէ՛ ԱՊՀ-ի եր­կիր­նե­րու մէջ, Ապ­րի­լի 22-ին Պրիւք­սէ­լի մէջ մաս­նակ­ցած է խառն ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բաց­ման։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի 82-րդ գա­հա­կալ հո­գե­լոյս Շնորհք Արք. Գա­լուս­տեա­նի վախ­ճան­ման 25-րդ տա­րե­լի­ցին շար­ժա­ռի­թով Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը լոյս ըն­ծա­յեց նոր գիր­ք մը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Հայաստանի ներքին քաղաքական կեանքէն ներս կ՚ապրուին ուշագրաւ խմորումներ:
Վարդան Օսկանեան նոր կուսակցութիւն մը կը հիմնէ. համագումարի համար պատրաստութիւններ:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Սու­րիոյ ընդ­դի­մա­դիր ու յե­ղա­փո­խա­կան ու­ժե­րու ազ­գա­յին հա­մա­խո­հու­թեան նախ­կին նա­խա­գահ Հա­լիտ Հո­ճա «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան յայ­տա­րա­րեց, թէ Սու­րիա­յէ ներս կը ծա­ւա­լի Ի­րան-Ռու­սաս­տան ա­ռանց­քին ազ­դե­ցու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Ե­րէկ, Պուր­սա­յի մէջ պա­տա­հե­ցաւ ա­հա­ւոր պայ­թում մը, որ խոր մտա­հո­գու­թիւն ստեղ­ծեց բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ։ Քա­ղա­քի կեդ­րո­նին՝ Ու­լու մզկի­թի մեր­ձա­կայ­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ այս սար­սա­փե­լի պայ­թու­մը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Փա­րի­զի մէջ ան­ցեալ Նո­յեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցած սահմռ­կե­ցու­ցիչ ա­հա­բեկ­չու­թեան կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րէն Ապ­տիւլ­սե­լամ Սա­լահ, որ վեր­ջերս Պրիւք­սէ­լի մէջ ձեր­բա­կա­լուած էր Պել­ժիոյ ոս­տի­կա­նու­թեան կող­մէ, ար­դէն յանձ­նուած է Ֆրան­սա­յին։ Ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան շատ կա­նուխ ժա­մե­րուն ան Պել­ժիա­յէն տա­րուե­ցաւ Ֆրան­սա, ուր ի­րեն ներ­կա­յա­ցուե­ցան մե­ղադ­րանք­ներ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Պետական արխիւներու ընդհանուր տնօրէն Իւնալի յայտարարութիւնները՝ «Անատոլու» գործակալութեան:
Օսմանեան արխիւի փաստաթուղթերուն հազիւ կէսը դասաւորուած է ու բացուած՝ հետազօտութիւններու համար:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Ատրպէյճանի զօրքերը անընդհատ կը շարունակեն կրակի տակ պահել Արցախը՝ բնակելի շրջաններով հանդերձ:
Եդուարդ Նալպանտեան եւ Սէյրան Օհանեան յայտնեցին, որ բանակցութիւնները չեն կրնար վերսկսիլ՝ առանց ռազմական գործողութիւններու կասեցման:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նը այս տա­րի հին­գե­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պեց աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի ա­նու­նով հաս­տա­տուած միջ­լի­սէա­կան լու­սան­կար­չա­կան մրցոյ­թը։ Իս­թան­պու­լի հա­րիւր տա­րուան լի­սէ­նե­րուն մի­ջեւ կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նարկ մըն է այս մէ­կը, ո­րու դա­տա­կազ­մին ան­դա­մակ­ցե­ցան՝ Ա­րա Կիւ­լէր, Ռե­ֆիք Ա­քեիւզ, Սեչ­քին Թեր­ճան, Մա­նուէլ Չը­թաք, Եա­շար Սա­րա­ճօղ­լու, Սիլ­վա Պին­կազ եւ Գրի­գոր Սա­հա­կօղ­լու։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Շիշ­լի մար­զա­կում­բին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ֆութ­սա­լի մրցա­շարք մը, որ ձօ­նուած էր Տիգ­րան Սար­կա­ւա­գեան-Ար­զուեա­նի յի­շա­տա­կին։ Մրցա­շար­քին մա­նա­ւանդ ա­ւար­տա­կան փու­լը ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Ա­ւար­տա­կան խա­ղի ի­րա­ւա­րարն էր ա­կում­բի մար­զիկ­նե­րէն Մի­նաս Ա­սա։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Եւ ի վեր­ջոյ հա­սած է սպա­սուած օ­րը։ Այ­սօր ե­րե­կո­յեան, Իս­թան­պու­լի հա­մա­գու­մար­նե­րու կեդ­րո­նին մէջ, Հար­պի­յէ, տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան հա­մոյ­թին ելոյթը՝ Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թին հետ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

ՏՔԹ. Յ. ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

Ապ­րիլ 2-6 Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նի ամ­բողջ եր­կայն­քին կազ­մա­կերպուած ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կի զի­նուո­րա­կան եւ ա­մե­նաար­դիա­կան սպա­ռա­զի­նու­թեամբ ու ա­նակն­կա­լի ա­ռա­ւե­լու­թեամբ կա­տա­րուած գրո­հը Ղա­րա­բա­ղի վրայ, տե­ւեց հա­զիւ մէ­կու­կէս օր, երբ Ար­ցա­խի բա­նա­կը ազ­դու հա­կա­յար­ձա­կու­մով եր­կու օ­րուայ մէջ ետ մղեց քա­նի մը հա­րիւր մեթր Թա­լի­շի ուղ­ղու­թեամբ սահ­մա­նէն ներս թա­փան­ցած թշնա­մի բա­նա­կը, որ շատ ա­ւե­լի ծանր կո­րուստ­ներ կրեց քան հայ­կա­կան կող­մը:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Եւ­րո­պա­յի ծան­րա­բար­ձու­թեան ա­խո­յեան­ներ Հռիփ­սի­մէ Խուր­շու­դեան եւ Նա­զիկ Աւ­դա­լեան մամ­լոյ հա­մա­տեղ ա­սու­լիս մը տա­լով ներ­կա­յա­ցու­ցին, թէ ինչ­պէ՛ս յա­ջո­ղե­ցան

Էջեր