Արխիւ

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 29, 2016

Հո­լի­վու­տի մէջ պաշ­տօ­նա­պէս հաս­տա­տուե­ցաւ ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւու­րին ձօ­նուած պա­տուոյ աստ­ղը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Daily Mail-ի կող­մէ այս մա­սին հա­ղոր­դուե­ցաւ հե­տե­ւեա­լը. «Ֆրան­սա­ցի եր­գող ա­ռաս­պել Շարլ Ազ­նա­ւու­րին՝ 20-րդ դա­րու ա­մե­նա­յայտ­նի ե­րա­ժիշտ­նե­րէն մէ­կուն, որ կը շա­րու­նա­կէ աշ­խոյժ մնալ 92 տա­րե­կա­նին, Հոկ­տեմ­բե­րի 27-ին պա­տուե­ցին հո­լի­վու­տեան աստ­ղով, որ ներ­կա­յա­ցուած է Գա­լի­ֆոր­նիոյ հա­յոց կող­մէ»։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 29, 2016

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը ե­րէկ ո­գե­ւոր հան­դէ­սով մը նշե­ցին Թարգ­ման­չաց տօ­նը։ Թա­ղի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «Իլգ­գան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դէ­սը, ո­րու յայ­տա­գի­րը պատ­րաս­տուած էր գլխա­ւո­րու­թեամբ հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի Հե­րա Իս­կէն­տէ­րօղ­լուի եւ իր խումբ մը գոր­ծա­կից­նե­րուն։ Օ­րուան յայ­տագ­րին մաս կազ­մե­ցին խմբերգ­ներ, ո­րոնց ժա­մա­նակ ա­շա­կերտ­նե­րը ա­ռաջ­նոր­դուե­ցան ե­րաժշ­տու­թեան ու­սուց­չու­հի Գա­րին Սուս­մա­քի կող­մէ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 29, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Քրիս­տո­նեան կը սկսի իր օ­րը՝ իր ա­ղօթք­նե­րը եւ իր գոր­ծե­րը Խա­չին նշա­նով՝ «յա­նուն Հօր եւ Որդ­ւոյ եւ Հոգ­ւոյն Սրբոյ. Ա­մէն» խա­չակն­քուե­լով։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 29, 2016

National Geographic-ը տե­սա­նիւթ մը հրա­պա­րա­կած է, ուր կ՚ե­րե­ւի, թէ ինչ­պէս վեր­ջին հինգ հա­րիւր տա­րուան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով կը բա­ցուի Քրիստո­սի գե­րեզ­մա­նը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 29, 2016

Սեն թ՚Ան­թուան լա­տին կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից սրա­հին մէջ, Հոկ­տեմ­բե­րի 27-ին, ժա­մը 19.00-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ միջկ­րօ­նա­կան հա­ւա­քոյթ եւ ա­ղօթ­քի ե­րե­կոյթ՝ «Խա­ղա­ղու­թեան ծա­րաւ» բնա­բա­նով։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 29, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Եր­կու տա­րի եւ ութ ա­միս տե­ւած «խա­չե­լու­թիւն»էն ետք, յա­ռա­ջի­կայ Եր­կու­շաբ­թի օր, Լի­բա­նան պի­տի ու­նե­նայ նոր նա­խա­գահ մը: Ինչ­պէս յայտ­նի է եւ վեր­ջին տասն օ­րե­րուն ըն­թաց­քին ե­ղած «հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րու»ն ար­դիւն­քով լի­բա­նա­նեան բա­նա­կի նախ­կին հրա­մա­նա­տար զօրա­վար Մի­շէլ Աուն պի­տի ընտ­րուի երկ­րի 12-րդ նա­խա­գա­հը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 29, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ոս­կե­րիչ­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին հա­մա­դաշ­նակ­ցու­թեան՝ CIBJO-ի հա­մա­ժո­ղո­վը։ «Մե­րի­տիան» ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու կեդ­րո­նէն ներս այս առ­թիւ հա­մախմ­բուե­ցան աշ­խար­հի քսա­նհինգ եր­կիր­նե­րէն Ե­րե­ւան մեկ­նած ոս­կեր­չու­թեան եւ թան­կար­ժէք մե­տաղ­նե­րու մշակ­ման ո­լորտ­նե­րէն ա­ւե­լի քան ութ­սուն պա­տուի­րա­կու­թիւն­ներ։ CIBJO-ի նա­խա­գահ Կա­յե­թա­նօ Քա­ւա­լիէ­րին ալ մաս­նակ­ցե­ցաւ տա­րե­կան հա­մա­գու­մա­րին, ո­րու ըն­թաց­քին ե­րախ­տա­գի­տու­թեան մե­տայ­լով պար­գե­ւատ­րուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 29, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ, Մա­տե­նա­դա­րա­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ սկսաւ «Նա­րե­կա­ցիա­կան ըն­թեր­ցում­ներ» խո­րագ­րեալ մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղով­նե­րուն երկ­րոր­դը։ Մա­տե­նա­դա­րա­նի նո­րոգ հան­գու­ցեալ տնօ­րէն Հրա­չեայ Թամ­րա­զեա­նի պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան շրջա­նին սկսած ծրագ­րի մը շար­քին մէջ են այս հա­մա­ժո­ղով­նե­րը։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

77 տա­րե­կա­նին կեան­քէն հե­ռա­ցաւ ար­ձա­կա­գիր, թարգ­մա­նիչ, սե­նա­րիստ Ռու­բէն Յով­սէ­փեան:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

Ռու­սաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­նա­լիք 2018-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին ֆութ­պո­լի ա­խո­յե­նու­թեան խորհր­դա­նի­շը (մաս­քոթ) ընտ­րուե­ցաւ գայ­լը:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

Հայաստանի եւ Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարարներուն երէկուան կարեւոր տեսակցութիւնը:
Նալպանտեան եւ Էյրօ անդրադարձան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացին:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

Էրտողան եւ Օպամա նախընթաց օր հեռաձայնի վրայ զրուցեցին ժամ մը քսանհինգ վայրկեան:
Երկու նախագահները համակարծիք են տարածքաշրջանը ահաբեկչական կազմակերպութիւններէ մաքրագործելու ուղղութեամբ:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թը այ­սօր կը թե­ւա­կո­խէ իր հրա­տա­րա­կու­թեան 109-րդ տա­րին։ Հայ մամ­լոյ նա­հա­պե­տը կ՚ող­ջու­նէ տա­րե­դարձ մը եւս՝ ար­դէն իր գո­յու­թեան երկ­րորդ հա­րիւ­րա­մեա­կին մէջ։ Որ­պէս հայ աշ­խար­հի հնա­գոյն օ­րա­թեր­թը, որ կը հրա­տա­րա­կուի ա­նընդ­հատ՝ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի տա­րե­դարձ­նե­րը կ՚ու­նե­նան ար­տա­սո­վոր նշա­նա­կու­թիւն։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

Պէ­շիկ­թա­շի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ «Նա­րե­կա­ցի» սրա­հին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ իս­թան­պու­լա­հայ հա­մայն­քա­յին զա­նա­զան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բե­րու եւ դպրոց­նե­րու ծնո­ղաց միու­թեանց ան­դա­մու­հի­նե­րուն հա­ւա­քը։ Սա 2016-2017 շրջա­նի ա­ռա­ջին հան­դի­պումն էր նման ձե­ւա­չա­փով։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Բարձր. Տ. Ա­րամ Ար­քեպս. Ա­թէ­շեա­նի նա­խա­գա­հու­թեամբ, 26 Հոկ­տեմ­բեր 2016, Չո­րեք­շաբ­թի օր կա­յա­ցած Ե­կե­ղե­ցա­կան Ընդ­հա­նուր Հա­մա­գու­մար Ժո­ղո­վի ո­րոշ­ման մա­սին, նոյն օ­րը զե­կոյց մը հրա­պա­րա­կուած էր Հա­մա­գու­մա­ր Ժո­ղո­վի դի­ւա­նի կող­մէ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Է­սաեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Մա­րիամ Տրա­մէ­րեանն ու հա­մա­նուն վար­ժա­րա­նի հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի­նե­րէն Ար­մա­ւե­նի Մի­րօղ­լուն։ Ա­նոնք փու­թա­ցած էին մեզ հրա­ւի­րե­լու հա­մար յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ նա­խա­տե­սուած կա­րե­ւոր ձեռ­նար­կի մը։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան ընտ­րու­թեան հար­ցը անշր­ջա­դար­ձե­լիօ­րէն հա­մայն­քի օ­րա­կար­գին վրայ է։ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի Ե­կե­ղե­ցա­կա­նաց հա­մա­գու­մար ժո­ղո­վէն վերջ այ­սօր ար­դէն նոր զե­կոյց մըն ալ լոյս տե­սած է մեր մա­մու­լին մէջ։ Վեր­ջին շուրջ ութ տա­րուան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին կ՚ե­րե­ւի ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ եր­կու օր վրայ վրա­յի Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը ընտ­րու­թեան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ զե­կոյ­ցով մը հան­դէս կու գան։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Մեր ամ­բողջ պատ­մու­թիւ­նը վեր­ջին հա­զա­րա­մեա­կին, ըլ­լա­լով ար­տա­քին փո­թոր­կոտ ու ան­հա­մե­մատ ու­ժե­րու են­թա­կայ, ողբ ու տա­ռա­պանք է ե­ղած, ու իբ­րեւ շնչա­ռու­թեան ա­ռիթ՝ ելք մը գտնե­լու, ձեր­բա­զա­տուե­լու առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կէն, ո­րոնք ան­շուշտ դա­րե­րու ըն­թաց­քին ի­րենց դրոշ­մը ու­նե­ցած են մեր կեն­ցա­ղա­յին մտա­ծո­ղու­թեան, ա­րե­ւե­լում­նե­րուն եւ զա­նա­զան այ­լոց...

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 28, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աշ­խար­հի վրայ ա­մէն ինչ ժա­մա­նա­կա­ւոր է եւ իս­կա­կան յաղ­թա­նա­կը՝ այս ժա­մա­նա­կա­ւոր ըն­թաց­քին մէջ, կա­րե­լի չա­փով գո­յու­թիւ­նը եր­կար ա­տեն պահ­պա­նել եւ կա­րե­նալ գո­յա­տե­ւե՛լն է։ Եւ երբ այս ի­րո­ղու­թիւ­նը կ՚ըն­դու­նինք, ա­պա ու­րեմն պէտք է ըն­դու­նին նաեւ, թէ՝ հաս­տա­տու­թեան մը եւ մա­նա­ւա՛նդ նուի­րա­կան ծա­ռա­յու­թիւն մա­տու­ցա­նող հաս­տա­տու­թեան մը իր գո­յու­թիւ­նը ամ­բողջ 109 տա­րի, ան­դա­դար պահ­պա­նե­լը եւ ան­խոնջ կեր­պով գո­յա­տե­ւելն ալ՝ իս­կա­կան ի­մաս­տով՝ յաղ­թա­նակ մըն է։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ե­րե­ւա­նի շար­ժան­կա­րա­յին սրահ­նե­րուն մէջ մեծ պաս­տառ­նե­րուն «Կեանք ու կռի­ւ» շար­ժան­կա­րը կը ցու­ցադ­րուի: Մէկ ա­մի­սէն ա­ւե­լի է, որ ցու­ցադ­րու­թեան ի­ջած  է այս շար­ժան­կա­րը, եւ  տա­կա­ւին ցու­ցադ­րու­թիւ­նը կ­­՚ըն­թա­նայ լե­ցուն դահ­լիճ­նե­րու մէջ, հան­դի­սա­տե­սին հե­տաքրք­րու­թիւ­նը չէ պակ­սած այս գոր­ծին հան­դէպ:  

Էջեր