Արխիւ

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Սու­րիա­կան տագ­նա­պի ա­ռա­ջին իսկ օ­րե­րէն  շրջա­նա­յին եւ մի­ջազ­գա­յին լու­սար­ձակ­նե­րը շեշ­տուած կեր­պով կեդ­րո­նա­ցան Հա­լէ­պի (նա­հանգ եւ քա­ղաք) վրայ, եւ այդ­պէս ալ մնա­ցին:

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

ԵԱՀԿ-ի մօտ Գեր­մա­նիոյ նա­խա­գահու­թեան յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Կեր­նոտ Էր­լէր եւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը վե­րա­հաս­տե­տե­ցին ի­րենց յանձ­նա­ռու­թիւ­նը՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան բա­նակ­ցա­յին ճա­նա­պար­հով խաղաղ կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան շա­բա­թա­վեր­ջին ու­նե­ցան հան­դի­պում մը Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ նշուե­ցաւ Բա­նաս­տեղ­ծու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին օ­րը։ Մայ­րա­քա­ղա­քի կեդ­րո­նին մէջ, Հիւ­սի­սա­յին պո­ղո­տա­յին վրայ կեան­քի կո­չուե­ցաւ այս ծրա­գի­րը՝ Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

​Հայաստանի զինեալ ուժերու ղեկավար կազմի հաւաքները սկսան Սերժ Սարգսեանի մասնակցութեամբ:
Անցեալ տարեվերջին հայկական բանակը ստացաւ որակապէս նոր սպառազինութիւն եւ հետագայ մատակարարման երաշխիքներ:

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Թուրք պատ­մու­թեան հիմ­նար­կը (TTK) կը պատ­րաս­տուի հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ լայ­նա­ծա­ւալ հրա­տա­րա­կու­թիւ­նով մը հան­դէս գալ։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Շա­բա­թա­վեր­ջին Պէ­յօղ­լուի մէջ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան պայ­թու­մին հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րուած մեր հա­մայն­քի ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն Օք­սէն Խա­չա­նեան ե­րէկ ար­դէն դուրս ե­կաւ Շիշ­լիի «Էթ­ֆալ» հի­ւան­դա­նո­ցէն, ուր դար­ման­ման տակ առ­նուած էր դէպ­քէն վերջ։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

​Արտաքին գործոց նախարարութեան նախաձեռնութեամբ յաջորդ ամիս պիտի ներկայացուին Քալումենոյի հաւաքածոյէն ընտիր նմոյշներ:
Քարտփոստալներու հետքերով. «Թուրք-հայ յարաբերութիւններուն մէջ ո՛չ թէ մոռնալու, այլ յիշելու ժամանակը»:

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Պրիւք­սէ­լի օ­դա­կա­յա­նին մէջ այս առա­ւօտ պա­տա­հե­ցաւ ա­հա­ւոր եր­կու պայ­թում, ո­րոնք տե­ղի ու­նե­ցան «American Airlines» ըն­կե­րու­թեան ճամ­բորդնե­րու ար­ձա­նագր­ման տա­ղա­ւարնե­րու մեր­ձա­կայ­քին։ Սկզբնա­կան տուեալ­նե­րով 17 հո­գի զո­հուե­ցաւ, ա­ւելի քան 30 հո­գի ալ վի­րա­ւո­րուե­ցաւ։ Աւելի վերջ պայթում մըն ալ պատահեցաւ քաղաքի մեթրոյին մէջ։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին Ս. Զատ­կի առ­թիւ կազ­մա­կեր­պեց եր­կօ­րեայ քէր­մէս մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ այ­ցե­լու­ներու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան սա­նուց միութեան եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վերջին ե­րաժշ­տա­կան ո­գե­ւոր ձեռ­նարկ մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ քա­ղա­քիս Ա­սիա­կան ա­փի հա­մայն­քա­յին ե­րեք վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 1-ին Թուր­քիոյ մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ պի­տի ցու­ցադ­րուի «Կորս­տեալ թռչուն­ներ» անուն ժա­պա­ւէ­նը, ո­րուն հե­տաքրք­րու­թեամբ կը սպասէ շար­ժան­կա­րի աշ­խար­հը։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը ե­րէկ կազ­մա­կեր­պեց հե­տաքրք­րա­կան ձեռ­նարկ մը, որ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծեց դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան մօտ։ Այս­պէս, թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ, ծնո­ղաց միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը ա­ռիթ ըն­ձե­ռե­ցին, որ­պէս­զի տղա­քը պատ­րաս­տեն տօ­նին բնո­րոշ ու­տես­տե­ղէն­ներ՝ չէօ­րէք­ներ, խմո­րե­ղէն­ներ եւ հաւ­կիթ­ներ։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Հա­յաս­տա­նի Սե­նե­կա­յին Ազ­գա­յին նուա­գա­խում­բը վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ հանդէս ե­կաւ ե­զա­կի հա­մեր­գով մը։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Է­ԼԻԶ ՊՕ­ՂՈ­ՍԵԱՆ
Մա­մու­լի մէջ հրա­պա­րա­կում­նե­րու պա­կաս չկայ նաեւ մէկ այլ հա­յազ­գի նուի­րեա­լի՝ ֆրան­սա­հայ բժշկու­հի Է­լիզ Պօ­ղո­սեա­նի մասին: Բա­ւա­կան է ո­րո­նել ա­նոր ա­նու­նը՝ Elise Boghossian, ա­պա հա­մա­ցան­ցի մէջ կը հե­տե­ւին անգ­լե­րէն, ֆրան­սե­րէն, ա­րա­բե­րէն եւ այլ լե­զու­նե­րով ան­հա­շիւ յօ­դուած­ներն ու տե­սա­նիւ­թե­րը, ո­րոնք կը պատ­մեն այս զարմա­նա­լի հա­յու­հիի մա­սին:

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Բիւ­զան­դա­կան կայս­րու­թեան գո­յու­թեան ժա­մա­նակ­նե­րէն, հա­յե­րը՝ նկա­տի չառ­նե­լով յու­նաց կրօ­նա­կան հա­լա­ծանք­նե­րը, ա­նընդ­հատ գաղ­թած են դէ­պի Պո­լիս եւ այն­տեղ բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած են, եւ նոյն իսկ իշ­խա­նու­թեան ու կայս­րու­թեան հա­սած։

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

25 Մար­տին, Ե­րե­ւա­նի Վազ­գէն Սարգ­սեա­նի ա­նուան հան­րա­պե­տա­կան մար­զա­դաշ­տին վրայ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­յաս­տան-Սպի­տակ Ռու­սիա ֆութ­պո­լի մի­ջազ­գա­յին բա­րե­կա­մա­կան մրցու­մը: Պատ­րաս­տուե­լու հա­մար այս մրցու­մին, Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը, 21-25 Մար­տին, Հայաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թեան ֆութ­պո­լի ա­կա­դե­միոյ մէջ մար­զա­կան հա­ւաք մը պի­տի կա­տա­րէ:

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

Կլեն­տէյ­լի Հայ լեռ­նագ­նաց­նե­րու միու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Սո­նա Ար­մէ­նեան վաթ­սու­նեօթ տա­րե­կան տա­րի­քին մրցա­նիշ մը հաս­տա­տած է՝ հան­դի­սա­նա­լով Մեք­սի­կա­յի բարձ­րա­գոյն` Օ­րի­զա­պա լե­ռը մագլ­ցած ա­մե­նատա­րեց կի­նը: Մինչ այդ, Օ­րիզա­պա­յի գա­գա­թը, որ 5636 մեթր է, եր­րորդ ա­մե­նա­բարձր գա­գաթն է Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի մէջ:

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

Երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով Հա­յաս­տան այ­սօր կը միա­նայ «Կութ տէօ Ֆրանս/Կուտ Ֆրանս» ձեռ­նար­կին, որ թարգ­մա­նա­բար կը նշա­նա­կէ «Ֆրան­սա­յի հա­մը»:

Երկուշաբթի, Մարտ 21, 2016

Թուրքիա եւ Իրան կողմնակից՝ Սուրիոյ տարածքային ամբողջականութեան պահպանման:
Անգարա եւ Թեհրան, հակառակ որոշ տարակարծութիւններու, կը խրախուսեն տարածքաշրջանի խաղաղութիւնը:

Էջեր