Արխիւ

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան եւ Պէ­յօղ­լուի Լու­սա­ւո­րիչ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնց հետ էր նաեւ ե­րա­ժիշտ Մա­ժակ Թո­շի­կեան։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Մեր աշ­խար­հի լուռ վի­ճա­կը» խո­րագ­րեալ ձեռ­նարկ մը։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­նա­խօ­սու­թիւն մը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր Սե­բաս­տա­հա­յոց եւ բա­րե­կամ­նե­րու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

​Մարսէյլի մէջ Պոլսահայ մշակութային միութեան եւ «Սահակ-Մեսրոպ» մշակութային կեդրոնի համատեղ նախաձեռնութեամբ յատկանշական երեկոյթ մը:
Այլին Գօչունեան հանդէս եկաւ «Մշակութային ժառանգութեան մը վերարժեւորումը հարիւր տարի անց» խորագրեալ ելոյթով մը:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

Ա­սիա­կան զար­գաց­ման դրա­մա­տու­նը վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մաս­նա­ւոր հա­ւա­քոյ­թով մը նշեց Հա­յաս­տա­նէ ներս իր ծա­ւա­լած գոր­ծու­նէու­թեան 10-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Այս առ­թիւ դրա­մա­տան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­ցին Հա­յաս­տա­նի մէջ կեան­քի կո­չուած ծրագ­րե­րուն շուրջ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղո­սեան յայտ­նեց, որ յա­ջորդ տա­րի եր­կի­րը պի­տի միա­նայ «Ստեղ­ծա­գործ Եւ­րո­պա» ծրագ­րին։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան «Մշա­կոյթ եւ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն» ծրագ­րի պաշ­տօ­նա­կան մեկ­նար­կը։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

«Շարլ Տը Կոլ» օդանաւերու ռազմանաւը հիւրընկալեց Ֆրանսայի նախագահը:
Ֆրանսուա Օլանտ մէկտեղուեցաւ ԻՇԻՊ-ի դէմ գործողութիւններու մասնակից զինուորներուն հետ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահներուն հանդիպումը նախատեսուած է մինչեւ ամսավերջ:
Ըստ Նալպանտեանի, Պաքու համանախագահներուն պատասխանած է սահմանի վերջին յարձակումով:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան քա­ղա­քա­ցի­նե­րը՝ վա­ղը պի­տի մաս­նակ­ցին սպա­սուած հա­մա­պե­տա­կան հան­րա­քուէին: Ա­միս­ներ տե­ւած քա­րո­զար­շա­ւէն ետք երկ­րի քա­ղա­քա­կան դաշ­տի հիմ­նա­կան ու­ժե­րը ի­րենց ամ­բող­ջա­կան նե­րու­ժի լա­րու­մով պի­տի մաս­նակ­ցին այս ընտ­րու­թիւն­նե­րուն:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ լայ­նա­ծա­ւալ պայ­քա­րի մթնո­լոր­տին մէջ Թուր­քիա ե­րէկ ա­ռաւ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին քայլ մը։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը մուտք գոր­ծե­ցին Մու­սուլ, ուր Պա­շի­քա շրջա­նին մէջ պի­տի ստեղ­ծեն մշտա­կան ռազ­մա­խա­րիսխ մը։ Այս վեր­ջի­նը պի­տի նմա­նի Պա­մեր­նիի ռազ­մա­խա­րիս­խին։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 5, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ինք­զինք ար­դա­րաց­նե­լու՝ ան­ձին ար­դա­րու­թիւ­նը ա­մէն պա­րա­գա­յի ցոյց տա­լու հա­կա­մէտ են մար­դիկ։ Ո՛չ ոք ընդ­հան­րա­պէս չ՚ըն­դու­նիր, թէ «ա­նի­րաւ» է կամ «ա­նար­դար», եւ ան­պայ­մա՛ն ճամ­բայ մը կ՚ո­րո­նէ ար­դա­րաց­նե­լու հա­մար ինք­զինք։ 

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­մա­հայ­կա­կան երկ­րորդ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վը՝ «Ա­պա­գայ» խո­րագ­րով։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան, Ռու­սաս­տա­նի Հա­յոց միու­թեան, Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կին եւ Նիժ­նի Նո­վո­կոր­տի «Ի­մաստ» ե­րի­տա­սար­դա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թեան հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հա­մա­ժո­ղո­վը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ Սփիւռ­քի հայ­կա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րէն շուրջ եօ­թա­նա­սուն ղե­կա­վար­ներ եւ աշ­խար­հի տասն եր­կիր­նե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015

Ե­գիպ­տո­սի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Գա­հի­րէի մէջ այս ա­ռա­ւօտ ապ­րուե­ցաւ ծան­րակ­շիռ դէպք մը։ «CNN Türk»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, յար­ձա­կում մը գոր­ծուե­ցաւ մայ­րա­քա­ղա­քի ճա­շա­րան­նե­րէն մէ­կուն վրայ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու ե­րէկ Պելկ­րա­տի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի հետ։ 40 վայր­կեան տե­ւեց այս հան­դի­պու­մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին շրջագ­ծով։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015

Ֆրան­սա­յի օ­րէնս­դիր մարմ­նին մօտ ներ­կա­յիս վերս­տին շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը դրուի հայ­կա­կան բա­նա­ձեւ մը։ Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս Մար­սէյ­լի ե­րես­փո­խան Վա­լե­րի Պուա­յէի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ մտած է այս նա­խա­գի­ծը, որ կը նա­խա­տե­սէ պա­տի­ժի են­թար­կել ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րու ու­րա­ցու­մը։ 

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Պելկ­րա­տի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հա­ւա­քին։ Այս խոր­հուր­դի 22-րդ ժո­ղո­վին շրջագ­ծով Նալ­պան­տեան ե­րէկ Պելկ­րա­տի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015

Թուրքիա կը վերահաստատէ իր շարունակական զօրակցութիւնը՝ ի նպաստ Ատրպէյճանին:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու երէկ ամենաբարձր մակարդակի վրայ հիւրընկալուեցաւ Պաքուի մէջ:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015

ՍԾՏՀԿ-ի մօտ Հայաստանի ներկայացուցիչը երէկ այց մը տուաւ աշխարհահռչակ լուսանկարչին:
Արսէն Աւագեան տեղեկացուց, որ Երեւանի կեդրոնին արդէն պատրաստ է տարածքը՝ Արա Կիւլէրի համար տուն-թանգարան մը կառուցելու նպատակով, իսկ վարպետը գոհ մնաց տեղեակ դառնալով վերջին նորութիւններուն:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015

Փառաշուք արարողութիւն Պէյօղլուի Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ:
Բանաստեղծ Խրախունիի նկատմամբ մատուցուած վերջին յարգանքը յուզիչ էր խորապէս:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 4, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Սեր­պիոյ Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու պա­լա­տի նա­խա­գահ Եան Հա­մա­չէ­քը, ո­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։ Հիւ­րե­րուն կ՚ու­ղեկ­ցէր Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ-նա­խա­գահ Է­տուար Շար­մա­զա­նով։ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի կող­քին էր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան։

Էջեր