Արխիւ

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ մեկ­նե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Գում­գա­բուի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը կը մաս­նակ­ցի Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ժո­ղո­վին, որ կը գու­մա­րուի Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Վիրահայոց Թեմէն ներս հոգեւոր ցնծութիւն:
Ս. Գէորգ Առաջնորդանիստ պատմական եկեղեցին պաշտամունքի վերաբացուեցաւ հանդիսաւոր արարողութիւնով մը, որուն նախագահեց Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը - Ներկայ էին նաեւ Սերժ Սարգսեան եւ Հայաստանի պետական աւագանիէն դէմքեր: Պիծինա Իվանիշվիլի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» շքանշանով պարգեւատրուեցաւ Նորին Սրբութեան ձեռամբ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աշ­խար­հի վրայ՝ մար­դուս ըն­թաց­քը ո­րո­շող եր­կու զօ­րու­թիւն կայ, մին՝ «սէր»ը եւ միւ­սը՝ «նա­խանձ»ը։ 
Հա­ւա­տա­ցէք, սի­րե­լի ըն­թեր­ցող բա­րե­կամ­ներ, խորհր­դա­ծու­թեան այս նա­խա­դա­սու­թեամբ սկսե­լու հա­մար եր­կար ժա­մա­նակ խոր­հե­ցայ. ար­դեօք կը սխա­լի՞մ, մի­թէ սահ­մա­նա­փա­կած կ՚ըլ­լամ մարդ­կա­յին ա­զա­տու­թիւ­նը՝ նեղ շրջա­նա­կի մը մէջ պա­հե­լով ա­նոր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ 

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Շուէ­տի Սո­տեր­թե­լի քա­ղա­քին մէջ օ­ծուե­ցաւ Ս. Մա­րիամ Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցին։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱ­ՌԵԱՆ

Նի­ւեոր­քա­հա­յու­թեան ա­ռի­թը տրուե­ցաւ ներ­կայ գտնուե­լու եւ տա­րօ­րի­նակ ձեռ­նար­կի մը ա­կա­նա­տե­սը ըլ­լա­լու փոր­ձա­ռու­թիւ­նը ու­նե­նա­լու: Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Նիւ Եոր­քի ֆրան­սա­կան «Ա­լիանս» կա­ճա­ռի սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ հան­դի­պում մը, ո­րու ըն­թաց­քին հա­կիրճ կեր­պով ներ­կայ հա­սա­րա­կու­թեան հրամ­ցուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի «Այբ» կրթա­կան հիմ­նար­կին կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն  մա­սին զե­կու­ցում մը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Յայտ­նի դե­րա­սան ու բե­մադ­րիչ Նա­րեկ Տու­րեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ զրոյ­ցի մը մաս­նակ­ցե­ցաւ իր ա­րուես­տի հա­մա­կիր­նե­րուն հետ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ, Մա­տե­նա­դա­րա­նի եր­դի­քին տակ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ «Վե­րած­նուած մշա­կոյթ, վե­րապ­րած ձե­ռագ­րեր» խո­րագ­րեալ գի­տա­ժո­ղով մը։ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած էր այս ձեռ­նար­կը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն, Ռու­սաս­տա­նէն, Աւստ­րիա­յէն, Հո­լան­տա­յէն, Գեր­մա­նիա­յէն, Լաթ­վիա­յէն, Ղա­զա­խիս­տա­նէն եւ Վրաս­տա­նէն ա­ռաջ­նա­կարգ կեդ­րոն­նե­րու մաս­նա­գէտ­ներ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Լոս Անճելըսի Պոլսահայ միութեան կեդրոնական վարչութեան ատենապետը այցելեց խմբագրատունս:
Րաֆֆի Մարուքեան վերջին օրերուն քաղաքիս այցելութիւն մը տուաւ՝ Երեւանէն վերադարձի ճանապարհին:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

ArmSport.am հայ­կա­կան լրա­տուա­կան կայ­քը կը հա­ղոր­դէ, որ Հա­յաս­տա­նի տղոց պաս­քեթ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ Եւ­րո­պա­յի փոքր եր­կիր­նե­րու 2016-ի ա­խո­յենու­թեան:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Գեր­մա­նիոյ ֆութ­պո­լի բա­ժա­կի մրցա­շար­քին 1-16-րդ հանգ­րուա­նին ծի­րին մէջ, Պո­րու­սիա Տորտ­մունտ 7-1 ար­դիւն­քով ջախ­ջա­խեց իր մրցա­կի­ցը՝ Փա­տեր­պոռ­նը, որ մաս կը կազ­մէ Բ. դա­սա­կար­գին:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր տե­սակ­ցե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Ի­րա­նի նո­րան­շա­նակ դես­պան Սէիտ Քեա­զըմ Սա­ճի­տի հետ։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նա­խա­րա­րը շնոր­հա­ւո­րեց դես­պա­նը՝ Ե­րե­ւա­նի մօտ դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ձեռ­նար­կած ըլ­լա­լու կա­պակ­ցու­թեամբ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Իս­րա­յէ­լի վար­չա­պե­տը հե­տա­մուտ է պատ­մու­թեան հին տետ­րակ­նե­րը բա­նա­լու: Ան ան­ցեալ շա­բաթ Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ կա­յա­ցած «Սիո­նիզ­մի մի­ջազ­գա­յին» ա­մե­նա­մեայ ժո­ղո­վին սուր յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը հան­դէս գա­լով փոր­ձեց նա­ցիա­կան Գեր­մա­նիոյ կող­մէ հրեա­նե­րուն դէմ կա­տա­րուած «Հո­լո­քոս­տ­»ի հիմ­նա­կան մեղ­քը բեռց­նել ա­րաբ­նե­րուն վրայ:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

​Վաղը բովանդակ Թուրքիա քուէատուփի մօտ պիտի երթայ խորհրդարանական ընտրութեան առթիւ:
Վերջին շուրջ հինգ ամսուան միջանկեալ շրջանէն վերջ պիտի յստականայ Անգարայի համայնապատկերը:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 30, 2015

Հոկտեմբերի 29-ին առթիւ երէկ երեկոյեան պաշտօնական ընդունելութիւն մը սարքուեցաւ մայրաքաղաք Անգարայի մէջ:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան յայտնեց, որ բոլորը պէտք է համակերպին յառաջիկայ ընտրութեան արդիւնքներուն:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 30, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հայ գի­րե­րու գիւ­տը սկզբնա­կէ՛տն է հա­յադ­րոշմ մշա­կու­թե­նա­կան շար­ժու­մի, հա­յադ­րոշմ գրա­կա­նու­թեան եւ հա­յա­շունչ դպրու­թեան ու դաս­տիա­րա­կու­թեան։ Մէկ խօս­քով, Հայ գի­րե­րու գիւ­տը՝ նոր եւ նո­րո­գուած ըն­կե­րա­յին եւ մշա­կու­թա­յին կեան­քի մը եր­ջան­կա­բեր սկիզբն է։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 30, 2015

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

​Մար­դիկ ի­րենց ամ­բողջ կեան­քի ըն­թաց­քին կրնան հան­դի­պիլ զա­նա­զան եւ բազ­մա­զան, ան­գոյն եւ կամ գու­նա­ւոր հար­ցե­րու, դէմ­քե­րու, դէպ­քե­րու, տե­սա­րան­նե­րու, ե­րե­ւոյթ­նե­րու, ի­րա­վի­ճակ­նե­րու եւ կամ խնդիր­նե­րու, ո­րոնք ի­րենց հա­մար ան­հասկ­նա­լի կը թուին եւ նոյ­նիսկ՝ ան­բա­ցատ­րե­լի:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 30, 2015

Մեր հա­մայն­քը վեր­ջին օ­րե­րուն կը հիւ­րըն­կա­լէ Հուն­գա­րիա­յէն հա­յա­գէտ Պե­նե­տէք Ժիկ­մոն­տը։ Իւ­րա­յա­տուկ հիւր մըն է ան մեր ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, ո­րով­հե­տեւ բա­ւա­կան բարձր մա­կար­դա­կով կը տի­րա­պե­տէ ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի եւ իր այդ ի­մա­ցու­թեան հի­ման վրայ ա­ռար­կայ կը դառ­նայ թէ՛ հա­մակ­րան­քի եւ թէ հիաց­մուն­քի։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 30, 2015

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը այս շաբաթավերջին այցելութիւն մը կու տայ Թիֆլիզ:
Վաղը պիտի վերաօծուի վերջերս վերանորոգուած Ս. Գէորգ պատմական եկեղեցին, որ կառուցուած է 13-րդ դարուն: Ներկայ պիտի գտնուին նաեւ Հայաստանի եւ Վրաստանի ղեկավարները:

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 30, 2015

​​ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լուի կող­մէ ե­րէկ թեր­թիս մէջ լոյս տե­սած լու­սա­բա­նու­թիւ­նը ա­ռար­կայ դար­ձաւ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ VADİP-ի վեր­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ան ու­նե­ցած էր ծա­ւա­լուն ե­լոյթ մը, ո­րու ըն­թաց­քին տե­սա­կէտ­ներ յայտ­նած էր մեր կրթա­կան հա­մա­կար­գի հրա­տապ խնդիր­նե­րուն շուրջ, այդ ամ­բող­ջին մէջ օ­րա­կար­գի վրայ բե­րե­լով զա­նա­զան ա­ռա­ջարկ­ներ, ժո­ղո­վա­կան­նե­րուն հետ բաժ­նե­լով ներ­կայ ծանր ի­րա­վի­ճա­կին եւ հա­ւա­նա­կան հե­տե­ւանք­նե­րուն մա­սին դի­տար­կում­ներ եւ շարք մը վար­ժա­րան­նե­րու ա­նուն­ներն ալ տա­լով խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ ը­նե­լով։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 30, 2015

«Հայ­փոստ» ըն­կե­րու­թիւ­նը շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրաւ Հա­յաս­տա­նի ու­սա­նո­ղա­կան շի­նա­րա­րա­կան ջո­կատ­նե­րու 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած մաս­նա­ւոր բա­ցիկ մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, մէկ նա­մա­կա­նի­շով այս բա­ցի­կի ա­նուա­նումն է «Հա­յաս­տա­նի ու­սա­նո­ղա­կան ջո­կատ­նե­րու 50-ա­մեա­կը»։ 

Էջեր