Արխիւ

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին, Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին հան­դի­պում մը պի­տի ու­նե­նան Պա­քուի մէջ։ Այս­պէս, Օ­գոս­տո­սի 8-ին նա­խա­տե­սուած հան­դի­պու­մը պի­տի ըլ­լայ ե­ռա­կող­մա­նի այս ձե­ւա­չա­փով ա­ռա­ջին գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

Յու­լիս 15-ի պե­տա­կան հա­րուա­ծի ձա­խող փոր­ձէն վերջ ձեռ­նար­կուած հե­տաքն­նու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուի ամ­բողջ թա­փով։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան եւ Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ ե­րէկ հեր­թա­կան ան­գամ հան­րա­յին կար­ծի­քին փո­խան­ցե­ցին ու­շագ­րաւ պատ­գամ­ներ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

Երեւանի կեդրոնին ընդդիմութեան նախաձեռնութիւնները կը շարունակուին թափով:
Հայաստանի պատկան մարմինները մեղադրանքներ կ՚առաջադրեն «Սասնայ ծռեր»ուն:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

Թուրքիա-Ռուսաստան յարաբերութիւններու բնականոնացումը կրնայ ուղղակիօրէն ազդել ուժանիւթի միջազգային շուկային վրայ։
Պրիւքսել կը սպասէ Էրտողան-Փութին հանդիպման արդիւնքին։
Եւրոմիութիւնը կ՚անհանգստանայ «Թրքական հոսք» կազամուղի ծրագրի վերակենդանացումէն, որովհետեւ Ուքրայնա կրնայ զրկուիլ տարանցիկ երկրի կարգավիճակէն։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

The Indian Express թեր­թը վեր­ջերս անդ­րա­դար­ձաւ Կալ­կա­թա­յի հա­յոց Մար­դա­սի­րաց ճե­մա­րա­նի գոր­ծու­նէու­թեան։ Այս վար­ժա­րա­նը, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ բա­րե­գոր­ծա­կան ա­կա­դե­միա մըն է՝ թեր­թին կող­մէ ո­րա­կուած է Կալ­կա­թա­յի եր­բեմ­նի ծաղ­կուն հայ հա­մայն­քի թա­գի թան­կար­ժէք քա­րը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

Վե­նե­տի­կի 73-րդ շար­ժա­պատ­կե­րի փա­ռա­տօ­նի ե­րեք մի­ջազ­գա­յին դա­տա­կազ­մե­րը ար­դէն ձե­ւա­ւո­րուած են: Ըստ «Կի­նօաշ­խարհ»ի, հիմ­նա­կան մրցոյ­թի դա­տա­կազ­մը պի­տի գլխա­ւո­րէ բրի­տա­նա­ցի բե­մադ­րիչ Սեմ Մեն­տէս, որ ա­ռա­ջին ժա­պա­ւէ­նին հա­մար «Օս­քար»ի ար­ժա­նա­ցած աշ­խար­հի վեց բե­մադ­րիչ­նե­րէն մէկն է:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

Գէորգ Աբգարեան կը շարունակէ իր նպաստը բերել Հայաստանի առողջապահութեան համակարգին:
Նախկին պոլսահայ բժիշկին ջանքերով հիմնուած քիմիաթերափիի կեդրոնը կը խոստանայ լուրջ հեռանկարներ:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

ԿԱ­ՐԻ­ՆԷ Ա­ՒԱ­ԳԵԱՆ

Հա­լէ­պա­հայ գրող, հրա­պա­րա­կա­խօս, ար­ձա­կա­գիր, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ, 120 գիր­քե­րու հե­ղի­նակ, բժիշկ Թո­րոս Թո­րա­նեան, սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մի պատ­ճա­ռով հե­ռա­նա­լով իր ծննդա­վայ­րէն, հաս­տա­տուած է Հայ­րե­նի­քի մէջ, կը շա­րու­նա­կէ նոյն ե­ռան­դով ու ջա­նա­սի­րու­թեամբ, նուի­րու­մով ստեղ­ծա­գոր­ծել, մաս­նա­կից ըլ­լալ Հա­յաս­տա­նի մշա­կու­թա­յին կեան­քի ան­ցու­դար­ձե­րուն:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ու­շադ­րու­թիւն ը­րա՞ծ էք սի­րե­լի­ներ, երբ մա­նուկ մը ծնի, ընդ­հան­րա­պէս չեն ը­սեր «մա­նուկ մը ծնաւ», այլ կ՚ը­սեն. «մանչ մը ծնաւ» եւ կամ «աղ­ջիկ մը ծնաւ»։ Եւ ծնուն­դի ա­ռա­ջին պա­հէն իսկ ո­րո­շա­կի կեր­պով կը յայտ­նուի սե­ռի տար­բե­րու­թիւ­նը եւ զա­ւա­կը՝ նո­րա­ծի­նը տա­կա­ւին ա­նուն մը չտրուած, իր սե­ռով՝ «մանչ» մը, կամ «աղ­ջիկ» մը կո­չե­լով զայն։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Նախկին պոլսահայ, այժմ ամերիկաբնակ գիտնական ու բարերար Կարօ Արմէն Երեւանի մէջ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
«Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամը կարեւոր նպաստ մը կը բերէ՝ երկրի գիւղական համայնքներու զարգացման ուղղեալ ջանքերուն:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քի մէջ յա­ճախ կը հան­դի­պինք հա­կա­դիր ար­ժէք­նե­րու՝ ո­րոնք կեան­քին ըն­թացք կու տան, կեան­քը կը կա­նո­նա­ւո­րեն եւ նա­խընտ­րու­թեան հա­մա­ձայն կա­րե­ւո­րու­թիւն կը ստա­նան։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

«Քո­քա-քո­լա հել­լէ­նիկ Ար­մէ­նիա» ըն­կե­րու­թիւ­նը եւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Մի­ջազ­գա­յին զար­գաց­ման գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը կը հա­մա­տե­ղեն ի­րենց ու­ժե­րը Ա­րա­րա­տեան դաշ­տին մէջ ջրա­յին պա­շար­նե­րու պահ­պան­ման հա­մար:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Այս տա­րուան Սեպ­տեմ­բե­րին պի­տի նշուի Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին՝ 1926 թուա­կա­նին 25 վայր­կեան տե­ւո­ղու­թեամբ հե­ռար­ձա­կուած կա­յա­նին ծննդեան 90-ա­մեա­կը: Նշենք, որ թէեւ հա­յաս­տա­նեան լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րը այս կա­յա­նը կը նկա­տեն ա­ռա­ջի­նը, սա­կայն իս­կու­թեան մէջ ա­ռա­ջին կա­յա­նը սկսած է գոր­ծել ա­ռա­ջին հան­րա­պե­տու­թեան տա­րի­նե­րուն, 1919-ին:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կրի­կո­րի Քա­րա­սին եւ Մոս­կուա­յի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան Ճոն Թեֆթ շա­բա­թա­վեր­ջին ու­նե­ցան հան­դի­պում մը, ո­րու ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Եւ­րո­խոր­հուր­դի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Թոր­պիոն Եակ­լանտ վա­ղը շփում­ներ պի­տի ու­նե­նայ Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Ճատ­րա­կի հա­մաշ­խար­հա­յին դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը՝ ՖԻ­ՏԷ հրա­պա­րա­կեց նոր վար­կան­շա­յին ա­ղիւ­սա­կը, որ կ՚ընդգր­կէ աշ­խար­հի հա­րիւր ու­ժե­ղա­գոյն ճատ­րա­կի մար­զիկ­նե­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի ան­դամ Լե­ւոն Ա­րո­նեան ե­րէ­կուան դրու­թեամբ կը գտնուի հին­գե­րորդ հո­րի­զո­նա­կա­նին վրայ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Իս­րա­յէ­լի խորհր­դա­րա­նէն ներս շրջա­նա­ռու­թեան մէջ մտած հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւին շուրջ զար­գա­ցում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Ե­րէկ, Քնե­սէ­թի Կրթու­թեան ու մարմ­նա­մար­զի յանձ­նա­ժո­ղո­վը քննար­կեց ու հա­ւա­նու­թիւն տուաւ այն նա­խագ­ծին, որ պաշ­տօ­նա­պէս կը ճանչ­նայ ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ժան-Քլոտ Եուն­քէր յայտ­նեց, որ գաղ­թա­կա­նաց հար­ցին շուրջ Թուր­քիոյ հետ ա­պա­հո­վուած հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը կրնայ ձա­խո­ղիլ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, ան Աւստ­րիոյ «Քու­րիէր» թեր­թին մէջ գրի ա­ռած յօ­դուա­ծին շրջագ­ծով անդ­րա­դար­ձաւ այս հար­ցին։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ կ՚ապ­րուի հեր­թա­կան ծանր շրջան մը։ Հա­լէ­պի վե­րա­բե­րեալ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն մեծ մտա­հո­գու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նան, սա­կայն ա­րիւ­նա­լի ե­րե­ւոյթ­նե­րը այդ­քա­նով սահ­մա­նա­փա­կուած չեն։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 2, 2016

Պինալի Եըլտըրըմ երէկ հանդիպումներ ունեցաւ Քեմալ Քըլըչտարօղլուի եւ Տեւլէթ Պահչելիի հետ:
Նախագահ Էրտողան Ենիգաբուի շաբաթավերջի հանրահաւաքին հրաւիրեց նաեւ ընդդիմադիր ղեկավարները:

Էջեր