Արխիւ

Ուրբաթ, Օգոստոս 19, 2016

​Ղարաբաղեան հարցին շուրջ Մոսկուայի դիրքը կը մեկնաբանուի՝ որպէս ստուերային դիւանագիտութիւն:
Շաւարշ Քոչարեան. «Երբ Պաքու խօսի զիջումներու մասին, ապա կարելի կ՚ըլլայ խօսիլ փոխզիջումներու շուրջ»:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

​Հայաստան եւ Ռուսաստան կը պատրաստուին համաձայնագիր կնքել՝ միացեալ զօրախումբի ստեղծման մասին:
Ըստ «Իզվեստիա» թերթի հաղորդումներուն, Մոսկուա Պաքուին մատակարարածներուն հետ նոյն զէնքերը կը տրամադրէ նաեւ Երեւանին:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Իր աշ­խա­տակ­ցած թեր­թին մէջ զբա­ղե­ցու­ցած սիւ­նա­կը՝ եր­բեմ­նի սեւ պե­խե­րով ու քի­թով խորհր­դան­շած հրա­պա­րա­կա­գիր մը այս շաբ­թուան հեր­թա­կան յօ­դուա­ծին մէջ անդ­րա­դար­ձեր է ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի մէջ լոյս տե­սած գրու­թեան մը։ Հե­ղի­նա­կը քննա­դա­տե­լի նկա­տեր է մեր թեր­թին մէջ լոյս տե­սած յօ­դուած­նե­րէն մէ­կուն բո­վան­դա­կու­թիւ­նը եւ իր հա­կա­փաս­տարկ­նե­րը թուար­կեր՝ այդ յօ­դուա­ծը ստո­րագ­րած մեր աշ­խա­տակ­ցին դէմ։ Մին­չեւ այս­տեղ ան­հասկ­նա­լի կամ ա­նըմբռ­նե­լի ո­չինչ կայ. բնա­կան ե­րե­ւոյթ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Երբ «օ­տա՛ր» մէ­կը՝ ըն­կե­րը՝ մեր ան­ձին պէս պէտք է սի­րել, կ՚ը­սուի, ա­պա ու­րեմն, մեր ազ­գա­կան­նե­րը, մեր ա­րե­նա­կից­նե­րը՝ մեր եղ­բայր­նե­րը, մեր հա­մազ­գի­նե­րը, ո­րոնք բաղ­դատ­մամբ «օ­տար» ըն­կեր­նե­րուն՝ մե­զի ա­ւե­լի՛ մեր­ձա­ւո­րա­գոյն ըլ­լալ­նուն պատ­ճա­ռով, բնա­կա­նա­բար պէ՛տք է որ ա­ւե­լի հա­րա­զատ, ա­ւե­լի սերտ սի­րով սի­րենք։ Այս կը նշա­նա­կէ, որ ու­րեմն, ա­ռա­ւե­լա­բար ան­հա­մե­մատ սի­րով սի­րե­լու ենք մեր եղ­բայր­նե­րը, մեր մեր­ձա­ւոր­նե­րը՝ ո­րոնք կրկին սի­րոյ ար­ժա­նի են։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

ԳԷՈՐԳ ՅԱ­ԿՈԲ­ՃԵԱՆ

12 Օ­գոս­տո­սը Ե­րի­տա­սա­րու­թեան մի­ջազ­գա­յին օրն է: Այս տա­րի ՄԱԿ-ը այս օ­րը օգ­տա­գոր­ծած էր ե­րի­տա­սար­դու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւնն ու ներգ­րա­ւուա­ծու­թիւ­նը ամ­րագ­րե­լու ՄԱԿ-ի Կա­յուն զար­գաց­ման նպա­տակ­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման մէջ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Օ­գոս­տոս ամ­սուն հայ­րե­նի­քը կը վխտայ զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րով: Աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րէն կը ժա­մա­նեն հայ­րե­նիք՝ ա­նոր տե­սար­ժան վայ­րե­րը ըմ­բոշխ­նե­լու: Զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րը միայն հա­յեր չեն հար­կաւ. բա­ւա­րար է ե­րե­կո­յեան քա­լել Ե­րե­ւա­նեան հրա­պա­րակ­նե­րուն մէջ ու լսել հասկ­նա­լի ու ան­հասկ­նա­լի լե­զու­ներ՝ անգ­լե­րէն, գեր­մա­նե­րէն, պարս­կե­րէն, յու­նա­րէն, ա­րա­բե­րէն, հնդկե­րէն...:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ինչ­պէս յայտ­նած էինք, վեր­ջերս, Ե­րե­ւա­նի մէջ վե­րահ­րա­տա­րա­կուե­ցաւ Հան­րա­յին հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան լրագ­րող, հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դա­վար, քա­ղա­քա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու թեկ­նա­ծու, Տոց. Աբ­րա­համ Գաս­պա­րեա­նի «Ներ­քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րու ի­րո­ղու­թիւն­նե­րը Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի մէ­ջ» աշ­խա­տու­թիւ­նը, որ մաս­նա­գի­տա­կան խոր ու հան­գա­մա­նա­լից անդ­րա­դարձ մըն է Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի յետ­գա­ղու­թա­յին շրջա­նին՝ մին­չեւ 21-րդ դա­րու ա­ռա­ջին տաս­նա­մեա­կը:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի նշա­նա­կուե­ցաւ Թա­լին Նա­յիր։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն բազ­մա­վաս­տակ ու փոր­ձա­ռու կրթա­կան մշակ մը Ե­ղի­սա­բէթ Չա­թա­նաս­լան կը վա­րէր այդ պաշ­տօ­նը։ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ա­ւար­տին ան ո­րո­շած է կո­չուիլ հանգս­տեան՝ բա­զում տա­րի­նե­րու իր ե­րախ­տա­շատ ու նուի­րեալ կրթա­կան գոր­ծու­նէու­թե­նէն վերջ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

Է­լա­զը­ղի մէջ այս ա­ռա­ւօտ պա­տա­հե­ցաւ սաս­տիկ պայ­թում մը։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ դէպ­քը պա­տա­հե­ցաւ քա­ղա­քի Անվ­տան­գու­թեան տնօ­րէ­նու­թեան շէն­քին առ­ջեւ։ Պայ­թու­մէն ան­մի­ջա­պէս վերջ շտա­պօգ­նու­թեան բազ­մա­թիւ ինք­նա­շար­ժներ ու­ղար­կուե­ցան դէպ­քի վայր։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

​Թուրքիա, Ռուսաստան եւ Իրան նոր համախոհութիւն մը կը ձեւաւորեն Սուրիոյ տագնապին շուրջ:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան կը պատրաստուի այցելութիւն մը տալ Թեհրան:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Դես­պան Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու նշա­նա­կուե­ցաւ ՄԱԿ-ի մօտ Թուր­քիոյ մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ։ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս կա­տա­րուած նշա­նա­կում­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ ո­րոշմ­նա­գի­րը հրա­տա­րա­կուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­թեր­թին մէջ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հագ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րիի հետ։ Ծա­նօթ է, որ Օ­գոս­տո­սի 24-ին Թուր­քիա պի­տի այ­ցե­լէ ԱՄՆ-ի Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տըն։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Փութին շնորհակալութիւն յայտնեց Նազարպայեւին՝ Անգարա-Մոսկուա տագնապի յաղթահարման բերած կարեւոր նպաստին համար:
Մոսկուա երէկ առաջին անգամ Իրանի տարածքի «Համետան» ռազմախարիսխին վրայով ռմբակոծումներ կատարեց Սուրիոյ թիրախներուն դէմ:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

ՃՀՓ­-ա­կան եր­կու ե­րես­փո­խան­ներ՝ Փոխ-կու­սակ­ցա­պետ Զէյ­նէպ Ալ­թըօք (Իզ­միր) եւ Սե­լի­նա Տո­ղան (Իս­թան­պուլ) նա­մակ մը գրե­ցին Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար Պե­քիր Պոզ­տա­ղին։ Այդ առ­թիւ ա­նոնք ու­շադ­րու­թիւն հրա­ւի­րե­ցին երկ­րէն ներս փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն ուղ­ղեալ ա­տե­լու­թեան ար­ձա­նագ­րած վե­րել­քին վրայ եւ կոչ ուղ­ղե­ցին զգայ­նու­թեան հա­մար։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Ռիոյի Ողիմպիականներուն շրջագծով հայկական մարզաշխարհին տեսակէտէ պատմական արդիւնք:
Ըմբիշ Արթուր Ալեքսանեան նուաճեց ախոյեանի տիտղոսը: Քսան տարի վերջ առաջին անգամ Հայաստանի ներկայացուցիչը յայտնուեցաւ պատուանդանի բարձրագոյն սանդխակին վրայ: Կիւմրիի մէջ ուշ գիշերին տօնական մթնոլորտով հրավառութիւն

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ հայ­րա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեամբ մեկ­նե­ցաւ Հնդկաս­տան։ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին կ՚այ­ցե­լէ Կալ­կա­թա­յի Հա­յոց Մար­դա­սի­րա­կան ճե­մա­րա­նը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

«Բո­լո­րը հրա­ւի­րե­ցի այս­տեղ, ո­րով­հե­տեւ կը ցան­կամ, որ բո­լո­րը գան Հա­յաս­տան եւ Ար­ցախ, ծա­նօ­թա­նան մեր մշա­կոյ­թին: Իսկ ար­տերկ­րի մէջ շատ լաւ ժա­մա­նակ ան­ցու­ցի, նոր ըն­կեր­նե­րու հետ ծա­նօ­թա­ցայ, նոր ապ­րում­ներ ու­նե­ցայ: Վստահ եմ դեռ եր­կար կը յի­շեմ այն­տեղ ան­ցու­ցած իւ­րա­քան­չիւր պա­հը», նշած է փոքրիկն Միքայէլ Գրիգորեան՝ Մի­շա:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Սրտա­ռուչ եր­գեր շատ կան նա­յած ա­ռիթ­նե­րու. ին­ծի հա­մար ա­նոնց­մէ մէկն է «Վեր­ջին Զան­գը»... ոչ ա­նոր հա­մար, որ ապ­րած եմ այդ պա­հը, այլ ընդ­հակա­ռա­կը: Ու­րեմն հասկ­նա­լի է. ան­կա­տար իղձ մը կը կա­պէ զիս կա­րօ­տով, սա­կայն ջեր­մա­նա­լով ա­նոնց­մով, ո­րոնք ոչ միայն այդ պա­հը ապ­րած են, այլ շա­րու­նա­կած են մագլ­ցիլ վեր, մին­չեւ դոկ­տո­րա­կան...։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աստուածամօր տօնը, սիրելի՜ բարեկամներ, ամբողջ աշխարհի կանանց տօնն է։ Արդարեւ, կիներ, որոնք իրենց իրաւունքը կորսնցուցած էին դարեր առաջ եւ զանազան նեղութիւններու կ՚ենթարկուէին ու կը չարչարուէին այս կամ այն անիրաւութեան եւ անարդարութեան պատճառով եւ որոնք հաւասար չէին նկատուեր այր-մարդուն, որպէս՝ մա՛րդ, կիներ, որոնք իրաւազրկուած ու հալածական՝ կը տառապէին, քանի որ վիրաւորուած էր իրենց մարդկային արժանապատուութիւնը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս տեսակցեցաւ ՄԱԿ-ի յատուկ ներկայացուցիչին հետ:
Սթեֆան Տէ Միսթուրա անդրադարձաւ Սուրիոյ ճգնաժամի վերջին իրադարձութիւններուն:

Էջեր