Արխիւ

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 25, 2016

Երուսաղէմէն եւ Ամսթերտամէն ուղարկուած գրութիւնները կը հերքեն տխուր զրպարտութիւնները:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեան կը յայտնէ, որ եթէ իսկապէս Բեթղեհէմի վանքէն գողութիւն մը կատարած ըլլար աշակերտութեան տարիներուն՝ ապա բացարձակապէս վկայուած չէր կրնար ըլլալ Ժառանգաւորաց վարժարանէն:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 25, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնէ վերադարձին բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեան, Տ. Գրիգոր Ա. Քհնյ. Տամատեան եւ Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեան ցաւ յայտնեցին այն պնդումներուն շուրջ, ըստ որոնց Հայաստանի մէջ վաճառքի դրուած է Պոլսոյ Աթոռի իւղանկարներէն մին - Նորին Սրբութիւնը, իրականութեան մէջ, յամառ պայքար կը մղէ Պատրիարքարանի գոյքը վերադարձնելու համար:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 25, 2016

28 Նո­յեմ­բեր-2 Դեկ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ, Ուք­րայ­նոյ Խար­քով քա­ղա­քի «Լո­քո­մո­թիւ» մար­զա­հա­մա­լի­րին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ա­զատ ո­ճի ըմբ­շա­մար­տի աշ­խար­հի խմբա­յին 3-րդ ա­խո­յե­նու­թիւ­նը:

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 25, 2016

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Այս խ­­ո­րագ­րին տակ՝ պիտ­ի ներ­կա­յացն­եմ ի­րա­կան կեան­քէ առ­նուած եր-կ­ու դրուագ, որ­ոնք վստահ եմ պիտ­ի ապ­շեցն­են ձեզ։

 

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 25, 2016

Ե­րե­ւա­նի «Հա­լէպ» հայ­րե­նակ­ցա­կան բա­րե­սի­րա­կան հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան Ե­րի­տա­սար­դաց խոր­հուր­դը Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) ա­ջակ­ցու­թեամբ կը կազ­մա­կեր­պէ «Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը Հա­յաս­տա­նի մէջ. մար­տահ­րա­ւէր­ներ, հե­ռան­կար­ներ» խո­րագ­րով հա­մա­ժո­ղով մը: ՀԲԸՄ-ի ե­րե­ւա­նեան մաս­նա­ճիւ­ղի դահ­լի­ճին մէջ, Նո­յեմ­բե­րի 26-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ սոյն հա­մա­ժո­ղո­վը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

Սու­րիոյ մէջ ե­րեք թուրք զի­նուոր նա­հա­տա­կուե­ցաւ։ «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով այդ երկ­րի տա­րած­քէն ներս գտնուող զօր­քե­րը Էլ Պա­պի շրջա­նին մէջ են­թարկուե­ցան օ­դա­յին յար­ձակ­ման։ «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու 93-րդ օրուան զու­գա­դի­պե­ցաւ այս ցա­ւա­լի դէպ­քը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

Աշխարհահռչակ տնտեսագէտը մասնակցեցաւ «Մանրածախութեան օրեր 2016»ին:
Փրոֆ. Տարօն Աճէմօղլու կը մատնանշէ ներկայիս աշխարհի հասած նուրբ կէտը:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Շա­ւարշ Քո­չա­րեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ատր­պէյ­ճա­նի դիր­քո­րո­շու­մը պատ­ճառ դար­ձած է այն­պի­սի ի­րա­վի­ճա­կի մը, որ ան­կա­րե­լի է յա­ռա­ջըն­թաց ակն­կա­լել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղեալ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու մեր հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէ եր­կու ծա­նօթ, աշ­խոյժ եւ շատ սի­րուած դէմ­քեր՝ Ազ­նիւ Մե­ծա­տու­րեանն ու Նաժ­տա Շա­տեա­նը։ Այս շրջա­նին Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նը կը նշէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

Հիւսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարութիւնը դիւանագիտական ներկայացուցչութիւն մը պիտի հաստատէ Թուրքիոյ մօտ:
Նեչիրվան Պարզանի երէկ ամենաբարձր մակարդակի վրայ շփումներ ունեցաւ Անգարայի եւ Իսթանպուլի մէջ՝ տարածքաշրջանի զարգացումներուն շուրջ:
Էրտողան. «Լեռնային Ղարաբաղ կը պատկանի Ատրպէյճանին»:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

Ռուսաց Քիրիլ Պատրիարքի 70-ամեակին ձօնուած շքեղ համերգին ներկայ էր նաեւ Վլատիմիր Փութին:
Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը Տիրոջ հանապազ զօրակցութիւնը հայցեց իր հոգեւոր եղբօր համար:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը տուն դար­ձաւ Սրբոց Թարգ­մա­նիչ վար­դա­պետ­նե­րու ո­գե­կոչ­ման հա­դի­սու­թեան: Ձեռ­նար­կին ներ­կայ էին Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան Իս­թան­պու­լի վա­նա­տան հայ­րեր՝ Մագ. Հ. Սար­գիս Ծ. Վրդ. Էր­մէն, Հ. Յա­կով­բոս Ծ. Վրդ. Չօ­փու­րեան եւ Ոս­կե­բե­րան ե­կե­ղե­ցոյ հո­վիւ եւ Տ. Լե­ւոն Ար­ք. Զէ­քիեա­նի նէր­կա­յա­ցու­ցիչ Հ. Վար­դան Ծ. Վրդ. Գա­զան­ճեան, Մա­տա­կա­րար մարմ­նի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Ար­ման Գա­մա­ռի, ու­սու­ցիչ­ներ, ա­շա­կերտ­ներ եւ հոծ թի­ւով ծնող­ներ:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու ե­րի­տա­սարդ կրթա­կան մշակ Ա­րե­ւիկ Պա­պա­յեա­նը։ Բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի կեան­քին, մա­նա­ւանդ ման­կա­պար­տէ­զի ա­ռօ­րեա­յին տե­ղեակ են՝ վեր­ջին շրջա­նին կ՚ող­ջու­նեն Ա­րե­ւիկ Պա­պա­յեա­նի ներ­կա­յու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Օ­րը կը սկսի ա­ւե­տի­սով մը: Հե­ռա­ձայ­նը կը զնգայ, Տի­կին Սա­թիկ կը փու­թայ վերց­նե­լու ըն­կա­լու­չը: Կը սպա­սէր ան կար­ծես լու­րի մը: Սիր­տը կը բա­բա­խէր ա­նոր, գի­շե­րը չէր ալ կրցած քնա­նալ, աչ­քե­րը թար­թել. ին­չե՜ր կ՚անց­նին միտ­քէն Տի­կին Սա­թի­կին մին­չեւ ըն­կա­լու­չին քով հաս­նի­լը:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ա­րեւմ­տա­հայ ծա­գու­մով գրող, եր­գի­ծա­բան Լեռ Կամ­սա­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ա­ռանձ­նա­կի ըն­դու­նե­լու­թիւն գտած են Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ա­նուն» եզ­րին կա­րե­ւոր­ու­թիւ­նը յայտ­նե­լէ ետք, ա­մէն մէկ ա­նու­նի նշա­նա­կու­թիւ­նը գիտ­նալ «անձ»ին ար­դար եւ բնա­կան ի­րա­ւունքն է. ան­ձը իր կրած ա­նու­նին ի­մաս­տը ե­թէ գիտ­նայ ա­ւե­լի կը նոյ­նա­նայ ա­նոր հետ եւ ա­ւե­լի գի­տա­կից կը վա­րուի, եւ ի­րա­ւո՛ւնք է եւ պարտք՝ գիտ­նալ իր կրած ա­նուան նշա­նա­կու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­նու­նը ինք­նու­թի՛ւն է, այս պատ­ճա­ռով, ա­նու­նը մարդ­կա­յին թէ՛ ան­հա­տա­կան եւ թէ՛ հա­ւա­քա­կան կեան­քին մէջ կեն­սա­կան դեր մը կը խա­ղայ եւ մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն ու­նի։ Այս ի­մաս­տով եւ այս տե­սան­կիւ­նէն դի­տե­լով «ա­նուն»ը, կը շա­րու­նա­կենք ներ­կա­յաց­նել ա­նուն­նե­րու նշա­նա­կու­թիւ­նը՝ օգ­տուե­լով Հրա­չեայ Ա­ճա­ռեա­նի, Ար­տա­շէս Տէր Խա­չա­տու­րեա­նի եւ André-Marie Gerard-ի բա­ռա­րան­նե­րէն։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2016

Նիւ Եոր­քի մէջ շուրջ հա­զար ան­ձեր Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նո­րըն­տիր նա­խա­գահ Տա­նըլտ Թրամ­փի ծննդա­վայր Քուինզ թա­ղա­մա­սէն մին­չեւ Թրամ­փի երկ­նա­քե­րը քայ­լար­շաւ մը կա­տա­րե­ցին՝ առ ի պաշտ­պա­նու­թիւն բազ­մա­զա­նու­թեան եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­ժէք­նե­րու: Քայ­լար­շա­ւը տե­ղի ու­նե­ցաւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան դե­մոկ­րա­տա­կան ան­դամ Վան Պրայ­մը­րի հրա­ւէ­րով:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2016

Ռու­սա­սատ­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կրի­կո­րի Քա­րա­սին յայ­տա­րա­րեց, որ իր եր­կի­րը չի պատ­րաս­տուիր վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կել Աբ­խա­զիոյ եւ Հա­րա­ւա­յին Օ­սե­թիոյ ան­կա­խու­թեան ճա­նաչ­ման վե­րա­բե­րեալ ո­րո­շում­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2016

Կիպ­րա­կան հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղեալ Ժը­նե­ւի մէջ սկսած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը վեր­ջին պա­հուն ձա­խո­ղե­ցան։ ՄԱԿ-ի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ այդ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը սա­ռե­ցուած են։

Էջեր