Արխիւ

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց 2016 թուա­կա­նի ե­կե­ղե­ցա­կան օ­րա­ցոյց­նե­րը։ Պաշ­տօ­նա­կան օ­րա­ցոյ­ցը կազ­մուած է Շի­րա­կի Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Մի­քա­յէլ Եպսկ. Ա­ջա­պա­հեա­նի կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Ան­թի­լիա­սի կող­մէ Իս­թան­պու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին վե­րա­բե­րեալ մեր խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն շար­քը այ­սօր կը հաս­նի իր ա­ւար­տին։ Սի­սի եր­բեմ­նի Մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու նպա­տա­կին ուղ­ղեալ այս դա­տա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան շրջագծով, դժբախ­տա­բար, ա­ռա­ջին իսկ օ­րէն կա­րե­լի չէ ե­ղած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ զօ­րակ­ցու­թեան մթնո­լորտ մը ձե­ւա­ւո­րել Ան­թի­լիա­սի եւ Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին մի­ջեւ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կրկնուած եւ շեշ­տուած է, թէ՝ երկ­րի մը մէջ հան­րա­պե­տա­կան դրու­թիւ­նը ա­պա­հով եւ տե­ւա­կան մնա­լու հա­մար, անհ­րա­ժե՛շտ է, որ ժո­ղո­վուր­դին ան­հատ­նե­րուն մէջ մտքի զար­գա­ցում մշա­կուի, որ­պէս­զի ա­նոնք կա­րող ըլ­լան ի­րենց ա­զա­տու­թիւ­նը ուղ­ղամ­տու­թեամբ եւ խո­հա­կա­նու­թեամբ գոր­ծա­ծե­լու։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գործուած մա­հա­փոր­ձին դա­տա­վա­րու­թեան շրջագ­ծով պատ­րաս­տուած եր­կու թղթած­րար­նե­րը միա­ցուե­ցան։ Իս­թան­պու­լի 14-րդ Ծանր պատ­ժա­կան ա­տեա­նը ո­րո­շեց Իս­թան­պու­լի 5-րդ ծանր պատ­ժա­կան ա­տեա­նին կող­մէ յա­ռաջ տա­րուած դա­տը միաց­նել բուն դա­տա­վա­րու­թեան։ Դա­տա­կազ­մը ո­րո­շեց ըն­կա­լել այդ ամ­բաս

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

ՃՀՓ­-ի Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վէն ներս հար­ցում մը հաս­ցէագ­րեց Ազ­գա­յին կրթու­թեան նա­խա­րար Նա­պի Աւ­ճըի։ Ան այս առ­թիւ հարց տուաւ, թէ հա­կա­ռակ Եւ­րո­պա­յի մար­դու ի­րա­ւանց ա­տեա­նի (Ե­ՄԻԱ) վճիռ­նե­րուն, ին­չո՞ւ տա­կա­ւին կրօ­նի մշա­կոյթն ու բա­րո­յա­գի­տու­թիւ­նը դպրոց­նե­րէ ներս կը դա­սա­ւան­դուին որ­պէս պար­տա­դիր ա­ռար­կայ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Տիար­պա­քը­րի մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում մը, ո­րու հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուե­ցաւ ե­րեք անվ­տան­գու­թեան պաշ­տօ­նեայ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Տիար­պա­քըր-Սիլ­վան ճա­նա­պար­հին վրայ զրա­հա­պատ ոս­տի­կա­նա­կան մե­քե­նայ մը թի­րա­խը դար­ձաւ ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ­նե­րուն կող­մէ զե­տե­ղուած ռում­բին։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Սու­րիա­հայ Թէ­քէեան ըն­տա­նի­քի ող­բեր­գա­կան ճա­կա­տա­գի­րը ներ­կա­յիս խոր յու­զում կը պատ­ճա­ռէ հա­մայն հա­յու­թեան։ Ծա­նօթ է, որ Թէ­քէեան­նե­րը փոր­ձած էին հաս­նիլ Յու­նաս­տան եւ Ե­գէա­կա­նի մէջ ընկղ­մած էր ի­րենց լաս­տա­նա­ւը։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Մոս­կուա­յի մէջ ե­րէկ բարձր մա­կար­դա­կի բա­նակ­ցու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Ռու­սաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեանց մի­ջեւ։ Օ­րուան սկիզ­բին եր­կու եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը՝  Ճոն Քե­րի եւ Սէր­կէյ Լաւ­րով ծա­ւա­լե­ցին եր­կա­րա­տեւ քննար­կում­ներ։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 16, 2015

Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի՝ այս տա­րի եւս Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ման­կապա­տա­նե­կան երգ­չա­խում­բը իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ Աւստ­րիա­կան Մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի կող­մէ սար­քուած Ս.  Ծննդեան հա­մեր­գին: 

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

ԱՄՆ-ի պաշտպանութեան նախարարը փութաց խրախուսելու Ինճիրլիքի ռազմախարիսխի անձնակազմը:
Ռուս եւ ամերիկեան կողմերուն միջեւ այսօր բարձր մակարդակի վրայ բանակցութիւններ տեղի կ՚ունենան Մոսկուայի մէջ: Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ Ճօ Պայտընի հետ:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

​Եւրոպական երկիրներու եւ կառոյցներու հետ քաղաքական երկխօսութեան զարգացման ուղղեալ ջանքեր:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան եւ դեսպանները անդրադարձան տարածքաշրջանային ու միջազգային հրատապ հարցերուն:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած Հայ­կա­կան հա­մա­ցան­ցա­յին հա­մալ­սա­րա­նը (www.avc-agbu.org) վեր­ջին տա­րի­նե­րու կա­րե­ւո­րա­գոյն ձեռք­բե­րում­նե­րէն մին կը հա­մա­րուի՝ թէ՛ հայ­կա­կան մշա­կոյթն ու ար­ժէք­նե­րը մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կի վրայ ծա­նօ­թաց­նե­լու եւ թէ հայ­կա­կան ինք­նու­թեան պահ­պան­ման խնդիր­նե­րու յաղ­թա­հար­ման նպաս­տե­լու տե­սան­կիւ­նէն։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Միջ­միու­թե­նա­կան նար­տի մրցա­շար­քի ա­ւար­տա­կան ու եզ­րա­փա­կիչ փու­լի պար­գե­ւատր­ման հան­դի­սու­թիւ­նը։ Հան­գու­ցեալ Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի յի­շա­տա­կին այս տա­րի 19-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քը ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

«Փա­րոս» ամ­սագ­րի ա­ռըն­թեր գոր­ծող հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը այս շրջա­նին ըն­թեր­ցա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է Ա­նիի ա­ւե­րակ­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ հե­տաքրք­րա­կան գիրք մը։ 1910 թուա­կա­նին, հո­գե­լոյս Տ. Գրի­գո­րիս Ծ. Վրդ. Պա­լա­քեա­նի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած «Նկա­րագ­րու­թիւն Ա­նիի ա­ւե­րակ­նե­րուն» գոր­ծին թրքե­րէն թարգ­մա­նու­թիւնն է այս մէ­կը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծա­րան­քին ար­ժա­նա­ցած տոհմ է ա­րեւմ­տա­հայ Օ­տեան ըն­տա­նի­քը, ո­րուն ար­ժա­նա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Գ­­րի­գոր Օ­տեա­նի (1834-1887) ծննդեան 181-րդ ­տա­րե­դարձն է Դեկ­տեմ­բերի 9-ը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մոսկուայի ամենանշանաւոր ճաշարաններէն մին՝ «Gayane’s» իր այցելուներուն կը մատուցէ շատ բարձր որակով սպասարկութիւն բոլոր առումներով:
Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեան յաջողած է բազմազգ միջավայրի մը մէջ արձանագրել անանտեսելի նուաճում:
 

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

​Երեւանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպանութեան կողմէ կարեւոր նախաձեռնութիւն:
«Յակոբ Պարոնեան» երաժշտական երգիծական թատրոնի սրահին մէջ երէկ տեղի ունեցաւ թուրք եւ հայ երաժիշտներու համատեղ համերգ մը, որու ընթացքին հանդէս եկաւ նաեւ Սիպիլ: Ձեռնարկին ներկայ էր նաեւ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

​Ան­թի­լիա­սի աղ­բիւր­նե­րը Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Իս­թան­պու­լի մէջ ան­ցեալ շա­բաթ կազ­մա­կեր­պուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին շուրջ մա­տու­ցած են հե­տաքրք­րա­կան տուեալ­ներ։ Սի­սի եր­բեմ­նի մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու նպա­տա­կով Թուր­քիոյ Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­տեա­նին մօտ բա­ցուած դա­տին ա­ռըն­չու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած է այս ա­սու­լի­սը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ա­ղանդ», «հեր­ձուած» եւ «հե­րե­տի­կո­սու­թիւն»՝ այս ե­րե­քը շար­ժում­ներ են, ո­րոնք ուղ­ղա­փառ դա­ւա­նան­քէ շե­ղած վար­դա­պե­տու­թիւն կը մշա­կեն, ոչ-ուղ­ղա­փառ տար­բեր ու­սու­ցու­մով վար­դա­պե­տու­թիւն կը քա­րո­զեն։ Թէեւ ե­րեքն ալ «շե­ղում» են ուղ­ղա­փառ վար­դա­պե­տու­թե­նէ եւ դա­ւա­նան­քէ, բայց իւ­րա­քան­չիւ­րին բնոյ­թը տար­բեր է՝ թէ՛ ծագ­ման, թէ՛ զար­գաց­ման եւ թէ տա­րած­ման տե­սա­կէ­տէ։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Չի­նաս­տա­նի Տա­լիան քա­ղա­քի օ­տար լե­զու­նե­րու հա­մալ­սա­րա­նին մէջ կա­յա­ցաւ բա­ցու­մը Չի­նաս­տա­նի մէջ ա­ռա­ջին հա­յա­գի­տու­թեան կեդ­րո­նին, որ հնա­րա­ւոր ե­ղաւ ի­րա­կա­նաց­նել Ե­րե­ւա­նի Վ. Պրիւ­սո­վի ա­նուան լե­զուա­հա­սա­րա­կա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի եւ Տա­լիա­նի օ­տար լե­զու­նե­րու հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ար­դիւն­քով: Այս մա­սին յայտ­նեց Չի­նաս­տա­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը:

Էջեր