Արխիւ

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ ե­րէկ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ անվ­տան­գու­թեան նիւ­թե­րու վե­րա­բե­րեալ բարձր մա­կար­դա­կով խորհր­դակ­ցու­թիւն մը։

Չորեքշաբթի, Փետրուար 10, 2016

Շա­բա­թա­վեր­ջին վայ­րա­գօ­րէն սպան­նուած մեր հա­մայն­քի ե­րէց ան­դամ­նե­րէն Յա­կոբ Տե­միր­ճիի ոճ­րա­գոր­ծու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը հսկո­ղու­թեան տակ ա­ռաւ ութ հո­գի։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Հայազգի ար­հես­տա­վարժ կռփա­մար­տիկ, երկ­րորդ մի­ջին կար­գի աշ­խար­հի ա­խո­յեան Ար­թուր Աբ­րա­համ դար­ձեալ ճանչ­ցուե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ տա­րուան լա­ւա­գոյն կռփա­մար­տի­կը, յայտ­նեց Աբ­րա­հա­մի մամ­լոյ քար­տու­ղա­րը՝ Սի­րան Գրի­գո­րեան:

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ այս ա­ռա­ւօտ բա­ցուե­ցաւ «Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի գե­ղա­րուեստ» խո­րագ­րեալ մեծ ցու­ցա­հան­դէս մը։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին եւ Ղա­զա­խիս­տա­նի Նա­խա­գահ Նուր­սուլ­թան Նա­զար­պա­յեւ ե­րէկ ու­նե­ցան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Սեր­պիոյ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մա­յա Կոյ­քո­վիչ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան՝ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Ան Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու հրեայ հա­մայն­քի ա­մե­նաազ­դու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն կող­մէ խումբ մը ղե­կա­վար­ներ այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նան մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ։ Տե­ղա­կան մա­մու­լը ու­շագ­րաւ կը հա­մա­րէ այս պա­տուի­րա­կու­թեան շփում­նե­րը։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Հայաստան-Եւրոմիութիւն յարաբերութիւններու ընթացքին շուրջ բազմակողմանի քննարկումներ:
Նոր շրջանակային համաձայնագրին գծով ձեռնարկուած բանակցութիւնները անմիջական ուշադրութեան առարկայ:

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Թուրքիա եւ Գերմանիա կը ձգտին լիակատար փոխըմբռնումով պայքարիլ գաղթականներու տագնապին համար։
Էրտողան եւ Տավուտօղլու երէկ հիւրընկալեցին Անկելա Մերքէլը։
Անգարայի եւ Պերլինի միջեւ համաձայնութիւն գոյացաւ տասը կէտերու շուրջ։ Եգէականի մէջ ազդու նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնելու համար պիտի օգտագործուին նաեւ ՆԱԹՕ-ի դիտարկման հնարաւորութիւնները։ Թրքական կողմը ահազանգ կը հնչեցնէ Ռուսաստանի կողմէ կատարուած ռմբակոծումներուն դէմ։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Հնդկաս­տա­նի դես­պան Սու­րէշ Պա­պու Թա­տի­փա­նե­նին։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ հնդիկ դես­պա­նի ա­ռա­քե­լու­թեան ժամ­կէ­տը կը լրա­նայ, ան հրա­ժեշ­տի այ­ցե­լու­թեան փու­թաց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Պիթ­լի­սի քա­ղա­քա­պետ Հիւ­սէ­յին Օ­լա­նը։ Քա­ղա­քա­պե­տը եւ իր ըն­կե­րա­կից­նե­րը Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ անդ­րա­դար­ձան Կարմ­րա­կի Ս. Նշան եւ Տէ­յիր­մէ­նալ­թը գիւ­ղի Ս. Ա­նա­նիա ե­կե­ղե­ցի­նե­րու բա­րե­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Ան­տա­րա­կոյս, բո­լորս գի­տենք բո­լոր տա­րեց­նե­րու վեր­ջին հանգ­րուա­նը կամ յա­ճախ՝ կեան­քէն վա­ղա­բա­ժան ան­բախտ ճա­կա­տագ­րուած ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն: Խօս­քը սա­կայն կը վե­րա­բե­րի տա­րեց­նե­րու օգ­նու­թեան կա­րի­քա­ւոր տա­րի­նե­րէն սկսեալ մին­չեւ ա­նոնց յա­ւէտ բա­ժան­ման ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը այս աշ­խար­հէն:

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

 

Հա­յաս­տա­նի Զար­գաց­ման հիմ­նադ­րա­մին ա­ջակ­ցու­թեամբ Փետ­րուա­րի 8-­12 թուա­կան­նե­րուն հայ­կա­կան 21 ըն­կե­րու­թիւն­ներ միաս­նա­կան տա­ղա­ւա­րով մը երկ­րի սննդաար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ո­լոր­տը կը ներ­կա­յաց­նեն Մոս­կուա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող «Փրոտ Էքս­փօ-2016» մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դէ­սին:

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

«Չըփ­լաք ա­յաք­լար քում­փա­նեա­սը»ի Թոփ­հա­նէի աշ­խա­տա­նո­ցին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ շա­հե­կան ձեռ­նարկ մը, որ խո­րագ­րուած էր «Հէր ան հէր շէյ օ­լա­պի­լիր»։

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Օ­դա­նաւ­ներ, գնացք­ներ, կառ­քեր… Ձ­­մե­ռնա­յին տասն օ­րուան ճա­նա­պարհ: Ե­րե­ւա­նէն դուրս ե­կանք այն օ­րե­րուն, երբ Հա­յաս­տա­նի մէջ կրի­փի ա­ռա­ջին տե­սա­կի H1N1 են­թա­տե­սա­կի բռնկում կար, դպրոց­նե­րը գոց էին, հի­ւան­դա­նոց­նե­րը լե­ցուն՝ հի­ւանդ­նե­րով, կը յայ­տա­րարուէր, որ կրի­փի վի­րիւ­սը Հա­յաս­տան հա­սած է դուր­սի եր­կիր­նե­րէն, եւ օ­դա­նա­ւե­րու, գնացք­նե­րու, կա­յա­նա­տե­ղի­նե­րու, օ­դա­կա­յան­նե­րու եւ բո­լոր մար­դա­շատ վայ­րե­րու մէջ, ուր­կէ ան­ցանք տա­սը օ­րը, ա­մէն մէկ փռշտա­ցող, հա­զա­ցող կամ պա­ղա­ռու­թեան նշան ու­նե­ցող անձ մե­զի հա­մար «զինուած» վա­րա­կա­կիր էր, որ­մէ քիչ մը ար­դէն զա­ւեշ­տի հաս­նող զգու­շու­թեամբ կը փոր­ձէինք հե­ռու մնալ:

Երեքշաբթի, Փետրուար 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ժո­ղո­վուր­դէն մէ­կը Յի­սու­սի ը­սաւ.- Վար­դա­պե՛տ, ը­սէ՛ եղ­բօրս որ մեր հօր ձգած ժա­ռան­գու­թե­նէն իմ բա­ժինս տայ ին­ծի։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Ե­րէկ, Բա­րե­կեն­դա­նի առ­թիւ ո­գե­ւոր օր մը ապ­րուե­ցաւ Գու­րու­չէշ­մէի Ե­րեւ­ման Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Տ. Գէորգ Ա. Քհնյ. Չը­նա­րեա­նի ձե­ռամբ մա­տու­ցուած կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գէն վերջ Կո­մի­տաս Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ խրախ­ճանք մը։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րու Հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պեց Բա­րե­կեն­դա­նի խրախ­ճանք մը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Նար­լը­գա­բուի ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից Սե­բաս­տա­ցի­նե­րու սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նար­կը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Տ. Ե­ղի­շէ Վրդ. Ուչ­քու­նեան։ Ե­րե­կոյ­թին մաս­նակ­ցե­ցան Իս­թան­պու­լի գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պե­տի խորհր­դա­կան­նե­րէն Նա­տիա Թա­շէլ եւ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն բա­զում դէմ­քեր։

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Ֆէրիգիւղի եկեղեցւոյ երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Ս. Վարդանանց Դպրաց Դաս-երգչախումբը պատնէշի վրայ կը մնայ իր փայլուն անցեալով եւ ապագայատեսիլ վերանորոգ գործունէութեամբ:

Երկուշաբթի, Փետրուար 8, 2016

Անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րը Տիար­պա­քը­րի մէջ կը շա­րու­նա­կեն լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ու ծանր հա­րուած­ներ կը հասց­նեն ա­հա­բե­կիչ­նե­րուն։ Այդ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը մաս­նա­ւո­րա­պէս կեդ­րո­նա­ցած են Սու­րի շրջա­նին վրայ։ Ծա­նօթ է, որ Տիար­պա­քը­րի Ս. Կի­րա­կոս ե­կե­ղե­ցին ալ կը գտնուի նոյն շրջա­նին մէջ։

Էջեր