Արխիւ

Ուրբաթ, Օգոստոս 12, 2016

Շու­շիի մէջ սկսաւ «Յա­կոբ Գիւր­ջեան» քան­դա­կա­գոր­ծու­թեան չոր­րորդ մի­ջազ­գա­յին կո­չուն­քը: Այս մա­սին յայտ­նած է «Շու­շի քա­ղա­քի թան­գա­րան­ներ» ՊՈԱԿ-ի տնօ­րէն Լու­սի­նէ Գաս­պա­րեան՝ ա­ւելց­նե­լով, որ ար­դէն ա­ւան­դա­կան դար­ձած Շու­շիի մէջ ի­րա­կա­նա­ցուող քան­դա­կա­գոր­ծու­թեան կո­չուն­քը մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան, մշա­կու­թա­յին ու մաս­նա­գի­տա­կան երկ­խօ­սու­թեան եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ո­գեշնչ­ման հար­թակ է ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու հա­մար:

Ուրբաթ, Օգոստոս 12, 2016

Ե­րի­տա­սար­դու­թեան մի­ջազ­գա­յին տօ­նի օ­րուան կա­պակ­ցու­թեամբ այ­սօր՝ Ար­ցա­խի շրջան­նե­րուն եւ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ կը կազ­մա­կեր­պուին տօ­նա­կան շարք մը ձեռ­նարկ­ներ:

Ուրբաթ, Օգոստոս 12, 2016

Ո­ՒԷ­ՖԱ-ի ֆութ­սա­լի բա­ժա­կի 2016-2017 խա­ղար­կու­թեան նախ­նա­կան փու­լին մրցա­շար­քը ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի կա­յա­նայ Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 12, 2016

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու ե­րէկ տե­ղե­կա­ցուց, թէ Սու­րիոյ հար­ցին շուրջ Թուր­քիոյ եւ Ռու­սաս­տա­նի մի­ջեւ ստեղ­ծուած ե­րե­քա­կան դի­ւա­նա­կա­լէ բաղ­կա­ցեալ դրու­թեան մաս­նա­կից պաշ­տօ­նա­տար­նե­րը մեկ­նած են Մոս­կուա։ Նա­խա­րա­րը ընդգ­ծեց, որ Ա­րեւ­մուտ­քը պէտք չու­նի ան­հանգս­տա­նա­լու այս բո­լո­րէն։

Ուրբաթ, Օգոստոս 12, 2016

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճե­ւատ Զա­րիֆ այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի, Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րը­մի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լուի հետ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 12, 2016

​Հանրաետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան. «Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կագաւորման գործընթացէն ներս կայ յառաջխաղացում»:
Ըստ Վլատիմիր Փութինի, Ռուսաստան կը կատարէ իր պարտաւորութիւնները՝ Հայաստանին ռազմամթերք մատակարարելու ուղղութեամբ, մշակուած ծրագրերու շրջագծով:

Ուրբաթ, Օգոստոս 12, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Ֆրան­սա­յի Թե­մի Նի­սի ծու­խին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը Ս. Աս­տուա­ծած­նի տա­ղա­ւա­րին ըն­դա­ռաջ վերս­տին օ­րա­կար­գի վրայ են։ Օ­րի­նա­ւոր Ծխա­կան խոր­հուր­դը ար­դէն բո­լոր պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը տե­սած է տա­ղա­ւա­րին առ­թիւ։ Տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն տրա­մադ­րուած ֆրան­սա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­մե­նա­բա­րին Աս­տուած մեր ե­րա­նու­թեան պատ­ճառ ե­ղող Աս­տուա­ծ­­սի­րու­թեան պա­տուի­րա­նէն ան­մի­ջա­պէս ետ­քը «ըն­կեր­սի­րու­թիւն» կը պա­տուի­րէ.
«Սի­րէ՛ ըն­կերդ քու ան­ձիդ պէս» (ՄԱՐԿ. ԺԲ 31)։­

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Հա­լէ­պա­հայ ծե­րու­նին՝ Յա­կո­բը, ա­մէն օր իր բնա­կած տան մօ­տա­կայ այ­գին կը յա­ճա­խէ ու եր­կար ժա­մեր կը մնայ հոն, եր­բեմն նոյ­նիսկ ինք­զինք մոռ­ցած, պա­րապ ստա­մոք­սին կանչն իսկ չի լսեր, միայն կը դի­տէ չորս դին. հա­մա­կեր­պած է ան Ե­րե­ւա­նի մէջ ապ­րելու, թէեւ ա­միս­ներ շա­րու­նակ կը տրտնջար ու կ­­՚ընդվ­զէր ա­մէն բա­նէ։ է՜հ, ի՞նչ խօսք, դժուար է հար­կաւ...:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ Ս. Պա­տա­րագ մա­տոյց Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։ Ինչ­պէս ա­մէն Չո­րեք­շաբ­թի, այս ան­գամ եւս Վոս­փո­րի Ա­սիա­կան ա­փի մեր այս գողտ­րիկ ե­կե­ղե­ցին լե­ցուած էր հոծ թի­ւով հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րով, ո­րոնք եր­կիւ­ղա­ծու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ սկսաւ Մնջա­խա­ղի մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօն մը, որ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նայ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Աղ­բի թե­ման կը շա­րու­նա­կէ մնալ ար­դիա­կան: Պայ­ման չէ, որ աղ­բը ան­պայ­ման գար­շա­հոտ ըլ­լայ: Այ­սօր, աշ­խար­հը ա­ւե­լի «քա­ղա­քա­կիր­թ» աղ­բի մէջ խոր­տա­կուե­լու վտան­գին դէմ յան­դի­ման կանգ­նած է: Այդ մէ­կը ե­լեկտ­րո­նա­յին աղբն է, ո­րուն ծա­ւա­լը նոյն­քան խե­լա­յե­ղօ­րէն կ­­՚ա­ճի, որ­քան՝ կեն­ցա­ղա­յին ու խո­հա­նո­ցա­յին աղ­բին ծա­ւա­լը:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Ֆրեզ­նո­յի, Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­ր, Հայ­կա­կան թան­գա­րա­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Սեպ­տեմ­բեր 2-Դեկ­տեմ­բեր 16 թուա­կան­նե­րու մի­ջեւ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կին նուի­րուած իւ­րա­յա­տուկ ցու­ցա­հան­դէս մը՝ «Ար­ցա­խի Ո­գին» խո­րագ­րեալ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Հա­մա­հայ­կա­կան կրթա­կան 7-րդ խորհր­դա­ժո­ղո­վը ա­ւար­տած է իր աշ­խա­տանք­նե­րը՝ որ­դեգ­րե­լով բա­նա­ձեւ մը, որ ուղ­ղոր­դիչ պի­տի ըլ­լայ Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հա­մար՝ յա­ռա­ջի­կայ եր­կու տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձին շրջագ­ծով ձեր­բա­կա­լուե­ցան ոս­տի­կան զօ­րաց հինգ ան­դամ­ներ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­րէկ Շրնա­քի, Մար­տի­նի եւ Տիար­պա­քը­րի մէջ ի­րա­կա­նա­ցուց յար­ձա­կում­ներ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

Հա­լէ­պի մէջ սաստ­կա­ցած բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րուե­ցաւ հայ հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րէն Սա­գօ Գու­յում­ճեան։ «Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, քա­ղա­քի հա­յաբ­նակ թա­ղա­մա­սե­րէն Նոր Գիւ­ղէն անց­նե­լու ժա­մա­նակ ի­րեն զու­գա­դի­պած է փամ­փուշտ մը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 11, 2016

​Հայ-ազէրի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման ուղղեալ ջանքերը յառաջ կը տարուին՝ Անգարա-Մոսկուա-Պաքու եռակողմանի դրութիւն մը ստեղծելու որոնումներու մթնոլորտին մէջ:
Վլատիմիր Փութին. «Հայաստան եւ Ատրպէյճան իսկապէս կը փափաքին գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին լուծումը»: Ռուսաստան կ՚ենթադրէ հաշտութեան եզր մը՝ առանց պարտուողներու կամ յաղթողներու:
Սերժ Սարգսեան. «Հարցը անկարելի է լուծել՝ յղում կատարելով հետեւանքներուն, այլ ոչ թէ պատճառներու վերացման։ Շատ կարեւոր է ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններուն իրականացումը»:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Մոս­կուա, ուր կը տե­սակ­ցի Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Քրեմ­լի­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը քննար­կում­ներ կը կա­տա­րեն քա­ղա­քա­կան, ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան եւ մար­դա­սի­րա­կան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցե­րուն շուրջ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 10, 2016

Սեն Փեթերսպուրկի մէջ երէկ տեղի ունեցած Էրտողան-Փութին տեսակցութեան արդիւնքը կը համարուի գերազանց:
Անգարա-Մոսկուա առանցքին վրայ նոր էջ մը բացուեցաւ: Աքքույուի մէջ կառուցուելիք հիւլէակայանին համար սահմանուեցաւ ռազմավարական ներդրումի կարգավիճակ:
Թուրքիա-Ռուսաստան համագործակցութիւնը պիտի նպաստէ նաեւ տարածքաշրջանային բազմաթիւ խնդիրներու լուծման:

Էջեր