Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քը կա­թուա­ծա­հար դար­ձած է՝ Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին մեր­ձա­կայ Է­րե­բու­նի թա­ղա­մա­սի Խո­րե­նա­ցի փո­ղո­ցին վրայ գտնուող ոս­տի­կա­նա­կան կեդ­րո­նի բռնագ­րա­ւու­մով։ Տասն­մէկ օ­րէ ի վեր կ՚ապ­րուին ծան­րակ­շիռ ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ, ո­րոնց հե­տե­ւան­քով լա­րուա­ծու­թիւնն ալ կը բարձ­րա­նայ աս­տի­ճա­նա­բար։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Թէ՛ Եըլտըրըմ եւ թէ Քըլըչտարօղլու նոյն մօտեցումը ունին Ֆեթհուլլահ Կիւլէնի ճակատագրին շուրջ:
Ազգային մեծ ժողովը որոշեց յանձնախումբ մը կազմել՝ Յուլիսի 15-ի դէպքերու հարցաքննութեան համար:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​«Եղծ Ա­ղան­դոց»ի հե­ղի­նա­կը՝ Եզ­նիկ, ոս­կե­դա­րեան այս պատ­կա­ռե­լի գրի­չը՝ Ե. դա­րու ա­մե­նէն ինք­նա­տիպ եւ ու­շագ­րաւ մա­տե­նա­գիր­նե­րէն մէկն է ե­ղած։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մի հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սը վեր­ջերս հա­մալ­րուե­ցաւ եր­կու լաւ պատ­րաս­տուած նո­րաօծ ե­րի­տա­սարդ քա­հա­նա­նե­րով։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

​Կազդուրման կայանի հիմնադրութեան 50-ամեայ յոբելեանին ձօնուած գործունէութիւններուն շրջագծով:
Նաժտա Շատեան եւ Սօնա Մենթեշէ բացատրութիւններ տուին լեզուի օգտագործումը խրախուսելու ուղղեալ այս կարեւոր նախաձեռնութեան շուրջ: Գնալըի բարձունքին այս ծրագիրը պիտի համախմբէ տասնեակ պատանիներ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ­ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Բնու­թեան պար­գեւ­նե­րէն մէկն ալ ար­ցունքն է - յու­զու­մի ար­տա­յայ­տու­թիւն ե՛ւ ու­րա­խու­թեան ե՛ւ տխրու­թեան պա­հե­րուն:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ե­գիպ­տո­սի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սա­մէհ Շուք­րի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցով կը ժա­մա­նէր Իս­րա­յէլ: Վեր­ջին ան­գամ Թել Ա­ւիւ այ­ցե­լող ե­գիպ­տա­ցի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը՝ Ահ­մատ Ա­պու Ալ Ղայտն էր եւ այ­ցը կը կա­տա­րուէր ի­նն տա­րի ա­ռաջ՝ 2007 թուա­կա­նին:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Կի­րա­կի, 24 Յու­լիս 2016-ին, Ե­րե­ւա­նի Թէ­քէեան կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ, Հայ­րե­նի­քի մէջ ՌԱԿ-ի Պա­տա­նե­կան-ու­սա­նո­ղա­կան շարժ­ման մէջ պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող անդրա­նիկ հա­ւա­քը:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Ֆրան­սա ե­րէկ ցնցուե­ցաւ հեր­թա­կան սահմռ­կե­ցու­ցիչ ա­հա­բեկ­չու­թեամբ։ Երկ­րի Նոր­ման­տիի շրջա­նի Ռուէն քա­ղա­քէն ներս, Սեն թ՚Է­թիէն-Տիւլ-Ռու­վա­րէ գա­ւա­ռա­կէն ներս «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման եր­կու ան­դամ­ներ յար­ձա­կե­ցան տեղ­ւոյն ե­կե­ղեց­ւոյ վրայ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Թուր­քիա-Ե­գիպ­տոս առ­կայ լա­րուա­ծու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ Գա­հի­րէի մէջ սկսած է նա­խա­ձեռ­նու­թիւն մը՝ ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րու ճա­նաչ­ման ուղ­ղու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Ան­գա­րա-Մոս­կուա ձիւ­նա­հա­լի մթնո­լոր­տին մէջ, ե­րէկ, Թուր­քիոյ եւ Ռու­սաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րու բարձ­րաս­տի­ճան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մի­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցան կա­րե­ւոր քննար­կում­ներ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 27, 2016

Սթոքհոլմի Խաղաղութեան հիմնախնդիրներու հետազօտութեան միջազգային կաճառին զեկոյցը:
Աշխարհի վրայ նկատելիօրէն դանդաղ կ՚ընթանայ հիւլէական սպառազինութեան կրճատման գործընթացը:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան ա­րարք­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան Օ­գոս­տո­սի 9-ին պի­տի այ­ցե­լէ Սեն Փե­թերս­պուրկ, ուր պի­տի տե­սակ­ցի Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Յայտ­նի պատ­մա­բան Հա­լիլ Ի­նալ­ճըք ե­րէկ կնքեց իր մահ­կա­նա­ցուն՝ հա­րիւր տա­րե­կան հա­սա­կին։ Ան եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր դար­ման­ման տակ էր Ան­գա­րա­յի «Կիւ­վէն» հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ «Սաս­նայ ծռեր» զի­նեալ խում­բին կող­մէ բռնագ­րա­ւուած ոս­տի­կա­նա­տան շուրջ ապ­րուած դէպ­քե­րը կը շա­րու­նա­կեն մնալ Հա­յաս­տա­նի օ­րա­կար­գի թիւ մէկ խնդի­րը։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

Bloomberg Businessweek-Türkiye շաբաթաթերթին մէջ հարցազրոյց մը՝ Արսէն Աւագեանի հետ:
«Հայաստանի դէմ շրջափակումները բացասաբար կ՚անդրադառնան տարածքաշրջանային համագործակցութեան վրայ»:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

​Հանրապետութեան նախագահը տեսակցեցաւ խորհրդարանի կուսակցութիւններու ղեկավարներուն հետ:
Էրտողանի եւ կուսակցապետներուն հանդիպումը տեւեց 2 ժամ 40 վայրկեան: Պատմական հանդիպման արդիւնքին համաձայնութիւն գոյացաւ նոր Սահմանադրութեան մշակման ուղղեալ քայլերուն շուրջ:

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յո­ռե­տես եւ մո­լո­րա­միտ մար­դիկ կրնան խոր­հիլ եւ ը­սել, թէ՝ տգէ­տը «բա­րի» կ՚ըլ­լայ։ Ա­յո՛, կրնան ըլ­լալ ժա­մա­նա­կաշր­ջան­ներ, ուր դէպ­քեր ան­ներ­դաշ­նակ եւ ի­րա­րու ան­հա­մա­պա­տաս­խան կեր­պով կը պա­տա­հին, եւ մարդ­կա­յին ի­մաս­տու­թիւ­նը կ՚ու­նե­նայ շե­ղում­ներ, սայ­թա­քում­ներ։

Երեքշաբթի, Յուլիս 26, 2016

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ա­հա­բեկ­չու­թիւն Նի­սի մէջ, կան զո­հեր: Յե­ղաշրջ­ման փորձ Թուր­քիոյ մէջ, կան զո­հեր։ Պայթ­յիւն Միւն­խի­նի մէջ, կան զո­հեր: Սեն Փե­թերս­պուր­կի մէջ հան­րա­կառք մը պայ­թած է, կայ զոհ մը: Ե­րե­ւա­նի մէջ զի­նուած մար­դիկ պա­տանդ վեր­ցու­ցած են զի­նուոր­նե­րը, կայ զոհ մը...:

Էջեր