Արխիւ

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Ներսէսեան Դպրաց Դաս-երգչախումբը կը շարունակէ վառ պահել Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ կանթեղը:
Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն հանդիսապետեց եւ օրուան պատգամը տուաւ Տ. Թաթուլ Ծայրագոյն Վարդապետ Անուշեան:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Ֆրան­սա­յի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը հա­մա­կար­գող խոր­հուր­դը կը միա­նայ ա­նուա­նի ա­րուես­տա­գէտ ու Պեռ­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Շարլ Ազ­նա­ւու­րի այն կո­չին, որ կը վե­րա­բե­րէր Եւ­րո­պա ժա­մա­նող գաղ­թա­կան­նե­րը Ֆրան­սա­յի հե­ռա­ւոր գիւ­ղե­րուն եւ քա­ղաք­նե­րուն մէջ ըն­դու­նե­լու։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ 24 Սեպ­տեմ­բե­րին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­մա­հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին փա­ռա­տօ­նի բա­ցու­մը։ Փա­ռա­տօ­նը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ը եւ նուի­րուած պի­տի ըլ­լայ Մեծ ե­ղեռ­նի 100-ա­մեա­կին։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ. Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը 2-3 Սեպ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­թէն­քի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Քրիս­տո­նեայ-իս­լամ խա­ղաղ հա­մա­գո­յակ­ցու­թիւ­նը Մի­ջին Ա­րե­ւել­քէ ներս» խո­րագ­րեալ հա­մա­գու­մա­րի բաց­ման նիս­տին։ Այս առ­թիւ ան ար­տա­սա­նեց նաեւ իր խօս­քը։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Ե­րէկ, Ար­փի­նէ Յով­հան­նի­սեան նշա­նա­կուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այս նշա­նա­կու­մը կա­տա­րեց երկ­րի Սահ­մա­նադ­րու­թեան 55-րդ յօ­դուա­ծի չոր­րորդ կէ­տի տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

«Եւ­րօ 2016»ի ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի շըր-ջագ­ծով, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հա­կա­ռա­կորդ մար­զա­դաշ­տի վրայ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Սեր­պիոյ հետ։ Ար­տագ­նայ խա­ղի ար­դիւն­քին հայ­կա­կան ընտ­րա­նին 2-0 զի­ջեց իր մրցակ­ցին։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ վեր­ջին օ­րե­րուն սաստ­կա­ցած է լա­րուա­ծու­թիւ­նը։ Օ­գոս­տո­սի 31-էն ի վեր Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րը թա­փով կը խախ­տեն հրա­դա­դա­րը։ Հայ­կա­կան պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ ե­րեք զոհ ու­նե­ցած են վեր­ջին դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով։ Ատր­պէյ­ճա­նի կո­րուստ­նե­րուն թիւն ալ հա­սած է շուրջ եօթ կամ ու­թի։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

«Քե­զի հետ Հա­յաս­տան» հա­մեր­գա­շա­րի ծրա­գի­րը այ­սօր կը շա­րու­նա­կուի Հռո­մի մէջ։ «Osservatore Romano» թեր­թին հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին հան­դէս կու գան ե­րի­տա­սարդ, բայց ար­դէն աշ­խար­հահռ­չակ ե­րա­ժիշտ­ներ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

ՄԱԿ-ի բնակչութեան հիմնարկին կողմէ հրապարակուեցան ահազանգային տուեալներ:
2100 թուականին համար Հայաստանի բնակչութեան շուրջ յոռետես կանխատեսումներ կը կատարուին տեղեկագրին մէջ:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ի­րան-Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ կո­րի­զա­յին հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը ան­խա­փան կեր­պով պի­տի ար­ժա­նա­նայ գոնկ­րէ­սի հա­մա­ձայ­նու­թեան: Ա­մե­րի­կա­ցի ծե­րա­կու­տա­կան­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը կողմ­նա­կից է, որ Ի­րա­նի հետ կնքուած հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը վա­ւե­րացուի:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

​Իսթանպուլի կուսակալ Վասիփ Շահին ընդունեց ՃՀՓ-ի երեսփոխան Սելինա Տողանն ու ընկերակիցները:
Կղզիները հետաքրքրող ապահովութեան եւ այլ հրատապ բնոյթ ունեցող հարցերը դարձան քննարկման առարկայ:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ. Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Մայր Ա­թոռ Ս. Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հայ­կա­կան զի­նեալ ու­ժե­րու հո­գե­ւոր սպա­սա­ւոր­նե­րէն Յով­հան­նէս Սար­կա­ւագ Գալս­տեա­նը, որ Օ­գոս­տո­սի 11-ին գլու­խէն վի­րա­ւո­րուած էր սահ­մա­նին վրայ՝ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րուն կող­մէ բա­ցուած կրա­կին հե­տե­ւան­քով։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դուս մարմ­նա­կան - տկար աչ­քը ա­ռա­քի­նու­թիւ­նը տես­նել կը կար­ծէ, բայց միա՛յն՝ կեղծ ու կար­ծե­ցեալ ա­ռա­քի­նու­թիւ­նը։ Մարդ երբ ինքն իր­մով հպարտ է, այդ կը նշա­նա­կէ, որ ինք­զինք լաւ կամ բարձր վի­ճա­կի մէջ կը զգայ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Ե­գիպ­տա­ցի մի­լիա­ռա­տէր Նա­կիպ Սա­վի­րիս դի­մած Է Ի­տա­լիոյ եւ Յու­նաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն այն ա­ռա­ջար­կով, թէ կ՚ու­զէ ա­նոնց­մէ գնել կղզի մը, որ­պէս­զի զայն յատ­կաց­նէ փախս­տա­կան­նե­րուն։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

«Պո­քօ Հա­րամ» զի­նեալ­նե­րու կա­տա­րած բռնու­թիւն­նե­րու պատ­ճա­ռով Նի­ժե­րիոյ հիւ­սիս-ա­րե­ւե­լեան շրջա­նէն շուրջ 2 մի­լիոն հո­գի հար­կադ­րո­ւած է լքել ի­րենց տու­նե­րը: «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­մա­ձայն, այս մա­սին յայ­տա­րա­րած են Գաղ­թա­կան­նե­րու մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թե­նէն։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու գոնկ­րէ­սի գրա­դա­րա­նի հայ­կա­կան բաժ­նի ղե­կա­վար Լե­ւոն Աւ­տո­յեան կը ներ­կա­յաց­նէ հայ գրքա­րուես­տի ա­ւան­դոյթ­նե­րը գրա­դա­րա­նի փա­ռա­տօ­նի ըն­թաց­քին: «Ար­մէնփ­րէս» կը տե­ղե­կանց­նէ վկա­յա­կո­չե­լով Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու գոնկ­րէ­սի գրա­դա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջը, Աւ­տո­յեան «Ճա­նա­չել զի­մաս­տու­թիւն եւ զխրատ» խո­րա­գրով դա­սա­խօ­սու­թիւ­ն մը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Բե­րիոյ Հա­յոց Թե­մի Ազ­գա­յին վար­չու­թիւ­նը կը յայ­տա­րա­րէ, որ Բե­րիոյ Հա­յոց Թե­մի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րը, հա­մա­ձայն կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան հա­մա­պա­տաս­խան ո­րո­շում­նե­րուն, 2015-2016 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նին պի­տի սկսին Սեպ­տեմ­բե­րի 15-ին:

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 4, 2015

Պեր­լի­նի մէջ Սեպ­տեմ­բեր 5-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ գեր­մա­նա­կան «Հայն­րիխ Պէօլ» հիմ­նար­կի կազ­մա­կեր­պած «Ան­ցեա­լի ներ­կան. 1915-ի հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն 100 տա­րի անց» խո­րագ­րով խորհր­դա­ժո­ղո­վը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 4, 2015

1915-ի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն հա­րիւր տա­րի անց պատ­մա­կան դէպ­քե­րը պաս­տառ կը բարձ­րա­նան եր­կու մա­նուկ­նե­րու հա­յեաց­քով՝ «Կո­րու­սեալ թռչուն­ներ» շար­ժա­պատ­կե­րի մի­ջո­ցով։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 4, 2015

Հա­յազ­գի կրոս­մաս­թըր Լե­ւոն Ա­րո­նեան Սենթ Լուի­զի (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ) մէջ ա­ւար­տած ճատ­րա­կի «Սին­քուե­ֆիլտ Քափ»ի մի­ջազ­գա­յին մրցա­շար­քին սեւ քա­րե­րով հա­ւա­սա­րու­թիւն մը ար­ձա­նագ­րե­լէ ետք Վե­սե­լին Թո­փա­լո­վի (Պուլ­կա­րիա) հետ, տի­րա­ցաւ մրցա­շար­քին տիտ­ղո­սին:

Էջեր